Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

Mariya Kuzenko
kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group
EWL Group
Zmieniamy europejski rynek pracy dla Ciebie
Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]
Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]
fot. Shutterstock
Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.
rozwiń >

Czym jest praca sezonowa w polskich przepisach prawa

Polskie prawodawstwo określa pracę sezonową jako pracę wykonywaną przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność uznaną za sezonową w myśl rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Świadczenie pracy sezonowej przez cudzoziemca jest możliwe wyłącznie na postawie zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową – dla kogo może zostać wydane

Zezwolenie na pracę typu S jest wydawane dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie sezonowe, podobnie jak inne dokumenty legalizujące pracę obcokrajowców, wydawane jest dla określonego pracownika na wniosek pracodawcy. O zezwolenie na pracę sezonową mogą ubiegać się pracodawcy prowadzący działalność w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt oraz zakwaterowania i usług gastronomicznych.

Zezwolenie na pracę typu S – gdzie i jak złożyć wniosek

Organem uprawnionym do wydania zezwolenia sezonowego jest starosta powiatowy. Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca do pracy w charakterze pracownika sezonowego składa wniosek we właściwym, ze względu na swoją siedzibę lub adres zamieszkania, powiatowym urzędzie pracy. Sprawę można załatwić:

- osobiście, podczas wizyty w urzędzie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- elektronicznie, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

- listownie, wysyłając dokumenty za pośrednictwem poczty polskiej

Koszt wydania zezwolenia na pracę typu S wynosi 30 zł.

Jakie dokumenty powinien złożyć w PUP pracodawca starający się o wydanie zezwolenia sezonowego?

- wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – zawierający m.in. stawkę wynagrodzenia, wymiar etatu lub przewidywaną liczbę godzin pracy w miesiącu, rodzaj umowy oraz okres, na jaki zamierza powierzyć cudzoziemcowi pracę

- ważny dokument tożsamości podmiotu powierzającego pracę (w przypadku osób fizycznych) lub odpis z odpowiedniego rejestru (w przypadku przedsiębiorstw)

- kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca

- dowód wpłaty

- ważną informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (nie dotyczy pracowników sezonowych z krajów objętych procedurą uproszczoną)

- oświadczenie o niekaralności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Przed złożeniem wniosku warto skontaktować się z właściwym powiatowym urzędem pracy w celu weryfikacji listy dokumentów niezbędnych do sprawnego załatwienia sprawy.

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, w sprawach nie wymagających przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Zezwolenie sezonowe wydawane jest dla określonego cudzoziemca. W dokumencie określony jest także podmiot powierzający pracę, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz podstawa jej wykonywania, a także okres obowiązywania zezwolenia.

Ważne!
W przeciwieństwie do zezwolenia na prace typu A, w okresie ważności zezwolenia sezonowego pracownik może wykonywać każdą pracę sezonową, nie tylko tę wskazaną w dokumencie.

Zezwolenie sezonowe – na jaki okres może zostać wydane i kiedy można je przedłużyć?

Zezwolenie na pracę typu S wydawane jest na maksymalny okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Każdorazowe termin obowiązywania zezwolenia wskazany jest w dokumencie wydanym przez starostę.

W przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, na wniosek pracodawcy starosta powiatowy może dokonać wpisu do ewidencji zezwoleń na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, przypadające w ciągu 3 kolejnych lat. Oznacza to, że chcąc zatrudnić tego samego pracownika do pracy sezonowej w kolejnym roku pracodawca nie będzie musiał występować o nowe zezwolenie.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową  

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową jest możliwe wyłącznie dla pracowników, którzy wjechali na teren Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji. W tych przypadkach starosta może wydać decyzje ws. przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową na okres całkowity nie przekraczający 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego licząc od pierwszego dnia wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen.

Ważne!
Przedłużone zezwolenie na pracę typu S uprawnia do legalnej pracy w charakterze pracownika sezonowego. Nie jest ono dokumentem legalizującym pobyt powyżej okresów wskazanych w dokumencie podróży oraz regulacjach dotyczących ruchy bezwizowego.

Zezwolenie typu S – dwie procedury postępowania

Przebieg postępowania ws. wydania zezwolenia na pracę sezonową różni się w zależności od tego czy cudzoziemiec przebywa na terenie Polski, czy dopiero zamierza przyjechać do naszego kraju w celu wykonywania pracy sezonowej.

 1. Obcokrajowiec przebywający w Polsce na innej podstawie niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową

W przypadku cudzoziemców, którzy są już w Polsce i posiadają tytuł pobytowy, nie związany z wykonywaniem pracy sezonowej, który umożliwia im wykonywanie pracy, starosta weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie na pracę sezonową w terminie do 7 dni roboczych lub, w przypadkach wymagających przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w terminie 30 dni.

W tym przypadku starosta może wydać zezwolenie na pracę sezonową na okres legalnego pobytu obcokrajowca na terenie RP, jednak na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednich zezwoleniach typu S dla tego pracownika.

Praca cudzoziemca jest uznawana za legalną od momentu złożenia wniosku, nie zawierającego braków formalnych, do momentu doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni. Pozytywna decyzja starosty przedłuża legalność zatrudnienia.

 1. Obcokrajowiec, który będzie starał się o wjazd do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej

Pracodawca, który chce powierzyć cudzoziemcowi przebywającemu w kraju pochodzenia pracę sezonową składa wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do powiatowego urzędu pracy. Starosta weryfikuje wniosek oraz wpisuje go do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej w ciągu 7 dni roboczych, chyba że niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Po wpisaniu wniosku do ewidencji starosta wydaje pracodawcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków. Podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej przekazuje zaświadczenie w oryginale cudzoziemcowi. Jest ono podstawą do wydania wizy w celu wykonywania pracy lub, w przypadku obcokrajowca wjeżdżającego do Polski w ramach ruchu bezwizowego, stanowi potwierdzenie celu wjazdu na teren RP. Starosta wydaje zezwolenie sezonowe po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po warunkiem przedstawienia przez pracodawcę:

- kopi ważnego dokumentu uprawniającego obcokrajowca do przebywania na terytorium Polski (np. wizy lub paszportu biometrycznego)

- informacji o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terenie naszego kraju

Pracownik sezonowy może legalnie świadczyć pracę na zasadach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową do ewidencji od dnia, w którym pracodawca złożył wyżej wymienione dokumenty do czasu uzyskania ostatecznej decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę typu S. Co ważne okres 9 miesięcy, na jakie może zostać wydane zezwolenie, liczony jest od daty pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

W przypadku złożenia wniosku przez pracodawcę i nie dostarczeniu przez niego w terminie 120 dni od daty dokonania wpisu do ewidencji, kopi ważnego dokumentu uprawniającego obcokrajowca do przebywania na terytorium Polski, a także nie poinformowania urzędu, iż cudzoziemiec rozpocznie pracę w późniejszym terminie, starosta umarza postępowanie o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową – specjalne rozwiązania dla pracowników z krajów objętych procedurą uproszczoną

Dla pracodawców zatrudniających do pracy sezonowej obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, a więc państw korzystających z tzw. procedury oświadczeniowej, polskie prawodawstwo przewidziało szereg ułatwień. Należą do nich:

- zwolnienie z obowiązku wykonania testu rynku pracy

Pracodawca nie musi dołączać do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy

- możliwość złożenia wniosku o wydanie tzw. zezwolenia wielosezonowego

Dla pracodawców, którzy chcą systematycznie zatrudniać pracowników do prac sezonowych starosta może wydać zezwolenia na pracę sezonową na okres kolejnych trzech lat kalendarzowych. Oznacza to, że pracownik sezonowy będzie mógł świadczyć pracę przez okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przez 3 kolejne lata bez konieczności ubiegania się o nowy dokument.

- możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż sezonowa

Pracodawca może powierzyć pracownikowi sezonowemu inną pracę niż sezonowa, na maksymalny okres 30 dni, bez konieczności występowania o odrębne zezwolenie na pracę. Warto jednak zaznaczyć, iż wynagrodzenia za tę pracę nie może być niższe niż określone w zezwoleniu na pracę sezonową.

Zezwolenie typu S - na pracę sezonową cudzoziemców

Mariya Kuzenko, kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Biuro rachunkowe Modrzejewski
  2021-07-29 12:47:10
  Oferujemy pomoc w zdobyciu pozwolenia na pracę i Karty Polaka! Zapraszamy! tel. 12 376 72 41
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kawa z INFORLEX: Zmiany w prawie pracy 2023

Zapraszamy na kolejne BEZPŁATNE spotkanie online z cyklu kawa z INFORLEX. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00. Porozmawiamy o rewolucyjnych zmianach w prawie pracy 2023. Spotkanie poprowadzi ekspert Paweł Ziółkowski. 

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające? To nowa propozycja ustawy rządowej - jaki będzie jej finał? Czy do niedawna protestujący rodzice w sejmie z osobami z niepełnosprawnościami będą usatysfakcjonowani takimi rozwiązaniami?

Jak negocjować podwyżkę z szefem. Lista porad

Negocjowanie podwyżki nie zawsze się udaje ale można zastosować się do kliku prostych porad, aby zwiększyć szansę na sukces.

Wniosek do pracodawcy o pracę na stałe. Co znaczy w praktyce?

Nowelizacja Kodeksu pracy ustanowiła nową konstrukcję – wniosek do pracodawcy o umowę o pracę na czas nieokreślony.

Dłuższy urlop rodzicielski - zmiany w KP

Nowe zasady i wymiar urlopu rodzicielskiego. W prawie pracy zaszły spore zmiany. Przykładowo rodzice, którzy posiadają zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - też mają prawo do urlopu rodzicielskiego. 

Jak zostać masażystą? Czy kurs masażu wystarczy?

Jak zostać masażystą – czy wystarczy ukończenie kursu masażu? Praca masażysty wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania merytorycznego, ale i praktycznego. Chcąc pracować w tym zawodzie, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone dyplomem bądź certyfikatem. Jak zdobyć zawód? Kiedy można otworzyć gabinet masażu?

Roszczenia ze stosunku pracy. Jak długo można dochodzić zapłaty wynagrodzenia

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy uregulowane jest przepisami Kodeksu pracy. Określają one skutki przedawnienia, terminy, po upływie których roszczenia przedawniają się, a także okoliczności, które przedawnienie przerywają lub zawieszają. Na czym polega przedawnienie roszczeń? Kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Wypowiedzenie umowy o pracę - zmiany

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance zmodyfikuje zasady wypowiadania umowy o pracę. Co się zmieni?

Dodatkowe przerwy w pracy - dla kogo? Ważna zmiana w KP

Do jakich przerw ma prawo pracownik? Jakie przerwy występują w KP i w innych ustawach? Czy pracownicy z niepełnosprawnościami mają prawo do dodatkowej przerwy? Czy pracując przed komputerem pracownicy mają prawo do dodatkowej przerwy?

Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance zmodyfikuje obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika. Co się zmieni?

Zwolnienie od pracy - 2 dni albo 16 godzin - nowość w KP

Do KP zostały dodane przepisy, których jeszcze nie było - zwolnienie od pracy - 2 dni albo 16 godzin - ale 50% płatne. W jakich sytuacjach przysługuje zwolnienie od pracy? Czym jest zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej? Czym jest siła wyższa? Kto oprócz pracowników ma prawo do takiego zwolnienia? Jak i kiedy złożyć wniosek?

Przerwy w pracy. Będziemy pracować krócej

Przerwy w pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza również zmiany dotyczące przerw, jakie należą się pracownikowi w ciągu dnia pracy. Kiedy przysługują przerwy w pracy? Jaka jest ich długość? Od czego zależą przerwy w pracy?

Praca zdalna a miejsce wykonywania pracy. Co mówią przepisy?

Praca zdalna a miejsce wykonywania pracy. Czy pracodawca może w przepisach wewnętrznych ograniczyć miejsce pracy zdalnej tylko do terytorium Polski lub tylko do wskazanego przez pracownika adresu zamieszkania

Większa ochrona pracownika przed zwolnieniem - zmiana w KP

Wskutek dużej nowelizacji Kodeksu Pracy pracownicy zyskali większą ochroną przed rozwiązaniem umowy o pracę. W jakich sytuacjach będzie przysługiwała ta ochrona?

Work-life balance w Kodeksie pracy

Prezydent Andrzej Duda 24 marca podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Wdraża ona dwie unijne dyrektywy - tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance. Na czym polegają zmiany? Czy to rewolucja?

Elastyczna organizacja pracy - nowość w KP

Czym jest elastyczna organizacja pracy? Dla kogo elastyczna organizacja pracy? Jaki wniosek złożyć aby mieć elastyczną organizację pracy? Czy pracodawca musi się zgodzić na elastyczną organizację pracy? Duże zmiany w KP już niedługo wejdą w życie.

Umowy na czas określony - duże zmiany od 2023 r.

W umowie o pracę zawartej na czas określony zaszły spore zmiany - wręcz rewolucyjne. Umowy te są nagminnie wykorzystywane i pracownicy świadczą pracę na ich podstawie maksymalnie długo jak się da. Pracodawcy unikają umów na czas nieokreślony. Najważniejszą zmianą jest to, że pracodawca rozwiązując taką umowę za wypowiedzeniem będzie musiał podać przyczynę swojej decyzji i skonsultować ją ze związkami. Jakie są inne zmiany? Poniżej najważniejsze informacje.

Wykaz zmian w KP na kwiecień 2023 r. - jest podpis Prezydenta RP

Prezydent RP w dniu 23 marca 2023 r. podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa). Ustawa wprowadza bardzo ważne zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zmianami, dalej: KP). Jakie uprawnienia zyskają pracownicy, a jakie obowiązki będą mieli pracodawcy już od kwietnia 2023 r.?

Przerwa w urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński można przerwać. Mama dziecka, która jest na macierzyńskim może to zrobić, jeśli dziecko lub ona sama wymaga opieki szpitalnej. Wtedy ojciec dziecka ma prawo do przejęcia pozostałej części tego urlopu pod warunkiem, że sama mama wykorzystała już 8 tygodni z przysługujących jej 14.

Opiekun w żłobku. Kto może nim zostać? Ile zarabia?

Opiekun w żłobku – czy każdy może nim zostać? Praca opiekuna w żłobku wiąże się z pracą z bardzo małymi dziećmi, co wymaga nie tylko umiejętności opiekuńczych, ale także odpowiednich kwalifikacji do wykonywania takiego zawodu. Czy ukończenie kursu wystarczy, żeby móc pracować w żłobku? Co należy do obowiązków opiekuna w tego typu placówce? Czy jest to praca dobrze płatna?  

Dodatkowe (niepłatne) 5 dni wolnego - zmiana w KP

Prezydent RP w dniu 23 marca 2023 r. podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa). Ustawa wprowadza bardzo ważne zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zmianami, dalej: KP). Jedną z istotniejszych jest uregulowanie tzw. urlopu opiekuńczego. Kto i kiedy może skorzystać z urlopu opiekuńczego? Jak udziela się urlopu opiekuńczego? Ile przysługuje dni urlopu opiekuńczego? Czy podczas urlopu opiekuńczego pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę?

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującego pracowników za granicę?

Polska jest w czołówce państw członkowskich Unii Europejskiej najczęściej delegujących pracowników. Sprawdź, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującego pracowników za granicę.

Zakaz konkurencji. Jakie zmiany w Kodeksie pracy

Zakaz konkurencji także został objęty zmianami wprowadzonymi najnowszą nowelizację Kodeksu pracy. Co zmieniło się w przepisach dotyczących zakazu konkurencji? Kiedy pracodawca może zakazać pracownikowi pracy dla innych firm?

Praca zdalna od 7 kwietnia, ale nie dla każdego

Nie w każdym przypadku pracodawca może zezwolić na wykonywanie pracy zdalnej - przede wszystkim dotyczy to prac szczególnie niebezpiecznych – powiedział PAP Sebastian Kryczka, prawnik, ekspert prawa pracy. 7 kwietnia wejdą w życie przepisy dotyczące wykonywania pracy zdalnej.

Niepełnosprawny i pies asystujący

Czy osoba niepełnosprawna może przebywać wraz z psem asystującym w miejscu pracy? Jak definiuje się psa asystującego? Do jakich obiektów użyteczności publicznej ma wstęp osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym? Czym są niezbędne racjonalne usprawnienia w miejscu pracy dla osoby niepełnosprawnej?