| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców

Jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców

Pracodawca musi mieć zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca. Istnieje jednak wiele wyjątków od tego wymogu. W Polsce pracę bez zezwolenia mogą podjąć np. pracownicy z krajów Unii Europejskiej.

Wydanie zezwolenia

Zezwolenie na pracę jest wydawane dla konkretnego cudzoziemca. Nie ma zatem możliwości uzyskania „zbiorowych” zezwoleń na pracę dla pewnej grupy pracowników. Sprawa każdego potencjalnego pracownika-cudzoziemca może zatem być rozpatrywana odrębnie.

Zezwolenie wydaje wojewoda (adresat wniosku). Warunkiem wydania zezwolenia jest, aby wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie była niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Ponadto zezwolenie może być wydane – nawet jeżeli jest wypełniony wspomniany wcześniej warunek odpowiedniej wysokości wynagrodzenia – tylko w przypadku, gdy wojewoda uzyska informację starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy opartego na rejestrach bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Powyższa informacja starosty powinna być udzielona w terminie:

  • nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia oferty w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy wynika brak możliwości zorganizowania rekrutacji na stanowisko będące przedmiotem wniosku;
  • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę jako pracownik lub osoba delegowana bądź wykonuje usługę eksportową, zezwolenie jest wydawane pod następującymi warunkami:

  • wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie się odbywało na warunkach zgodnych z art. 673 Kodeksu pracy;
  • wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  • pracodawca zagraniczny wskazał osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie określonych wyżej obowiązków i upoważnioną do reprezentowania pracodawcy wobec wojewody oraz organów administracji publicznej (w tym: ZUS, organów skarbowych, inspekcji pracy, Policji itp.), jeżeli okres delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni w roku kalendarzowym.

Zezwolenie jest wydawane na czas określony, zasadniczo nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane. Jeśli cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat. W razie delegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej, wojewoda wydaje zezwolenie na okres delegowania. W przypadkach określonych w kryteriach wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, ogłaszanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym, wojewoda może ograniczyć okres, na który wydaje zezwolenie.

Zezwolenie jest wydawane w 3 egzemplarzach, z których dwa otrzymuje podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy. Należy pamiętać, że uzyskanie zezwolenia nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymagań, od spełnienia których jest uzależnione wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności.

Zezwolenia na pracę dzielą się na następujące kategorie:

  • A – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski;
  • B – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
  • C – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym;

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK