Kategorie

Ubezpieczenia społeczne - definicje, składki

Ubezpieczenia społeczne/ Fot. Fotolia
Ubezpieczenia społeczne/ Fot. Fotolia
fot. Fotolia
Ubezpieczenia społeczne to system świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, staro­ści, śmierci, macierzyństwa.

Ubezpieczenie

Definicja podstawowa

Umowa zawarta z odpowiednią instytucją w celu otrzymania odszkodowania za straty przewidzia­ne w umowie.
System świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, staro­ści, śmierci, macierzyństwa (ubezpieczenia spo­łeczne).

W ubezpieczeniach

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podsta­wy wymiaru składek i finansuje je ubezpieczony. Ubezpieczenie chorobowe może być obowiązko­we lub dobrowolne. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

 • pracownicy,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby odbywające służbę zastępczą.

Z ubezpieczenia chorobowego finansowane są zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński.

Zobacz również: Urlop podczas zwolnienia lekarskiego a prawo do zasiłku

Ubezpieczenia dobrowolne Dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym można zostać objętym z niektórych tytułów do ubezpieczeń. Ubezpieczony, który ma kilka tytu­łów do ubezpieczeń, może również, w sytuacjach wskazanych przez ustawodawcę, dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń emerytalnego i ren­towych.

Ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowol­nie, na swój wniosek, następujące osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i ren­towymi:

 • wykonujące pracę nakładczą,
 • wykonujące pracę na podstawie umowy zlece­nia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świad­czenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlece­nia, oraz osoby z nimi współpracujące,
 • prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresz­towania,
 • duchowni,
 • sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej (nianie).

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobo­wym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jed­nak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje:

 • od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zło­żony,
 • od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki na ubez­pieczenie chorobowe,
 • od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie emerytalne

Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52% podstawy wymiaru. Składka jest naliczana od podstawy nieprzekraczającej w roku kalendarzowym 30-krotności przecięt­nego wynagrodzenia. W momencie gdy podstawa wymiaru składki osoby ubezpieczonej przekroczy w danym roku kalendarzowym wysokość 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, w kolejnych mie­siącach tego roku nie pobiera się składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego. Składka jest finansowana w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika (po 9,76%), z wyjąt­kiem osób prowadzących działalność gospodarczą, które ponoszą koszt pełnej składki. Jeżeli ubezpie­czony nie przystąpił do OFE, to cała składka na ubezpieczenie emerytalne jest przekazywana na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w ZUS. Jeśli dana osoba przystąpiła do OFE, to 2,92% skład­ki emerytalnej trafia do OFE, 4,38% na subkonto w ZUS, a pozostała część (12,22%) na konto ubez­pieczonego w ZUS (I filar).

Ubezpieczenia rentowe

Składka na ubezpieczenia rentowe wynosi 8% pod­stawy wymiaru składek. Jest ona opłacana w czę­ści przez pracodawcę (6,5% podstawy), a w czę­ści przez pracownika (1,5%). Składka jest nalicza­na do momentu osiągnięcia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek. Z ubezpiecze­nia rentowego finansowane są renty rodzinne oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia: emery­talne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Ubezpieczenie wypadkowe Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu pod­legają osoby podlegające ubezpieczeniom emery­talnemu i rentowym. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu:

 • bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
 • posłowie do Parlamentu Europejskiego,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę,
 • osoby przebywające na urlopach wychowaw­czych, osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskie­go,
 • osoby pobierające świadczenie socjalne wypła­cane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifi­kowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wyna­grodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzy­stania ze stypendium na przekwalifikowanie,
 • osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • osoby podlegające dobrowolnie ubezpiecze­niom emerytalnemu i rentowym niemające inne­go tytułu do ubezpieczeń (na podstawie art. 7 ustawy systemowej),
 • osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzie­ckiem.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana indywidualnie dla każdego płatnika. Patrz: REGON

Ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obec­nie 9% podstawy wymiaru. W przypadku przedsię­biorców podstawę ustalenia składki na ubezpie­czenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcz­nego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Polecamy serwis: Ubezpieczenia

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.