REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Maria Gałecka
Zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych/ fot. Fotolia
Zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych/ fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2017 r. byli opiekunowie zmarłych osób niepełnosprawnych mogą otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, a następnie świadczenie przedemerytalne. To drugie świadczenie uzyskają tylko wtedy, gdy mają odpowiedni wiek i staż ubezpieczeniowy.

Możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez opiekuna osoby niepełnosprawnej wprowadziła od 1 stycznia 2017 r. ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Wspomniane uprawnienia przysługują osobom, które w związku ze śmiercią niepełnosprawnego członka rodziny utraciły prawo do jednego ze świadczeń przysługujących im z tytułu tej opieki, tj.:

Autopromocja

● świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przewidzianych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518: ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60) albo
zasiłku dla opiekuna przewidzianego w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016 r. poz. 162: ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 972).

Zobacz też: Indywidualne prawo pracy

Umożliwiając wymienionym osobom uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego, ustawodawca uznał, że dla celów spełnienia warunków do tych świadczeń okres sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi należy traktować analogicznie do okresu zatrudnienia.

Okres sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną traktowany jest jak okres zatrudnienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Najpierw zasiłek dla bezrobotnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych w pierwszej kolejności mają możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych (art. 71 w ust. 2 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Zgodnie z tym przepisem – do okresu 365 dni (w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację danej osoby w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej), uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych – zaliczany jest również okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna. Zaliczenie tego okresu jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy osoba zainteresowana utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, a utrata tego prawa została spowodowana śmiercią osoby, nad którą była sprawowana opieka.

Pani Maria w połowie 2015 r. roku musiała zrezygnować z pracy w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorą niepełnosprawną córką. Z tego tytułu otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do tego świadczenia utraciła na początku stycznia 2017 r. w związku ze śmiercią córki. Pani Maria może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Do okresu 365 dni uprawniającego do uzyskania tego zasiłku ZUS zaliczy bowiem okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Zobacz: Kalkulatory

Później świadczenie przedemerytalne

Osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, ale udowodniły długi staż pracy i spełniły inne wymagane warunki, mogą w określonych przypadkach ubiegać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Prawo do tego świadczenia mogły dotychczas nabyć cztery grupy uprawnionych:

● osoby zwolnione z pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy albo z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
● byli pracownicy zakładów produkujących azbest,
● prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy ogłosili upadłość
● oraz osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zobacz: Ubezpieczenia społeczne

Od 1 stycznia 2017 r. możliwość nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego uzyskały również osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego uzyskają te osoby, które łącznie spełnią następujące warunki:

● zarejestrują się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,

● pobierały jedno z wymienionych świadczeń nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni,

● utraciły prawo do jednego z ww. świadczeń z powodu śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka,

● do dnia, w którym ustało prawo do ww. świadczenia, ukończyły co najmniej 55 lat ( kobieta) oraz 60 lat (mężczyzna) i osiągnęły okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Zobacz: Zatrudnienie

Należy zaznaczyć, że tak jak w przypadku innych osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne, ustalając okres uprawniający do emerytury, ZUS uwzględni wszystkie przebyte okresy składkowe i nieskładkowe wymienione w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS z zastrzeżeniem, że okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Uwzględnione zostaną również okresy ubezpieczenia za granicą w państwach, z którymi łączy Polskę dwustronna umowa w zakresie zabezpieczenia społecznego, a także okresy przebyte na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej/EFTA.

Jeżeli po zsumowaniu wymienionych okresów warunek posiadania stażu ubezpieczeniowego nadal nie będzie spełniony, ZUS zaliczy – w zakresie uzupełniającym – również okresy pracy w gospodarstwie rolnym wymienione w ustawie emerytalnej (np. okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki).

Zobacz: Ubezpieczenia

Konieczne spełnienie ogólnych warunków

Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne z tytułu śmierci osoby, którą się opiekowała, aby uzyskać to świadczenie musi również spełnić ogólne warunki wymagane od wszystkich osób, tj.:

● pobierać co najmniej przez 180 dni zasiłek dla bezrobotnych,
● w dniu zgłoszenia wniosku o świadczenie przedemerytalne nadal być zarejestrowaną jako osoba bezrobotna,
● w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia), albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
● złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Pan Roman w połowie 2015 r. musiał zrezygnować z pracy w celu opieki nad ciężko chorą niepełnosprawną żoną. Z tego tytułu otrzymywał przez cały czas specjalny zasiłek opiekuńczy. Prawo do tego zasiłku utracił na początku stycznia 2017 r. z powodu śmierci żony. Do tego czasu ukończył 60 lat i miał staż ubezpieczeniowy wynoszący 27 lat składkowych i nieskładkowych. Pan Roman zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy i uzyskał zasiłek dla bezrobotnych. Po upływie 180 dni pobierania tego zasiłku, jeśli nie odmówi przyjęcia propozycji zatrudnienia, będzie mógł ubiegać się o świadczenie przedemerytalne, składając wniosek o to świadczenie w ciągu 30 dni od wydania właściwego zaświadczenia przez powiatowy urząd pracy. W dniu zgłoszenia tego wniosku nadal będzie musiał być osobą bezrobotną.

Zobacz: Wskaźniki i stawki

Niezbędne dokumenty

Były opiekun osoby niepełnosprawnej, który spełni wszystkie wymagane warunki, uzyska świadczenie przedemerytalne po zgłoszeniu w tej sprawie wniosku w placówce ZUS właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. Jak wyżej wskazano, aby taki wniosek był skuteczny, musi go zgłosić w określonym terminie. Najlepiej, aby skorzystał w tym celu z formularza opracowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS Rp-26), który można otrzymać w każdej placówce tego urzędu lub wydrukować z serwisu internetowego ZUS.

Do wniosku o świadczenie przedemerytalne były opiekun osoby niepełnosprawnej będzie musiał dołączyć zaświadczenie powiatowego urzędu pracy poświadczające okoliczności istotne dla jego przyznania, tj.:

● fakt zarejestrowania jako osoba bezrobotna,
● 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz
● brak odmowy przyjęcia składanej przez urząd pracy propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Zobacz: Emerytury i renty

Oprócz tego należy dołączyć zaświadczenie właściwego organu (który wypłacał świadczenie z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną), potwierdzające:

● nieprzerwane pobieranie przez okres co najmniej 365 dni świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
● utratę prawa do jednego z wymienionych świadczeń z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana,
● datę ustania prawa do tego świadczenia.

Ponadto do wniosku o świadczenie przedemerytalne osoba ubiegająca musi dołączyć także dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia płatników składek, legitymację ubezpieczeniową). Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów ZUS ustali staż uprawniający do uzyskania tego świadczenia.

Zobacz: ZUS

Postawa prawna:

● art. 2 ust. 1 pkt 4a, art. 3–4, art. 7 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 170; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 38),

● art. 71 ust. 2 pkt 9 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 645; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

● art. 16a, art. 7 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

● art. 4, art. 5 ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 162; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 972).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy 2 maja jest dniem wolnym od pracy?

2 maja 2024 r. wypada w czwartek pomiędzy wolną środą 1 maja (Święto Pracy) i wolnym piątkiem (Narodowe Święto 3 Maja). Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to dzień wolny od pracy? Czy trzeba wziąć na ten dzień urlop?

Zaliczka czy zadatek - co będzie lepsze przy współpracy z freelancerem?

Zaliczka czy zadatek? Jaka jest różnica? Co jest zwrotne, a co przepada? Podpowiadamy, co wybrać przy współpracy z freelancerem.

Minister pracy: Zwolnień grupowych jest sporo, ale są monitorowane przez resort pracy

Firmy działające w naszym kraju coraz częściej przeprowadzają zwolnienia grupowe. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przyznaje, że faktycznie tych zwolnień jest sporo.

Majówka 2024: weź 3 dni urlopu a będziesz miał 9 dni wolnych

Majówka w 2024 zapowiada się wspaniale. Wypoczynek może być naprawdę długi. Wystarczy wziąć 3 dni urlopu a można mieć 9 dni wolnych (wliczając weekendy). Co ciekawe Boże Ciało w 2024 r. wypada 30 maja (czwartek) oznacza to, że biorąc wolne w dniu 31 maja (piątek) - łącznie z weekendem można mieć 4 dni wolnego. Jak wypada majówka 2024? Czy w majówkę jest wolne od szkoły?

REKLAMA

Zwolnienie grupowe: kto może zwolnić, z jakich przyczyn, kogo nie można zwolnić, jaka wysokość odprawy pieniężnej

Zwolnienie grupowe to rozwiązanie umów o pracę z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie każdy pracodawca może przeprowadzić takie zwolnienie i nie każdy pracownik może być nim objęty.

Poszedł po zaległe wynagrodzenie a spotkała go śmierć. Zabójstwo w Gdańsku, są zarzuty Prokuratury!

47-letni mężczyzna, pracodawca usłyszał od Gdańskiej Prokuratury zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa w zamiarze ewentualnym i trafił do tymczasowego aresztu. Potrącił pracownika wózkiem widłowym. 37-letni obywatel Gruzji zmarł  wyniku wstrząsu urazowego. Co grozi pracodawcy?

Co to są kompetencje przyszłości i dlaczego są tak ważne na rynku pracy?

Czasy pracy przez całe życie w jednej firmie już minęły. Teraz pracownicy zmieniają stanowiska, branże, kształcą się w nowych kierunkach. Bardzo ważna staje się zdolność do adaptacji i rozwijania nowych umiejętności. Czym są kompetencje przyszłości? I które z nich mogą okazać się kluczowe na przyszłym rynku pracy?

Od 300 zł do 1200 zł: tyle wyniesie bon energetyczny. Od czego będzie zależeć jego wysokość?

Od 300 zł do 1200 zł – taką wartość ma mieć bon energetyczny wypłacany gospodarstwom domowym w drugim półroczu 2024 r. Cena prądu dla gospodarstw domowych wyniesie 500 zł za MWh.

REKLAMA

Wczasy pod gruszą 2024 r.: Ile w budżetówce, firmach prywatnych. Jak u nauczycieli? Ile u mundurowych?
Kraków, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Toruń i inne miasta walczą o Prezydentów. II tura wyborów już 21 kwietnia 2024

W wielu polskich miastach już w ten weekend, w niedzielę 21 kwietnia 2024 r. odbędzie się II tura wyborów samorządowych. Szczególnie ciekawią wyniki na prezydentów takich miast jak: Kraków, Wrocław czy Poznań, Rzeszów i Toruń. Czym zajmuje się prezydent miasta?

REKLAMA