| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Zarządzanie > Odpowiedzialność szefa HR

Odpowiedzialność szefa HR

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu pracy, za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Zapis ten stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.

Przepisy Kodeksu pracy nie nakładają na pracodawcę wymaganej formy wyznaczenia dyrektora personalnego jako osoby, która dokonywałaby w jego imieniu czynności z zakresu prawa pracy.

Forma tego oświadczenia powinna wynikać z regulacji wewnątrzzakładowych obowiązujących w danej jednostce organizacyjnej. Jeżeli pracodawcą jest spółka prawa handlowego, forma wyznaczenia powinna wynikać z umowy lub ze statutu. Nie ma przeszkód, by formę tę określić w regulaminie pracy.

W doktrynie przyjęto, że mimo iż przywołany przepis nie wskazuje formy wyznaczenia, to z uwagi na to, że działanie wyznaczonej osoby stanowi postać pełnomocnictwa ogólnego w rozumieniu art. 98 k.c., powinno być ono – zgodnie z dyspozycją art. 99 § 2 k.c. w związku z art. 300 k.c. – pod rygorem nieważności udzielone na piśmie1.

Sposób wyznaczenia

Wyznaczenie dyrektora personalnego jako osoby dokonującej czynności z zakresu prawa pracy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia woli przez osobę lub organ kierujący jednostką organizacyjną będącą pracodawcą i wyrażenie zgody przez wyznaczoną osobę. Oświadczenie woli musi być złożone w sposób wyraźny w tym znaczeniu, że powinien z niego wynikać zakres upoważnienia. Jeżeli bowiem upoważnienie nie obejmuje wszystkich czynności zarówno w sprawach indywidualnych, jak i zbiorowych, musi określać zakres upoważnienia lub zakres czynności zastrzeżonych wyłącznie do kompetencji zarządzającego.

Przez czynności z zakresu prawa pracy rozumie się wszystkie czynności prawne określone w przepisach regulujących stosunek pracy, których dokonuje pracodawca, a więc zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, zmiany w tych umowach, a także ustalanie regulaminów pracy. Wyznaczenie w rozumieniu art. 31 § 1 k.p. ma charakter generalny w odróżnieniu od indywidualnego pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu mocodawcy określonych czynności prawnych (art. 96 k.c.). Dyrektor personalny jako wyznaczona osoba może udzielać pełnomocnictwa innym osobom do poszczególnych czynności w zakresie prawa pracy.

Brak wyraźnego oświadczenia o wyznaczeniu przez organ pracodawcy oznacza, że dyrektor personalny, który składa oświadczenie woli, nie działa w jego imieniu. Nie mogą tu być stosowane jakiekolwiek domniemania (wyrok SN z 20 września 2005 roku, II PK 412/04). Wyznaczenie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy może nastąpić poprzez zatrudnienie dyrektora personalnego jako pracownika lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Dopuszczalne jest także wyznaczenie dyrektora personalnego do działania w imieniu pracodawcy w charakterze pełnomocnika.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »