REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynagrodzenie za pracę w święta - jak rozliczać?

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Praca w święto - wynagrodzenie i dodatek (rozliczanie)
Praca w święto - wynagrodzenie i dodatek (rozliczanie)
shutterstock

REKLAMA

Wynagrodzenie za pracę w święta to oprócz zwykłego wynagrodzenia także dodatek w wysokości 100%. Kiedy dozwolona jest praca w święto? Jak ją rozliczać?

Wynagrodzenie za pracę w święta

Pracownikowi wykonującemu pracę w święto przysługuje, oprócz wynagrodzenia, także dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym dniu. Takie jest stanowisko Sądu Najwyższego. Natomiast według PIP oraz resortu pracy pracownikowi przysługują dwa 100% dodatki - jeden z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej, a drugi z racji pracy w święto. O tym, jak rozliczyć się z pracownikiem, decyduje pracodawca.

Autopromocja

Praca w święto

Praca w święto może być dozwolona m.in.:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • w ruchu ciągłym;
 • przy pracy zmianowej;
 • przy niezbędnych remontach;
 • w transporcie i w komunikacji;
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
 • w rolnictwie i hodowli;
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

- zakładach świadczących usługi dla ludności,

- gastronomii,

- zakładach hotelarskich,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- jednostkach gospodarki komunalnej,

- zakładach leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

- zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w weekendowym systemie czasu pracy,
 • przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbieranych poza terytorium Polski, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni świąteczne są u niego dniami pracy

- art. 15110 Kodeksu pracy.

Za pracę w święto, w przypadkach, kiedy praca jest dozwolona, uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Wtedy jednak trzeba zwrócić uwagę, by godziny pracy w święto nie pokryły się z czasem pracy w roboczym dniu.

Przykład

Za pracę w święto u pracodawcy X uważa się pracę wykonywaną między godz. 7.00 w tym dniu a godz. 7.00 w następnym dniu. 12 listopada 2021 r., a więc w dniu następnym po Narodowym Święcie Niepodległości, pracownik ma świadczyć pracę od godz. 6.00. Oznacza to, że jedna godzina pracy (od 6.00 do 7.00) będzie musiała być rozliczona jak praca świąteczna.

Praca w święta a wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, choć w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony nawet do 12 miesięcy. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z zachowaniem powyższych norm, oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Ważne!

Praca w święta, przy zachowaniu dobowych norm czasu pracy, nie jest pracą w godzinach nadliczbowych. Należy jednak pamiętać, że nieudzielenie dnia wolnego może spowodować przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Pracownik bowiem przepracuje większą liczbę godzin, niż wynika z obliczonego dla danego okresu wymiaru czasu pracy.

Dodatkowe wolne lub dodatek za pracę w święto

Pracownikowi wykonującemu pracę w święta pracodawca jest zobowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego od pracy w powyższym terminie, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto.

Praca w święto przypadające w niedzielę

Jeśli praca zostanie wykonana w święto przypadające w niedzielę, to należy ją wynagrodzić tak jak pracę w niedzielę. Zatem, przysługuje w tym przypadku albo dzień wolny, albo dodatek pieniężny. Oczywiście pracownik zachowuje też prawo do normalnego wynagrodzenia, bo takie przysługuje za pracę wykonaną zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy.

Autopromocja

Praca w święto i nadgodziny

Może się jednak zdarzyć sytuacja, kiedy w święto pracownik wykonywał obowiązki przez więcej niż 8 godzin. Udzielenie dnia wolnego zaspokaja roszczenie w granicach dobowej normy czasu pracy, czyli do 8 godzin. Natomiast praca w tym dniu powyżej 8 godzin jest pracą w godzinach nadliczbowych. Za pracę w godzinach nadliczbowych - stanowiących przekroczenie dobowej normy czasu pracy - przypadających w święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, pracownikowi przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia lub udzielenie czasu wolnego.

Dodatek za pracę w święto - dzień wolny zgodnie z rozkładem czasu pracy

Nadal funkcjonują odmienne opinie na temat liczby dodatków za pracę w dni świąteczne, które nie są dla pracownika dniami pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy i za którą pracownik nie otrzymał w zamian dnia wolnego. Zazwyczaj wówczas dochodzi do przekroczenia normy średniotygodniowej w okresie rozliczeniowym, a tym samym do wystąpienia pracy nadliczbowej.

Według Państwowej Inspekcji Pracy (stanowisko Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy z 9 lutego 2005 r.) oraz Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo: sygn. PP III-4102-714/MF/04) pracownikowi przysługują 2 100% dodatki - 1 z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej, a 2 z racji pracy w święto. Jednak odmienne jest stanowisko Sądu Najwyższego. Zdaniem sądu, w razie nieudzielania przez pracodawcę innego dnia wolnego w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w święta, pracownik nabywa prawo tylko do jednego dodatku - za pracę w święto na podstawie art. 15111 § 3 Kodeksu pracy. Natomiast nie nabywa on prawa do dodatku z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej w okresie rozliczeniowym (uchwała Sądu Najwyższego z 15 lutego 2006 r., II PZP 11/05, OSNP 2006/11-12/170).

W związku z brakiem jednolitego stanowiska w tej sprawie, do pracodawcy należy decyzja, jak rozliczy się z pracownikiem.

Wynagrodzenie za pracę w święto - jak rozliczyć?

Przykład

U pracodawcy obowiązuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku, po 8 godzin. Załóżmy, że 1 listopada 2021 r. wyjątkowo przepracował 6 godzin, a 11 listopada 2021 r. - 9 godzin. Do końca listopada 2021 r. nie udzielono mu dni wolnych w zamian za świąteczne dni. Łącznie w listopadzie br. pracownik przepracował 175 godzin. Jest to o 15 więcej, niż wynosi nominalny wymiar czasu pracy w tym miesiącu, z czego 14 godzin wynika z przekroczenia normy tygodniowej, a 1 godzina z dobowej (9 godzina pracy 11 listopada). Miesięczne wynagrodzenie zatrudnionego wynosi 4690 zł, a do tego dostaje 500 zł premii regulaminowej.

Obliczamy wynagrodzenie:

Normalne wynagrodzenie to takie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie. Chodzi tu więc o wynagrodzenie zasadnicze, wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, oraz o inne składniki o charakterze stałym, do których pracownik ma prawo na podstawie przepisów płacowych obowiązujących w danej firmie (wyrok Sądu Najwyższego z 3 czerwca 1986 r., I PRN 40/86, OSNCP 1987/9/140).

4690 zł + 500 zł = 5190 zł;

5190 zł : 160 godzin (wymiar czasu pracy w listopadzie 2021 r.) = 32,44 zł;

32,44 zł × 15 godzin = 486,60 zł.

Obliczamy 100% dodatki za pracę w święto i przekroczenie normy tygodniowej

Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. Stawka osobistego zaszeregowania to tylko i wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze określone w stałej stawce miesięcznej bądź ustalone godzinowo, bez żadnych dodatków, nawet stałych (uchwała Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2007r., II PZP 4/07; OSNP 2007/21-22/307).

4690 zł : 160 godzin = 29,31 zł,

29,31 zł × 15 godzin x 100% = 439,65 zł - dodatek za pracę w święto,

29,31 zł × 14 godz. × 100% = 410,34 zł - dodatek za przekroczenie normy tygodniowej.

Obliczamy 100% dodatek za pracę nadliczbową (przekroczenie normy dobowej)

29,31 zł x 1 godz. × 100% = 29,31 zł.

Za pracę w święta w listopadzie 2021 r. pracownik otrzyma łącznie 1365,90 zł (486,60 zł + 439,65 zł + 410,34 zł + 29,31 zł).

Przykład

Pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną 5000 zł. Pracuje w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, w podstawowym systemie czasu pracy. 1 listopada 2021 r. został wezwany do pracy na 6 godzin. Dzień wolny odbierze w grudniu, a więc w trwającym okresie rozliczeniowym (październik - grudzień). Za listopad pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie powiększone o normalne wynagrodzenie za 6 dodatkowych godzin pracy:

5000 zł : 160 godz. = 31,25 zł,

31,25 zł × 6 godz. = 187,50 zł.

Z kolei w grudniu ze względu na odebranie całego dnia wolnego - 8 godzin, nie wypracuje pełnego miesięcznego wymiaru. Wynagrodzenie za grudzień pracodawca powinien jednak pomniejszyć jedynie o 6, a nie 8 godzin. Wynika to z faktu, że pracownik nie powinien tracić finansowo na tym, że korzysta z całego dnia wolnego, a nie z czasu odpowiadającego pracy w święto.

5000 zł : 176 godz. (wymiar czasu pracy w grudniu) = 28,41 zł,

28,41 zł × 6 godz. = 170,46 zł,

5000 zł - 170,46 zł = 4 829,54 zł.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy (poniedziałek - piątek, po 8 godzin, 1-miesięczny okres rozliczeniowy). Otrzymuje wynagrodzenie w stawce miesięcznej w wysokości 3700 zł oraz stałą miesięczną premię regulaminową - 400 zł. W święto 11 listopada 2021 r. pracował przez 10 godzin. W zamian zostanie mu udzielony wolny cały dzień 12 listopada. Udzielenie dnia wolnego zrównoważy pracę w święto tylko do 8 godzin. Pozostałe 2 godziny są nadliczbowe z przekroczenia normy dobowej, za które pracodawca nie zamierza udzielić czasu wolnego i pracownik też nie wystąpił o to z wnioskiem. Wobec tego pracownikowi przysługuje:

 • normalne wynagrodzenie za 2 godziny nadliczbowe oraz
 • dodatek 100%.

Łącznie przepracuje bowiem 162 godziny (160 godz. + 10 godz. - 8 godz.), a nie 160.

Normalne wynagrodzenie z uwzględnieniem stałej stawki zasadniczej i premii:

(3700 zł + 400 zł) : 160 godz. = 25,63 zł,

25,63 zł x 2 godz. = 51,26 zł.

Dodatek (tylko z wynagrodzenia zasadniczego):

3700 zł : 160 godz. = 23,13 zł,

23,13 zł × 2 godz. = 46,26 zł.

Łącznie za listopad 2021 r. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4197,52 zł (3700 zł + 400 zł + 51,26 zł + 46,26 zł).

Podstawa prawna:

art. 80, art. 130, art. 1511, art. 15110 - 15111 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Artur
  2022-11-08 11:21:10
  Dzień dobry, w mojej firmie jest możliwość elastycznej pracy, od pon do czw po 8,5h za to w piątek 6h, czy takie samo rozliczenie obowiązuje za dni świąteczne np. w tym roku 1 listopad wypadł we wtorek a 11 wypada w piątek, jak w moim przypadku powinny być policzone te święta, zgodnie z systemem pracy czy kązde święto po 8h? dziekuję za odpowiedź. Pozdrawiam
  0
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy w 2024 przysługuje dodatek za czas przestoju?

Czy w 2024 przysługuje dodatek za czas przestoju? Jeśli tak, to ile w 2024 wnosi wynagrodzenie za czas przestoju w zakładzie pracy? Czym jest gotowość do pracy? Jak zgłosić gotowość do pracy? Czy w okresie przestoju można wykonywać inną pracę?

Dyżur 2024

Czy za czas dyżuru w 2024 r. przysługuje wynagrodzenie? Ile za dyżur w 2024? Dyżur domowy czy przysługuje wynagrodzenie? Jak jest traktowany dyżur pod telefonem? Gdzie w ramach dyżuru pracownik powinien pozostawać w gotowości?

Odszkodowanie za nierówne traktowanie pracowników wzrasta od 1 stycznia 2024 r. Można dostać co najmniej 4242 zł. W lipcu 2024 r. kolejna podwyżka – do 4300 zł

Nierówne traktowanie pracowników to podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy. Przepisy Kodeksu pracy zakazują nierównego traktowania i określają minimalną wysokość odszkodowania należnego pracownikowi, wobec którego pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Ile wynosi minimalne odszkodowanie za nierówne traktowanie? Wyjaśniamy. 

Też się pogubiłeś z niedzielami w grudniu? Kiedy otwarte Biedronka, Kaufland, Lidl, Tesco? [Kalendarz handlowy dla Wigilii, Świąt, Sylwestra]

3 grudnia, 10 grudnia, 17 grudnia, 24 grudnia i 31 grudnia 2023 r. Niedziele Świąteczne i "Sylwestrowa". Które sklepy otwarte. Kiedy zakaz handlu w Święta i Sylwestra? 

REKLAMA

Wigilia już zawsze bez handlu? Sejm przyjął nowelę

Debaty nad Wigilią wypadającą w niedzielę handlową nie ustają. Sejm przyjął w środę nowelę Polski 2050-TD, zgodnie z którą, gdy niedziela przypada 24 grudnia, to handel pracuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię.

ZUS: Ponad 16,1 mln ubezpieczonych, w tym 1,1 mln cudzoziemców. To 6,9 proc. ogółu zgłoszonych do ubezpieczeń

Ubezpieczeni w ZUS to 16 184 tys. osób. Spośród zgłoszonych do ubezpieczeń jest 1 112 tys. obywateli innych państw. Cudzoziemcy stanowią zatem 6,9 proc. osób objętych ubezpieczeniem społecznym w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane za koniec września 2023 r.

ZUS zrezygnował z 8 mld zł dotacji z budżetu państwa do FUS na 2023 r. Składki pokrywają wydatki w 84 proc.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnował z 8 mld zł dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2023 rok. Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową FUS – takie informacje przekazało kierownictwo ZUS.

Zmiana warunków zatrudnienia na wniosek pracownika

Pracownicy mają prawo do wnioskowania do pracodawcy o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony. Kiedy takie prawo przysługuje i jakie obowiązki wobec tego ma pracodawca? Podpowiadamy. 

REKLAMA

Urlop na żądanie 2024

Urlop na żądanie w 2024 roku - ile dni przyznaje Kodeks pracy? Czy urlop na żądanie jest płatny? Czy pracodawca może odmówić urlopu? Jakie są zasady korzystania z urlopu na żądanie? Oto wzór wniosku do pobrania.

Styczeń 2024 – godziny pracy, dni wolne

Styczeń 2024 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin w tym miesiącu. Sprawdź kalendarz stycznia 2024 roku. Do końca stycznia pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę czyli 6 stycznia – Święto Trzech Króli.

REKLAMA