| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Umowy cywilnoprawne – zasady współpracy i prawidłowe rozliczanie

Umowy cywilnoprawne – zasady współpracy i prawidłowe rozliczanie

Strony stosunku cywilnoprawnego mogą dowolnie kształtować postanowienia umowy, zachowując jedynie dwa ograniczenia: treść umowy cywilnoprawnej nie może naruszać porządku prawnego (czyli obowiązujących przepisów) oraz zasad współżycia społecznego. Zawierając umowę cywilnoprawną należy zwracać szczególną uwagę, aby nie narazić się na zarzut obchodzenia prawa pracy, polegającego na zastępowaniu umów o pracę umowami cywilnymi.

Korzyści

Przyjmujący zamówienie nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.

Przy wynagrodzeniu kosztorysowym obie strony umowy o dzieło muszą liczyć się z tym, że wysokość wyznaczonej zapłaty za dzieło może w końcowym rozrachunku odbiegać (czasem nawet znacznie) od kwoty ustalonej w chwili zawarcia umowy. Aby zapobiec sporom, jakie mogą wyniknąć w chwili rozliczenia dzieła, w umowie można wskazać (np. procentowo lub wartościowo), o ile może wzrosnąć ostateczna zapłata za wykonanie dzieła w stosunku do wynagrodzenia przewidywanego w pierwotnych ustaleniach.

Wynagrodzenie kosztorysowe może ulec zmianie, gdy:

  • w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych – w takiej sytuacji każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia; nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek,
  • w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych, będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający – w takich okolicznościach wykonawca dzieła ma prawo żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeśli zestawienie planowych prac sporządził przyjmujący zamówienie na dzieło, żądanie przez niego podwyższenia wynagrodzenia jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł on przewidzieć konieczności wykonania dodatkowych prac.

Jeżeli z powodu wystąpienia ww. okoliczności wynagrodzenie kosztorysowe miałoby znacznie wzrosnąć, zamawiający może odstąpić od umowy, przy czym powinien uczynić to niezwłocznie. W takiej sytuacji wykonawcy należy wypłacić odpowiednią część umówionego wynagrodzenia, odpowiadającą stopniowi zaawansowania w wykonaniu dzieła.

Zamawiający ma możliwość odstąpić od umowy wyłącznie w czasie realizacji umowy, czyli do chwili, gdy zamówione dzieło nie zostało jeszcze wykonane.

PRZYKŁAD

Piotr D. w trakcie realizowania umowy o dzieło uzyskał od zamawiającego zgodę na wykonywanie dodatkowych prac nieobjętych umową. Po stworzeniu umówionego dzieła okazało się, że ostateczna kwota wynagrodzenia należnego Piotrowi D. znacznie przewyższa planowaną pierwotnie zapłatę. Ponieważ w tej sytuacji dzieło zostało już wykonane, zamawiający nie może skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy i musi zapłacić wykonawcy dzieła wynagrodzenie w pełnej przysługującej mu wysokości.

2.4.2. Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ryczałtowe z góry określa wysokość przysługującej zapłaty za dzieło. Wykonawca ma do niej prawo niezależnie od rzeczywiście poniesionych kosztów stworzenia umówionego dzieła. Przy tak ustalonym wynagrodzeniu, strony umowy o dzieło nie muszą przeprowadzać bardziej skomplikowanych rozliczeń.

Zagrożeniem płynącym z tak ustanowionego wynagrodzenia jest to, że ryczałt określony na zbyt niskim poziomie może negatywnie wpłynąć na opłacalność wykonywania dzieła. Z drugiej strony, zbyt wysoka kwota może narazić zamawiającego na dodatkowe wydatki.

Wskazanie w umowie wynagrodzenia ryczałtowego skutkuje zasadniczo brakiem możliwości domagania się zarówno jego podwyższenia, jak i obniżenia, nawet jeśli przy zawieraniu umowy nie dało się przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac.

Wyjątkiem jest dopuszczalność podwyższenia ryczałtu lub rozwiązania umowy przez sąd w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków, o której mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego. Chodzi tu o nieprzewidzianą w chwili zawierania umowy zmianę okoliczności, np. ekonomicznych lub prawnych, która mogłaby spowodować nadmierne trudności w związku ze spełnieniem świadczenia albo groziłaby jednej ze stron (w tej sytuacji wykonawcy dzieła) rażącą stratą (np. w razie podwyżki cen materiałów niezbędnych do stworzenia dzieła). W takim przypadku zamawiający nie może żądać obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »