| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. I PK 91/04

Wyrok SN z dnia 24 listopada 2004 r. sygn. I PK 91/04

1. Pracodawca, któremu wiadomo, że działająca u niego zakładowa organizacja związkowa nie reprezentuje pracownika z tytułu jego przynależności do związku zawodowego bądź z tytułu podjęcia się obrony jego praw, nie narusza art. 53 § 4 k.p. w związku z art. 52 § 3 k.p. oraz art. 30 ust. 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Wyrok ten strona pozwana zaskarżyła apelacją w części zasądzającej odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę i odprawę z tytułu zwolnienia z pracy. Powód natomiast zaskarżył wyrok w następującym zakresie: 1) w punkcie I zasądzającym odszkodowanie w nominalnej kwocie 4.275 zł -zamiast odszkodowania zrewaloryzowanego do wysokości realnego wynagrodzenia, które uzyskałby w dniu wyrokowania; 2) w punkcie II zasądzającym „zaniżoną odprawę rentową” - zamiast wyższej o 45 zł; 3) w punkcie V oddalającym powództwo o przywrócenie do pracy albo o nawiązanie stosunku pracy, o uzupełniającą nagrodę z zysku za lata 1992-93 oraz równowartość bonów towarowych wydanych emerytom i rencistom w latach 1999-2000 - zamiast uwzględnienia wymienionych roszczeń.

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2003 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku na skutek apelacji strony pozwanej zmienił zaskarżony wyrok w pkt I w ten sposób, że oddalił powództwo o odszkodowanie, oddalił apelację strony pozwanej w pozostałej części oraz oddalił apelację powoda w całości. Sąd Okręgowy podniósł, że było w sprawie bezsporne, że w 1998 r. powód był uprawniony do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i bezskutecznie chciał przedłużyć okres pobierania zasiłku chorobowego. Ponieważ lekarz orzecznik uznał go za niezdolnego do pracy tylko do 18 lutego 1999 r., na tej podstawie chciał powrócić do pracy. W rzeczywistości zdolności tej nigdy nie odzyskał. Zdaniem Sądu Okręgowego, w przedmiotowej sprawie decydujące znaczenie dla oceny zasadności roszczeń powoda ma sposób rozwiązania z nim umowy o pracę. Rozwiązanie to nastąpiło na skutek oświadczenia woli pracodawcy w trybie art. 53 § 1 k.p. Zawarte w tym przepisie uprawnienie ma charakter fakultatywny. Pracownik może je zakwestionować na podstawie art. 56 k.p. lub w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę może zgłosić swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy. Powód przyznał, że z żądaniem nawiązania umowy o pracę wystąpił dopiero na rozprawie w dniu 11 stycznia 2002 r., co według Sądu Okręgowego było niedopuszczalne. Podobnie ocenił żądanie zasądzenia części zysku, równowartości bonów towarowych i odprawy, z którymi wystąpił po terminie. Sąd Okręgowy, orzekając po raz pierwszy i uchylając wyrok Sądu Rejonowego, w sposób jednoznaczny określił zakres dalszego postępowania. Zgodnie z treścią art. 386 § 6 k.p.c. ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji wiążą sąd pierwszej instancji. Zatem Sąd Rejonowy nie powinien orzekać w przedmiotowej sprawie o nowych roszczeniach powoda. Sąd Okręgowy podniósł, że z prawidłowych ustaleń Sądu Rejonowego bezsprzecznie wynika, iż powód jest całkowicie niezdolny do pracy, zatem Sąd Rejonowy prawidłowo oddalił powództwo w tej części. Z tej samej przyczyny Sąd Rejonowy nie mógł też orzec o nawiązaniu przez strony nowego stosunku pracy. Sąd drugiej instancji zwrócił jednak uwagę na to, że strona pozwana słusznie zarzuciła Sądowi pierwszej instancji bezpodstawne zasądzenie odszkodowania na rzecz powoda. Pracodawca nie miał bowiem obowiązku występowania do organizacji związkowej z pytaniem, czy podejmie się obrony praw Kazimierza K., gdyż już wcześniej była mu wiadomo, że powód jest niezrzeszony. W tej kwestii Sąd Okręgowy powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2002 r., I PKN 809/00, w którym został wyrażony pogląd, iż procedura konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę przewidziana w art. 38 k.p. nie obejmuje obowiązku pracodawcy zwrócenia się do zakładowej organizacji związkowej o informację o pracownikach korzystających z jej obrony. W przypadku zaniechania takiego ustalenia pracodawca nie może w przyszłym procesie tłumaczyć nie-przeprowadzenia konsultacji brakiem wiedzy na temat, czy pracownik korzysta z ochrony zakładowej organizacji związkowej, czy też nie. Wykładnia językowa art. 30 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych nie pozwala przyjąć, że pracodawca, zasięgając wymienionej informacji, powinien wskazać przyczynę swojej decyzji. W niniejszej sprawie pozwany „C.” zwrócił się do jedynego związku zrzeszającego jego pracowników. Otrzymał odpowiedź negatywną. W ocenie Sądu Okręgowego nie doszło do naruszenia prawa, toteż przyznanie powodowi odszkodowania nastąpiło z naruszeniem art. 56 § 1 k.p. Złożenie przez pracodawcę oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę pozbawiło go również prawa do bonów towarowych. Zgodnie bowiem z § 1 regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PFZ „C”, ze świadczeń z tego funduszu mogą korzystać tylko renciści, którzy na skutek swojego oświadczenia woli rozwiązali umowę o pracę z zakładem pracy w związku z przejściem na rentę. Nabycie przez powoda prawa do odprawy rentowej na mocy wyroku sądowego nie zmieniło jego sytuacji prawnej w tym zakresie. Gdy chodzi o wysokość odprawy rentowej Sąd Okręgowy uznał, że jej wyliczenie w dacie 21 grudnia 1998 r. w kwocie 1.365 zł według wynagrodzenia kierownika działu ekonomicznego i spraw pracowniczych oraz kierownika działu finansowo-księgowego jest właściwe, zaś co do wypłaty nagrody z funduszu prywatyzacyjnego, Sąd Okręgowy wskazał, że sposób realizacji tego uprawnienia został określony w regulaminie z dnia 9 maja 2001 r. Sami pracownicy wyłączyli z kręgu uprawnionych te osoby, które w 2001 r. nie były już zatrudnione w pozwanym „C”.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »