| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. II PK 164/04

Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. II PK 164/04

Podstawą szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy określonej w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) są postanowienia statutu związku zawodowego, które określają organy lub osoby uprawnione do reprezentowania zakładowej organizacji związkowej wobec

Likwidacja zbędnych stanowisk była jednocześnie uzasadniona potrzebą pozwanego wywołaną koniecznością bardziej racjonalnej, oszczędnościowej polityki finansowej, a tym samym również kadrowej. W szczególności likwidacja zbędnych stanowisk w działalności pozwanego pozwalała w ramach dotychczasowej liczby etatów stworzyć nowe bardziej potrzebne pozwanemu stanowiska. Reasumując Sąd Okręgowy stwierdził, iż w rozpoznawanej sprawie przyczyna wypowiedzenia powódce umowy o pracę była nie tylko wystarczająco konkretna i zrozumiała, ale również prawdziwa i rzeczywista, a zatem brak było podstaw do przyjęcia, że pozwana przy wypowiadaniu powódce umowy o pracę dopuściła się naruszenia przepisu art. 30 § 4 k.p. W ocenie Sądu Okręgowego wskazana w wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyna tej decyzji stanowi uzasadniony powód rozwiązania stosunku pracy. Reorganizacja działalności pracodawcy, zmierzająca do ograniczenia kosztów i związana z tym likwidacja stanowiska pracy, które w działalności pracodawcy nie jest niezbędne, stanowi wystarczającą przesłankę do wypowiedzenia pracownikowi stosunku pracy. Nie doszło również w niniejszej sprawie - według Sądu drugiej instancji - do naruszenia przepisu art. 38 k.p. nakazującego, by pracodawca o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi stosunku pracy zawiadomił na piśmie reprezentującą go organizację związkową podając przyczynę wypowiedzenia. Słusznie natomiast Sąd Rejonowy przyjął, że w czasie, gdy pozwana dokonała zawiadomienia NSZZ „Solidarność” o zamiarze wypowiedzenia z powódką umowy o pracę, zastosowanie znajdował przepis art. 32 ustawy o związkach zawodowych, który zabraniał wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem będącym członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej w czasie trwania mandatu bez zgody zarządu zakładowej organizacji. Powyższy przepis został uchylony z chwilą ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z dnia 7 kwietnia 2003 r.), który uznał, że w zakresie, w jakim nakładał on na pracodawcę obowiązek uzyskania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej, przepis ten był niezgodny z art. 32 Konstytucji RP. Konsekwencją tego wyroku była zmiana przepisu art. 32 ustawy o związkach zawodowych, który obecnie przewiduje zakaz rozwiązywania umowy o pracę bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej jedynie w odniesieniu do imiennie wskazanych uchwałą zarządu jego członków lub innych pracowników będących członkami danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionych do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy. Ustawa wprowadzając zmianę tego przepisu, przewidywała co prawda, że pracownik objęty ochroną o której mowa w art. 32 ustawy, nabytą na podstawie tych przepisów w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia ustawy w życie, miał podlegać takiej ochronie w okresie roku od dnia wejścia w życie zmiany art. 32, jednakże przepis ten nie miał zastosowania do członków komisji rewizyjnej, gdyż w dniu wejścia w życie wspomnianej noweli nie podlegali już oni ochronie przewidzianej w tym przepisie, z uwagi na utratę mocy tego przepisu w tym zakresie w związku z ogłoszeniem wymienionego wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wobec powyższego powódka mogłaby w chwili wypowiedzenia jej umowy o pracę podlegać ochronie przewidzianej w art. 32 ustawy o związkach zawodowych, jedynie gdyby została imiennie wskazana jako pracownik upoważniony do reprezentacji NSZZ „Solidarność” względem pracodawcy. Wymogu tego nie spełniała uchwała nr 1/03 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z dnia 1 lipca 2003 r., wskazująca osoby, które podlegają szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy, ponieważ nie wskazała ona imiennie powódki jako pracownika upoważnionego do reprezentowania zakładowej organizacji związkowej względem pracodawcy. W przedmiotowej uchwale brak jest bowiem jakichkolwiek informacji, z jakiego tytułu zarząd NSZZ „Solidarność” wskazał powódkę jako podlegającą szczególnej ochronie. Co więcej, pismem z dnia 10 lipca 2003 r. pozwany wskazał na powyższe braki w przedmiotowej uchwale, informując, że jako osoby uprawnione do reprezentacji organizacji związkowej może traktować jedynie członków komisji zakładowej NSZZ „Solidarność”, który to organ zgodnie ze statutem NSZZ „Solidarność” uprawniony jest do reprezentowania pracowników wobec pracodawcy. Powódka natomiast nie pełniła funkcji członka komisji zakładowej, lecz członka komisji rewizyjnej tego związku zawodowego. W tej sytuacji stwierdzić należy, iż powódka w chwili, gdy złożono jej wypowiedzenie umowy o pracę, nie podlegała ochronie przewidzianej w art. 32 ustawy o związkach zawodowych, a zatem wypowiedzenie jej umowy o pracę podlegało jedynie wymogom określonym w Kodeksie pracy, w tym przepisowi art. 38 k.p. Zgodził się również ze stanowiskiem pozwanego, że przepis art. 38 k.p. nie określa terminu, w jakim pracodawca powinien dokonać wypowiedzenia umowy o pracę po wykonaniu obowiązku konsultacji przewidzianego w tym przepisie. Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy, stwierdził, iż wypowiedzenie powódce umowy o pracę dokonane zostało zgodnie z przepisami o wypowiadaniu z pracownikami umów o pracę, jak również było uzasadnione. W tej sytuacji żądanie powódki przywrócenia jej do pracy nie było uzasadnione.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »