Kategorie

Markowy pracodawca

Halina Guryn
Halina Guryn
Istnieją firmy, o pracę w których ludzie walczą. Nie dlatego, że praca jest człowiekowi potrzebna, ale dlatego, że w tej konkretnej organizacji warto być zatrudnionym. To oczywiste, że wizerunek najlepszego miejsca pracy pociąga za sobą wymierne i sprawdzone korzyści dla przedsiębiorstwa. Co odróżnia firmę, która ma taką opinię od tej, która chciałaby ją mieć?
Palle Ellemann Knudsen, gość specjalny VII edycji Kongresu Kadry, swoje spostrzeżenia opiera na wieloletniej obserwacji rynku pracy w Europie i na świecie, a przede wszystkim na badaniach, które od 25 lat są prowadzone przez Instytut Great Place to WorkR.

Cechy najlepszego

Według Palle Ellemanna Knudsena najważniejsze cechy najlepszego miejsca pracy są wyraźnie widoczne wtedy, kiedy pracownicy na każdym szczeblu firmy sami potwierdzają, że na co dzień przestrzegane są następujące wartości:

• zaufanie do kadry menedżerskiej,

• szacunek,

• sprawiedliwość,

• poczucie dumy,

• współpraca - koleżeńskie relacje z innymi.

- Najlepsze praktyki, jakie można na rynku zobaczyć, powinny stanowić inspirację, ale nie powinny być kopiowane. Ważne jest, aby menedżerowie i pracownicy sami wypracowali własne praktyki, własne metody postępowania. Natomiast uważam, że bardzo ważne jest zrozumienie tego, na czym polegają znakomite wzorce, a więc - jak działają firmy, które cieszą się opinią najlepszego miejsca pracy - przekonuje Knudsen.

Kiedy mówi się o elementach składających się na pojęcie „najlepsze miejsce pracy”, pojawia się pytanie: czym tak naprawdę różni się ono od innych. Zdaniem duńskiego eksperta kluczowe różnice polegają na tym, że firmy mające opinię najlepszych miejsc pracy charakteryzuje:

• silne zaangażowanie w budowę marki ze strony prezesa firmy i kadry menedżerskiej,

• przekonanie kierownictwa, że pracownicy są niezbędni do tego, aby firma osiągała sukces,

• jasna, zrozumiała dla każdego i na stałe prowadzona komunikacja między kadrą zarządzającą a pracownikami,

• indywidualne motywowanie pracowników, które daje im poczucie, że współtworzą unikatową kulturę organizacyjną,

• systemowe rozwiązanie - na każdym poziomie struktury cele do realizacji są jasno ustalone.

Zaangażowanie w budowanie marki

Za tworzenie wizerunku najlepszego miejsca pracy odpowiada przede wszystkim zarząd firmy i kadra menedżerska. Zdaniem Knudsena zaangażowanie w budowanie dobrej marki warto pokazywać najpierw na swoim przykładzie, a dopiero potem oczekiwać go od podwładnych. Dlatego ekspert podpowiada, aby dyrektor generalny firmy osobiście inicjował każde działanie mające za zadanie wzmocnić poczucie zaangażowania pracowników. Dobrym przykładem mogą być badania opinii i satysfakcji wśród pracowników, które powinny być rozpoczynane, a ich wyniki omawiane, bezpośrednio przez dyrektora generalnego firmy.

Ponadto przejawem osobistego zaangażowania na najwyższym szczeblu menedżerskim jest uczestniczenie przez dyrektora generalnego w procesie adaptacji i szkoleniu nowych pracowników. - Są przykłady firm, gdzie taka praktyka jest stosowana - podkreśla Knudsen.

Zmiana sposobu myślenia

Czynnikiem odróżniającym najlepsze miejsca pracy od innych jest przekonanie zarządu i kadry menedżerskiej, że ludzie są niezbędni do tego, aby firma osiągnęła sukces na rynku. Przykładowo w organizacjach cieszących się opinią najlepszego miejsca pracy w specjalny sposób określa się pracowników, wzmacniając ich poczucie wspólnoty i identyfikacji (googlerzy w Google); formułuje się motta dla firmy podkreślające znaczenie załogi („Ludzie, usługi, zyski” - jak w Federal Express); promuje się indywidualną chęć wprowadzania zmian; stymuluje się szkolenie i rozwój pracowników (w Google pracownicy mogą 20 procent czasu tygodniowo poświęcić na opracowywanie swojego projektu, dzięki czemu firma uzyskuje wzrost przewagi konkurencyjnej).

Dodatkowo najlepsze firmy starają się zadbać o zachowanie równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym, np. poprzez wprowadzanie programów elastyczności pracy. - Różnica polega na tym, że firmy te wypracowały właściwą kulturę wewnętrzną, w której elastyczność i równowaga między pracą a życiem osobistym pracownika są cechami mentalności ludzi zatrudnionych w firmie. Trzeba więc pracować nad zmianą sposobu myślenia. Warto przeprowadzać w tym zakresie szkolenia i warsztaty związane z równowagą praca-życie. Warto szkolić liderów organizacji pod tym właśnie względem - mówi Knudsen.

Lider na blogu

Najlepsze firmy prowadzą przejrzystą, otwartą i aktywną komunikację z pracownikami. Co więcej, jest ona spójna - informacje upowszechniane w firmie mają jednolitą treść i znaczenie. Inspirują ją i prowadzą liderzy organizacji, m.in. uczestnicząc w blogach i forach intranetowych, jak i w tradycyjnych spotkaniach bezpośrednich z pracownikami. - Jednak zawsze warto pamiętać - dodaje Knudsen - że kiedy zachęcamy pracowników do zaangażowania się w poszczególne działania, to potem musimy jasno i otwarcie powiedzieć o rezultatach i uzyskanych wynikach. Jest to niezbędny warunek, aby prosić o następne działanie, oczekując, że zostanie wykonane dobrze i z zaangażowaniem.

Unikatowe drobne gesty

W najlepszych firmach - jak wskazują wyniki wieloletnich badań prowadzonych przez instytut Great Place to WorkR - pracownicy czują się dumni z tego, że są częścią zespołu i firmy. W przedsiębiorstwach, które zdobyły już markę najlepszego miejsca pracy, konsekwentnie realizuje się programy budowania pozytywnego wizerunku (eployer branding), ściśle powiązane z metodami motywowania pracowników, np. w firmie Ferrari dyrektor generalny wysyła listy do tych pracowników, którzy w danym dniu obchodzą swoje urodziny. Mogą to być drobne gesty, jednak stanowią niezwykle ważny czynnik motywacyjny. Takie działania są uznawane przez pracowników za niespotykane i unikatowe na rynku.

Słowa nie rzucane na wiatr

Wizja, misja i opracowana polityka działania w firmach mających opinię miejsc pracy, w których ludzie chcą być zatrudnieni, są w pełni zgodne ze stosowaną na co dzień praktyką. Jednym zdaniem widać, że zasada „to, co mówimy i to, co robimy stanowi jedność” jest faktycznie przestrzegana. Wyraża się ona przede wszystkim w postępowaniu kierownictwa, które każdym swoim posunięciem potwierdza kluczowe wartości firmy. Tylko w przypadku, kiedy menedżerowie sami zachowują się i działają według tego obowiązującego w organizacji kodeksu wartości, mogą oczekiwać od pracowników zaufania do firmy i kierownictwa. Dopiero takie postępowanie gwarantuje ich wiarygodność.

Czy każda organizacja może być najlepszym miejscem pracy? Zdaniem Knudsena, tak, ponieważ nie zależy to ani od branży, ani wielkości firmy. - Czasami zdarza się, że firmy zaczynają budować dobrą markę miejsca pracy od tworzenia systemu wartości, ale w firmie zatrudniającej 50-60 tys. pracowników takie podejście okazuje się niewystarczające. Musi być opracowana jasna struktura, powinny być wdrożone przejrzyste dla każdego pracownika rozwiązania systemowe, które zapewnią organizacji spójność między tym, co się mówi i czego się oczekuje a tym, co się robi. Z tego względu wiele firm inwestuje w działania na rzecz motywacji pracowników, ponieważ dzięki temu mogą:

• zwiększyć swoją konkurencyjność i pozyskać wykwalifikowaną kadrę,

• zredefiniować rolę firmy na podstawie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility),

• bardziej kompleksowo opracować strategię budowania wizerunku na rynku,

 osiągnąć biznesowe korzyści z posiadania marki najlepszego miejsca pracy.

Korzyści z marki

Uzyskanie marki najlepszego miejsca pracy przynosi firmie wymierne korzyści, potwierdzają wynikami badań przeprowadzonych przez instytut Great Place to WorkR w 2007 roku*:

• znakomita reputacja przedsiębiorstwa na rynku pracy,

• sześć razy większa liczba aplikacji na każde stanowisko niż w innych firmach, np. w Pepsico we Francji zatrudnionych jest 328 pracowników - złożonych zostało 15 tys. aplikacji; do Google w Irlandii zatrudniającej tysiąc pracowników złożono 27 tys. aplikacji;

• niższa fluktuacja pracowników - średnio na poziomie 2,6 proc.;

• bardziej intensywne szkolenie i rozwój pracowników - średnio 65 godzin szkoleniowych;

• wyższa innowacyjność i chętniej podejmowane ryzyko pracy nad nowymi produktami - w najlepszych miejscach pracy w ciągu ostatnich trzech lat wprowadzono 97 proc. nowych produktów;

• szybszy wzrost - na poziomie 20 proc.;

• wyższa produktywność - na poziomie 12,6 proc.

• staraj się dostrzegać różnice między dobrym a najlepszym miejscem pracy, aby doskonalić się i wprowadzać pozytywne zmiany;

• nie koncentruj się na tym, co złe, ale na tym, co dobre w działaniu firmy i pracowników;

• dbaj o prostotę w przekazywaniu myśli i działaniu, bo złożoność nie jest źródłem wielkości;

• bądź konsekwentny i skupiony na tym, co chcesz udoskonalić.

Great Place to WorkR - międzynarodowy instytut badawczy i doradczy w zakresie zarządzania, który powstał w 1991 roku w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi największe na świecie badanie miejsc pracy, w którym rokrocznie bierze udział 3,5 tys. firm z 31 stowarzyszonych oddziałów w krajach Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy i Azji - wśród prawie 10 milionów pracowników. Celem instytutu jest wsparcie zrzeszonych w nim firm we wdrażaniu udoskonaleń kultury organizacyjnej na rzecz jak najlepszej realizacji celów biznesowych. Badania są prowadzone z wykorzystaniem takich narzędzi, jak Trust Index, Trust Audit i 360 Trust Appraisal. Każdego roku wyniki analizy są opublikowane m.in. w magazynie „Fortune” w formie list 100 najlepszych miejsc pracy opracowanych dla poszczególnych krajów oraz trzech regionów świata (obu Ameryk oraz Europy i Azji). W 2009 roku po raz pierwszy zostanie przygotowana i opublikowana wspólna lista globalna. Instytut Great Place to WorkR nie działa jeszcze w Polsce.

Lista najlepszych miejsc pracy - na świecie i w Europie

Każdego roku instytut Great Place to WorkR opracowuje ranking firm „Best Companies to Work” z listy 100 najlepszych przedsiębiorstw magazynu „Fortune” w Stanach Zjednoczonych.. Lista jest tworzona w 30 wersjach krajowych - w państwach Ameryki Południowej i Azji oraz - od 2003 roku - w 15 krajach Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, we Włoszech, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

28 maja 2008 roku „Financial Times” opublikował najnowszą listę 100 najlepszych miejsce pracy w Europie, po raz pierwszy z podziałem na małe i średnie firmy (od 50 do 500 osób) oraz duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 500 pracowników.

Podstawowymi narzędziami wykorzystanymi do przeprowadzenia badania były Trust Index (badanie poziomu zaufania - informacje i opinie pracowników) oraz Culture Audit (badanie kultury organizacyjnej - informacje i opinie kadry menedżerskiej).

Palle Ellemann Knudsen

dyrektor zarządzający w instytucie Great Place to WorkR w Europie. Odpowiada za współpracę z ekspertami i firmami stowarzyszonymi w instytucie w naszym regionie m.in. przy tworzeniu corocznej Europejskiej Listy Najlepszych Miejsc Pracy (European List of Best Workplaces). Stworzył pierwszą listę Najlepszych Miejsc Pracy w Danii w 2001 roku. Dwa lata później przeprowadził się do Hiszpanii, aby zorganizować biuro stowarzyszone z instytutem Great Place to WorkR w Barcelonie. W 2005 roku powrócił do Danii, przejmując odpowiedzialność za działania europejskiego biura regionalnego.

Palle Ellemann Knudsen był gościem specjalnym VII edycji Kongresu Kadry, zorganizowanego w Warszawie pod hasłem „Rola HR w budowaniu wizerunku pożądanego pracodawcy” w dniach 14-16 kwietnia 2008 roku przez Obserwatorium Zarządzania i Nowoczesną Firmę.

Jak zostać najlepszym pracodawcą?

Palle Ellemann Knudsen wskazuje, że niezbędnym warunkiem jest silne zaangażowanie zarządu firmy w budowanie wizerunku najlepszego miejsca pracy. Co więcej, wysoki poziom zaangażowania powinien być widoczny na każdym szczeblu organizacji - od najwyższego po najniższy. Każda zatrudniona osoba powinna bowiem rozumieć, na czym polega spójność i zgodność pomiędzy tym, co się mówi a tym, co się robi. Żaden zatrudniony nie powinien mieć wątpliwości, w jaki sposób cele biznesowe są powiązane z celami indywidualnymi. Warto więc - jak sugeruje ekspert - zrewidować wszystkie obowiązujące dotychczas polityki w firmie i sprawdzić, czy są one dostosowane do nowych działań na rzecz budowania wizerunku dobrego miejsca pracy. Trzeba przy tym mierzyć i oceniać każde działanie, a potem upowszechniać w firmie informacje o dokonanych działaniach, zmianach i ich rezultatach. Zdaniem Knudsena zawsze warto przy tym pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

PRZYPIS

* Na podstawie „Best Workplaces in Europe 2007”, Palle Ellemann Knudesen, Kongres Kadry, Warszawa 2008

 

Halina Guryn

Autorka specjalizuje się w tematyce zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania kadrami; współpracuje z licznymi mediami prasowymi, elektronicznymi oraz wydawnictwami książkowymi; od 1999 roku jest związana z miesięcznikiem „Personel i Zarządzanie”

Kontakt:

halinaguryn@op.pl

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.