Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ocenić dobrze urzędnika

Hanna Zaleska
Do 10 października 2007 r. jednostki samorządu terytorialnego były zobowiązane dokonać ocen kwalifikacyjnych swoich pracowników. Ocena dotyczyła wszystkich pracowników, w tym także kadry kierowniczej urzędów. Zasady oceniania zostały zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Praktyka pokazuje jednak, że ocena kwalifikacji może okazać się trudna nawet wtedy, gdy zasady ocen są przedstawione w sposób tak szczegółowy, jak te zamieszczone w rozporządzeniu.

Treść rozporządzenia przedstawia tryb dokonywania ocen. Załącznikami do niego są obowiązujący wzór arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego i szczegółowy wykaz kryteriów oceny. Ocenianie kwalifikacji pracownika powinno odbywać się co najmniej raz na dwa lata*.

Kryteria ocen

Dotychczasowe kryteria oceny jakości pracy urzędnika, takie jak terminowość, staranność, zostały poszerzone o kolejne. Każdego pracownika samorządowego obowiązuje zatem sześć kryteriów obowiązkowych - sumienność, sprawność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, planowanie i organizowanie pracy, postawa etyczna, a także kryteria z wyboru w liczbie od 3 do 5. Kryteria te z założenia są dostosowane do wymagań stanowiska pracy. Kierownik komórki organizacyjnej dokonuje wyboru odpowiednich kryteriów oceny spośród 23 kryteriów przedstawionych w rozporządzeniu. Jeśli zaproponowane kryteria nie odpowiadają specyfice wykonywanych przez pracownika zadań, przełożony może zaproponować jedno kryterium dodatkowe spoza portfela kryteriów pod warunkiem jego zdefiniowania i opisu.

W rozporządzeniu nie dokonano podziału kryteriów na takie zestawy, które można przypisać stanowiskom kierowniczym i stanowiskom wykonawczym w poszczególnych działach. Można jednak zaproponować ich wstępną klasyfikację.

Kwalifikacje osób zajmujących stanowiska kierownicze najczęściej są oceniane w odniesieniu do spełnienia wymagań w następującym obszarze:

zarządzanie zasobami,

zarządzanie personelem,

zarządzanie jakością realizowanych zadań,

zorientowanie na rezultaty pracy,

kreatywność,

myślenie strategiczne,

radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Kwalifikacje osób zajmujących stanowiska specjalistyczne zwykle ocenia się w odniesieniu do spełnienia wymagań w obszarze kryteriów:

wiedza specjalistyczna,

zarządzanie informacją i dzielenie się informacjami,

zarządzanie jakością realizowanych zadań,

zorientowanie na rezultaty pracy.

Kwalifikacje osób zatrudnionych na stanowiskach wykonawczych często są opisane przez następujące kryteria:

nastawienie na własny rozwój,

podnoszenie kwalifikacji,

komunikacja pisemna,

komunikatywność,

umiejętność pracy w zespole.

UWAGA

Nieco inne kryteria ocen kwalifikacji będą adekwatne dla osób mających staż pracy do roku, dwóch lat lub więcej.

W wyborze kryteriów należy także uwzględnić charakter pracy ocenianego pracownika. Na przykład kwalifikacje osób, które współpracują na co dzień z klientem (interesantem), powinny być oceniane za komunikatywność, pozytywne podejście do niego, wiedzę specjalistyczną. Natomiast kwalifikacje osób zajmujących stanowiska wykonawcze, samodzielne, niewspółpracujące na co dzień z klientem (interesantem), powinny być ocenione za wiedzę specjalistyczną, umiejętności analityczne, komunikację pisemną.

Kryteria ocen kwalifikacji pracownika, takie jak znajomość języka obcego, umiejętność negocjowania, zarządzanie wprowadzaniem zmian, warto przypisać tylko tym pracownikom, którzy mają możliwość stosowania znajomości języka oraz umiejętności negocjowania lub faktycznie zarządzają zmianami w organizacji.

Przykładowe portfele kwalifikacji przedstawione powyżej wynikają z praktyki wdrażania systemowych ocen kwalifikacji pracowników samorządowych zatrudnionych w kilkunastu urzędach pracy na terenie Polski, na szczeblu województwa i powiatów.

Przed wydaniem opinii

Jednym z najważniejszych elementów oceny kwalifikacji pracownika jest pisemna opinia o jego pracy. Proces przygotowania takiej opinii dotyczy działań prowadzonych przez dyrektora urzędu, bezpośredniego przełożonego i pracownika, którego kwalifikacje są oceniane.

Dyrektor urzędu lub kierownik jednostki samorządowej przygotowuje regulamin ocen, wydaje zarządzenie wewnętrzne, monitoruje przebieg procesu oraz ocenia kwalifikacje kadry kierowniczej jemu podległej.

Bezpośredni przełożony, który ocenia kwalifikacje pracownika, zapoznaje się z przepisami dotyczącymi oceny, omawia zakres obowiązków z pracownikiem oraz weryfikuje opisy stanowiska pracy, omawia kryteria dotyczące pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku, przygotowuje opinię o jakości pracy i prezentowanych kompetencjach przy realizacji powierzonych zadań przez pracownika, następnie wystawia ocenę ogólną i przedstawia przygotowaną opinię pracownikowi.

Pracownik, którego kwalifikacje są oceniane, zapoznaje się z przepisami dotyczącymi oceny kwalifikacji, wspólnie z przełożonym analizuje i omawia realizowane zadania oraz zapoznaje się z opinią o jakości pracy i prezentowanych kompetencjach przy realizacji powierzonych zadań przedstawioną przez przełożonego.

Przydatne notatki

Ocena jakości pracy odnosi się nawet do okresu dwuletniego. Dlatego, aby rzetelnie przygotować opinię, warto prowadzić bieżące notatki o rezultatach pracy podwładnych, a także o wynikach własnej pracy. Warto także usystematyzować sposób notowania wyników pracy swoich pracowników.

Skutecznym narzędziem, które pomoże przygotować opinię o jakości pracy pracowników, jest arkusz monitorowania pracy i uzasadnienia oceny. Jego systematyczne prowadzenie pozwala w sposób uporządkowany gromadzić informacje ważne dla przygotowania opinii i dokonania oceny kwalifikacji na poziomach ogólnym i szczegółowym (zobacz Arkusz monitorowania pracy i uzasadniania ocen).

Dokument ten prowadzi przełożony i pracownik. Zapisy w arkuszu mają służyć uzasadnieniu oceny. Są to bieżące spostrzeżenia (pochwały lub uwagi), które można sformułować w postaci komentarza, opisu, wstępnej oceny bieżących zdarzeń w kategorii pozytywny (+), negatywny (-) lub oceny kryteriów według własnego uznania. Należy jednak przyjąć jednolite zasady wobec wszystkich ocenianych.

Przedstawiony arkusz może budzić kontrowersje, ale z doświadczeń wynika, że rzetelnie prowadzone notatki o pracy, bieżące komentarze dotyczące sytuacji, w jakiej realizowane były zadania, są przydatne nie tylko w ocenie kwalifikacji pracowników, ale także w celu weryfikacji zakresu obowiązków, wyznaczania celów i zadań w dłuższej i krótszej perspektywie czasu.

Ocena ogólna

Praktyka wdrożenia procedur oceny kwalifikacji pracowników samorządowych, wynikających z rozporządzenia RM, wskazuje na jeden główny problem: wybór ogólnej oceny kwalifikacji.

Decyzję dotyczącą tego, na jakim poziomie znajdują się kwalifikacje pracownika, może ułatwić zastosowanie pomocniczej karty ocen kwalifikacji. Zawiera ona kryteria ocen danego pracownika wynikające z realizacji rozporządzenia RM z 13 marca 2007 r. Kryteria ocen w karcie pomocniczej powinny być takie same jak w arkuszu okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego, zmiany w wyborze kryteriów powinny odbywać się jednocześnie w obu dokumentach.

Warto zauważyć, że możliwość jasnego przedstawienia oceny ogólnej kwalifikacji pracownika jest zaledwie jedną z korzyści z systematycznego użytkowania pomocniczej karty ocen kwalifikacji.

Przyjmuje się, że przyznanie oceny bardzo dobrej, dobrej, zadowalającej, niezadowalającej w arkuszu okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego wynika z ogólnej oceny spełnienia kryteriów ocen kwalifikacji, określonej w pomocniczej karcie ocen kwalifikacji (bardzo dobra, dobra, zadowalająca, niezadowalająca). Ogólna ocena określona w pomocniczej karcie ocen kwalifikacji uwzględnia wyniki ocen poszczególnych kryteriów w proporcjach przedstawionych w tabeli 2.

Ocena pozytywna w arkuszu okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego przyznana jest w przypadku otrzymania przez pracownika oceny wykonywania obowiązków przez ocenianego na poziomie: bardzo dobrym, dobrym lub zadowalającym. Ocena negatywna przyznana jest w przypadku otrzymania przez pracownika oceny wykonywania obowiązków przez ocenianego na poziomie niezadowalającym.

Perspektywicznie i rozwojowo

Ustawodawca dołożył wszelkich starań, aby pracownik wiedział, za co i kiedy będą oceniane jego kwalifikacje. Wynika to chociażby ze struktury obowiązującego arkusza ocen. Niestety, w treści rozporządzenia został pominięty rozwojowy cel ocen kwalifikacji. Można byłoby zaproponować na przykład konkretne działania rozwijające kwalifikacje, zalecenia wspierające rozwój umiejętności w określonej dziedzinie, sugestie wspierające także efektywność pracy i funkcji pełnionych teraz i w przyszłości.

Warto rozważyć i rozpocząć proces kształtowania racjonalnego programu szkoleń i rozwoju kwalifikacji na podstawie zapisów w pomocniczej karcie ocen. Praca nad zapisami może także inicjować opracowanie procedur rekrutacji i selekcji, budowanie ścieżek kariery (zobacz przykład).

Wszyscy uczestnicy procesu ocen kwalifikacji pracowników, na każdym szczeblu organizacji, zgodnie twierdzą, że żaden, nawet najlepszy, system ocen kwalifikacji pracownika nie zastąpi prawdziwych, profesjonalnych relacji przełożonego z pracownikiem.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

PRZYKŁAD

W jednym z urzędów przyjęto założenie, że przygotowany na podstawie rozporządzenia RM i wdrożony kompleksowy system ocen kwalifikacji pracowników jest układem świadomie i logicznie dobranych kryteriów, zasad i technik ocen.

Poza ścisłą realizacją rozporządzenia przyjęto dodatkowe cele w systemowym ocenianiu kwalifikacji pracowników:

kształtowanie kompetencji pracowników,

planowanie rozwoju zawodowego pracowników,

uwzględnienie wyników ocen w przyznawaniu premii, nagród i dodatków do wynagrodzeń dla pracowników,

uwzględnienie wyników ocen w podejmowaniu decyzji o awansie lub degradacji oraz przydzielaniu nowych zadań i ról organizacyjnych.

Ocenę kwalifikacji pracowników prowadzi się poprzez:

analizę czynności zaplanowanych i wykonanych na danym stanowisku pracy,

przegląd i analizę notatek służbowych, pomocniczych kart ocen kwalifikacji z poprzednich okresów oceny,

rozmowy przełożonego z pracownikiem.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przypisy

* Rozporzadzenie Rady Ministrów z 13 marca 2007 r. (Dz.U. nr 55, poz. 361) w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych odnosi się do ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.). Pomocnicza Karta Ocen Kwalifikacji.

Ewa Jurkowska

dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Jednym z zadań, jakie uznałam za najważniejsze w zakresie zarządzania wojewódzkim urzędem pracy, było opracowanie systemu oceniania kompetencji pracowników na podstawie jasnych zasad i kryteriów. Już we wrześniu 2006 r. podjęliśmy decyzję, aby wyodrębnić kryteria ocen kompetencji poszczególnych grup pracowników, którzy wykonują podobne zadania. Prace były już zaawansowane, gdy ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

Po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia nakazującego nam weryfikację kwalifikacji pracowników, podjęłam decyzję o tym, żeby, nie rezygnując z założeń przyjętych wcześniej, uwzględnić w naszym systemie proponowane w ministerialnym dokumencie kryteria ocen. Uważam bowiem, że poszczególnych pracowników nie może obejmować kilka różnych zestawów kryteriów oraz że cele ocen powinny być spójne z celami pracy na danym stanowisku. Nie mogliśmy sobie pozwolić na inne podejście, bo przed urzędem są stawiane bardzo ambitne i trudne zadania. Pracowników i zadań przybywało, system ocen był coraz bardziej potrzebny. Realizacja zadań wymaga odpowiednio przygotowanych merytorycznie i wysoko zmotywowanych pracowników. Kadra kierownicza musi mieć odpowiednie narzędzie, aby wiedzieć, na jakim poziomie są kompetencje podwładnych, komu można przydzielić nowe zadania i jakie są rezerwy kompetencji w urzędzie.

Przygotowywany wcześniej system ocen miał na celu ukierunkowanie rozwoju kompetencji potrzebnych na zajmowanym stanowisku, planowaniu szkoleń, polepszeniu relacji między kierownikami i pracownikami, a także racjonalnemu przydzielaniu dodatków do wynagrodzeń i nagród adekwatnych do otrzymywanych ocen. Związki zawodowe uczestniczyły w pracach projektowych od samego początku. Nie zrezygnowaliśmy z realizacji tych celów po wejściu w życie rozporządzenia. Wykorzystaliśmy kryteria i skale ocen z rozporządzenia do zbudowania systemu, który wspiera realizację wcześniej założonych celów, a także pozwala monitorować efektywność realizowanych zadań w poszczególnych wydziałach i zespołach. System ocen funkcjonuje już rok. Mamy za sobą cztery kwartalne sesje oceniające. To jednak nie koniec prac nad doskonaleniem systemowego oceniania kompetencji pracowników.

Wiem, że nikt nie lubi być oceniany i że nawet najlepiej przemyślany system nie zastąpi dobrych relacji przełożonego z pracownikiem. Mam jednak nadzieję, że jesteśmy na drodze do zrozumienia oceny kwalifikacji pracowników raczej jako ewaluacji zarówno jego osiągnięć, jak i potrzeb rozwojowych. Chcemy wzmocnić kompetencje kadry kierowniczej i pracowników poprzez profesjonalne szkolenia w zakresie racjonalnego planowania rozwoju zawodowego i efektywności pracy.

Pracujemy codziennie nad poprawieniem jakości realizowanych zadań, podnoszeniem kwalifikacji pracowników, nad wskazaniem pozytywnych konsekwencji ocen, pokazujemy, że z ocen wynikają konkretne działania, decyzje kadrowe, a także pieniądze. Wydaje się, że nasz system ocen jest rozumiany przez pracowników również jako system motywujący do osiągania coraz lepszych wyników pracy. A nowych wyzwań nadal przybywa. Zaangażowanie pracowników i sprawne zarządzanie, którego częścią jest nasz system ocen, powodują, że w różnych rankingach skuteczności działań urzędów Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku plasuje się na czołowych miejscach.

Joanna Siwicka

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

Formalną ocenę jakości pracy służb rynku pracy narzuciło nam rozporządzenie w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia. Dotyczyło ono przydzielania dodatków do wynagrodzenia dla stanowisk: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. projektów, specjalista ds. rozwoju zawodowego, lider klubu pracy. Z tych ocen, z założenia, miały wynikać konkretne pieniądze. W naszym urzędzie podeszliśmy do realizacji tego rozporządzenia w sposób bardzo odpowiedzialny. Wypracowaliśmy kryteria oceny jakości pracy, przyporządkowując im konkretne wskaźniki realizacji zadań. Były to na przykład:

terminowość, a jej wskaźnikiem: brak opóźnień w realizacji zadań,

precyzja, a jej wskaźnikiem: brak błędów w przygotowywanej dokumentacji,

efektywność, której wskaźnikiem na stanowisku specjalista ds. projektów jest liczba punktów otrzymanych za składane i realizowane wnioski projektowe.

Dla każdej grupy stanowisk pracy znaleźliśmy te wskaźniki, które najlepiej oddają oczekiwaną, wysoką jakość wykonywanej pracy. Wśród wskaźników były także te, które odnosiły się do kultury obsługi klienta urzędu. System działał i sprawdzał się. Pracownicy przyzwyczaili się, że ich kompetencje są oceniane systematycznie, według jasnych zasad i kryteriów.

W chwili wejścia w życie rozporządzenia o ocenach kwalifikacyjnych pracowników samorządowych dostosowaliśmy nasze opracowanie do wymagań wynikających z rozporządzenia, zachowując jednocześnie wiele narzędzi wspomagających ocenę kwalifikacji, m.in. arkusz monitorowania pracy, bez którego nie wyobrażamy sobie przeprowadzenia kompetentnej oceny z powołaniem się na konkretne zdarzenia i okoliczności osiąganych wyników w pracy.

Pomocnicza karta ocen wyników i kompetencji, na której teraz znajdują się oceny cząstkowe kryteriów ocen kwalifikacji wynikających z rozporządzenia, jest bardzo praktyczna. Karta obrazuje poziom ocen w uporządkowany sposób i pozwala podjąć właściwe, uzasadnione decyzje, które także są przyjmowane przez pracowników.

Zastosowanie narzędzi pomocniczych w ocenie kwalifikacyjnej pozwala nam dokonać rzeczowej oceny i rozstrzygnąć, czy kwalifikacje pracownika są na poziomie bardzo dobrym, dobrym, zadowalającym czy też nawet zasługują na ocenę negatywną, co może przecież się zdarzyć.


Hanna Zaleska

Autorka jest dyrektorem firmy Hr Projekty Rozwoju, specjalizuje się w systemowym ocenianiu kwalifikacji pracowników, jest autorem licencjonowanego projektu motywacyjnego systemu wynagrodzeń pracowników organizacji samorządowych i przedsiębiorstw prywatnych SOWiK.

Kontakt: hannazaleska@hrprojektyrozwoju.pl

 

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!
  Technologia i wellbeing - transformacja rynku pracy?
  Technologia już dziś jest częścią codziennego życia zawodowego dużej grupy pracowników, a w przyszłości jej udział będzie rósł. 65 proc. Polaków uważa, że kompetencje cyfrowe będą odgrywać coraz ważniejszą rolę na rynku pracy, a 60 proc. ocenia, że osobom biegłym w nowych technologiach będzie łatwiej o podwyżki i awanse – wynika z badań przeprowadzonych przez Grupę Pracuj. Cyfryzacja i zmiana modelu pracy na zdalny lub hybrydowy staje się także stałym elementem wellbeingu pracowniczego. Do korzystania z dobrodziejstw tej sytuacji skłonne są przede wszystkim młode osoby, które szukają pracy elastycznej, dopasowanej do ich stylu życia.
  Rada Ochrony Pracy o pyłowej atmosferze wybuchowej
  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 2 sierpnia 2022 r. w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Przedmiotem obrad była między innymi problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.
  Kontrola legalności zatrudnienia PIP
  Na temat kontroli dotyczących legalności zatrudnienia prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wypowiedział się dla agencji Newseria Biznes Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.
  „Czternasta emerytura” - KRUS
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.
  Czy służba strażaka w OSP może być zaliczona do stażu pracy strażaka zawodowego?
  Czy możliwe jest uwzględnienie stażu służby strażaka ochotnika (nie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) do celów obliczenia wynagrodzenia tego strażaka zatrudnionego już później jako strażaka zawodowego pracującego na pełny etat? Czy trzeba równo traktować te dwie grupy zawodowe?
  Niedziela handlowa – sierpień 2022
  Sierpień 2022 ma 4 niedziele. Czy któraś z tych niedziel to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  ZUS może dofinansować poprawę bezpieczeństwa pracy
  Koszty świadczeń wynikających z wypadków przy pracy tylko w 2021 r. wyniosły 664 322 700 zł. Koszty pracodawcy to jedno, ale oczywiście kluczową do zaadresowania kwestią pozostaje możliwość poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Na początku 2023 roku rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie obszaru BHP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak przygotować się do programu?
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.