reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Cudzoziemcy > Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych od 1 stycznia 2018 r. - pytania i odpowiedzi

Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych od 1 stycznia 2018 r. - pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową i "nowego" oświadczenia.

W materiale przywołane są artykuły ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., chyba że wyraźnie wskazano przepisy innych ustaw.

Pytania przekrojowe

Procedura

1. Rozporządzenie w sprawie zezwoleń na pracę określa 1) dokumenty, które pracodawca składa razem z wnioskiem i 2) takie dokumenty, które składa w toku postępowania. Czy dokumenty z 1 muszą być dołączone do wniosku, a z 2 mogą być dołączone? Czy o dokumenty wymienione w  punkcie 1 wzywam z art. 64 par 2 kpa, a o pozostałe, czyli wymienione w punkcie 2, z art. 50 kpa?

Odpowiedź na wszystkie pytania: tak.

2. Jaka będzie procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową: czy pracodawca najpierw powinien wystąpić o wydanie informacji starosty , a po jej otrzymaniu złożyć wniosek o zezwolenie na pracę sezonową? Czy będzie mógł złożyć wniosek o wydanie informacji starosty, równolegle składając wniosek o wydanie zezwolenia?

Jeżeli informacja starosty będzie wymagana (co w przypadku zezwoleń na pracę sezonową nie dotyczy obywateli 6 państw), pracodawca w pierwszej kolejności powinien złożyć ofertę pracy, po czym urząd powinien wydać informację starosty. Informacja powinna być dołączona do wniosku. Termin rozpatrzenia wniosku o zezwolenie biegnie od dnia złożenia kompletnego wniosku.

INFORAKADEMIA poleca: Zatrudnianie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r.

3. Czy pracodawca będzie informował urząd, jaki jest cel uzyskania informacji starosty? Dla urzędu ma to istotne znaczenie ze względu na konieczność ustalenia czy wymagania stawiane w ofercie są zgodne z kwalifikacjami kandydatów.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym pracodawca powinien poinformować, że oferta pracy jest składana w związku z procedurą uzyskania zezwolenia na pracę. Niezależnie od tego przy doborze należy uwzględniać kwalifikacje kandydatów.

4. Dotyczy aktualnie wydawanych informacji starosty: czy jeśli pracodawca przedstawia niekorzystne warunki zatrudnienia typu umowa o dzieło czy niepełny etat – czy urząd ma obowiązek informować potencjalnych kandydatów o zgłoszonej ofercie pracy (w myśl ustawy osoby zarejestrowane nie  muszą przyjmować takich ofert pracy)?

PUP powinien informować bezrobotnych i poszukujących pracy o ofertach pracy odpowiadających ich  kwalifikacjom, chyba że pracodawca nie wyraził zgody na kierowanie do niego kandydatów (jeśli nie jest to uzasadnione, może spowodować wydanie informacji o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy). Odmowa przyjęcia oferty „nieodpowiedniej” w rozumieniu ustawy nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla bezrobotnego.

5. Jaka będzie procedura weryfikacji dokumentów potwierdzających zgodność kwalifikacji zawodowych zawartych w ofercie z kwalifikacjami kandydatów? W którym momencie dochodzi do  takiej weryfikacji? Czy dokumenty posiadane przez kandydatów muszą być tłumaczone ( jeśli tak, to czy przez tłumacza przysięgłego)? Czy konieczna jest nostryfikacja dyplomu?

Weryfikacja kwalifikacji cudzoziemców następuje w postępowaniu dowodowym, w trakcie rozpatrywania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

W postępowaniu administracyjnym dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają w zasadzie tłumaczenia. Nostryfikacja dyplomu nie jest potrzebna w celu zatrudnienia, jeśli nie wymagają tego przepisy o  zawodzie regulowanym.

6. Dlaczego osoba fizyczna chcąca zatrudnić cudzoziemca musi podać kod PKD, jeśli się na tym nie zna (nie prowadzi działalności gospodarczej)?

Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, rolniczej itp. może zatrudnić cudzoziemca dla potrzeb swojego gospodarstwa domowego. Powinna wtedy podać podklasę działalności 97.00.Z (gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników). Podklasę działalności należy określić m.in. w  celu ustalenia właściwej procedury (czy wymagane jest zezwolenie na pracę sezonową, czy zezwolenie na pracę, ewentualnie oświadczenie).

7. W jakiej formie ma być złożone oświadczenie o niekaralności? Co w przypadku, kiedy dokumenty za pracodawcę składa elektronicznie pełnomocnik?

W projekcie rozporządzenia przygotowanym na podstawie art. 90 ust. 1 przewiduje się odrębne oświadczenia o niekaralności podpisywane przez osobę fizyczną będącą podmiotem powierzającym wykonywanie pracy bądź działającą jako organ jednostki organizacyjnej będącej podmiotem powierzającym wykonywanie pracy.

8. Czy przesłanki fakultatywne odmowy zawsze musimy badać czy możemy badać?

W praktyce zdarzają się przypadki, w których organ prowadzący postępowanie ma uzasadnione podejrzenie, że pracodawca nie ma zamiaru powierzenia pracy danemu cudzoziemcowi lub że cudzoziemiec nie ma zamiaru wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy, lub że pracodawca nie dopełnia swoich obowiązków. Tylko wtedy organ powinien prowadzić postępowanie dowodowe w  celu dokonania oceny, czy takie podejrzenia są słuszne, uwzględniając m.in. okoliczności określone w art. 88j ust. 2b pkt 1-5 albo art. 88z ust. 5 pkt 1-5.

9. Czy starostowie będą sprawdzać cudzoziemców w wykazie osób niepożądanych?

Starostowie będą mieli dostęp do wykazu osób niepożądanych na zasadach określonych w art. 450, 452 i 453 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

10. Czy wydanie decyzji ma nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych czy roboczych?

Art. 88p ust. 3 i 4, podobnie art. 88z ust. 4: wydanie decyzji niewymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych, a w pozostałych sprawach w ciągu 30 dni kalendarzowych.

11. Jak liczyć termin rozpatrzenia sprawy – 30 dni (7 dni) od dnia złożenia kompletnego wniosku? Czy to oznacza, że jak pracodawca złożył wniosek 1 czerwca, ale uzupełnił dokumenty 20 czerwca – to  liczę 30 dni od 20 czerwca? Co z przedłużeniem terminu z art. 36 kpa – przedłużam po 1 miesiącu licząc od 1 czerwca czy od 20 czerwca? Co to znaczy „kompletny wniosek?

Jeżeli pracodawca złożył wniosek niekompletny – niezawierający wszystkich wymaganych informacji lub załączników, organ prowadzący postępowanie powinien wezwać go do uzupełnienia braków formalnych zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a., tj. wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni. Jeżeli braki zostały usunięte w wyznaczonym terminie, sprawę uważa się za wszczętą w dniu złożenia wniosku, z tym że do terminu nie wlicza się okresu oczekiwania na uzupełnienie braków (od dnia wezwania; art. 35 § 5 K.p.a.). Jeżeli braki zostały uzupełnione po terminie, a wniosek nie został jeszcze pozostawiony bez  rozpoznania, sprawa ulega wszczęciu w dniu uzupełnienia wniosku i od tego dnia liczy się termin jej załatwienia.

12. Dlaczego dla pracy sezonowej jest wzór potwierdzenia zgłoszenia się cudzoziemca do pracy, a nie ma dla oświadczenia?

Art. 88z ust. 13: informacja o podjęciu pracy w związku z oświadczeniem (dowolny, ale zrozumiały tekst) może być dokonana pisemnie lub w formie elektronicznej zrównanej z pisemną.

Art. 88p ust.7 i projekt rozporządzenia wykonawczego: forma oświadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (po wpisie wniosku do ewidencji), jest określona, aby wskazywało ono datę wjazdu i planowany dzień zakończenia pracy oraz adres zakwaterowania cudzoziemca.

W przypadku zezwolenia na pracę sezonową wydanego dla cudzoziemca, który przebywał w Polsce, oddzielna informacja o zgłoszeniu się cudzoziemca nie jest wymagana.

Zakres przedmiotowy

13. Czy PKD z rozporządzenia ministrów dotyczą działalności podmiotu-pracodawcy czy wskazanego stanowiska pracy?

Rozporządzenie w sprawie podklas działalności według PKD, w których są wydawane zezwolenia na  pracę sezonową, dotyczy działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Jednak podmiot powierzający wykonywanie pracy może prowadzić działalność w  ramach różnych podklas działalności. Jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę w związku z działalnością nieobjętą rozporządzeniem, należy wydać "klasyczne" zezwolenie na pracę (albo zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki).

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane wyłącznie na wniosek podmiotu prowadzącego działalność w zakresie podklas „sezonowych”. Natomiast „klasyczne” zezwolenie na pracę i  oświadczenie może dotyczyć pracy, która nie jest integralnym i charakterystycznym elementem działalności w zakresie podklas „sezonowych”, a jedynie wspiera podmiot prowadzący taką działalność. Należy więc uwzględnić również charakter pracy określonej we wniosku lub oświadczeniu.

14. Iza ma ogródek i chce zatrudnić Ukraińca do pracy w ogrodzie – czy może, jak nie prowadzi działalności gospodarczej?

Jeżeli Iza nie prowadzi działalności rolniczej, ale potrzebuje pracownika z Ukrainy do pracy w ogrodzie, zatrudnienie będzie miało miejsce prawdopodobnie w ramach podklasy PKD 97.00.Z (gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników). W takim przypadku Iza powinna złożyć oświadczenie lub  wniosek o zezwolenie na pracę.

15. Czy w branżach sezonowych, np. do hotelu, można wystąpić do wojewody o zezwolenie na pracę na dłuższy okres czasu, np. na 12 miesięcy?

Tak, o ile nie jest integralnym i charakterystycznym elementem działalności w zakresie podklas „sezonowych”, a jedynie wspiera podmiot prowadzący taką działalność.\

16. Czy pracodawca będący agencją pracy tymczasowej powinien podawać przy okazji składania wniosku o zezwolenie na pracę sezonową podawać podklasę PKD swoją jako prowadzącego usługę udostępniania pracowników czy podklasę PKD pracodawcy użytkownika?

Zgodnie z przepisami ustawy oraz projektem rozporządzenia należy podać podklasę PKD pracodawcy użytkownika. Pracownik tymczasowy, pomimo zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej, wykonuje pracę w zakresie działalności pracodawcy użytkownika (na jego rzecz i pod jego kierownictwem).

Wykonywanie pracy u innego pracodawcy

17. Czy cudzoziemiec wykonujący pracę sezonową może jednocześnie na np. oświadczeniu lub  zezwoleniu na pracę wykonywać inną pracę?

Tak, o ile posiada zezwolenie, oświadczenie lub spełni inne warunki zwolnienia z wymogu posiadania zezwolenia na pracę.

18. Czy cudzoziemiec wykonujący pracę sezonową może ją przerwać i wykonywać inną pracę poza sezonową na np. oświadczeniu lub zezwoleniu na pracę – oczywiście zakładając, że ma jeszcze ważną wizę 05a?

Tak, o ile będzie miał zezwolenie na pracę, oświadczenie lub spełni inne warunki zwolnienia z wymogu posiadania zezwolenia na pracę.

19. Czy cudzoziemiec będzie mógł podejmować kolejno pracę na podstawie zezwolenia na pracę sezonową oraz na podstawie „nowego” oświadczenia, u tego samego pracodawcy, jeśli prowadzi on działalność jednocześnie w podklasie PKD sezonowej i niesezonowej, np. styczeń-wrzesień – praca sezonowa, październik-grudzień – praca na podstawie „nowego” oświadczenia? Czy w  kolejnym roku może zrobić tak samo?

Tak – oczywiście, o ile przebywa legalnie na terytorium RP (w praktyce może to być trudne, zwłaszcza gdy cudzoziemiec najpierw wjechał na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (po wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji), gdyż w takim przypadku przedłużenie pobytu może nastąpić tylko w drodze zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową, udzielonego w związku z przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową).

20. Czy pracodawca będący agencją pracy tymczasowej musi uzyskać osobne zezwolenia na pracę sezonową oraz „nowe” oświadczenia dla każdego nowego pracodawcy użytkownika?

Agencja pracy tymczasowej musi uzyskać zezwolenia na pracę sezonową dla każdego pracodawcy użytkownika. Natomiast nie jest wymagane złożenie nowego oświadczenia, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem pracodawcy użytkownika i miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Zezwolenie na pracę sezonową

Zakres podmiotowy

21. Czy można zatrudnić do prac sezonowych obywatela Wietnamu?

Tak. Przepisy dot. pracy sezonowej dotyczą w zasadzie obywateli wszystkich państw trzecich. Tylko kilka przepisów upraszczających procedurę dotyczy obywateli 6 państw z obszaru b. ZSRR.

22. Czy można zatrudnić do prac sezonowych obywatela Korei Północnej?

W 2017 r. przyjęto międzynarodowe sankcje zmierzające do eliminacji zatrudnienia obywateli KRLD wysyłanych przez reżim z wyjątkiem szczególnych przypadków. Sankcje te wymagają przyjęcia zmian w prawie krajowym. W związku z tym, w projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach (druk sejmowy nr 1780, art. 4) przewidziano wprowadzenie dodatkowej przesłanki odmowy wydania zezwolenia na pracę, gdy wymagają tego zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską.

Postępowanie

23. Czy można złożyć wniosek o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca, który jest już w Polsce, ponieważ wcześniej wjechał w ramach ruchu bezwizowego?

Tak. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego, ale w celu innym niż wykonywanie pracy sezonowej (nie posiadał zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków) podmiot powierzający pracę może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. W  takim przypadku zezwolenie może być wydane tylko na okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jaki pozostał cudzoziemcowi do wykorzystania. W takim przypadku nie ma możliwości przedłużenia pobytu w związku z wykonywaniem pracy sezonowej. Natomiast w przypadku gdy cudzoziemiec wjechał do Polski w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prace sezonową, ale nie podjął pracy u wnioskodawcy, inny podmiot powierzający wykonywanie pracy występuje z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na prace sezonową. W celu przedłużenia pobytu cudzoziemiec może wystąpić o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową.

24. Starosta ma rozpatrywać wnioski o zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy w okresie 5 lat wykonywali pracę u tego pracodawcy. Jak  należy rozumieć „pierwszeństwo”?

Pierwszeństwo przewidziane w art. 88p ust. 2 ma oznaczać rozpatrywanie określonych wniosków o  zezwolenie na pracę sezonową przed pozostałymi wnioskami w tych sprawach. Może to uzasadniać wyznaczanie późniejszych terminów rozpatrywania innych wniosków.

25. Pracodawca złożył wniosek o zezwolenie na pracę sezonową, w której zawarł kwotę wynagrodzenia 2000 zł. W informacji starosty, do przedłożenia której pracodawca był zobligowany, wynagrodzeniem uznanym za odpowiednie była kwota 2300 zł. Czy informacja starosty jest wiążąca? Co z wnioskiem o wydanie zezwolenia o pracę sezonową – czy pracodawca może dokonać korekty, czy musi złożyć nowy wniosek z poprawioną kwotą? Co z pierwotnym wnioskiem – czy wydajemy odmowę wydania zezwolenia?

Przesłanką wydania zezwolenia na pracę sezonową jest wysokość wynagrodzenia nie niższa od  wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku (art. 88o ust. 1 pkt 1). Wysokość wynagrodzenia podaną przez pracodawcę we wniosku ocenia pod kątem porównywalności starosta, biorąc pod uwagę oświadczenie pracodawcy oraz np. dane statystyczne posiadane przez urząd. Wynagrodzenie podane w informacji starosty na podstawie oferty pracy oraz ocenione w tejże informacji pełni rolę pomocniczą przy wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na pracę sezonową.

Można przyjąć, że jeśli powiatowy urząd pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy przy wynagrodzeniu na poziomie 2300 zł, to nie ma jej również przy wynagrodzeniu na  poziomie 2000 zł.

Zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego wnioskodawca ma możliwość korekty wniosku w  trakcie postępowania, tj. przed wydaniem decyzji, m.in. gdy organ prowadzący postępowanie powiadomi go, iż nie są spełnione warunki pozytywnego załatwienia sprawy. W razie korekty wniosku nie jest możliwe wydanie decyzji odmownej dotyczącej wniosku w pierwotnym brzmieniu – wydanie decyzji w zasadzie kończy postępowanie w pierwszej instancji. Należy wydać decyzję dotyczącą wniosku w brzmieniu ostatecznym.

26. Kwestia zakwaterowania cudzoziemca – czy jest wymagana umowa?

Wymóg podania miejsca zakwaterowania (art. 88p ust. 7) i ew. zawarcia umowy najmu lub użyczenia (art. 88w) dotyczy tylko sytuacji, gdy zezwolenie na pracę sezonową ma być wydane dla cudzoziemca, który wjedzie na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (po wpisie wniosku do  ewidencji).

Umowa najmu lub użyczenia miejsca zakwaterowania z tłumaczeniem zrozumiałym dla cudzoziemca jest wymagana tylko w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie (podmiot zaznaczy to we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową). Niezawarcie umowy i brak tłumaczenia będą wykroczeniami pracodawcy (art. 120 ust. 9).

27. Czy jest procedura odwoławcza od wydania zezwolenia na pracę sezonową?

Tak – od decyzji przysługuje odwołanie na podstawie art. 127 § 1 K.p.a. Zezwolenie na pracę (w tym zezwolenie na pracę sezonową) jest decyzją (art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy). Odmowa wydania zezwolenia na pracę następuje również w drodze decyzji.

Przesłanki fakultatywnej odmowy

28. Jak rolnik indywidualny ma wskazać PKD, jak ma wykazać środki finansowe na zatrudnienie, jak ma wykazać dochody, gdy nie płaci podatku dochodowego? Jeśli nikogo dotychczas nie zatrudniał, to ma tylko KRUS. Jak badać przesłanki fakultatywne w przypadku rolnika?

Rolnik powinien wskazać podklasę prowadzonej przez siebie działalności, związanej z powierzeniem pracy cudzoziemcowi. W przypadku prac sezonowych mogą to być podklasy w ramach upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt.

Ponieważ art. 88j ust. 2a przewiduje tylko możliwość, a nie obowiązek odmowy wydania zezwolenia na pracę w określonych okolicznościach, organ prowadzący postępowanie nie ma obowiązku badania dochodów rolnika w każdym przypadku. Powinien jednak przeprowadzić postepowanie wyjaśniające w każdym przypadku, gdy ma uzasadnione podejrzenie, że zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania zezwolenia na prace sezonową.

Wpis do ewidencji

29. Czy pracodawca przekazuje zaświadczenie cudzoziemcowi, gdy będzie wjeżdżał do Polski w ruchu bezwizowym?

Zgodnie z art. 88p ust. 6 ustawy podmiot powierzający wykonywanie pracy ma obowiązek przekazania cudzoziemcowi zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Zaświadczenie jest podstawą do wydania wizy w celu pracy sezonowej, a przy przekroczeniu granicy potwierdza cel wjazdu cudzoziemca. Z tego względu zaświadczenie powinno być przekazane cudzoziemcowi przed przyjazdem do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej.

30. Ile egzemplarzy zaświadczenia o wpisie wniosku wydaje się pracodawcy, gdy wpis jest dokonany na 3 lata – czy zaświadczenie wydaje się 1 raz czy co roku?

Zaświadczenie stanowi potwierdzenie wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, który może dotyczyć 1, 2 lub 3 lat. Ustawa nie określa liczby egzemplarzy zaświadczenia o  wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. W związku z tym należy przyjąć, że urząd wydaje 1 egz. zarówno w przypadku gdy wpis dotyczy jednego roku, jak i 2 lub 3 lat. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 1b ustawy o cudzoziemcach zaświadczenie wydane na okresy przypadające w ciągu 2 i 3 kolejnych lat jest ważne do końca ostatniego okresu pracy wskazanego w tym zaświadczeniu. W  praktyce oznacza to, że cudzoziemiec będzie obowiązany do przedstawienia konsulowi w celu wydania wizy lub Straży Granicznej w celu potwierdzenia celu pobytu w ramach ruchu bezwizowego tego samego zaświadczenia w każdym kolejnym roku kalendarzowym. W razie potrzeby (np. zagubienia zaświadczenia) można wystawić duplikat.

31. W procedurze wielosezonowej na jaki okres wydajemy zezwolenie na pracę sezonową – czy od razu na trzy lata, czy po wjeździe cudzoziemca i dopełnieniu formalność przez pracodawcę w każdym roku drugim i trzecim?

Poprawna jest druga odpowiedź. Art. 88q dotyczy jedynie wpisu wniosku do ewidencji na kolejne 3  lata. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji, zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawieniu przez pracodawcę m.in. kopii dokumentu uprawniającego cudzoziemca do  pobytu na terytorium RP (art. 88p ust. 7). W pierwszym roku cudzoziemiec, który wjechał do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej, nie będzie posiadał dokumentu uprawniającego do pobytu w  drugim i trzecim roku. Tak więc nie można od razu wydać zezwolenia na pracę w drugim i trzecim roku.

32. W przypadku wpisu wielosezonowego na 3 lata (2018, 2019, 2020) oraz wydania zaświadczenia na wskazany okres u podmiotu A, w dwóch kolejnych latach cudzoziemiec się zgłosił do podmiotu A, ale w trzecim roku już nie przyjechał. W tym trzecim roku (2020) podmiot B ubiega się o tego cudzoziemca. Czy w takim przypadku, podmiot B występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, czy występuje o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową?

„Wpis wielosezonowy” jest dokonany na wniosek określonego pracodawcy i jest podstawą wydania zezwoleń na prac sezonową temu pracodawcy. Inny pracodawca może złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli dany cudzoziemiec wjechał na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (w związku z wpisem wniosku do ewidencji). Jeżeli natomiast cudzoziemiec przebywa za granicą albo jeżeli przebywa na terytorium RP w innym celu (np. nauki lub pracy „niesezonowej”), ten drugi pracodawca może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

33. Firma X otrzymała zezwolenie wielosezonowe (2018-2020) na Ukraińca, który w pierwszym roku wykonuje pracę przez 9 miesięcy, a w drugim przekracza granicę na podstawie "zaświadczenia o wpisie wniosku", ale nie trafia do pracodawcy X, lecz do pracodawcy Y. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracodawca – złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową czy o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową? Czy tego cudzoziemca traktujemy jako krajowego czy „dyrektywowego”?

Cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (w związku z wpisem do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej), traktujemy jako „dyrektywowego” – dyrektywa 20014/36/UE obliguje państwa członkowskie, by umożliwiły cudzoziemcowi przyjętemu w charakterze pracownika sezonowego przynajmniej jednokrotną zmianę pracodawcy. Pracodawca powinien złożyć wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową (art. 88u ust.1), nawet jeśli w danym roku cudzoziemiec nie wykonywał pracy sezonowej.

34. Czy po przedstawieniu dokumentów, o których mowa w art. 88p ust. 7 pkt 1 i 2, w jakiś sposób mamy potwierdzać legalną pracę cudzoziemca podczas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę sezonową? Problem dotyczy ewentualnej kontroli pracodawcy ze strony odpowiednich organów.

Przepisy nie przewidują szczególnej formy potwierdzenia, iż w związku ze złożeniem wymaganych dokumentów pracę cudzoziemca uważa się za legalną. Dobrą praktyką może być np. potwierdzenie przez urząd złożenia wymaganych dokumentów na kopii oświadczenia pracodawcy o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.

reklama

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BG TAX & LEGAL

Spółka BG TAX & LEGAL od 2015 r. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, specjalizując się w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i transakcyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama