Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy – zasady przyznawania i rozliczania

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy – zasady przyznawania i rozliczania. /Fot. Fotolia
Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy – zasady przyznawania i rozliczania. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Urodzenie dziecka w okresie wykonywania umowy zlecenia automatycznie nie uprawnia zleceniobiorcy do zasiłku macierzyńskiego. Prawo to przysługuje takiej osobie pod warunkiem, że przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Tej możliwości nie mają zleceniobiorcy, którzy zostali zgłoszeni dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie, która urodziła dziecko bądź przyjęła dziecko na wychowanie (przez przysposobienie lub w ramach rodziny zastępczej) w okresie ubezpieczenia chorobowego. Nie ma znaczenia okres podlegania temu ubezpieczeniu przed porodem czy przyjęciem dziecka na wychowanie. Na prawo do zasiłku macierzyńskiego nie wpływa bowiem okres wyczekiwania. Nie ma również znaczenia, czy ubezpieczenie chorobowe jest w danym przypadku obowiązkowe (jak dla pracowników) czy dobrowolne (jak dla zleceniobiorców).

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. na podstawie umowy zlecenia, podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek. Do tego ubezpieczenia mogą przystąpić jedynie wówczas, gdy ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu zlecenia mają dla nich charakter obowiązkowy.

Oznacza to, że do ubezpieczenia chorobowego nie może przystąpić zleceniobiorca, który jest równocześnie np. zatrudniony w innej firmie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, ponieważ dla niego ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze zlecenia są dobrowolne.

UWAGA!

Zleceniobiorca może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, jeśli podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Wymiar zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje zleceniobiorcy przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres:

 • urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego.

Długość okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński w tzw. podstawowym wymiarze zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych równocześnie na wychowanie. Przykładowo, rodząc jedno dziecko kobieta zyskuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 20 tygodni (140 dni), w przypadku bliźniąt – przez okres 31 tygodni (217 dni). Każde następne urodzone (przyjęte na wychowanie) dziecko wydłuża okres pobierania zasiłku o kolejne 2 tygodnie, aż do 37 tygodni (259 dni) w przypadku powiększenia się rodziny o pięcioro dzieci.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. Wówczas wypłatę za pozostałą część niewykorzystanego okresu przejmuje ubezpieczony ojciec dziecka, przerywając dotychczasową działalność zarobkową, aby zająć się dzieckiem, lub uzyskuje prawo do urlopu macierzyńskiego, gdy pozostaje w stosunku pracy. Ta zasada dotyczy również rodzin, które przyjęły dziecko na wychowanie.

UWAGA!

Długość okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez zleceniobiorcę zależy, tak jak w przypadku pracowników, od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (przyjętych jednocześnie na wychowanie).

Bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego w tzw. podstawowym wymiarze (lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) zleceniobiorca może ubiegać się o dalszą wypłatę zasiłku, tj. za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Od 17 czerwca 2013 r. wymiar tego urlopu, a zatem również okres pobierania zasiłku wynosi 6 tygodni (42 dni). Z pobierania zasiłku za ten okres mogą skorzystać oboje rodzice, ale nie jednocześnie. Mogą podzielić się tym uprawnieniem w ramach przysługującego im wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu. Zasiłek macierzyński za dodatkowy okres można wykorzystać jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio po sobie, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

UWAGA!

Z zasiłku za dodatkowy urlop macierzyński rodzice (opiekunowie) nie mogą skorzystać jednocześnie.

Jeśli zleceniobiorca nie wykorzysta zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku za urlop macierzyński w podstawowym wymiarze, traci prawo do dodatkowego zasiłku.

Od 17 czerwca 2013 r., po wprowadzeniu do Kodeksu pracy urlopu rodzicielskiego, zasiłek macierzyński przysługuje również przez okres tego urlopu. Warunkiem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego jest wykorzystanie zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) przypadający bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku za podstawowy okres w pełnym przysługującym wymiarze (np. 6 tygodni z tytułu urodzenia dziecka). Długość pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni i można go wykorzystać od razu w całości lub maksymalnie w następujących bezpośrednio po sobie 3 częściach, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni i musi stanowić wielokrotność tygodnia. Wymiar urlopu rodzicielskiego (okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego) przysługuje w tym samym wymiarze, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie (lub przyjętych równocześnie na wychowanie). Z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać równocześnie, z tym że nie mogą oni w sumie wykorzystać więcej niż 26 tygodni (182 dni).

Polecamy również: Urlop wychowawczy w 2014 r.

Ojciec wychowujący dziecko własne lub przysposobione, podlegający ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu umowy zlecenia, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

 • ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia lub
 • upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia.

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za tzw. podstawowy okres, dodatkowego zasiłku macierzyńskiego, zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego:

Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych równocześnie na wychowanie

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za tzw. podstawowy okres

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

1 dziecko

20 tygodni (140 dni)

do 6 tygodni

do 26 tygodni

2 tygodnie

2 dzieci

31 tygodni (217 dni)

do 8 tygodni

do 26 tygodni

2 tygodnie

3 dzieci

33 tygodnie
(231 dni)

4 dzieci

35 tygodni (245 dni)

5 i więcej dzieci

37 tygodni
(259 tygodni)

Dziecko przyjęte na wychowanie w wieku do 7. lub do 10. roku życia

do 9 tygodni

do 3 tygodni

do 26 tygodni

2 tygodnie

Wypłata zasiłku

Obowiązek wypłaty zasiłków w danym roku kalendarzowym mają płatnicy składek, którzy 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego zgłaszali do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób. W przeciwnym razie wypłaty dokonuje ZUS.

Dowody stanowiące podstawę do wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla zleceniobiorcy:

Zasiłek macierzyński

Za urlop macierzyński

Za dodatkowy urlop macierzyński

Za urlop ojcowski

● skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem;

● zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpieniu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka oraz oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie,

● prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokument potwierdzający wiek dziecka
– z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej;

● zaświadczenie płatnika składek – ZUS Z-3a (jeżeli płatnikiem zasiłku jest ZUS)

● pisemny wniosek skierowany do płatnika zasiłku, przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego za ten okres np. przez zleceniobiorcę

● skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka,

● oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu,

● wniosek o wypłatę zasiłku
– przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku – zawierający datę rozpoczęcia pobierania zasiłku

● zaświadczenie płatnika składek – ZUS Z-3a (jeżeli płatnikiem zasiłku jest ZUS)

Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres:

● urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego),
● dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz
● urlopu ojcowskiego.

Polecamy serwis: Umowy cywilnoprawne

Zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku gdy ubezpieczona, nie później niż 14 dni po porodzie (lub po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z odpowiednim wnioskiem), złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu (lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz urlopu rodzicielskiego w pełnych przysługujących wymiarach, zasiłek macierzyński za wszystkie te okresy będzie wynosił 80% podstawy wymiaru.

PRZYKŁAD

Firma usługowo-handlowa (jest płatnikiem zasiłków) zatrudnia Hannę P. na podstawie umowy zlecenia zawartej na czas nieoznaczony z wynagrodzeniem 2780 zł za miesiąc. Zleceniobiorczyni przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 20 czerwca 2013 r. Hanna P. urodziła bliźnięta nabywając prawo do zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 31 tygodni (217 dni). 25 czerwca 2013 r. (tj. w ciągu 14 dni od dnia porodu) złożyła zleceniodawcy wniosek o wypłatę, bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za tzw. podstawowy okres, zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni (56 dni) oraz zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego – 26 tygodni (182 dni). Hannie P. przysługuje zasiłek macierzyński za cały okres w wysokości 80% podstawy wymiaru, który należy obliczyć następująco:

 • 2780 zł – (2780 zł x 13,71%) = 2398,86 zł : 30 = 79,96 zł x 80% = 63,97 zł (zasiłek za 1 dzień),
 • 63,97 zł x 217 dni = 13 881,49 zł (zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego),
 • 63,97 zł x 56 dni = 3 582,32 zł (zasiłek za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego),
 • 63,97 zł x 182 dni = 11 642, 54 zł (zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego).

Gdyby Hanna P. nie złożyła po porodzie wniosku, w którym zadeklarowałaby korzystanie z zasiłku za dodatkowy urlop macierzyński, a bezpośrednio po nim za okres urlopu rodzicielskiego w pełnych wymiarach, to otrzymałaby:

 • za urlop w tzw. podstawowym wymiarze – 100% zasiłku (zasiłek za 1 dzień – 79,96 zł);
 • za urlop dodatkowy – 100% zasiłku (zasiłek za 1 dzień – 79,96 zł);
 • za urlop rodzicielski – 60% zasiłku (zasiłek za 1 dzień – 79,96 zł x 60% = 47,98 zł).

Podstawa wymiaru zasiłku jest ustalana jako średnia podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc porodu (po odliczeniu składek w części finansowanej przez ubezpieczonego, tj. 13,71%). Jeżeli poród ma miejsce przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego należy ustalić z pełnych kalendarzowych miesięcy ubezpieczenia. 

Składki ZUS od zasiłku macierzyńskiego 

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń. Osoba pobierająca zasiłek macierzyński podlega wówczas obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Do tych ubezpieczeń powinien ją zgłosić płatnik zasiłku – płatnik składek (np. zleceniodawca) albo ZUS. W takim przypadku zgłoszenie następuje przez przekazanie raportu ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx, w którym zostają rozliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego jest wypłacony w danym miesiącu zasiłek macierzyński. Składki na te ubezpieczenia ma obowiązek rozliczać płatnik zasiłku, ale finansuje je budżet państwa. 

Przychód z innych źródeł bez podatku 

Od zasiłku macierzyńskiego wypłacanego zleceniobiorcy nie należy pobierać zaliczki na podatek. Zasiłek podlega co prawda opodatkowaniu, ale podatek musi odprowadzić sam zleceniobiorca. Zakłady pracy mają obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek od zasiłków – ale tylko przy wypłacie zasiłków należnych pracownikom w związku z łączącym ich stosunkiem pracy lub stosunkiem pokrewnym (art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof). Przychody z umowy zlecenia są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, które należy rozliczać na podstawie art. 41 updof. Zasiłek nie jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, lecz z tzw. innych źródeł. Tym samym zleceniodawca nie jest upoważniony do odprowadzania zaliczki od zasiłku. W konsekwencji zleceniobiorca otrzymuje zasiłek w wysokości brutto, który ma obowiązek opodatkować w zeznaniu rocznym. Zleceniodawca ma jedynie obowiązek wystawić i przekazać (do końca lutego następnego roku) zleceniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu informację PIT-8C, wykazując w niej łączną kwotę świadczenia wypłaconą w ubiegłym roku. 

PRZYKŁAD 

Spółka ABC zatrudniła 10 czerwca 2012 r. Marię Z. na podstawie umowy zlecenia zawartej na czas nieoznaczony. Wynagrodzenie zleceniobiorczyni zostało ustalone na kwotę 2000 zł i jest wypłacane na koniec każdego miesiąca. Maria Z. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a ponadto przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Od 1 czerwca 2013 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży i miała prawo do zasiłku chorobowego za 14 dni, a od 15 czerwca br. przysługuje jej zasiłek macierzyński za okres 20 tygodni (140 dni). Po urodzeniu dziecka, 18 czerwca Maria Z. złożyła u zleceniodawcy wniosek o wypłatę zasiłku także za okres pełnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) oraz rodzicielskiego (26 tygodni). Zleceniodawca jest płatnikiem zasiłków w 2013 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego stanowi w tym przypadku średni przychód za okres 11 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby (okres od lipca 2012 r. do maja 2013 r.). Podstawa jest ta sama, gdyż między okresami pobierania zasiłków nie było 3-miesięcznej przerwy. Dokonując obliczeń, w podstawie wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać czerwca 2012 r., ponieważ był to niepełny miesiąc kalendarzowy ubezpieczenia. Obliczenie wysokości zasiłków:

 • podstawa wymiaru świadczeń: 2000 zł – (2000 zł x 13,71%) = 1725,80 zł (100%),
 • zasiłek (chorobowy i macierzyński) za jeden dzień: 1725,80 zł : 30 dni = 57,53 zł.

Zasiłek chorobowy nie stanowi podstawy wymiaru żadnych składek (57,53 zł x 14 dni = 805,42 zł), a zasiłek macierzyński (57,53 zł x 16 dni = 920,48 zł) jest podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które sfinansuje budżet państwa. Od żadnego z zasiłków zleceniodawca nie pobiera zaliczki na podatek. W komplecie dokumentów do ZUS za czerwiec 2013 r. zleceniodawca złożył za tę osobę 4 raporty:

 • raport imienny ZUS RSA z kodem ubezpieczenia 04 11 xx, kodem świadczenia/przerwy 313 i kwotą zasiłku chorobowego,
 • raport imienny ZUS RSA z kodem ubezpieczenia 04 11 xx, kodem świadczenia/przerwy 311 i kwotą zasiłku macierzyńskiego,
 • raport imienny ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, z zerowymi podstawami wymiaru składek i kwotami składek (zasiłek chorobowy nie podlega oskładkowaniu),
 • raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx i podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości zasiłku macierzyńskiego wypłaconego w czerwcu 2013 r., tj. 920,48 zł, i naliczonymi od tej kwoty składkami na ubezpieczenie emerytalne – 179,68 zł (920,48 zł x 19,52%) i na ubezpieczenia rentowe – 73,64 zł (920,48 zł x 8%); składki te należy wykazać w polach, w których wykazuje się składki finansowane przez płatnika.

Składki naliczone od kwoty zasiłku należy następnie przenieść z raportu ZUS RCA do bloku IV deklaracji ZUS DRA (pola 10 i 11) jako składki finansowane przez budżet państwa. 

Zasiłek macierzyński prawidłowo wypłacony zleceniobiorcy podlega zaliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, które płatnik ma obowiązek uregulować za dany miesiąc. W tym celu należy ich sumę wykazać w bloku V deklaracji ZUS DRA.

Zobacz koniecznie: Nowy urlop rodzicielski

Inne uprawnienia rodzicielskie dla zleceniobiorców 

Od 1 września 2013 r. zleceniobiorcy, którzy zrezygnowali z pracy na rzecz opieki nad dziećmi, będą mogli skorzystać z urlopu wychowawczego. Podstawa wymiaru składek i ich rodzaj będą różne w zależności od stażu ubezpieczeniowego, zaliczonego bezpośrednio przed przejściem na urlop. Co najmniej półroczny okres ubezpieczenia uprawni do finansowania przez budżet państwa składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne naliczonych od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Osobie z krótszym stażem lub nieposiadającej go w ogóle państwo opłaci tylko składkę emerytalną od kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Tylko teraz
Źródło: Sposób na płace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski pracownik w obliczu inflacji
  Pomimo sytuacji gospodarczej, wojny w Ukrainie oraz pandemii, wielu Polaków jest gotowych do zmiany miejsca zatrudnienia. Czynnikiem szczególnie wpływającym na postawy zawodowe jest inflacja.
  Prawnicy - ile zarabiają?
  Wywołana przez pandemię niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia zaowocowała zmniejszoną responsywnością na oferty pracy przez doświadczonych kandydatów na stanowiska prawnicze i wysoką liczbą odrzuconych ofert. Z tego powodu pracodawcy często byli zmuszeni uelastyczniać swoje wymagania wobec kandydatów oraz redefiniować widełki wynagrodzenia na korzyść pracownika. Więcej w analizie przygotowanej przez Manpower.
  Wskaźniki dla przyszłych emerytów bardzo dobre
  Stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, na których gromadzone są składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
  Osoby na przedemerytalnym muszą rozliczyć się z ZUS
  Jak co roku tylko do końca maja czas osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego na powiadomienie ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  Co czwarta firma chce pozyskiwać nowych pracowników
  ManpowerGroup opublikował swój najnowszy raport, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na czas od lipca do końca września. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +11%. To wynik wyższy o 5 punktów procentowych od prognozy deklarowanej na bieżący kwartał. Podczas gdy 27% badanych przedsiębiorstw mówi o planach zatrudnienia nowych pracowników, 17% prognozuje redukcje etatów. Jednocześnie co druga firma (54%) chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a jedynie 2% nie zna planów zatrudnienia na kolejny kwartał.
  Ukraińcy pracują na Dolnym Śląsku
  W pierwszym kwartale tego roku o prawie 7 proc. wzrosła ilość zatrudnionych na Dolnym Śląsku Ukraińców. Na koniec grudnia 2021 roku do ZUS w województwie dolnośląskim było zgłoszonych 66 638 pracowników pochodzących z Ukrainy, na koniec marca 2022 roku już 71 238.
  Reputacja oparta na powrotach, czyli dlaczego reboarding ma znaczenie
  Dla wielu pracowników powrót do pracy po pandemii był prawdziwym wyzwaniem. Podobnie jak dla pracodawców. Okazało się, że po długiej nieobecności w biurze trzeba na nowo uczyć się firmowej rzeczywistości offline. Lepiej poradziły sobie z tą sytuacją firmy, które w swojej strategii HR uwzględniły reboarding. Tym bardziej, że termin ten nie dotyczy tylko powrotu do postpandemicznej biurowej rzeczywistości.
  Pracodawcy powinni przygotować się na zmiany w ustawie o PPK
  Pracodawca będzie mógł szybciej zapisać pracownika do PPK. Szybciej niż dotychczas będzie mógł także dokonać pierwszych wpłat do tego programu, nawet od razu po ich naliczeniu i pobraniu.
  Algorytmy SI pod kontrolą związków zawodowych?
  Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przewiduje obowiązek pracodawcy udzielenia stronie społecznej informacji o parametrach, zasadach i instrukcji stanowiących bazę dla algorytmów lub systemów sztucznej inteligencji, a które wpływać mogą na warunki pracy.
  Poszukiwani pracownicy sezonowi do zbioru truskawek
  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku poszukuje pracowników sezonowych do zbioru truskawek i malin, m.in. w gminach Czerwińsk nad Wisłą, Załuski i Naruszewo. Wkrótce ma ruszyć kampania informacyjna, zachęcająca do podjęcia zatrudnienia, w tym skierowana do przebywających w Polsce obywateli Ukrainy.
  Powstanie platforma z bazą ofert pracy dla obywateli Ukrainy
  Nowa platforma ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Kto będzie mógł korzystać z bazy?
  44 proc. Polaków myśli o zmianie pracy na lepiej płatną
  44 proc. Polaków jest obecnie bardziej skłonnych do zmiany pracy na lepiej płatną ze względu na inflację; podobny odsetek ankietowanych starał się w ciągu ostatniego roku o podwyżkę z powodu wzrostu cen.
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy?
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy po 24 lutego br. jest zauważalny; napływ uchodźców z pewnością go nie uzupełni - stwierdził dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski.
  Zniesienie stanu epidemii a postojowe
  Jeszcze tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę tzw. postojowego.
  Niedziela handlowa – czerwiec 2022
  Niedziela handlowa — czerwiec 2022 ma 4 niedziele. Czy 5 czerwca, 12 czerwca, 19 czerwca lub 26 czerwca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?
  Boże Ciało 2022 - czy jest wolne od pracy?
  Czy Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy? Kiedy wypada? Czy można wtedy załatwić sprawy urzędowe albo zrobić zakupy?
  Europejskie Dni Pracodawców 2022
  W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbywa się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia organizuje Europejskie Dni Pracodawców 2022.
  1/3 uchodźców zamierza zostać w Polsce przez co najmniej trzy lata
  – Około 30 proc. wszystkich uchodźców wstępnie deklaruje chęć pozostania w Polsce na najbliższe trzy lata. Niektórzy po prostu nie mają dokąd wracać – mówi Artem Zozulia, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Podkreśla, że organizacje pozarządowe nie są w stanie dalej same dźwigać ciężaru, jaki wiąże się z pomocą ukraińskim uchodźcom. Potrzebne im są wsparcie i długofalowe plany działań pomocowych, m.in. w zakresie integracji w Polsce, rozpoczęciu pracy zarobkowej czy znalezieniu pomocy psychologicznej.
  KRUS - nowa obowiązująca stawka odsetek za zwłokę
  Ustalono nową stawkę odsetek za zwłokę. Ile wynosi?
  Więcej płatników składek i ubezpieczonych
  Pod koniec kwietnia 2022 r. zarejestrowanych w ZUS płatników składek było 2,8 mln, a ubezpieczonych - 16,1 mln, w tym cudzoziemców - 970 tys. Liczby te rosną z miesiąca na miesiąc i są znacznie wyższe niż przed wybuchem epidemii.
  Pracownice handlu w miejscowościach turystycznych alarmują: będziemy pracować ponad siły
  Pracownicy dyskontów pracujący nad morzem obawiają się nadchodzącego sezonu letniego. Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafia duża ilość wiadomości, że ruch rośnie z dnia na dzień, a pracowników zamiast przybywać… ubywa.
  Barometr Ofert Pracy spadł o 5 pkt.
  Barometr Ofert Pracy spadł do 413,5 pkt. w kwietniu z 418,5 pkt. w marcu br. Napięcie geopolityczne, a także inflacja negatywnie wpłyną na zapotrzebowanie na pracę.
  Zniesienie stanu epidemii a przepisy prawa pracy
  Zakończenie stanu epidemii w Polsce nie wprowadza zmian w przepisach prawa pracy - obowiązujący od poniedziałku stan zagrożenia epidemicznego podtrzymuje dotychczasowe regulacje dotyczące m.in. wykonywania pracy zdalnej, kierowania pracowników na zaległy urlop oraz na okresowe badania lekarskie.
  Zmiany w ścieżce awansu zawodowego nauczycieli
  Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Po czterech latach pracy w szkole nauczyciel będzie mógł zdać egzamin na nauczyciela mianowanego. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2022 r.
  Do kogo właściwie mówisz?
  Z punktu widzenia sukcesu opowieści bardzo ważne jest to, aby dopasować ją do publiczności. Historia, która przypadnie do gustu grupie dwudziestoparolatków po kilku piwach, niekoniecznie spodoba się rekruterowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, klientowi podczas spotkania biznesowego czy twoim ultrakonserwatywnym teściom. Od czego zatem zacząć?