| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

Jeżeli pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracownika, to może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia maksymalnie do jednego miesiąca. W takim przypadku pracodawca musi wypłacić pracownikowi odszkodowanie. Od tego odszkodowania nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Ustawodawca przewidział możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia tylko dla okresów trzymiesięcznych (art. 361 k.p.). Skrócenia okresu wypowiedzenia pracodawca może dokonać dowolnie, z tym że nie może on być krótszy niż miesiąc. Oświadczenie woli pracodawcy o zastosowaniu skróconego okresu wypowiedzenia musi być złożone razem z wypowiedzeniem umowy o pracę.

Nie jest dopuszczalne dokonanie takiego oświadczenia w terminie późniejszym (wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1990 r., sygn. akt I PR 391/90, OSNC 1992/11/206). W każdym razie skrócenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 § 1 kodeksu pracy powoduje rozwiązanie umowy o pracę z upływem skróconego okresu wypowiedzenia – podkreślił Sąd Najwyższy (uchwała siedmiu sędziów SN z 9 lipca 1992 r., sygn. akt I PZP 20/92, OSNC 1993/1-2/2).

Jeżeli pracodawca chciałby rozwiązać umowę z pracownikiem, któremu przysługuje okres wypowiedzenia krótszy niż trzy miesiące, wtedy musi zawrzeć z nim porozumienie stron w tej sprawie w trybie art. 36 § 6 kodeksu pracy. Nie może to być decyzja jednostronna (przykład 1).

Odszkodowanie za krótsze wypowiedzenie

Jeżeli skrócenie okresu wypowiedzenia jest dokonane jednostronnym oświadczeniem pracodawcy, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia (art. 361 § 1 kodeksu pracy). Przysługuje ono bez względu na to, czy pracownik po ustaniu stosunku pracy podjął pracę u kolejnego pracodawcy. Wysokość odszkodowania oblicza się, stosując takie same zasady co przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Jeżeli do skrócenia wypowiedzenia dojdzie na podstawie porozumienia pracodawcy i pracownika, wówczas pracodawca nie musi wypłacać odszkodowania (przykład 2).

Informacje w świadectwie pracy

W trakcie przygotowywania świadectwa pracy dla pracownika, wobec którego zastosowano skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę, czasem nasuwają się wątpliwości, jak prawidłowo je sporządzić. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia. Będzie on jednak brany pod uwagę przy ustalaniu stażu pracy pracownika już u kolejnego pracodawcy lub w urzędzie pracy. Informację o skróceniu okresu wypowiedzenia zamieszcza się w świadectwie pracy w ust. 4 pkt 6 (przykład 3).


Wypowiedzenie z winy pracownika

Możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia jest jednak dopuszczalna tylko w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę następuje bez winy pracownika – wynika z przywoływanego tu art. 361 § 1 kodeksu pracy. Oznacza to, że jeżeli pracodawca będzie chciał rozwiązać umowę o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia z winy pracownika, nie będzie mógł zastosować tego przepisu. Artykuł ten bowiem można stosować, w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę następuje bez winy pracownika, z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (przykład 4).

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli niezdolność do pracy trwa nadal po rozwiązaniu umowy o pracę, zasiłek chorobowy przysługuje po ustaniu zatrudnienia bez konieczności wyczekiwania 30 dni (przykład 5).

Należy pamiętać, że były pracownik może nie nabyć prawa do zasiłku chorobowego, jeżeli zajdą okoliczności określone w art. 13 ustawy zasiłkowej, tj. w sytuacji gdy osoba niezdolna do pracy:

  • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
  • nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia z uwagi na okres wyczekiwania na to prawo,
  • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Składki i PIT od odszkodowania

Dla pracowników podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych stanowi przychód, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przy czym do podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych nie wlicza się m.in. przychodów wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z tego aktu wynika, że m.in. odszkodowania wypłacone pracownikom z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia nie są wliczane do podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z tym od takiego odszkodowania nie należy naliczać składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym na ubezpieczenie zdrowotne.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK