Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy – zasady przyznawania i rozliczania

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy – zasady przyznawania i rozliczania. /Fot. Fotolia
Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy – zasady przyznawania i rozliczania. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Urodzenie dziecka w okresie wykonywania umowy zlecenia automatycznie nie uprawnia zleceniobiorcy do zasiłku macierzyńskiego. Prawo to przysługuje takiej osobie pod warunkiem, że przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Tej możliwości nie mają zleceniobiorcy, którzy zostali zgłoszeni dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie, która urodziła dziecko bądź przyjęła dziecko na wychowanie (przez przysposobienie lub w ramach rodziny zastępczej) w okresie ubezpieczenia chorobowego. Nie ma znaczenia okres podlegania temu ubezpieczeniu przed porodem czy przyjęciem dziecka na wychowanie. Na prawo do zasiłku macierzyńskiego nie wpływa bowiem okres wyczekiwania. Nie ma również znaczenia, czy ubezpieczenie chorobowe jest w danym przypadku obowiązkowe (jak dla pracowników) czy dobrowolne (jak dla zleceniobiorców).

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. na podstawie umowy zlecenia, podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek. Do tego ubezpieczenia mogą przystąpić jedynie wówczas, gdy ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu zlecenia mają dla nich charakter obowiązkowy.

Oznacza to, że do ubezpieczenia chorobowego nie może przystąpić zleceniobiorca, który jest równocześnie np. zatrudniony w innej firmie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, ponieważ dla niego ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze zlecenia są dobrowolne.

UWAGA!

Zleceniobiorca może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, jeśli podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wymiar zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje zleceniobiorcy przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres:

 • urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego.

Długość okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński w tzw. podstawowym wymiarze zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych równocześnie na wychowanie. Przykładowo, rodząc jedno dziecko kobieta zyskuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 20 tygodni (140 dni), w przypadku bliźniąt – przez okres 31 tygodni (217 dni). Każde następne urodzone (przyjęte na wychowanie) dziecko wydłuża okres pobierania zasiłku o kolejne 2 tygodnie, aż do 37 tygodni (259 dni) w przypadku powiększenia się rodziny o pięcioro dzieci.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. Wówczas wypłatę za pozostałą część niewykorzystanego okresu przejmuje ubezpieczony ojciec dziecka, przerywając dotychczasową działalność zarobkową, aby zająć się dzieckiem, lub uzyskuje prawo do urlopu macierzyńskiego, gdy pozostaje w stosunku pracy. Ta zasada dotyczy również rodzin, które przyjęły dziecko na wychowanie.

UWAGA!

Długość okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez zleceniobiorcę zależy, tak jak w przypadku pracowników, od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (przyjętych jednocześnie na wychowanie).

Bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego w tzw. podstawowym wymiarze (lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) zleceniobiorca może ubiegać się o dalszą wypłatę zasiłku, tj. za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Od 17 czerwca 2013 r. wymiar tego urlopu, a zatem również okres pobierania zasiłku wynosi 6 tygodni (42 dni). Z pobierania zasiłku za ten okres mogą skorzystać oboje rodzice, ale nie jednocześnie. Mogą podzielić się tym uprawnieniem w ramach przysługującego im wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu. Zasiłek macierzyński za dodatkowy okres można wykorzystać jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio po sobie, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

UWAGA!

Z zasiłku za dodatkowy urlop macierzyński rodzice (opiekunowie) nie mogą skorzystać jednocześnie.

Jeśli zleceniobiorca nie wykorzysta zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku za urlop macierzyński w podstawowym wymiarze, traci prawo do dodatkowego zasiłku.

Od 17 czerwca 2013 r., po wprowadzeniu do Kodeksu pracy urlopu rodzicielskiego, zasiłek macierzyński przysługuje również przez okres tego urlopu. Warunkiem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego jest wykorzystanie zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) przypadający bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku za podstawowy okres w pełnym przysługującym wymiarze (np. 6 tygodni z tytułu urodzenia dziecka). Długość pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni i można go wykorzystać od razu w całości lub maksymalnie w następujących bezpośrednio po sobie 3 częściach, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni i musi stanowić wielokrotność tygodnia. Wymiar urlopu rodzicielskiego (okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego) przysługuje w tym samym wymiarze, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie (lub przyjętych równocześnie na wychowanie). Z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać równocześnie, z tym że nie mogą oni w sumie wykorzystać więcej niż 26 tygodni (182 dni).

Polecamy również: Urlop wychowawczy w 2014 r.

Ojciec wychowujący dziecko własne lub przysposobione, podlegający ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu umowy zlecenia, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

 • ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia lub
 • upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia.

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za tzw. podstawowy okres, dodatkowego zasiłku macierzyńskiego, zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego:

Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych równocześnie na wychowanie

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za tzw. podstawowy okres

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

1 dziecko

20 tygodni (140 dni)

do 6 tygodni

do 26 tygodni

2 tygodnie

2 dzieci

31 tygodni (217 dni)

do 8 tygodni

do 26 tygodni

2 tygodnie

3 dzieci

33 tygodnie
(231 dni)

4 dzieci

35 tygodni (245 dni)

5 i więcej dzieci

37 tygodni
(259 tygodni)

Dziecko przyjęte na wychowanie w wieku do 7. lub do 10. roku życia

do 9 tygodni

do 3 tygodni

do 26 tygodni

2 tygodnie

Wypłata zasiłku

Obowiązek wypłaty zasiłków w danym roku kalendarzowym mają płatnicy składek, którzy 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego zgłaszali do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób. W przeciwnym razie wypłaty dokonuje ZUS.

Dowody stanowiące podstawę do wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla zleceniobiorcy:

Zasiłek macierzyński

Za urlop macierzyński

Za dodatkowy urlop macierzyński

Za urlop ojcowski

● skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem;

● zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpieniu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka oraz oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie,

● prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokument potwierdzający wiek dziecka
– z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej;

● zaświadczenie płatnika składek – ZUS Z-3a (jeżeli płatnikiem zasiłku jest ZUS)

● pisemny wniosek skierowany do płatnika zasiłku, przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego za ten okres np. przez zleceniobiorcę

● skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka,

● oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu,

● wniosek o wypłatę zasiłku
– przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku – zawierający datę rozpoczęcia pobierania zasiłku

● zaświadczenie płatnika składek – ZUS Z-3a (jeżeli płatnikiem zasiłku jest ZUS)

Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres:

● urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego),
● dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz
● urlopu ojcowskiego.

Polecamy serwis: Umowy cywilnoprawne

Zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku gdy ubezpieczona, nie później niż 14 dni po porodzie (lub po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z odpowiednim wnioskiem), złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu (lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz urlopu rodzicielskiego w pełnych przysługujących wymiarach, zasiłek macierzyński za wszystkie te okresy będzie wynosił 80% podstawy wymiaru.

PRZYKŁAD

Firma usługowo-handlowa (jest płatnikiem zasiłków) zatrudnia Hannę P. na podstawie umowy zlecenia zawartej na czas nieoznaczony z wynagrodzeniem 2780 zł za miesiąc. Zleceniobiorczyni przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 20 czerwca 2013 r. Hanna P. urodziła bliźnięta nabywając prawo do zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 31 tygodni (217 dni). 25 czerwca 2013 r. (tj. w ciągu 14 dni od dnia porodu) złożyła zleceniodawcy wniosek o wypłatę, bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za tzw. podstawowy okres, zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni (56 dni) oraz zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego – 26 tygodni (182 dni). Hannie P. przysługuje zasiłek macierzyński za cały okres w wysokości 80% podstawy wymiaru, który należy obliczyć następująco:

 • 2780 zł – (2780 zł x 13,71%) = 2398,86 zł : 30 = 79,96 zł x 80% = 63,97 zł (zasiłek za 1 dzień),
 • 63,97 zł x 217 dni = 13 881,49 zł (zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego),
 • 63,97 zł x 56 dni = 3 582,32 zł (zasiłek za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego),
 • 63,97 zł x 182 dni = 11 642, 54 zł (zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego).

Gdyby Hanna P. nie złożyła po porodzie wniosku, w którym zadeklarowałaby korzystanie z zasiłku za dodatkowy urlop macierzyński, a bezpośrednio po nim za okres urlopu rodzicielskiego w pełnych wymiarach, to otrzymałaby:

 • za urlop w tzw. podstawowym wymiarze – 100% zasiłku (zasiłek za 1 dzień – 79,96 zł);
 • za urlop dodatkowy – 100% zasiłku (zasiłek za 1 dzień – 79,96 zł);
 • za urlop rodzicielski – 60% zasiłku (zasiłek za 1 dzień – 79,96 zł x 60% = 47,98 zł).

Podstawa wymiaru zasiłku jest ustalana jako średnia podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc porodu (po odliczeniu składek w części finansowanej przez ubezpieczonego, tj. 13,71%). Jeżeli poród ma miejsce przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego należy ustalić z pełnych kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia. 

Składki ZUS od zasiłku macierzyńskiego 

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń. Osoba pobierająca zasiłek macierzyński podlega wówczas obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Do tych ubezpieczeń powinien ją zgłosić płatnik zasiłku – płatnik składek (np. zleceniodawca) albo ZUS. W takim przypadku zgłoszenie następuje przez przekazanie raportu ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx, w którym zostają rozliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego jest wypłacony w danym miesiącu zasiłek macierzyński. Składki na te ubezpieczenia ma obowiązek rozliczać płatnik zasiłku, ale finansuje je budżet państwa. 

Przychód z innych źródeł bez podatku 

Od zasiłku macierzyńskiego wypłacanego zleceniobiorcy nie należy pobierać zaliczki na podatek. Zasiłek podlega co prawda opodatkowaniu, ale podatek musi odprowadzić sam zleceniobiorca. Zakłady pracy mają obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek od zasiłków – ale tylko przy wypłacie zasiłków należnych pracownikom w związku z łączącym ich stosunkiem pracy lub stosunkiem pokrewnym (art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof). Przychody z umowy zlecenia są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, które należy rozliczać na podstawie art. 41 updof. Zasiłek nie jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, lecz z tzw. innych źródeł. Tym samym zleceniodawca nie jest upoważniony do odprowadzania zaliczki od zasiłku. W konsekwencji zleceniobiorca otrzymuje zasiłek w wysokości brutto, który ma obowiązek opodatkować w zeznaniu rocznym. Zleceniodawca ma jedynie obowiązek wystawić i przekazać (do końca lutego następnego roku) zleceniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu informację PIT-8C, wykazując w niej łączną kwotę świadczenia wypłaconą w ubiegłym roku. 

PRZYKŁAD 

Spółka ABC zatrudniła 10 czerwca 2012 r. Marię Z. na podstawie umowy zlecenia zawartej na czas nieoznaczony. Wynagrodzenie zleceniobiorczyni zostało ustalone na kwotę 2000 zł i jest wypłacane na koniec każdego miesiąca. Maria Z. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a ponadto przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Od 1 czerwca 2013 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży i miała prawo do zasiłku chorobowego za 14 dni, a od 15 czerwca br. przysługuje jej zasiłek macierzyński za okres 20 tygodni (140 dni). Po urodzeniu dziecka, 18 czerwca Maria Z. złożyła u zleceniodawcy wniosek o wypłatę zasiłku także za okres pełnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) oraz rodzicielskiego (26 tygodni). Zleceniodawca jest płatnikiem zasiłków w 2013 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego stanowi w tym przypadku średni przychód za okres 11 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby (okres od lipca 2012 r. do maja 2013 r.). Podstawa jest ta sama, gdyż między okresami pobierania zasiłków nie było 3-miesięcznej przerwy. Dokonując obliczeń, w podstawie wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać czerwca 2012 r., ponieważ był to niepełny miesiąc kalendarzowy ubezpieczenia. Obliczenie wysokości zasiłków:

 • podstawa wymiaru świadczeń: 2000 zł – (2000 zł x 13,71%) = 1725,80 zł (100%),
 • zasiłek (chorobowy i macierzyński) za jeden dzień: 1725,80 zł : 30 dni = 57,53 zł.

Zasiłek chorobowy nie stanowi podstawy wymiaru żadnych składek (57,53 zł x 14 dni = 805,42 zł), a zasiłek macierzyński (57,53 zł x 16 dni = 920,48 zł) jest podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które sfinansuje budżet państwa. Od żadnego z zasiłków zleceniodawca nie pobiera zaliczki na podatek. W komplecie dokumentów do ZUS za czerwiec 2013 r. zleceniodawca złożył za tę osobę 4 raporty:

 • raport imienny ZUS RSA z kodem ubezpieczenia 04 11 xx, kodem świadczenia/przerwy 313 i kwotą zasiłku chorobowego,
 • raport imienny ZUS RSA z kodem ubezpieczenia 04 11 xx, kodem świadczenia/przerwy 311 i kwotą zasiłku macierzyńskiego,
 • raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, z zerowymi podstawami wymiaru składek i kwotami składek (zasiłek chorobowy nie podlega oskładkowaniu),
 • raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx i podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości zasiłku macierzyńskiego wypłaconego w czerwcu 2013 r., tj. 920,48 zł, i naliczonymi od tej kwoty składkami na ubezpieczenie emerytalne – 179,68 zł (920,48 zł x 19,52%) i na ubezpieczenia rentowe – 73,64 zł (920,48 zł x 8%); składki te należy wykazać w polach, w których wykazuje się składki finansowane przez płatnika.

Składki naliczone od kwoty zasiłku należy następnie przenieść z raportu ZUS RCA do bloku IV deklaracji ZUS DRA (pola 10 i 11) jako składki finansowane przez budżet państwa. 

Zasiłek macierzyński prawidłowo wypłacony zleceniobiorcy podlega zaliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, które płatnik ma obowiązek uregulować za dany miesiąc. W tym celu należy ich sumę wykazać w bloku V deklaracji ZUS DRA.

Zobacz koniecznie: Nowy urlop rodzicielski

Inne uprawnienia rodzicielskie dla zleceniobiorców 

Od 1 września 2013 r. zleceniobiorcy, którzy zrezygnowali z pracy na rzecz opieki nad dziećmi, będą mogli skorzystać z urlopu wychowawczego. Podstawa wymiaru składek i ich rodzaj będą różne w zależności od stażu ubezpieczeniowego, zaliczonego bezpośrednio przed przejściem na urlop. Co najmniej półroczny okres ubezpieczenia uprawni do finansowania przez budżet państwa składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne naliczonych od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Osobie z krótszym stażem lub nieposiadającej go w ogóle państwo opłaci tylko składkę emerytalną od kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Podstawa prawna:

Reklama
Źródło: Sposób na płace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Legitna praca. Inspekcja pracy troszczy się o młodzież

  Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy kieruje ją do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy. 

  Rynek pracy 2023 (II kwartał). 62 proc. pracowników oczekuje podwyżki

  Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą swoich wynagrodzeń i wyraźnie oczekują, że ich pensje będą nadążać za rosnącymi cenami. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc. – wynika z badania „Barometr rynku pracy” Gi Group Holding. 

  Mama w pracy. Kiedy należy się przerwa na karmienie

  Jakie przerwy w pracy przysługują kobiecie karmiącej piersią? Co w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy? Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie przerwy na karmienie piersią? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

  Podwyżki dla budżetówki i emerytów. „Solidarność” godzi się na porozumienie z rządem

  Podwyżki dla budżetówki i emerytur stażowych będą przedmiotem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem. Komisja Krajowa związku zgodziła się na podpisanie dokumentu. 

  500 plus. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się

  Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczyna się 1 czerwca. Potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

  Szczyt UE w sprawie BHP

  W dniach 15-16 maja 2023 r. w Sztokholmie odbył się szczyt UE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego celem było wyznaczenie perspektyw i celów do 2027 r. Co jest priorytetem dla UE w zakresie BHP i jakie akry prawne obowiązują w tym obszarze? 

  Mały ZUS plus wydłużony o rok

  Pracowaliśmy nad rozwiązaniami, aby tzw. Mały ZUS był wydłużony o rok - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  O prawach dziecka - po dziecięcemu

  Dzieci powinny znać swoje prawa! Rodzice, władze państwowe i społeczeństwo powinni respektować wartości, które są ważne dla rozwoju dziecka. Jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7 czerwca 1991 r. Co wynika z Konwencji i z Deklaracji Praw Dziecka?

  Niedziela handlowa – czerwiec 2023

  W czerwcu 2023 r. są cztery niedziele. Czy w którąś z nich zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje. Czy w czerwcu przypada więc niedziela handlowa? Wyjaśniamy.

  Poradnictwo zawodowe. Urzędy pracy robią to zawodowo

  Urzędy pracy świadczą usługi poradnictwa zawodowego, z których mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, jak i pracodawcy. Na czym dokładnie polega ta usługa? W jakich formach może być realizowana? Wyjaśniamy. 

  Praca dzieci na roli - wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. W tym szczególnym czasie, ale i każdego dnia, warto pamiętać o ochronie pracy dzieci. Dzieci mogą bowiem pracować na roli, w ramach pomocy rodzicom w gospodarstwie. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać pewnych zasad BHP. Szczególnie ważny jest wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Jakie to czynności? Poniżej wykaz wraz z omówieniem.

  ZUS online: elektroniczne wiadomości i umawianie wizyt

  Komunikat ZUS: Dostępna jest już aktualizacja aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniliśmy wygląd aplikacji i rozbudowaliśmy ją o kolejne funkcje.

  Świadczenie wspierające - prace Sejmu trwają

  Trwa procedowanie świadczenia wspierającego, odbyło się już drugie czytanie w Sejmie. W dniu 24 maja 2023 r. przygotowano dodatkowe sprawozdanie Komisji Społecznej i Rodziny. Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające?

  Być bliżej siebie w miejscu pracy, czyli o znaczeniu empatycznego przywództwa

  Empatia to obecnie jedna z kluczowych kompetencji przywódczych, uważana za niezbędną do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Niezwykle istotne jest empatyczne podejście lidera do pracownika w zakresie jego kondycji psychicznej i samopoczucia. To wątek, na który zwraca uwagę kampania „Bliżej Siebie”, podkreślająca, jak istotna jest komunikacja i właśnie empatia w miejscu pracy. 

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Kiedy należy się świadczenie rehabilitacyjne? Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo może trwać świadczenie rehabilitacyjne? Jak ZUS płaci świadczenie rehabilitacyjne?

  Renta socjalna 2023
  Co to jest renta socjalna? Co trzeba zrobić żeby dostać rentę socjalną? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? Ile wynosi renta socjalna w 2023 roku? Czy od decyzji lekarza w sprawie renty socjalnej można się odwołać?
  Dzień Dziecka - czy dzieci mogą pracować?

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Wielu zastanawia się czy dzieci mogą pracować. Często widzi się dzieci w reklamie czy w serialu telewizyjnym. Czy taka działalność dziecka ma charakter pracy zarobkowej? Czy na pracę dziecka potrzebna jest zgoda rodzica i inspektora pracy? Poniżej najważniejsze warunki formalne, aby móc legalnie zatrudniać dziecko i szanować jego prawa. 

  Rynek IT w Polsce - specjaliści poszukiwani

  Badania pokazują, że polski rynek IT nadal charakteryzuje duża dynamika – po spadku zapotrzebowania na specjalistów IT w drugiej połowie 2022 r. popyt na ich pracę wzrasta. W jakich obszarach poszukiwania się specjaliści IT? Okazuje się, że m.in. co do wiedzy z zakresu: BI, Big Data, Data Science. 

  KRUS - do 31 maja 2023 r. termin na złożenie oświadczenia o podatku

  Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS) w dniu 31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. To ważny termin, należy o nim pamiętać, ponieważ konsekwencją może być ustanie ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w KRUS.

  Kryzys gospodarczy i niskie płace

  Zakończyć kryzys rosnących kosztów utrzymania: podnieść płace, opodatkować zyski! Takie hasło przewodnie towarzyszy kampanii, którą prowadzi Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, czyli Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (dalej: ETUC). Związki podkreślają konieczność wyrównania płacy pomiędzy kobietami i mężczyznami jak i ogólnie zagwarantowanie wyższych wynagrodzeń.

  Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotnej - ostatnie dwa dni na wysłanie wniosku

  Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja, nie skutkuje konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o najpóźniej pierwszego czerwca - gwarantuje zwrot nadpłaty. 

  Płace w sektorze IT w Polsce w 2023 roku hamują po latach dynamicznych wzrostów

  Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło – takie są wnioski wynikające z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

  Zarządzanie w rzeczywistości nieustannej transformacji. Jak gotowość na zmianę przekłada się na wzrost organizacji?

  W czasach kiedy jedyną pewną rzeczą jest zmiana, liderzy muszą zdobywać zupełnie nowe kompetencje, aby umożliwić rozwój przedsiębiorstw, którymi zarządzają. Strategia na przeczekanie czy też próba długofalowego planowania nie zdaje egzaminu. Obecnie liczy się przede wszystkim trafna identyfikacja nadchodzących trendów, znalezienie w nich szansy na rozwój dla swojego biznesu oraz skuteczne przygotowanie zespołów na ich wdrożenie. 

  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.