| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy

Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy

Niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy na pod­stawie przepisów prawa upadłościowego i napraw­czego sąd upadłościowy wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika, ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu. W sytuacji gdy pracodawca jest niewypłacalny, roszczenia jego pracowników, byłych pracowni­ków lub członków rodziny zmarłego pracowni­ka są zaspokajane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Niewypłacalność pracodawcy

Niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy na pod­stawie przepisów prawa upadłościowego i napraw­czego sąd upadłościowy wyda postanowienie o:

 • ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika,
 • ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu,
 • zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,
 • oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości pra­codawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
 • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem reje­strowym, zastawem skarbowym lub hipote­ką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Niewypłacalność pracodawcy zachodzi również wtedy, gdy w postępowaniu krajowym, w razie niezaspokojenia przez pracodawcę roszczeń pra­cowniczych z powodu braku środków finansowych:

 • na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego sąd upadłościowy wyda postano­wienie o umorzeniu postępowania upadłościowe­go obejmującego likwidację majątku upadłego, jeżeli:

- majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążo­nych hipoteką, zastawem, zastawem rejestro­wym, zastawem skarbowym lub hipoteką mor­ską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

- wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadze­nia wierzycieli albo postanowieniem sędziego komisarza nie złożyli w wyznaczonym termi­nie zaliczki na koszty postępowania, a brakuje płynnych funduszy na te koszty,

 • organ założycielski podejmie decyzję o wdroże­niu postępowania likwidacyjnego wobec przed­siębiorstwa państwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekształcenia, łączenia lub podziału tego przedsiębiorstwa,
 • sąd orzeknie rozwiązanie spółki prawa handlo­wego, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,
 • minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie działal­ności gospodarczej, decyzję o zakazie wykony­wania działalności gospodarczej, wykonywanej na takich samych zasadach jak przedsiębior­cy polscy, przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału utworzonego z siedzibą na terytorium Polski,
 • minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, decyzję o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagraniczne­go, w ramach przedstawicielstwa utworzonego z siedzibą na terytorium Polski,
 • zgodnie z przepisami Prawa działalności gospo­darczej lub przepisami o swobodzie działalności gospodarczej organ ewidencyjny wykreśli praco­dawcę, będącego osobą fizyczną, z Ewidencji Działalności Gospodarczej (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w wyni­ku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub stwierdzenia trwa­łego zaprzestania wykonywania przez pracodaw­cę działalności gospodarczej.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »