Kategorie

Czy pracodawca powinien złożyć za pracownika dokumentację wymaganą do przyznania renty wypadkowej

Dariusz Noszczak
Prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Autor wielu publikacji poświęconych tej tematyce, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
Pod koniec września 2010 r. pracownica uległa wypadkowi przy pracy. Od tego czasu przebywa na zwolnieniach lekarskich i odbywa zalecane rehabilitacje. Mimo to jej stan zdrowia nie uległ poprawie (w dalszym ciągu jest niezdolna do pracy). Pracownicy skończył się zasiłek chorobowy, a obecnie jest na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy pracownica może ubiegać się o przyznanie renty wypadkowej? Jakie dokumenty wymagane do uzyskania renty powinniśmy za nią złożyć do ZUS? Czy musimy czekać na jej wniosek w tej sprawie?

Pracownica będzie mogła uzyskać rentę wypadkową z tytułu niezdolności do pracy. Najpóźniej na 30 dni przed wyczerpaniem okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego powinni Państwo przedłożyć w ZUS dokumentację wymaganą do przyznania jej tego świadczenia, tj. wniosek o rentę, protokół powypadkowy, świadectwo pracy oraz zaświadczenie na formularzu ZUS Rp-7. Z podjęciem takich działań nie należy czekać na wniosek pracownicy, ale trzeba uzyskać jej zgodę.

UZASADNIENIE

Reklama

Osoba, która stała się niezdolna do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, może uzyskać świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Pierwszym z nich jest zasiłek chorobowy, który przysługuje bez okresu wyczekiwania od pierwszego dnia niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni.

Jeśli po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego osoba ubezpieczona nadal jest niezdolna do pracy, a dalsze jej leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie przez nią zdolności do pracy, może ona uzyskać świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego. Wypłacane jest ono przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Reklama

Stan zdrowia uzasadniający przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, a w szczególności fakt dalszego istnienia niezdolności do pracy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, możliwość odzyskania zdolności do pracy wskutek dalszego leczenia lub rehabilitacji leczniczej, a także przewidywany okres niezbędny do jej przywrócenia stwierdza lekarz orzecznik ZUS. Osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne może wnieść od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS sprzeciw do właściwej komisji lekarskiej ZUS w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Osoba, która stała się niezdolna do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, może również ubiegać się o rentę z ubezpieczenia wypadkowego. Może to zrobić po wyczerpaniu okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego lub przed jego uzyskaniem. W tym drugim przypadku lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS może orzec o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli pracownik spełnia warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia.


Renta wypadkowa z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która w chwili wypadku przy pracy lub powstania narażenia na chorobę zawodową podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu. Oznacza to, że nie musi być ona ubezpieczona w chwili składania wniosku o to świadczenie.

Możliwość uzyskania renty wypadkowej jest uzależniona od stwierdzenia, że w okresie trwania ubezpieczenia wypadkowego miał miejsce wypadek przy pracy lub że wystąpiły okoliczności, które spowodowały powstanie choroby zawodowej. Ponadto przyznanie przez ZUS renty wypadkowej z tytułu niezdolności do pracy jest możliwe tylko wówczas, gdy lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS wydała orzeczenie stwierdzające, że:

 • ubezpieczony stał się niezdolny do pracy oraz
 • niezdolność ta powstała w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

WAŻNE!

Możliwość uzyskania renty wypadkowej z tytuły niezdolności do pracy istnieje wtedy, gdy wypadek przy pracy miał miejsce w trakcie trwania ubezpieczenia wypadkowego oraz gdy w związku z tym wypadkiem ubezpieczony stał się niezdolny do pracy.

Renta z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od długości podlegania temu ubezpieczeniu, a także bez względu na wymiar okresów składkowych i nieskładkowych, które osoba ubezpieczona przebyła w czasie swojej kariery zawodowej. Ponadto świadczenie to przysługuje bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. W związku z tym ubezpieczony ubiegający się o taką rentę nie musi udowadniać, że stał się niezdolny do pracy najpóźniej w ciągu 18 miesięcy od ustania okresów składkowych lub nieskładkowych.

Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy – zgodnie z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS – uraz, który powstał w wyniku wypadku przy pracy, dopiero po pewnym czasie spowodował powstanie niezdolności do pracy. W takiej sytuacji nie musi zostać spełniony warunek, aby niezdolność do pracy, będąca podstawą do przyznania renty, powstała w ciągu 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia.


PRZYKŁAD

Ubezpieczony 20 stycznia 2008 r. uległ wypadkowi przy pracy i z tego tytułu otrzymał zwolnienie lekarskie oraz zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego. 31 marca 2008 r. rozwiązał za porozumieniem stron umowę o pracę. Po rozwiązaniu umowy nigdzie już nie pracował i nie pobierał zasiłku za okres po ustaniu ubezpieczenia. Z czasem pogarszał się stan jego zdrowia spowodowany urazem doznanym w wyniku wypadku, który miał miejsce w 2008 r. Na początku 2011 r. zgłosił wniosek o przyznanie renty wypadkowej z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik ZUS stwierdził u niego częściową niezdolność do pracy, ustalając datę powstania tej niezdolności na grudzień 2010 r. Mimo że wspomniana data przypadała po upływie 18 miesięcy od ustania okresów składkowych i nieskładkowych, ZUS przyznał mu rentę wypadkową.

Określone grupy osób nawet wówczas, gdy spełniają warunki wymagane do przyznania renty wypadkowej, nie mogą nabyć prawa do tego świadczenia. Prawa do renty wypadkowej nie uzyskają pracownicy:

 • u których wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 • którzy będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczynili się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku,
 • którzy odmówili poddaniu się badaniom przeprowadzanym przez płatników składek mającym na celu sprawdzenie, czy do wypadku przyczynili się wskutek stanu nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych albo w inny sposób uniemożliwili ich przeprowadzenie (chyba że udowodnią, iż nie mogli poddać się badaniu z przyczyn niezależnych od ich woli),
 • którym w karcie wypadku zamieszczono bezpodstawne stwierdzenie (np. że zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, podczas gdy okoliczności wskazują, że jest to wypadek w drodze do pracy lub z pracy).

Uzyskanie renty wypadkowej z tytułu niezdolności do pracy jest uzależnione od złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia. Najlepiej zrobić to na formularzu przygotowanym przez ZUS o symbolu ZUS Rp-1R. Jest on zamieszczony na stronie internetowej www.zus.pl oraz dostępny w każdej placówce ZUS. Do wniosku o rentę należy dołączyć:

 • kwestionariusz dotyczący przebytych okresów składkowych i nieskładkowych,
 • dokumenty potwierdzające te okresy oraz wysokość zarobków w poszczególnych latach kariery zawodowej (np. świadectwa pracy, zaświadczenia, legitymację ubezpieczeniową) – na ich podstawie ZUS ustali wysokość renty wypadkowej,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie,
 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • wystawiony przez pracodawcę wywiad zawodowy dotyczący charakteru i rodzaju wykonywanej pracy (na druku N-10)
 • dokumentację wypadkową (kartę wypadku przy pracy lub protokół powypadkowy) albo decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.

W sprawach nieuregulowanych ustawą wypadkową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zasiłkowej oraz ustawy emerytalnej (art. 58 ustawy wypadkowej). Oznacza to, że w postępowaniu o przyznanie renty wypadkowej z tytułu niezdolności do pracy zastosowanie ma m.in. art. 125 ust. 1 pkt 4 ustawy emerytalnej, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany do przygotowania, za zgodą pracownika, wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożenia go organowi rentowemu na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych.

Z kolei ilekroć w przepisach o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym, o emeryturach i rentach, a także w przepisach, które uzależniają uprawnienia od dochodu rodziny, jest mowa o zasiłku chorobowym, należy przez to rozumieć również świadczenie rehabilitacyjne (art. 21 ustawy zasiłkowej).

Wynika z tego, że odpowiednio wcześniej, przed upływem okresu, na który zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne powinni Państwo, po uzyskaniu zgody pracownicy i przy jej współudziale, skompletować dokumentację rentową oraz dostarczyć ją do ZUS. Z podjęciem takich działań nie należy czekać na wniosek pracownicy.

Podstawa prawna

 • art. 6–8, art. 17 i art. 21–22 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.),
 • art. 125 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • art. 21 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?