| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Cudzoziemcy > Procedura zatrudniania pracowników spoza UE

Procedura zatrudniania pracowników spoza UE

Pracodawca, chcąc zatrudnić obcokrajowca spoza UE, musi uzyskać od starosty informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na podstawie rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy. Wniosek o wydanie dokumentu składa się do właściwego PUP.

Badanie sytuacji na rynku pracy

W przypadku gdy cudzoziemiec wykonuje pracę na podstawie umowy z polskim pracodawcą, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę, jeżeli spełnione są co do zasady łącznie 2 warunki.

Należą do nich:

 • określenie w umowie o pracę z cudzoziemcem wysokości wynagrodzenia, która nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
 • uzyskanie od starosty, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na podstawie rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy; informację tę wydaje w imieniu starosty dyrektor powiatowego urzędu pracy, do którego też w tej sprawie trzeba się zwrócić.

Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania tej informacji, jeżeli:

 • zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona, znajduje się w wykazie zawodów ustalanym przez wojewodę,
 • wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku,
 • brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów.

W związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub jego przedłużenie pracodawca musi wnieść opłatę (50–200 zł).

Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca. W zezwoleniu na pracę określa się podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca i stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz okres ważności zezwolenia. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę określany jest pracodawca–użytkownik.

Obowiązywanie zezwolenia

Zezwolenie wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane. W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nawet 5 lat.

Zezwolenie na pracę zachowuje ważność w przypadku:

 • gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć mu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę,
 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej działania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca, a także przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę,
 • przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zmiany osoby reprezentującej pracodawcę.

O zmianach w tym zakresie należy jednak niezwłocznie powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie.

Zezwolenia nie otrzyma pracodawca, który m.in. popełnił wykroczenia związane z zatrudnianiem cudzoziemców (szczegółowy katalog przypadków odmowy wydania zezwolenia zawiera art. 88j ustawy).

Podstawa prawna:

 • art. 87–90a i art. 120 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),
 • rozporządzenie MPiPS z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (DzU nr 155, poz. 919),
 • rozporządzenie MPiPS z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (DzU nr 16, poz. 84),
 • rozporządzenie MPiPS z 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (DzU nr 16, poz. 85 ze zm.).

 

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK