| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Kary dla pracowników w Kodeksie pracy

Kary dla pracowników w Kodeksie pracy

Pracodawca może ukarać swojego pracownika określonymi karami. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może nałożyć na pracownika następujące kary: upomnienia, nagany, pieniężną. Zastosowanie innych kar niż wymienione jest zagrożone grzywną nawet do 30 tys. zł.

Katalog kar

Pracownik popełniający naruszenie w zakresie prawa pracy może zostać ukarany przez praco­dawcę karą:

  • upomnienia,
  • nagany,
  • pieniężną.

Stosowanie przez pracodawcę kar innych niż wymienione stanowi wykroczenie przeciwko pra­wom pracowniczym, które jest zagrożone grzywną od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Zasady wymierzania kar

Przy wymierzaniu kary porządkowej trzeba wziąć pod uwagę rodzaj naruszonych przepisów oraz to, czy ich złamanie nastąpiło z winy umyślnej czy nie­umyślnej, a także dotychczasowy stosunek pracow­nika do realizowanych zadań. Kara nie może być wymierzona po upływie 2 tygo­dni od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu porządku i dyscypliny pracy ani po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Gdyby na okoliczność ukarania pod­władnego nie można było go wysłuchać z powo­du jego nieobecności, wówczas bieg 2-tygodniowego okresu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracow­nika w pracy.

Rekomendowany produkt: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

O udzieleniu kary porządkowej pracodawca powi­nien powiadomić zatrudnionego w formie pisem­nej. Pracownik może wnieść sprzeciw do pra­codawcy w ciągu 7 dni od takiego zawiadomie­nia. Nieodrzucenie sprzeciwu przez pracodawcę w ciągu 14 dni od jego wniesienia oznacza, że pracodawca uwzględnił ten sprzeciw. Jeżeli pra­codawca odrzucił sprzeciw pracownika, to pra­cownik może w ciągu 14 dni od zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić do sądu pracy z wnioskiem o uchylenie kary porządkowej. Za jedno przewinienie może być nałożona tylko jedna kara.

Pracodawcy nie wolno stosować kilku kar porządkowych jednocześnie za to samo naru­szenie.

Kara a wynagrodzenie

Kara pieniężna za jedno przewinienie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracow­nika (łącznie kary pieniężne w miesiącu nie mogą przewyższać 1/10 wynagrodzenia przypadające­go pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrą­ceń świadczeń alimentacyjnych i innych należności niż świadczenia alimentacyjne egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych oraz zaliczek pienięż­nych udzielonych pracownikowi). Do obliczania kary pieniężnej stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pienięż­nego za urlop wypoczynkowy. Wpływy uzyskane z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higie­ny pracy.

Pracodawca zwraca pracownikowi równowartość kwoty kary pieniężnej w razie uwzględnienia sprze­ciwu wobec zastosowanej kary lub jej uchylenia przez sąd pracy.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edustacja.pl

Portal szkoleniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »