Kategorie

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

Mariya Kuzenko
kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group
EWL Group
Zmieniamy europejski rynek pracy dla Ciebie
Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]
Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]
fot. Shutterstock
Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

Czym jest praca sezonowa w polskich przepisach prawa

Polskie prawodawstwo określa pracę sezonową jako pracę wykonywaną przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność uznaną za sezonową w myśl rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Świadczenie pracy sezonowej przez cudzoziemca jest możliwe wyłącznie na postawie zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową – dla kogo może zostać wydane

Zezwolenie na pracę typu S jest wydawane dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie sezonowe, podobnie jak inne dokumenty legalizujące pracę obcokrajowców, wydawane jest dla określonego pracownika na wniosek pracodawcy. O zezwolenie na pracę sezonową mogą ubiegać się pracodawcy prowadzący działalność w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt oraz zakwaterowania i usług gastronomicznych.

Zezwolenie na pracę typu S – gdzie i jak złożyć wniosek

Organem uprawnionym do wydania zezwolenia sezonowego jest starosta powiatowy. Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca do pracy w charakterze pracownika sezonowego składa wniosek we właściwym, ze względu na swoją siedzibę lub adres zamieszkania, powiatowym urzędzie pracy. Sprawę można załatwić:

- osobiście, podczas wizyty w urzędzie

- elektronicznie, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

- listownie, wysyłając dokumenty za pośrednictwem poczty polskiej

Koszt wydania zezwolenia na pracę typu S wynosi 30 zł.

Jakie dokumenty powinien złożyć w PUP pracodawca starający się o wydanie zezwolenia sezonowego?

- wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – zawierający m.in. stawkę wynagrodzenia, wymiar etatu lub przewidywaną liczbę godzin pracy w miesiącu, rodzaj umowy oraz okres, na jaki zamierza powierzyć cudzoziemcowi pracę

- ważny dokument tożsamości podmiotu powierzającego pracę (w przypadku osób fizycznych) lub odpis z odpowiedniego rejestru (w przypadku przedsiębiorstw)

- kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca

- dowód wpłaty

- ważną informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (nie dotyczy pracowników sezonowych z krajów objętych procedurą uproszczoną)

- oświadczenie o niekaralności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Przed złożeniem wniosku warto skontaktować się z właściwym powiatowym urzędem pracy w celu weryfikacji listy dokumentów niezbędnych do sprawnego załatwienia sprawy.

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, w sprawach nie wymagających przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Zezwolenie sezonowe wydawane jest dla określonego cudzoziemca. W dokumencie określony jest także podmiot powierzający pracę, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz podstawa jej wykonywania, a także okres obowiązywania zezwolenia.

Ważne!
W przeciwieństwie do zezwolenia na prace typu A, w okresie ważności zezwolenia sezonowego pracownik może wykonywać każdą pracę sezonową, nie tylko tę wskazaną w dokumencie.

Zezwolenie sezonowe – na jaki okres może zostać wydane i kiedy można je przedłużyć?

Zezwolenie na pracę typu S wydawane jest na maksymalny okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Każdorazowe termin obowiązywania zezwolenia wskazany jest w dokumencie wydanym przez starostę.

W przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, na wniosek pracodawcy starosta powiatowy może dokonać wpisu do ewidencji zezwoleń na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, przypadające w ciągu 3 kolejnych lat. Oznacza to, że chcąc zatrudnić tego samego pracownika do pracy sezonowej w kolejnym roku pracodawca nie będzie musiał występować o nowe zezwolenie.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową  

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową jest możliwe wyłącznie dla pracowników, którzy wjechali na teren Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji. W tych przypadkach starosta może wydać decyzje ws. przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową na okres całkowity nie przekraczający 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego licząc od pierwszego dnia wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen.

Ważne!
Przedłużone zezwolenie na pracę typu S uprawnia do legalnej pracy w charakterze pracownika sezonowego. Nie jest ono dokumentem legalizującym pobyt powyżej okresów wskazanych w dokumencie podróży oraz regulacjach dotyczących ruchy bezwizowego.

Zezwolenie typu S – dwie procedury postępowania

Przebieg postępowania ws. wydania zezwolenia na pracę sezonową różni się w zależności od tego czy cudzoziemiec przebywa na terenie Polski, czy dopiero zamierza przyjechać do naszego kraju w celu wykonywania pracy sezonowej.

  1. Obcokrajowiec przebywający w Polsce na innej podstawie niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową

W przypadku cudzoziemców, którzy są już w Polsce i posiadają tytuł pobytowy, nie związany z wykonywaniem pracy sezonowej, który umożliwia im wykonywanie pracy, starosta weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie na pracę sezonową w terminie do 7 dni roboczych lub, w przypadkach wymagających przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w terminie 30 dni.

W tym przypadku starosta może wydać zezwolenie na pracę sezonową na okres legalnego pobytu obcokrajowca na terenie RP, jednak na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednich zezwoleniach typu S dla tego pracownika.

Praca cudzoziemca jest uznawana za legalną od momentu złożenia wniosku, nie zawierającego braków formalnych, do momentu doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni. Pozytywna decyzja starosty przedłuża legalność zatrudnienia.

  1. Obcokrajowiec, który będzie starał się o wjazd do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej

Pracodawca, który chce powierzyć cudzoziemcowi przebywającemu w kraju pochodzenia pracę sezonową składa wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do powiatowego urzędu pracy. Starosta weryfikuje wniosek oraz wpisuje go do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej w ciągu 7 dni roboczych, chyba że niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Po wpisaniu wniosku do ewidencji starosta wydaje pracodawcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków. Podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej przekazuje zaświadczenie w oryginale cudzoziemcowi. Jest ono podstawą do wydania wizy w celu wykonywania pracy lub, w przypadku obcokrajowca wjeżdżającego do Polski w ramach ruchu bezwizowego, stanowi potwierdzenie celu wjazdu na teren RP. Starosta wydaje zezwolenie sezonowe po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po warunkiem przedstawienia przez pracodawcę:

- kopi ważnego dokumentu uprawniającego obcokrajowca do przebywania na terytorium Polski (np. wizy lub paszportu biometrycznego)

- informacji o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terenie naszego kraju

Pracownik sezonowy może legalnie świadczyć pracę na zasadach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową do ewidencji od dnia, w którym pracodawca złożył wyżej wymienione dokumenty do czasu uzyskania ostatecznej decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę typu S. Co ważne okres 9 miesięcy, na jakie może zostać wydane zezwolenie, liczony jest od daty pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

W przypadku złożenia wniosku przez pracodawcę i nie dostarczeniu przez niego w terminie 120 dni od daty dokonania wpisu do ewidencji, kopi ważnego dokumentu uprawniającego obcokrajowca do przebywania na terytorium Polski, a także nie poinformowania urzędu, iż cudzoziemiec rozpocznie pracę w późniejszym terminie, starosta umarza postępowanie o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową – specjalne rozwiązania dla pracowników z krajów objętych procedurą uproszczoną

Dla pracodawców zatrudniających do pracy sezonowej obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, a więc państw korzystających z tzw. procedury oświadczeniowej, polskie prawodawstwo przewidziało szereg ułatwień. Należą do nich:

- zwolnienie z obowiązku wykonania testu rynku pracy

Pracodawca nie musi dołączać do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy

- możliwość złożenia wniosku o wydanie tzw. zezwolenia wielosezonowego

Dla pracodawców, którzy chcą systematycznie zatrudniać pracowników do prac sezonowych starosta może wydać zezwolenia na pracę sezonową na okres kolejnych trzech lat kalendarzowych. Oznacza to, że pracownik sezonowy będzie mógł świadczyć pracę przez okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przez 3 kolejne lata bez konieczności ubiegania się o nowy dokument.

- możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż sezonowa

Pracodawca może powierzyć pracownikowi sezonowemu inną pracę niż sezonowa, na maksymalny okres 30 dni, bez konieczności występowania o odrębne zezwolenie na pracę. Warto jednak zaznaczyć, iż wynagrodzenia za tę pracę nie może być niższe niż określone w zezwoleniu na pracę sezonową.

Mariya Kuzenko, kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT +  VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Biuro rachunkowe Modrzejewski
    2021-07-29 12:47:10
    Oferujemy pomoc w zdobyciu pozwolenia na pracę i Karty Polaka! Zapraszamy! tel. 12 376 72 41
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

Niebieska Karta UE - będą zmiany

Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

Praca zdalna a migracje zarobkowe

Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.

Składka zdrowotna 2022 - Nowy Ład

Składka zdrowotna w 2022 r. - jaką składkę wprowadza Nowy Ład? O ile wzrośnie składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r.?

Wyższe wynagrodzenie młodocianych od 1 września 2021 r.

Wyższe wynagrodzenie młodocianych pracowników przysługuje od 1 września 2021 r. Jakie są minimalne stawki?