| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy

Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy

Niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy na pod­stawie przepisów prawa upadłościowego i napraw­czego sąd upadłościowy wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika, ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu. W sytuacji gdy pracodawca jest niewypłacalny, roszczenia jego pracowników, byłych pracowni­ków lub członków rodziny zmarłego pracowni­ka są zaspokajane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Niewypłacalność pracodawcy

Niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy na pod­stawie przepisów prawa upadłościowego i napraw­czego sąd upadłościowy wyda postanowienie o:

 • ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika,
 • ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu,
 • zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,
 • oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości pra­codawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
 • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem reje­strowym, zastawem skarbowym lub hipote­ką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Niewypłacalność pracodawcy zachodzi również wtedy, gdy w postępowaniu krajowym, w razie niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń pra­cowniczych z powodu braku środków finansowych:

 • na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego sąd upadłościowy wyda postano­wienie o umorzeniu postępowania upadłościowe­go obejmującego likwidację majątku upadłego, jeżeli:

- majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążo­nych hipoteką, zastawem, zastawem rejestro­wym, zastawem skarbowym lub hipoteką mor­ską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

- wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadze­nia wierzycieli albo postanowieniem sędziego komisarza nie złożyli w wyznaczonym termi­nie zaliczki na koszty postępowania, a brakuje płynnych funduszy na te koszty,

 • organ założycielski podejmie decyzję o wdroże­niu postępowania likwidacyjnego wobec przed­siębiorstwa państwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekształcenia, łączenia lub podziału tego przedsiębiorstwa,
 • sąd orzeknie rozwiązanie spółki prawa handlo­wego, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,
 • minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie działal­ności gospodarczej, decyzję o zakazie wykony­wania działalności gospodarczej, wykonywanej na takich samych zasadach jak przedsiębior­cy polscy, przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału utworzonego z siedzibą na terytorium Polski,
 • minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, decyzję o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagraniczne­go, w ramach przedstawicielstwa utworzonego z siedzibą na terytorium Polski,
 • zgodnie z przepisami Prawa działalności gospo­darczej lub przepisami o swobodzie działalności gospodarczej organ ewidencyjny wykreśli praco­dawcę, będącego osobą fizyczną, z Ewidencji Działalności Gospodarczej (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w wyni­ku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub stwierdzenia trwa­łego zaprzestania wykonywania przez pracodaw­cę działalności gospodarczej.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »