Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Konsekwencje kontroli zwolnienia lekarskiego

Sebastian Kryczka
Sebastian Kryczka
Konsekwencje kontroli zwolnienia lekarskiego. /Fot. Fotolia
Konsekwencje kontroli zwolnienia lekarskiego. /Fot. Fotolia
Fotolia
Niezdolność pracownika do pracy powinna być udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. Zarówno pracodawca, jak i ZUS mają prawo do kontrolowania zaświadczeń lekarskich w zakresie ich treści, a także prawidłowości późniejszego wykorzystania. Jakie uprawnienia im przysługują?

Możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby wynika z przepisów (art. 68 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dalej ustawa zasiłkowa). Kontrola może dotyczyć zarówno poprawności formalnej wydanego zaświadczenia lekarskiego, jak i zgodnego z celem jego późniejszego wykorzystywania przez osoby ubezpieczone.

Zaświadczenie lekarskie

Dowodem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub związaną z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA). Jest ono wystawiane przez lekarzy, lekarzy dentystów, starszych felczerów oraz felczerów na podstawie upoważnienia, którego udziela ZUS. Zaświadczenie jest wystawiane na okres, w którym ubezpieczony pracownik ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym jest niezbędne przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego. Należy pamiętać, że zaświadczenie może być wystawione wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.

Prawidłowo wystawione zaświadczenie powinno zawierać:

 • informacje identyfikujące ubezpieczonego (pracownika) i jego płatnika składek (pracodawcę),
 • informacje identyfikujące lekarza wystawiającego zaświadczenie oraz miejsce wykonywania zawodu,
 • okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, numer statystyczny choroby, właściwy kod literowy oraz wskazania lekarskie,
 • okres zwolnienia w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia członka rodziny i rodzaj pokrewieństwa z ubezpieczonym.

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do pracy jest wystawiane w 2 kopiach. Jego oryginał lekarz wystawiający zaświadczenie przesyła w ciągu 7 dni od dnia wystawienia bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Pierwsza kopia jest przekazywana ubezpieczonemu (pracownikowi), a druga przechowywana przez okres 3 lat przez wystawiającego zaświadczenie.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców, obowiązkiem lekarza jest wystawienie zaświadczenia na oddzielnych formularzach dla każdego pracodawcy. Nie jest dopuszczalne jednoczesne korzystanie ze zwolnienia lekarskiego u jednego pracodawcy i świadczenie pracy u drugiego.

Kto jest uprawniony do kontroli

Uprawnionymi do kontroli zaświadczeń lekarskich stwierdzających czasową niezdolność do pracy są ZUS oraz płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Tacy płatnicy mogą samodzielnie przeprowadzać kontrolę ubezpieczonych w okresie pobierania przez nich wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłku chorobowego. To uprawnienie nie będzie przysługiwało mniejszym płatnikom. W takim przypadku kontrola może być przeprowadzona przez ZUS na wniosek płatnika. Kontrola ZUS będzie jednak ograniczona do prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego w okresie, za który przysługuje mu zasiłek chorobowy.

Polecamy: Kodeks pracy 2013 z komentarzem - praktycznie o rewolucyjnych zmianach

Kontrola formalna

Kontrola formalna, co do zasady, ma na celu ustalenie, czy zaświadczenie nie zostało sfałszowane i czy zostało wydane zgodnie z przepisami regulującymi zasady i tryb wydawania zaświadczeń lekarskich. Kontroli powinny podlegać formalne elementy formularza zaświadczenia lekarskiego, a więc czy został on poprawnie wypełniony, czy na zaświadczeniu znajduje się pieczątka zakładu opieki zdrowotnej i podpis lekarza.


W praktyce, w wyniku kontroli formalnej płatnik może powziąć uzasadnione podejrzenie, że zaświadczenie zostało sfałszowane. Należy przy tym pamiętać, że zaświadczenie lekarskie stanowi dokument w rozumieniu przepisów prawa karnego. Zgodnie z tymi przepisami, dokumentem jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest związane określone prawo albo który ze względu na treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne (art. 115 § 14 Kodeksu karnego).

Płatnik powinien mieć świadomość, że sfałszowany dokument może być podrobiony lub przerobiony. Z podrobieniem mamy do czynienia w przypadku przygotowania nielegalnego dokumentu „od podstaw”, natomiast w przypadku przerobienia – dokument oryginalny istnieje, został wystawiony przez uprawnionego lekarza, a następnie poddany manipulacjom mającym na celu modyfikację zawartych w nim zapisów.

W razie stwierdzenia sfałszowania zaświadczenia lekarskiego świadczenia chorobowe nie przysługują.

Płatnik powinien zwrócić szczególną uwagę na wszelkie zauważone na formularzu zaświadczenia zamazania, przekreślenia czy poprawki. Jeżeli w wyniku kontroli formalnej dojdzie do uprawdopodobnienia sfałszowania zaświadczenia, wówczas płatnik składek (pracodawca) powinien zwrócić się do lekarza leczącego w celu wyjaśnienia wątpliwości. Warto pamiętać, że jednym z obowiązków lekarzy jest zawiadomienie właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej ZUS, która wydaje druki zaświadczeń lekarskich, o każdym stwierdzonym przypadku kradzieży lub zagubienia druków ZUS ZLA. W wyniku takich zawiadomień ZUS przekazuje informację do wiadomości płatników o serii i numerach druków zaświadczeń lekarskich, które będą anulowane.

W przypadku podejrzenia uzyskanego w wyniku kontroli formalnej, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania tych zaświadczeń, pracodawca występuje do właściwej jednostki ZUS w celu wyjaśnienia sprawy. Nie wyklucza to możliwości złożenia do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dla pracodawców będących np. instytucjami państwowymi lub samorządowymi obowiązek złożenia takiego zawiadomienia wynika z przepisów.

Polecamy serwis: Ubezpieczenie zdrowotne

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia

Kontrola formalna ma na celu ustalenie, czy ubezpieczony pracownik w okresie niezdolności do świadczenia pracy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem, w tym czy nie świadczy innej pracy zarobkowej. W wyroku z 26 września 2001 r., sygn. akt I PKN 638/00, Pr. Pracy 2002/1/35, Sąd Najwyższy podkreślił, że celem zwolnienia lekarskiego jest odzyskanie zdolności do pracy i w trakcie jego trwania pracownik nie może podejmować czynności sprzecznych z tym celem.

W praktyce osiągnięcie sprawności do wykonywania pracy jest realizowane przez stosowanie się do zaleceń lekarskich. W zależności od charakteru przyczyny uniemożliwiającej świadczenie pracy, na zaświadczeniu lekarskim umieszcza się informację: „chory może chodzić” lub „chory powinien leżeć”.

W praktyce zapisy te mogą być różnie interpretowane, co wynika z ich lakonicznego brzmienia i braku definicji tych zwrotów. Problem polega na tym, czy zalecenie „chory może chodzić”, uprawnia go do pełnej dowolności w tym zakresie, a adnotacja „chory powinien leżeć” zakazuje w bezwzględny sposób opuszczania miejsca pobytu w każdej sytuacji (z wyjątkiem np. pożaru). W wyroku z 12 listopada 2002 r., sygn. akt III AUa 3189/01, Pr. Pracy 2003/10/43 Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że adnotacja na zwolnieniu lekarskim o treści „pacjent może chodzić” nie usprawiedliwia w żadnym przypadku wykonywania pracy przez pracownika, którego taki zapis dotyczy. Zapis „chory może chodzić” nie może być interpretowany dowolnie rozszerzająco z punktu widzenia pracownika. Chory, który może chodzić, jest uprawniony do wykonywania czynności życia codziennego, takich jak np. poruszanie się po mieszkaniu lub w jego obrębie czy wyjście po zakupy.

UWAGA!

Kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy może podlegać każde zwolnienie, bez względu na wskazania lekarskie podane w zaświadczeniu lekarskim.

Zobacz również: Emerytura częściowa dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Zalecenie „chory powinien leżeć” jest znacznie bardziej problematyczne z punktu widzenia interesu pracownika z powodu ograniczenia do minimum stopnia jego mobilności. Zalecenie to, co do zasady, zobowiązuje do przebywania przez chorego w obrębie miejsca pobytu w wąskim rozumieniu tego słowa. Nie oznacza to, że w sytuacji, kiedy w miejscu pobytu chorego pracownika przez dłuższy czas nie ma innych osób – np. domowników, jest on pozbawiony możliwości udania się na niezbędne zakupy żywności czy leków.

Do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy należy typować w szczególności osoby, które:

Pracodawca zlecający przeprowadzenie kontroli wystawia kontrolującej osobie imienne upoważnienie (załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli). Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest przeprowadzana w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu lub w innym miejscu, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że jest to celowe.

Problematyczną kwestią może być sytuacja, kiedy pracodawca powierzy prowadzenie spraw pracowniczych zewnętrznej firmie. Może wówczas powstać wątpliwość, czy i w jakim zakresie taka firma ma możliwość przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich. Przepisy nie regulują tego typu kwestii. Warto w tym miejscu odwołać się do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli, które nie wymaga w sposób bezwzględny, aby pracodawca, chcąc przeprowadzić taką kontrolę, musiał przeprowadzać ją osobiście lub za pośrednictwem własnych pracowników.

PRZYKŁAD:

Pracodawca zatrudniający ponad 100 pracowników postanowił powierzyć obsługę prawną, w tym prowadzenie kadr i płac, firmie zewnętrznej. Umożliwił pracownikom tej firmy dokonywanie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich swoich pracowników, każdorazowo dostarczając jej stosowne upoważnienia. Pracownicy zostali powiadomieni przez pracodawcę o możliwości przeprowadzania kontroli przez firmę zewnętrzną. W takim przypadku należy uznać, że działanie pracodawcy jest prawidłowe.

Jednym z elementów wzoru upoważnienia jest zapis wskazujący na okres jego obowiązywania, który jest ważny z legitymacją pracowniczą lub dokumentem tożsamości. W związku z tym, gdyby upoważnienie było ważne tylko z legitymacją pracowniczą, możliwość przeprowadzenia tej kontroli przez pracownika firmy zewnętrznej byłaby kwestią wątpliwą. Możliwość posłużenia się dowodem osobistym należy zatem uznać za powierzenie czynności kontrolnych osobie upoważnionej spoza zakładu pracy.


Protokół z kontroli

W sytuacji gdy osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli stwierdzi, że pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie od pracy w sposób sprzeczny z jego celem lub świadczy w jego trakcie pracę zarobkową, sporządzany jest protokół z kontroli. Nie ma zatem obowiązku sporządzenia protokołu w sytuacji, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Protokół powinien zawierać wszystkie elementy ze wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli. W protokole powinny być zatem wskazane m.in. nazwa i adres zakładu pracy oraz termin przeprowadzenia kontroli. Określenie terminu powinno być szczegółowe – przez wskazanie dnia oraz dokładnej godziny, o której odbyła się kontrola. Kluczową częścią protokołu z kontroli jest opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie wykorzystywania zwolnienia od pracy lub okoliczności wykonywania pracy zarobkowej. Warto zwrócić uwagę, że wzór protokołu będący załącznikiem do rozporządzenia zawiera zapis: „ustalenia osób przeprowadzających kontrolę”. Taka informacja może sugerować, że kontrola powinna być przeprowadzona przynajmniej przez dwie upoważnione osoby. W praktyce nie ma jednak przeszkód, aby kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego została przeprowadzona przez jedną upoważnioną osobę.

Zobacz również: Przystąpienie ubezpieczonego do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego

Obowiązkiem kontrolującego jest podpisanie protokołu oraz jego przedłożenie kontrolowanemu pracownikowi w celu wniesienia przez niego ewentualnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.

Nieobecność pracownika podczas kontroli

W praktyce nie można wykluczyć sytuacji, gdy podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego kontrolujący nie zastanie pracownika. Nie w każdym przypadku będzie to podstawa do uznania, że pracownik nie realizuje zaleceń lekarskich. Zawsze należy mieć na względzie okoliczności konkretnego przypadku, oceniając go w kontekście zaleceń lekarza. Nie zawsze stwierdzenie nieobecności pracownika w miejscu kontroli będzie oznaczało złamanie przez niego wskazań lekarskich, również w przypadku zalecenia „chory powinien leżeć”.

PRZYKŁAD:

W wyniku stwierdzonej choroby pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie opatrzone adnotacją „chory powinien leżeć”. Podczas kontroli okazało się, że pracownik był nieobecny w domu. Kontrolujący uznał, że pracownik niewłaściwie wykorzystuje zwolnienie lekarskie i sporządził na tę okoliczność protokół. Okazało się jednak, że nieobecność pracownika była związana z wizytą kontrolną u lekarza. W takim przypadku nieobecność pracownika podczas kontroli jest usprawiedliwiona i nie może stanowić podstawy do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji, w tym pozbawienia go prawa do świadczeń chorobowych.

Nieobecność w miejscu zamieszkania lub pobytu podczas przeprowadzania kontroli może być uznana za usprawiedliwioną bez względu na rodzaj zaleceń lekarskich w przypadku uzyskania informacji, że w tym czasie pracownik np. był u lekarza, kupował leki czy uczestniczył w zajęciach rehabilitacyjnych.

Nie może stanowić podstawy pozbawienia świadczeń z tytułu niezdolności do pracy sytuacja, gdy pracownik wyjechał na leczenie, np. do rodziny, o czym powiadomił pracodawcę.

Jeżeli skontrolowany pracownik nie broni się, odmawiając wyjaśnienia powodu nieobecności w trakcie kontroli, najczęściej można uznać, że zwolnienie było wykorzystywane niezgodnie z jego celem ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Skutki niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

W okresie zwolnienia lekarskiego pracownik powinien powstrzymywać się od pracy, a także od innych czynności, które mogą wpływać na przedłużenie absencji chorobowej. Wykonywanie zajęć zarobkowych, szczególnie pozostających w sprzeczności z zaleceniami lekarskimi, może zostać potraktowane jako naruszenie pracowniczego obowiązku troski o dobro macierzystego pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 44/00, OSNP 2002/10/239). Oprócz konsekwencji finansowych, może też stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy.

Polecamy także: Rozliczanie okresu przebywania zleceniobiorcy na zwolnieniu lekarskim

Ponadto ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej zdolności do pracy pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego (art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych).

Przywołany przepis pozwala interpretować określenie „praca” w dość szeroki sposób. Chodzi o wykonywanie pracy zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Bez znaczenia jest poziom obciążenia pracą podczas zwolnienia lekarskiego, jak również to, czy praca jest wykonywana w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zasady te obowiązują również w przypadku, gdy ubezpieczony ma prawo do wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowanego przez pracodawcę. W przypadku ustalenia, że pracownik w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie niezgodnie z jego celem, istnieje podstawa do utraty przez niego prawa do tego wynagrodzenia (art. 92 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD

Pracownik fizyczny zatrudniony w firmie budowlanej po przebytej operacji przepukliny otrzymał zaświadczenie stwierdzające niezdolność do pracy. Wśród zaleceń lekarskich znajdowała się informacja, że pacjent może chodzić, ale nie może wykonywać żadnych prac fizycznych.

W okresie zwolnienia lekarskiego pracownik zatrudnił się na zlecenie w innej firmie budowlanej. W takim przypadku zatrudniony wykorzystywał zwolnienie lekarskie w sposób sprzeczny z jego celem. Jest to podstawa do odmowy wypłaty świadczeń chorobowych za cały okres objęty zwolnieniem.

Pracownik może zostać pozbawiony prawa do zasiłku w związku z niewłaściwym wykorzystaniem zwolnienia lekarskiego również wtedy, gdy pracodawca uzyskał takie informacje po wypłacie świadczenia. Może to mieć miejsce, gdy mimo nieprzeprowadzenia kontroli pracodawca uzyskał wiarygodne informacje np. o podjęciu przez pracownika pracy zarobkowej w trakcie niezdolności do jej wykonywania. W takiej sytuacji również trzeba sporządzić protokół kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia, w którym należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnienia. Wówczas pracownik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanego świadczenia.

Polecamy serwis: Zatrudnianie i zwalnianie

Kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy

Może się zdarzyć, że wystawienie zaświadczenia lekarskiego i wskazany w nim okres niezdolności do pracy jest wątpliwy z punktu widzenia stanu zdrowia pracownika. W takim przypadku istnieje możliwość skontrolowania prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Kontrola ta jest wykonywana przez lekarzy orzeczników ZUS i polega na przeprowadzeniu badania lekarskiego ubezpieczonego w wyznaczonym miejscu lub w miejscu jego pobytu. Istnieje również możliwość skierowania ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS. W ramach kontroli prawidłowości orzekania o okresowej niezdolności do pracy ZUS może zażądać od lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego, która stanowi podstawę wydania zwolnienia od pracy.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Dokumentacja kadrowa 2022. Zasady prowadzenia i przechowywania
Dokumentacja kadrowa 2022. Zasady prowadzenia i przechowywania
Tylko teraz
Źródło: Sposób na płace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!