| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

Jeżeli pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracownika, to może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia maksymalnie do jednego miesiąca. W takim przypadku pracodawca musi wypłacić pracownikowi odszkodowanie. Od tego odszkodowania nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zwolnione z podatku są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków. Nie każde odszkodowanie objęte jest zwolnieniem podatkowym – podlegają mu jedynie odszkodowania spełniające określone warunki. Kwestie te uregulowano w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem m.in. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a) updof). Tak więc od odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia należy naliczyć jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych bez naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

PRZYKŁAD 1: Miesięczny okres wypowiedzenia

Pracodawca chciałby rozstać się szybciej (w ciągu dwóch tygodni) z pracownikiem, którego obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę. W takiej sytuacji dopuszczalne jest tylko zawarcie porozumienia stron z pracownikiem w zakresie skrócenia okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że zarówno pracodawca, jak i pracownik muszą wyrazić zgodę na skrócony okres wypowiedzenia.

PRZYKŁAD 2: Porozumienie zamiast wypowiedzenia

Pracownik wypowiedział umowę o pracę 17 grudnia 2010 r. Obowiązujące pracownika trzymiesięczne wypowiedzenie upłynęłoby 31 marca 2011 r. Pracownik nie chciał jednak czekać. Uzgodnił z pracodawcą, że zawrą porozumienie, w którym termin rozwiązania stosunku pracy będzie krótszy i wyniesie jeden miesiąc. W związku z tym umowa o pracę rozwiąże się 31 stycznia 2011 r. Pracownik w tej sytuacji nie nabędzie prawa do odszkodowania za pozostałą część przysługującego mu okresu wypowiedzenia.

PRZYKŁAD 3: Staż pracy

Pracodawca zatrudnił pracownika, który przedstawił świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy. Znajduje się w nim informacja, że w poprzednim zakładzie pracy zastosowano skrócony okres z wypowiedzenia z trzech miesięcy do jednego miesiąca. Pracodawca będzie musiał zaliczyć pracownikowi dwa miesiące skróconego okresu wypowiedzenia do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy. Tak więc, mimo skrócenia okresu wypowiedzenia i wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, pracownik nie traci swoich uprawnień, jakie by miał, gdyby pracodawca nie zastosował rozwiązania umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia (art. 361 § 1 k.p.).


PRZYKŁAD 4: Zwolnienie – źle wykonywana praca

Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę, który nie wywiązywał się ze swoich obowiązków służbowych. Pracownika obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca chciałby go jednak zwolnić wcześniej. W tej sytuacji jednak nie może on dokonać skrócenia okresu wypowiedzenia, ponieważ nie został spełniony żaden z warunków uprawniający pracodawcę do zastosowania art. 361 § 1 kodeksu pracy, tj. ogłoszenie likwidacji lub upadłość pracodawcy, lub inna przyczyna niedotycząca pracownika. Pracodawca mógłby w tym przypadku – zgodnie z art. 36 § 6 kodeksu pracy, zawrzeć z pracownikiem porozumienie stron, w którym obie strony wyraziłyby zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia. Czynność ta może być dokonana po złożeniu wypowiedzenia.

PRZYKŁAD 5: Wypłata zasiłku po rozwiązaniu umowy o pracę

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę, skracając trzymiesięczny okres wypowiedzenia do jednego miesiąca. Jeszcze podczas trwania stosunku pracy pracownik zachorował i nabył prawo do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie, które przedstawił pracownik, obejmowało okres zatrudnienia oraz kilka dni po ustaniu zatrudnienia. Pracownikowi, w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia, wypłacono odszkodowanie w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. W takim przypadku ZUS wypłaci byłemu pracownikowi zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu zatrudnienia. Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego nie ma bowiem znaczenia fakt wypłaty odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia.

Podstawa prawna

  • Art. 361 § 1 i § 2, art. 36 § 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
  • Art. 6 ust. 1, art. 11 ust. 4, art. 13 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1463.
  • Art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.
  • § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 860.
  • Załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania – Dz.U. nr 60, poz. 282; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. nr 230, poz. 2289.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK