Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pracownicy delegowani - ustalanie podstawy wymiaru składek

Tomasz Śliwiński
Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych, którzy nadal podlegają polskim ubezpieczeniom, jest ustalana w inny sposób niż pracowników wykonujących pracę w Polsce. W obydwu przypadkach jest to przychód ze stosunku pracy, ale dla oddelegowanych należy go pomniejszyć o równowartość diet za czas pobytu za granicą. Jednocześnie osoby te obowiązuje minimalna miesięczna podstawa wymiaru składek w wysokości prognozowanego wynagrodzenia – w 2011 r. jest to 3359 zł.

Polscy przedsiębiorcy wysyłający pracowników do pracy w innych państwach Unii Europejskiej mogą opłacać składki na ich ubezpieczenia w Polsce. Jest to możliwe przy spełnieniu warunków określonych w przepisach prawa wspólnotowego regulujących koordynację systemów zabezpieczenia społecznego.

Dla wszystkich pracowników, którzy podlegają ubezpieczeniom w Polsce – również oddelegowanych za granicę w celu czasowego wykonywania tam pracy – podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Są to wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 18 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy systemowej oraz art. 12 ust. 1 updof).

Czy dla pracowników delegowanych zastosowanie  stawek płacowych jest obowiązkowe >>

Niektóre rodzaje przychodów są jednak wyłączone z podstawy wymiaru składek. Wymienia je rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jedno z tych wyłączeń odnosi się tylko do pracowników oddelegowanych i obejmuje równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą w wysokości należnej pracownikom sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego). Jednak przepis ten zawiera jednocześnie zastrzeżenie, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za cały miesiąc podlegania tym ubezpieczeniom z tytułu pracy wykonywanej za granicą nie może być niższa niż kwota prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia.

WAŻNE!

W 2011 r. miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika oddelegowanego do pracy za granicę nie może być niższa niż 3359 zł.

Oznacza to, że w przypadku pracowników delegowanych podstawę wymiaru składek należy ustalić następująco:

 • ustalić przychód, który stanowi podstawę wymiaru składek (tj. zsumować składniki wynagrodzenia, które nie są zwolnione ze składek),
 • od przychodu odjąć równowartość diet za każdy dzień pobytu w wysokości zależnej od kraju wykonywania pracy (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju),
 • porównać wynik do kwoty minimalnej podstawy wymiaru składek (w 2011 r. – 3359 zł).

Powyższy sposób ustalania podstawy wymiaru składek obowiązuje niezależnie od tego, czy w umowie o pracę wynagrodzenie zostało określone w złotych czy w walucie obcej.


Istotne jest, że zasady ustalania podstawy wymiaru składek stosujemy do pracowników wysłanych przez polskiego pracodawcę do pracy za granicę. Ważne jest zatem, by pracownik podczas pracy poza granicami Polski pozostawał w stosunku pracy z wysyłającym polskim pracodawcą (umowa o pracę nie może ulec rozwiązaniu ani zawieszeniu), a roszczenie o wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest kierowane do tego pracodawcy.

PRZYKŁAD

Polskie przedsiębiorstwo oddelegowało do pracy w Niemczech na okres 6 miesięcy pracownika, którego wynagrodzenie miesięczne wynosi 2600 zł. W tym przypadku wynagrodzenie za pracę jest niższe niż minimalna podstawa (w 2011 r. – 3359 zł). W związku z tym nie ma potrzeby dokonywać żadnych działań, bo za każdy miesiąc pracy za granicą składki na ubezpieczenia społeczne tego pracownika muszą zostać opłacone od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli od 3359 zł.

Jeżeli w umowie o pracę wynagrodzenie ustalono w walucie obcej, to w celu ustalenia podstawy wymiaru składek należy je przeliczyć na złote według reguł zawartych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli według średniego kursu walut NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 updof).

Przed jakim sądem mogą dochodzić roszczeń pracownicy delegowani >>

PRZYKŁAD

Pracownik delegowany do pracy w Niemczech uzyska za lipiec 2011 r. wynagrodzenie w wysokości 2000 euro. Dieta za dzień pobytu w Niemczech wynosi 42 euro.

Ustalamy podstawę wymiaru:

 • obliczamy wartość diet za dni pobytu w Niemczech w lipcu: 31 dni x 42 euro = 1302 euro,
 • odejmujemy wartość diet od uzyskanego przez pracownika wynagrodzenia: 2000 euro – 1302 euro = 698 euro,
 • uzyskaną kwotę przeliczamy na złote: 698 euro x 4 zł (przykładowy kurs średni) = 2792 zł.

Przychód pracownika po odjęciu diet jest niższy od przeciętnego wynagrodzenia. W tym przypadku również składki należy opłacić od kwoty 3359 zł.

Jeżeli uzyskany przez pracownika w danym miesiącu przychód, po pomniejszeniu o diety, jest wyższy od przeciętnego wynagrodzenia, wówczas podstawę wymiaru stanowi kwota faktycznie uzyskanego przychodu (pomniejszonego o diety).


PRZYKŁAD

Pracownik delegowany do Belgii uzyskał za lipiec 2011 r. wynagrodzenie w kwocie 3000 euro.

Ustalamy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za lipiec:

 • 31 dni x 45 euro = 1395 euro,
 • 3000 euro – 1395 euro = 1605 euro,
 • 1605 euro x 4 zł (przykładowy kurs średni) = 6420 zł.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika za lipiec br. stanowi kwota 6420 zł. Natomiast podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie ta kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:

6420 zł x 13,71% = 880,18 zł,

6420 zł – 880,18 zł = 5539,82 zł.

Do pracowników oddelegowanych może mieć zastosowanie również inne wyłączenie ze składek. Obejmuje ono dodatki za rozłąkę oraz tzw. dodatki wyżywieniowe, pod warunkiem że ich wysokość nie przekracza kwoty diet z tytułu krajowej podróży służbowej pracownika sfery budżetowej, tj. od 1 stycznia 2007 r. – 23 zł (§ 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia składkowego).

Za które dni nie wolno odliczać diet

Prawo do odliczenia diet przysługuje za łączny okres pobytu pracownika za granicą, obejmujący dni jego pracy oraz dni rozkładowo wolne od pracy. Dniem pobytu jest dzień, za który pracownik otrzymuje wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek. Za dni pobytu nie należy jednak uważać dni przebywania przez pracownika na urlopie wypoczynkowym ani okresu pobierania świadczeń za czas niezdolności do pracy (wynagrodzenia chorobowego i zasiłków).

WAŻNE!

Nie wolno odliczać równowartości diet za okres urlopu wypoczynkowego i pobierania świadczeń za czas niezdolności do pracy, nawet jeśli pracownik przebywa w tym czasie w kraju oddelegowania.

Kiedy można obniżyć minimalną podstawę wymiaru składek

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika może być niższa niż prognozowane na dany rok przeciętne wynagrodzenie, jeśli:

 • ubezpieczenia z tytułu pracy za granicą trwały krócej niż miesiąc, ponieważ pracownik podjął tę pracę lub ją zakończył w trakcie miesiąca,
 • ubezpieczenia z tytułu pracy za granicą trwały krócej niż miesiąc, ponieważ pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego,
 • pracownik przez część miesiąca był niezdolny do pracy i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

W takiej sytuacji kwotę najniższej podstawy wymiaru składek należy proporcjonalnie zmniejszyć, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w tym miesiącu (art. 18 ust. 9 i 10 ustawy systemowej).


PRZYKŁAD

Pracownik delegowany do Hiszpanii rozpoczął pracę od 17 lipca 2011 r. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 2000 euro. Ze względu na to, że przepracował tylko połowę miesiąca, jego przychód za lipiec wyniósł 1000 euro.

Ustalamy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za lipiec:

 • 15 dni x 48 euro = 720 euro,
 • 1000 euro – 720 euro = 280 euro,
 • 280 euro x 4 zł (przykładowy kurs średni) = 1120 zł.

Kwotę 1120 zł należy porównać do proporcjonalnie zmniejszonego przeciętnego wynagrodzenia: 3359 zł : 31 dni x 15 dni = 1625,32 zł.

Proporcjonalnie obniżona minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest wyższa niż faktyczna. W związku z tym od kwoty 1625,32 zł należy opłacić składki na te ubezpieczenia za lipiec br.

WAŻNE!

Zasadę proporcjonalnego zmniejszania minimalnej podstawy wymiaru składek należy stosować tylko wtedy, gdy pracownik w danym miesiącu uzyskał przychód niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Odpowiednie stosowanie do części zleceniobiorców

Wyżej przedstawione zasady ustalania podstawy wymiaru składek od 1 sierpnia 2010 r. dotyczą również delegowanych do pracy za granicę zleceniobiorców – ale tylko tych, dla których podstawę wymiaru składek stanowi przychód z umowy zlecenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o zleceniobiorców wykonujących swoją pracę na podstawie umów, w których wynagrodzenie zostało określone kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej, akordowej albo prowizyjnie. Jest to zatem przeważająca grupa zleceniobiorców. Jednak może się zdarzyć sytuacja, gdy wynagrodzenie zostanie ustalone inaczej – np. w formie materialnej o wartości ekwiwalentnej do świadczonej pracy. Wówczas należy pamiętać, że powyższa zasada ustalania minimalnej podstawy wymiaru składek za czas pracy za granicą nie będzie miała zastosowania.

Podstawa prawna

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!