REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynagrodzenie za pracę w święta - jak rozliczać?

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Praca w święto - wynagrodzenie i dodatek (rozliczanie)
Praca w święto - wynagrodzenie i dodatek (rozliczanie)
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wynagrodzenie za pracę w święta to oprócz zwykłego wynagrodzenia także dodatek w wysokości 100%. Kiedy dozwolona jest praca w święto? Jak ją rozliczać?

Wynagrodzenie za pracę w święta

Pracownikowi wykonującemu pracę w święto przysługuje, oprócz wynagrodzenia, także dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym dniu. Takie jest stanowisko Sądu Najwyższego. Natomiast według PIP oraz resortu pracy pracownikowi przysługują dwa 100% dodatki - jeden z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej, a drugi z racji pracy w święto. O tym, jak rozliczyć się z pracownikiem, decyduje pracodawca.

REKLAMA

Autopromocja

Praca w święto

Praca w święto może być dozwolona m.in.:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • w ruchu ciągłym;
 • przy pracy zmianowej;
 • przy niezbędnych remontach;
 • w transporcie i w komunikacji;
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
 • w rolnictwie i hodowli;
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

- zakładach świadczących usługi dla ludności,

- gastronomii,

- zakładach hotelarskich,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- jednostkach gospodarki komunalnej,

- zakładach leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

- zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w weekendowym systemie czasu pracy,
 • przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbieranych poza terytorium Polski, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni świąteczne są u niego dniami pracy

- art. 15110 Kodeksu pracy.

Za pracę w święto, w przypadkach, kiedy praca jest dozwolona, uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Wtedy jednak trzeba zwrócić uwagę, by godziny pracy w święto nie pokryły się z czasem pracy w roboczym dniu.

Przykład

Za pracę w święto u pracodawcy X uważa się pracę wykonywaną między godz. 7.00 w tym dniu a godz. 7.00 w następnym dniu. 12 listopada 2021 r., a więc w dniu następnym po Narodowym Święcie Niepodległości, pracownik ma świadczyć pracę od godz. 6.00. Oznacza to, że jedna godzina pracy (od 6.00 do 7.00) będzie musiała być rozliczona jak praca świąteczna.

Praca w święta a wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, choć w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony nawet do 12 miesięcy. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z zachowaniem powyższych norm, oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Ważne!

Praca w święta, przy zachowaniu dobowych norm czasu pracy, nie jest pracą w godzinach nadliczbowych. Należy jednak pamiętać, że nieudzielenie dnia wolnego może spowodować przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Pracownik bowiem przepracuje większą liczbę godzin, niż wynika z obliczonego dla danego okresu wymiaru czasu pracy.

Dodatkowe wolne lub dodatek za pracę w święto

Pracownikowi wykonującemu pracę w święta pracodawca jest zobowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego od pracy w powyższym terminie, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto.

Praca w święto przypadające w niedzielę

Jeśli praca zostanie wykonana w święto przypadające w niedzielę, to należy ją wynagrodzić tak jak pracę w niedzielę. Zatem, przysługuje w tym przypadku albo dzień wolny, albo dodatek pieniężny. Oczywiście pracownik zachowuje też prawo do normalnego wynagrodzenia, bo takie przysługuje za pracę wykonaną zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy.

Praca w święto i nadgodziny

Może się jednak zdarzyć sytuacja, kiedy w święto pracownik wykonywał obowiązki przez więcej niż 8 godzin. Udzielenie dnia wolnego zaspokaja roszczenie w granicach dobowej normy czasu pracy, czyli do 8 godzin. Natomiast praca w tym dniu powyżej 8 godzin jest pracą w godzinach nadliczbowych. Za pracę w godzinach nadliczbowych - stanowiących przekroczenie dobowej normy czasu pracy - przypadających w święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, pracownikowi przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia lub udzielenie czasu wolnego.

Dodatek za pracę w święto - dzień wolny zgodnie z rozkładem czasu pracy

Nadal funkcjonują odmienne opinie na temat liczby dodatków za pracę w dni świąteczne, które nie są dla pracownika dniami pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy i za którą pracownik nie otrzymał w zamian dnia wolnego. Zazwyczaj wówczas dochodzi do przekroczenia normy średniotygodniowej w okresie rozliczeniowym, a tym samym do wystąpienia pracy nadliczbowej.

Według Państwowej Inspekcji Pracy (stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy z 9 lutego 2005 r.) oraz Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo: sygn. PP III-4102-714/MF/04) pracownikowi przysługują 2 100% dodatki - 1 z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej, a 2 z racji pracy w święto. Jednak odmienne jest stanowisko Sądu Najwyższego. Zdaniem sądu, w razie nieudzielania przez pracodawcę innego dnia wolnego w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w święta, pracownik nabywa prawo tylko do jednego dodatku - za pracę w święto na podstawie art. 15111 § 3 Kodeksu pracy. Natomiast nie nabywa on prawa do dodatku z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej w okresie rozliczeniowym (uchwała Sądu Najwyższego z 15 lutego 2006 r., II PZP 11/05, OSNP 2006/11-12/170).

W związku z brakiem jednolitego stanowiska w tej sprawie, do pracodawcy należy decyzja, jak rozliczy się z pracownikiem.

Wynagrodzenie za pracę w święto - jak rozliczyć?

Przykład

U pracodawcy obowiązuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku, po 8 godzin. Załóżmy, że 1 listopada 2021 r. wyjątkowo przepracował 6 godzin, a 11 listopada 2021 r. - 9 godzin. Do końca listopada 2021 r. nie udzielono mu dni wolnych w zamian za świąteczne dni. Łącznie w listopadzie br. pracownik przepracował 175 godzin. Jest to o 15 więcej, niż wynosi nominalny wymiar czasu pracy w tym miesiącu, z czego 14 godzin wynika z przekroczenia normy tygodniowej, a 1 godzina z dobowej (9 godzina pracy 11 listopada). Miesięczne wynagrodzenie zatrudnionego wynosi 4690 zł, a do tego dostaje 500 zł premii regulaminowej.

Obliczamy wynagrodzenie:

Normalne wynagrodzenie to takie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie. Chodzi tu więc o wynagrodzenie zasadnicze, wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, oraz o inne składniki o charakterze stałym, do których pracownik ma prawo na podstawie przepisów płacowych obowiązujących w danej firmie (wyrok Sądu Najwyższego z 3 czerwca 1986 r., I PRN 40/86, OSNCP 1987/9/140).

4690 zł + 500 zł = 5190 zł;

5190 zł : 160 godzin (wymiar czasu pracy w listopadzie 2021 r.) = 32,44 zł;

32,44 zł × 15 godzin = 486,60 zł.

Obliczamy 100% dodatki za pracę w święto i przekroczenie normy tygodniowej

Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. Stawka osobistego zaszeregowania to tylko i wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze określone w stałej stawce miesięcznej bądź ustalone godzinowo, bez żadnych dodatków, nawet stałych (uchwała Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2007r., II PZP 4/07; OSNP 2007/21-22/307).

4690 zł : 160 godzin = 29,31 zł,

29,31 zł × 15 godzin x 100% = 439,65 zł - dodatek za pracę w święto,

29,31 zł × 14 godz. × 100% = 410,34 zł - dodatek za przekroczenie normy tygodniowej.

Obliczamy 100% dodatek za pracę nadliczbową (przekroczenie normy dobowej)

29,31 zł x 1 godz. × 100% = 29,31 zł.

Za pracę w święta w listopadzie 2021 r. pracownik otrzyma łącznie 1365,90 zł (486,60 zł + 439,65 zł + 410,34 zł + 29,31 zł).

Przykład

Pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną 5000 zł. Pracuje w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, w podstawowym systemie czasu pracy. 1 listopada 2021 r. został wezwany do pracy na 6 godzin. Dzień wolny odbierze w grudniu, a więc w trwającym okresie rozliczeniowym (październik - grudzień). Za listopad pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie powiększone o normalne wynagrodzenie za 6 dodatkowych godzin pracy:

5000 zł : 160 godz. = 31,25 zł,

31,25 zł × 6 godz. = 187,50 zł.

Z kolei w grudniu ze względu na odebranie całego dnia wolnego - 8 godzin, nie wypracuje pełnego miesięcznego wymiaru. Wynagrodzenie za grudzień pracodawca powinien jednak pomniejszyć jedynie o 6, a nie 8 godzin. Wynika to z faktu, że pracownik nie powinien tracić finansowo na tym, że korzysta z całego dnia wolnego, a nie z czasu odpowiadającego pracy w święto.

5000 zł : 176 godz. (wymiar czasu pracy w grudniu) = 28,41 zł,

28,41 zł × 6 godz. = 170,46 zł,

5000 zł - 170,46 zł = 4 829,54 zł.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy (poniedziałek - piątek, po 8 godzin, 1-miesięczny okres rozliczeniowy). Otrzymuje wynagrodzenie w stawce miesięcznej w wysokości 3700 zł oraz stałą miesięczną premię regulaminową - 400 zł. W święto 11 listopada 2021 r. pracował przez 10 godzin. W zamian zostanie mu udzielony wolny cały dzień 12 listopada. Udzielenie dnia wolnego zrównoważy pracę w święto tylko do 8 godzin. Pozostałe 2 godziny są nadliczbowe z przekroczenia normy dobowej, za które pracodawca nie zamierza udzielić czasu wolnego i pracownik też nie wystąpił o to z wnioskiem. Wobec tego pracownikowi przysługuje:

 • normalne wynagrodzenie za 2 godziny nadliczbowe oraz
 • dodatek 100%.

Łącznie przepracuje bowiem 162 godziny (160 godz. + 10 godz. - 8 godz.), a nie 160.

Normalne wynagrodzenie z uwzględnieniem stałej stawki zasadniczej i premii:

(3700 zł + 400 zł) : 160 godz. = 25,63 zł,

25,63 zł x 2 godz. = 51,26 zł.

Dodatek (tylko z wynagrodzenia zasadniczego):

3700 zł : 160 godz. = 23,13 zł,

23,13 zł × 2 godz. = 46,26 zł.

Łącznie za listopad 2021 r. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4197,52 zł (3700 zł + 400 zł + 51,26 zł + 46,26 zł).

Podstawa prawna:

art. 80, art. 130, art. 1511, art. 15110 - 15111 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiana minimalnej stawki godzinowej. Jak obliczać wynagrodzenie za umowę zlecenia na przełomie czerwca i lipca 2024 r.

1 lipca 2024 r. zmieni się minimalna stawka godzinowa należna za każdą godzinę wykonywania zlecenia. Ustalając wynagrodzenie za zlecenie wyrażone w stawce godzinowej należy pamiętać, aby nie było niższe od stawki minimalnej.

PIP: Kontrola pracodawcy o każdej porze dnia i nocy, bez uprzedzenia i bez upoważnienia

PIP może kontrolować pracodawców o każdej porze dnia i nocy. Jednak do przeprowadzenia kontroli konieczna jest legitymacja służbowa i specjalne upoważnienie. Wkrótce to się może zmienić.

Renta wdowia 15%. Nie dla zaniżenia świadczenia. Postulaty wyrównania dla wdów pokrzywdzonych modelem kroczącym. I przyznania zwolnienia z PIT

Renta wdowia przez okres 2025 r. wypłacana w zaniżonej wartości. Początkowo będzie to tylko 15%. Nic nie wskazuje dziś na to, aby Sejm przyjął inne rozwiązanie. Zresztą rząd zapowiedział 15% jeszcze na początków rządów (w grudniu 2023 r.) Wskaźnik 15% wywołuje protesty osób zainteresowanych rentą wdowią. Dlaczego więc nie przyznać wyrównania do kwot wypłacanych na podstawie 15% (wypłata wyrównania w 2026 r. albo 2027 r.) I równolegle - za okres obowiązywania modelu kroczącego -zaproponować osobom poszkodowanym tym modelem zwolnienie z podatku PIT. 

MRPiPS: 1000 zł miesięcznie dodatku do wynagrodzenia już od lipca 2024 r. Dla kogo?

W środę, 19 czerwca 2024 r. rząd przyjął cztery programy finansowania dodatków do wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Programy zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

REKLAMA

4 uchwały rządu premiera D. Tuska. Miesięcznie 1000 zł aż do końca 2027 r. Dodatek motywacyjny. Budżet pokryje też ZUS i NFZ

Wypłata 1000 zł dodatku motywacyjnego miesięcznie (start od 1 lipca 2024 r.) potrwa aż do końca 2027 r. Istniały obawy, że dodatek ten będzie miał krótszy okres finansowania. Na szczęście się nie potwierdziły. 

Można połączyć dwa świadczenia: 1) Renta wdowia i 2) Udział w emeryturze zmarłych: męża albo żony [wypłata gwarantowana]

Na dziś jest duże rozczarowanie rentą wdowią. W Sejmie prace toczą się wolno (według emerytów bardzo wolno). I nawet jak ustawa wejdzie w 2024 roku, to przez długi czas świadczenia z „renty wdowiej” będą wypłacane w zaniżonej wartości. Istnieje jednak możliwość zwiększenia niskiej wartości renty wdowiej poprzez wypłatę gwarantowaną (wypłata jednorazowa często około 30 000 zł - wysoki podatek PIT) .

Ile lat trzeba przepracować żeby starać się o rentę?

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia określone warunki. Istotnym warunkiem niezbędnym do uzyskania renty jest odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy. Długość tego okresu uzależniona jest od wieku osoby ubezpieczonej.

Bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Również w 2024 r. będą organizowane bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych. Poniżej opis, gdzie, dla kogo, kiedy, na jakie schorzenia i na jakich warunkach organizowane są turnusy.

REKLAMA

Renta socjalna 2024 r. – ile na rękę

Renta socjalna jest świadczeniem przeznaczonym dla osób, które nie mogą pracować ze względu na stan zdrowia. Świadczenie przyznaje i wypłaca ZUS.

Minimalnie 9230,57 zł zarobi od 1 lipca 2024 r. psycholog kliniczny. Przepisy nie pozwolą na niższe wynagrodzenie

Już od 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie nowe i to nie małe stawki minimalnego wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. Okazuje się, że przykładowo psycholog kliniczny musi minimalnie zarabiać aż 9230,57 zł od 1 lipca 2024 r. Przepisy nie pozwolą na niższe wynagrodzenie. Minimalne stawki są powiązane z rodzajem profesji, kwalifikacjami i zakresem odpowiedzialności.

REKLAMA