REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Opiekunowie letnich kolonii i obozów - kwalifikacje. Jakie uprawnienia i szkolenia powinni mieć?

Opiekunowie letnich kolonii i obozów - kwalifikacje. Jakie uprawnienia i szkolenia powinni mieć?
Opiekunowie letnich kolonii i obozów - kwalifikacje. Jakie uprawnienia i szkolenia powinni mieć?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Więcej niż 70 proc. wyjazdów dla dzieci i młodzieży organizują podmioty, które nie mają wpisu do ewidencji organizatorów turystyki. Tak wynika z raportu Oddziału Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej Polskiej Izby Turystyki za 2022 rok. Jakie uprawnienia i szkolenia powinni posiadać opiekunowie letnich kolonii i obozów?

Kierownik i wychowawca wypoczynku

W 2022 r. z letniego wypoczynku w ramach zorganizowanych wyjazdów skorzystało 1,328 miliona dzieci. I niezależnie od tego, czy jest to dwutygodniowy obóz z noclegiem czy półkolonia, kiedy dzieci po całym dniu zajęć wracają do domu – kadra prowadząca musi posiadać odpowiednie, udokumentowane uprawnienia. Uprawnienia te dzielą się na dwa stopnie – wychowawcy wypoczynku i kierownika wypoczynku.

REKLAMA

Autopromocja

Kwalifikacje 

Wychowawca wypoczynku musi mieć ukończone 18 lat oraz odbyty kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Niezbędne jest również zaświadczenie z KRK dot. braku karalności oraz posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. Natomiast od tych wymagań jest kilka wyjątków. Wykształcenie średnie nie obowiązuje instruktorów harcerskich, a kurs wychowawców nie obowiązuje nauczycieli.

- W przypadku kierowników wypoczynku również może być nim osoba po ukończeniu 18 r.ż., nie karana, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończony kurs kierowników wypoczynku. Co ważne, musi spełniać również warunek co najmniej 3 lat doświadczenia w wykonywaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych. Natomiast tutaj również mamy kilka wyjątków - średnie wykształcenie nie obowiązuje instruktorów harcerskich, kurs kierownika wypoczynku nie obowiązuje osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach oraz instruktorach harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza, a doświadczenie nie jest wymagane od nauczycieli i instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza. Ponadto wszystkie osoby stanowiące kadrę powinny posiadać badania sanitarno-epidemiologiczne oraz podpisaną umowę z organizatorem wypoczynku na pełnienie funkcji wychowawczych, kuchennych, ratowniczych, pielęgniarskich. Wszystkie inne osoby wykonujące np. część zajęć, powinny mieć odpowiednie uprawnienia np. jeśli obóz obejmuje przejście po górach należy zatrudnić certyfikowanego przewodnika, jeśli na jednych z zajęć będzie pływanie żaglówkami - sternicy powinni mieć patenty żeglarskie – wyjaśnia Andrzej Bączkowski, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting. 

Przeszkolenie z pierwszej pomocy

Warto pomyśleć również o tym, żeby kadra wypoczynku miała co najmniej podstawowe przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy, przez certyfikowane osoby. Poza obowiązkowym zapewnieniem opieki medycznej, to opiekunowie będą nieść pierwszą pomoc.

Zgłoszenie do kuratorium

W trakcie planowania wypoczynku należy również dokładnie określić, jakie zajęcia będą realizowane, a w związku z tym jakie potrzeby kadrowe są niezbędne. Wszystkie te informacje muszą być odnotowane w zgłoszeniu formy wypoczynku do właściwego kuratorium oświaty. Zgłoszenie takie jest niezbędne, żeby obóz czy kolonia mogły się w ogóle odbyć. 

- Niestety nie dysponujemy rzetelną statystyką dotyczącą bezpieczeństwa wypoczynku w Polsce. W 2015 roku NIK dokonał kontroli form wypoczynku. Wykazano, że 16% form nie było w ogóle zgłoszonych do kuratorium, a nawet 25% organizatorów nie informowało o zmianach w zgłoszeniach wypoczynku w tym zmianach kadrowych – kwalifikacji wychowawców, w szczególności brak było informacji o nieposiadaniu przez nich zaświadczenia o niekaralności – dodaje Ekspert W&W Consulting. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prawa rodzica

Rolą i prawem rodzica jest sprawdzenie, czy dana forma wypoczynku jest zgłoszona – można to sprawdzić na stronie internetowej wypoczynku letniego. Ponadto rodzic musi być poinformowany o programie wypoczynku i może żądać wyjaśnień co do sposobu przebiegu i zabezpieczenia poszczególnych aktywności. Świadome podejście do zagadnienia przez rodziców pozwoli odsiać imprezy, które nie będą zapewniały odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pociechom.

 

Kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

 1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
 2. ukończyła 18 lat;
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku;

Wyjątki od powyższej zasady:

 1. co najmniej średnie wykształcenie - nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.
 2. kurs na wychowawcę wypoczynku - nie dotyczy:
  - nauczycieli - za „nauczyciela” uznać należy osobę posiadającą wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a więc zarówno emerytowanego nauczyciela, jak i absolwenta szkoły wyższej, który uzyskał kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole lub placówce oświatowej, 
  - osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz 
  - instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz 
  - osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r..

Kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

 1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
 2. ukończyła 18 lat;
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
 5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.

Wyjątki od powyższej zasady:

 • co najmniej średnie wykształcenie - nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.
 • kurs na kierownika wypoczynku - nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
 • doświadczenie - nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
Jak należy rozumieć trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat?

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyjaśnia, że doświadczeniem w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych są umiejętności praktyczne i kompetencje nabyte w czasie pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych oraz opiekuńczych i wychowawczych w placówkach systemu pieczy zastępczej, a także w organizacjach pozarządowych realizujących statutowe zadania w obszarze oświaty, pomocy społecznej, kultury i sportu, udziału w stażach i praktykach zawodowych doskonalących warsztat pracy, realizacji wolontariatu, umożliwiających profesjonalizm w realizacji powierzonych zadań.

Przepisy nie określają rodzaju podmiotu, w którym kandydat na kierownika wypoczynku uzyska, co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych.

Każdy kandydat na kierownika jest obowiązany do przedstawienia organizatorowi wypoczynku dokumentu poświadczającego zdobyte trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Warunek posiadania ww. doświadczenia nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Ważne
Ważne!

Na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, obowiązków kierownika wypoczynku nie łączy się z obowiązkami wychowawcy wypoczynku. Każda z tych osób ma wyznaczony własny zakres obowiązków i związany z nim zakres odpowiedzialności.

Niełączenie tych funkcji jest ściśle związane z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku.

 

Jak kierownik wypoczynku i wychowawca wypoczynku mogą wystąpić po zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?

 • drogą elektroniczną (podstawowe informacje na krk.ms.gov.pl, dostęp do e-KRK https://ems.ms.gov.pl ),
 • osobiście w jednym z Punktów Informacyjnych KRK albo w Biurze Informacyjnym KRK,
 • można wysłać podpisany i opłacony formularz pocztą do wybranego Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura Krajowego Rejestru Karnego.

Szczegółowe odpowiedzi na stronie http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/pytania-i-odpowiedzi/

 

Jak wolontariusz ma występować po bezpłatne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyjaśnia, że kandydat na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży, będący wolontariuszem, aby móc skorzystać ze zwolnienia z opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036, z późn. zm.), powinien:

1) w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w formie papierowej – przywołać w punkcie 11 formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 159) w związku z art. 92p ust. 8,  pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2023 r. poz. 2230) oraz dołączyć do formularza pismo sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że ta osoba jest wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie na dowód wydania informacji z KRK bez pobrania opłaty;

2) w przypadku wystąpienia o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (e-Platforma/e-KRK) – zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu, wskazujące na bycie kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku oraz załączyć skan pisma, sporządzonego przez organizatora wypoczynku, potwierdzającego, że ta osoba jest wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podwyżki dla pracowników samorządowych. Czy nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego przysługują także za lipiec?

1 sierpnia 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany mają celu uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Czy nowe stawki przysługują także za lipiec 2024 r.?

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostanie wydłużona. Będą nowe przepisy

19 lipca 2024 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym przepisom zostanie wydłużona ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności niemal 400 tys. osób.

Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

REKLAMA

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. Czy w 2025 r. wzrosną emerytury i renty?

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

REKLAMA

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

REKLAMA