Kategorie

Urlopy dla rodziców 2016 - wnioski i dokumenty

Małgorzata Podgórska
Urlopy dla rodziców 2016 - wnioski i dokumenty/fot. Fotolia
Urlopów związanych z rodzicielstwem udziela się na pisemny wniosek pracownika. Co powinny zawierać wnioski dotyczące uprawnień rodzicielskich po zmianach od 2 stycznia 2016 r.?
Reklama

Od 2 stycznia 2016 r. w kompleksowy sposób została uregulowana treść wniosków potrzebnych do ubiegania się o urlopy związane z rodzicielstwem oraz o obniżenie wymiaru czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego. Z reguły każdy taki wniosek powinien zawierać imię i nazwisko pracownika, dane dziecka, na które pracownik ubiega się o dane uprawnienie, oraz okres, przez jaki chce z niego korzystać.

Treść wniosków potrzebnych do ubiegania się o uprawnienia rodzicielskie reguluje od 2 stycznia 2016 r. rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (dalej nowe rozporządzenie). Określa ono także dokumenty składane przez pracownika zamierzającego korzystać z tych uprawnień, potwierdzające spełnienie przez niego wymagań obowiązujących przy występowaniu o te uprawnienia. Wydanie tego rozporządzenia stało się konieczne ze względu na nowelizację Kodeksu pracy, która obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Wprowadziła ona duże zmiany w zakresie udzielania urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i ojcowskich.

Polecamy produkt: Rodzina 500+ (PDF)

W rozporządzeniu nie znalazły się natomiast przepisy dotyczące udzielania dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo jego części oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części w związku z włączeniem tych urlopów od 2 stycznia 2016 r. do urlopu rodzicielskiego.

W związku z uregulowaniem w nowym rozporządzeniu kwestii występowania o urlop wychowawczy albo jego części zostało uchylone rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego. Natomiast jeden z przepisów tego rozporządzenia, tj. dotyczący możliwości wycofywania przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, został przeniesiony do Kodeksu pracy (art. 186 § 7 Kodeksu pracy).

Pracownik nie będzie musiał ponownie składać dokumentów związanych z uprawnieniami rodzicielskimi, które już znajdują się w jego aktach osobowych.

W celu uniknięcia wielokrotnego składania tych samych dokumentów u jednego pracodawcy pracownik nie będzie musiał ponownie składać dokumentów, które znajdują się już w jego aktach osobowych. Ponadto pracownik będzie zobowiązany dołączać do wniosków o uprawnienia rodzicielskie kopie dokumentów, a nie oryginały, ponieważ oryginał dokumentu może być pracownikowi potrzebny także do innych celów niż ubieganie się o uprawnienia rodzicielskie. Jednocześnie zgodnie z nowymi regulacjami pracodawca będzie miał możliwość żądania od pracownika przedłożenia do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

Polecamy produkt: Nowe prawa rodziców – zasiłki, urlopy, zwolnienia (książka)

W razie konieczności dołączenia do wniosku dotyczącego uprawnień rodzicielskich zagranicznego aktu urodzenia dziecka powinien on być, co do zasady, przetłumaczony na język polski. Z obowiązku składania przetłumaczonego na język polski zagranicznego aktu urodzenia dziecka będzie zwolniony pracownik, w przypadku gdy dokument ten zostanie wydany na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw-stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Polska. W takim przypadku pracownik może złożyć zagraniczny akt urodzenia dziecka wydany w języku urzędowym danego państwa.

Treść najważniejszych wniosków o poszczególne uprawnienia rodzicielskie i wymagane dokumenty, jakie powinny być do nich dołączane

Lp.

Wniosek o uprawnienie rodzicielskie

Treść wniosku

Wymagane dokumenty dołączane do wniosku

1

2

3

4

1.

O udzielenie pracownicy, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (odpowiednio o udzielenie, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze).

Wniosek o te uprawnienia składa się nie później niż 21. dnia po porodzie lub nie później niż 21. dnia po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza.

1) imię i nazwisko pracownicy;

2) imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielony urlop rodzicielski;

3) wskazanie daty, od której ma być udzielony urlop rodzicielski.

Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów lub kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, określającego przewidywaną datę porodu.

Tak zwany pracownik-rodzic adopcyjny (pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) dodatkowo musi złożyć:

1) oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopię wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, lub zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka (dzieci), zawierające datę urodzenia dziecka (dzieci), albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej, albo kopię umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą;

2) kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

2.

W sprawie rezygnacji przez pracownicę z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy przy tzw. długim wniosku (odpowiednio w sprawie rezygnacji przez pracownika tzw. rodzica adopcyjnego z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy).

Pisemny wniosek w tej sprawie składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy.

1) imię i nazwisko pracownicy;

2) wskazanie daty przystąpienia do pracy.

Brak

3.

O udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego w całości albo w części po rezygnacji pracownicy-matki przy tzw. długim wniosku (odpowiednio o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości albo w części pracownikowi tzw. rodzicowi adopcyjnemu w przypadku tzw. długiego wniosku).

Wniosek w tej sprawie składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego albo jego części.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielony urlop rodzicielski;

3) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop rodzicielski.

W przypadku gdy wniosek, dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego, zawiera się w nim także informację o liczbie części, w jakich urlop ten został już wykorzystany, albo o liczbie wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, a także o łącznym okresie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego albo o łącznym okresie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego.

1) kopia wniosku w sprawie rezygnacji z korzystania przez pracownicę z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części lub kopia wniosku w sprawie rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części;

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci)/zagraniczny akt albo kopie tych dokumentów.

Pracownik tzw. rodzic adopcyjny musi złożyć dodatkowo takie dokumenty jak wymienione w pkt 1 niniejszej tabeli.

4.

O udzielenie pracownicy części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu.

Nie ma ustawowego terminu na złożenie tego wniosku.

1) imię i nazwisko pracownicy;

2) wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego.

Kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, określającego przewidywaną datę porodu.

5.

W sprawie rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu (odpowiednio do wniosku pracownika w sprawie rezygnacji z pozostałej części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego).

Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego pracownica składa w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy.

1) imię i nazwisko pracownicy;

2) wskazanie terminu powrotu do pracy.

Kopia wniosku pracownika-ojca o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego albo kopia oświadczenia ubezpieczonego-ojca o przerwaniu działalności zarobkowej na okres, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego.

6.

O udzielenie pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego, w przypadku przerwania tego urlopu (zasiłku macierzyńskiego) po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu przez pracownicę (ubezpieczoną matkę) przebywającą w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie leczniczym (odpowiednio do wniosku pracownika o udzielenie części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz do wniosku pracownika o udzielenie części urlopu rodzicielskiego).

Nie ma ustawowego terminu na złożenie tego wniosku.

1) imię i nazwisko pracownika-ojca albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny;

2) wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego, odpowiadającej dacie, od której pracownica (ubezpieczona matka) przerwała urlop macierzyński (zasiłek macierzyński);

3) oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego (zasiłku macierzyńskiego) wykorzystanego przed porodem;

4) oświadczenie pracownika, w którym zobowiązuje się on do poinformowania pracodawcy o dacie opuszczenia przez pracownicę (ubezpieczoną matkę) szpitala albo innego przedsiębiorstwa leczniczego.

1) oświadczenie pracownicy (ubezpieczonej matki) dotyczące daty, od której przerwała urlop macierzyński (zasiłek macierzyński) na okres pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie leczniczym;

2) zaświadczenie o terminie przyjęcia pracownicy (ubezpieczonej matki) do placówki leczniczej wystawione przez taką placówkę;

3) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci)/zagraniczny akt albo kopie tych dokumentów.

Pracownik tzw. rodzic adopcyjny musi złożyć dodatkowo takie dokumenty jak wymienione w pkt 1 niniejszej tabeli.

7.

O udzielenie pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu pracownicy albo porzucenia przez nią dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego albo zgonu ubezpieczonej-matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu (odpowiednio do wniosku pracownika o udzielenie części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz do wniosku pracownika o udzielenie części urlopu rodzicielskiego).

Nie ma ustawowego terminu na złożenie tego wniosku.

1) imię i nazwisko pracownika-ojca wychowującego dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny;

2) oświadczenie pracownika o dacie zgonu pracownicy albo ubezpieczonej-matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka;

3) oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego albo o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi części urlopu macierzyńskiego, wykorzystanych przed porodem;

4) wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego, przypadającej po dniu zgonu pracownicy albo ubezpieczonej-matki dziecka lub po dniu porzucenia przez nią dziecka.

Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci)/zagraniczny akt albo kopie tych dokumentów.

Pracownik tzw. rodzic adopcyjny musi dodatkowo złożyć takie dokumenty jak wymienione w pkt 1 niniejszej tabeli.

8.

O udzielenie pracownikowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego (odpowiednio do wniosku pracownika tzw. rodzica adopcyjnego o udzielenie urlopu rodzicielskiego).

Wniosek jest składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) wskazanie terminu zakończenia korzystania z urlopu macierzyńskiego albo pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego;

3) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop rodzicielski w pełnym wymiarze.

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci)/zagraniczny akt albo kopie;

2) oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców dziecka przez okres wskazany we wniosku.

Pracownik tzw. rodzic adopcyjny musi dodatkowo złożyć dokumenty wymienione w pkt 1 niniejszej tabeli.

9.

O udzielenie części urlopu rodzicielskiego w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystanej już części urlopu rodzicielskiego albo

zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego (odpowiednio do wniosku pracownika tzw. rodzica adopcyjnego w tej sprawie).

Wniosek jest składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) wskazanie okresu dotychczas wykorzystanego urlopu rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego za

okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego oraz liczby wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego albo liczby wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego;

3) wskazanie okresu, na który ma być udzielona część urlopu rodzicielskiego.

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci)/zagraniczny akt albo kopie;

2) oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z urlopu rodzicielskiego albo zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego w okresie objętym wnioskiem.

Pracownik tzw. rodzic adopcyjny musi dodatkowo złożyć dokumenty wymienione w pkt 1 niniejszej tabeli.

10.

O łączenie przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Wniosek jest składany przez pracownika w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) określenie wymiaru czasu pracy;

3) wskazanie okresu, w którym pracownik zamierza łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy;

4) oświadczenie pracownika o zamiarze łączenia części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, z określeniem wymiaru czasu pracy, albo o braku takiego zamiaru.

Brak

11.

O udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko urlopu ojcowskiego lub jego części.

Wniosek o urlop ojcowski składa się w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci)/zagraniczny akt albo kopie tych dokumentów;

2) kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;

3) oświadczenie pracownika-ojca, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;

4) kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

12.

O udzielenie pracownikowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka albo przyjęcia na wychowanie dziecka jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Nie ma ustawowego terminu, w jakim trzeba złożyć wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka (dzieci) przyjętego na wychowanie albo przyjętego na wychowanie jako rodzina zastępcza, na które ma być udzielony urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;

3) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

1) oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, lub zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka (dzieci), zawierające datę urodzenia dziecka (dzieci), albo kopia prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej, albo kopia umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą;

2) kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

13.

O udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego albo jego części.

Wniosek o urlop wychowawczy składa się najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część;

3) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko;

4) wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;

5) określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

1) oświadczenie pracownika dotyczące korzystania z części urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego albo zasiłku za okres części urlopu rodzicielskiego, ze wskazaniem liczby części urlopu wykorzystanych w taki sposób;

2) oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w tym okresie; oświadczenie nie jest wymagane w razie ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej lub ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka;

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 – kopia prawomocnego orzeczenia sądu o ograniczeniu albo pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o ograniczeniu lub zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka albo dokumenty lub oświadczenie pracownika, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania informacji od drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic lub opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem;

4) kopia prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, na które ma być udzielony dodatkowy urlop wychowawczy;

5) w przypadku wnioskowania o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy albo o udzielenie części urlopu wychowawczego, której wymiar łącznie z dotychczas wykorzystanym wymiarem urlopu wychowawczego wyniesie 36 miesięcy:

a) skrócony odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka, w przypadku gdy drugi rodzic nie żyje, albo

b) kopia prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica dziecka albo dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem, albo kopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej, w przypadku gdy drugiemu rodzicowi nie przysługuje władza rodzicielska, albo

c) kopia prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu, w przypadku gdy drugi rodzic został pozbawiony władza rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona bądź zawieszona, albo

d) kopia prawomocnego orzeczenia sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki, w przypadku gdy dziecko pozostaje pod opieka jednego opiekuna.

14.

O obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego.

Wniosek składa się najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy;

3) wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy;

4) wskazanie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę.

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci)/zagraniczny akt albo kopie tych dokumentów;

2) oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Podstawa prawna:

Reklama

● § 1–6, § 9–11, § 17–28 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków – Dz.U. z 2015 r., poz. 2243

● art. 1791 § 4, art. 180 § 2, § 8, § 16, art. 1821d § 1, art. 1821e § 2, art. 1823 § 2, art. 183 § 6, art. 186 § 7, art. 1867 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268.

Zadaj pytanie na FORUM!

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?