Kategorie

Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.

Maria Gałecka
Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r. / Fot. Fotolia
Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r. / Fot. Fotolia
Fotolia
Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. Każdą grupę działalności określa odpowiednia kategoria ryzyka. Dla każdej kategorii ryzyka ustalono stopę procentową składki wypadkowej. Płatnicy po raz pierwszy opłacą składkę wypadkową w nowej wysokości w maju za kwiecień.

Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.

Wielu płatników składek w najbliższym roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. opłaci składkę wypadkową w nowej wysokości. To wynik wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia różnicującego stopę procentową tej składki. Pierwsze składki w nowej wysokości płatnicy będą opłacać za kwiecień w maju 2015 r.

Płatnik ma obowiązek opłacać składkę wypadkową za każdą zatrudnioną u siebie osobę, która podlega temu ubezpieczeniu. W odróżnieniu od stopy procentowej składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych, stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe dla większości płatników składek jest zróżnicowana. Jest ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jest uzależniony od dwóch czynników:

 1. czy płatnik składek za 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przekazywał do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” (formularz ZUS IWA),
 2. od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez danego płatnika składek do ubezpieczenia wypadkowego.

Rekomendowany produkt: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Jakie znaczenie ma kategoria ryzyka

Reklama

Płatnicy składek zostali przyporządkowani do określonych grup działalności, w zależności od rodzaju działalności przewidzianej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujętej w rejestrze REGON podmiotów gospodarki narodowej. Dla każdej grupy działalności określona została odpowiednia kategoria ryzyka, a dla każdej kategorii ryzyka – ustalona została stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Kategorię ryzyka dla poszczególnych grup działalności ustala się na podstawie danych GUS za 3 ostatnie lata kalendarzowe, dostępnych 31 stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż 3 lata składkowe. W związku z tym począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2015 r. dla poszczególnych grup działalności zostały ustalone nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W stosunku do dotychczas obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowało 28 grup działalności.

Porozmawiaj o tym na FORUM

Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 8 grup działalności, natomiast w przypadku 28 grup nastąpiło obniżenie kategorii ryzyka i w efekcie – ustalenie niższej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla tych grup działalności.

Najniższa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi obecnie 0,40% (dotychczas 0,67%) i dotyczy działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związanych. Z kolei najwyższa stopa procentowa składki wynosi 3,60% (dotychczas 3,86%) i dotyczy górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego.

W tabeli prezentujemy dotychczasowe i nowe kategorie ryzyka oraz stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności.

Nowe kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej w podziale na poszczególne grupy działalności według PKD

Lp.

 Grupy działalności

 Kod PKD

Kategorie ryzyka

(do 31 marca 2015 r.)

Kategorie ryzyka

(od 1 kwietnia 2015 r.)

 Stopy procentowe składki (%)

(do 31 marca 2015 r.)

 Stopy procentowe składki (%)

(od 1 kwietnia 2015 r.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 A-01

 9

9

 2,53

 2,53

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 A-02

 13

 11

 3,60

 3,06

3.

Rybactwo

 A-03

 5

 7

 1,47

 2,00

4.

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

 B-05

 14

 12

 3,86

 3,33

5.

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 B-06

 12

 13

 3,33

 3,60

6.

Górnictwo rud metali

 B-07

 13

 12

 3,60

 3,33

7.

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

 B-08

 7

 8

 2,00

 2,26

8.

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

 B-09

 10

 9

 2,80

 2,53

9.

Produkcja artykułów spożywczych

 C-10

 6

 6

 1,73

 1,73

10.

Produkcja napojów

 C-11

 6

 6

 1,73

 1,73

11.

Produkcja wyrobów tytoniowych

 C-12

 4

 4

 1,20

 1,20

12.

Produkcja wyrobów tekstylnych

 C-13

 5

 5

 1,47

 1,47

13.

Produkcja odzieży

 C-14

 3

 3

 0,93

 0,93

14.

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

 C-15

 4

 3

 1,20

 0,93

15.

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

 C-16

 9

 8

 2,53

 2,26

16.

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 C-17

 7

 6

 2,00

 1,73

17.

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 C-18

 3

 4

 0,93

 1,20

18.

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

 C-19

 5

 6

 1,47

 1,73

19.

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 C-20

 5

 6

 1,47

 1,73

20.

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 C-21

 4

 4

 1,20

 1,20

21.

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

 C-22

 6

 6

 1,73

 1,73

22.

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 C-23

 8

 8

 2,26

 2,26

23.

Produkcja metali

 C-24

 10

 10

 2,80

 2,80

24.

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 C-25

 7

 7

 2,00

 2,00

25.

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 C-26

 4

 4

 1,20

 1,20

26.

Produkcja urządzeń elektrycznych

 C-27

 6

 5

 1,73

 1,47

27.

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 C-28

 7

 7

 2,00

 2,00

28.

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

 C-29

 6

 6

 1,73

 1,73

29.

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 C-30

 9

 7

 2,53

 2,00

30.

Produkcja mebli

 C-31

 7

 6

 2,00

 1,73

31.

Pozostała produkcja wyrobów

 C-32

 5

 4

 1,47

 1,20

32.

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 C-33

 7

 6

 2,00

 1,73

33.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 D-35

 5

 5

 1,47

 1,47

34.

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 E-36

 6

 5

 1,73

 1,47

35.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 E-37

 5

 6

 1,47

 1,73

36.

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

 E-38

 8

 7

 2,26

 2,00

37.

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 E-39

 5

 4

 1,47

 1,20

38.

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 F-41

 7

 5

 2,00

 1,47

39.

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 F-42

 8

 7

 2,26

 2,00

40.

Roboty budowlane specjalistyczne

 F-43

 6

 5

 1,73

 1,47

41.

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

 G-45

 3

 3

 0,93

 0,93

42.

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 G-46

 4

 3

 1,20

 0,93

43.

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 G-47

 3

 3

 0,93

 0,93

44.

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 H-49

 5

 4

 1,47

 1,20

45.

Transport wodny

 H-50

 7

 6

 2,00

 1,73

46.

Transport lotniczy

 H-51

 4

 3

 1,20

 0,93

47.

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 H-52

 6

 5

 1,73

 1,47

48.

Działalność pocztowa i kurierska

 H-53

 5

 5

 1,47

 1,47

49.

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 I

 3

 2

 0,93

 0,67

50.

Informacja i komunikacja

 J

 3

 2

 0,93

 0,67

51.

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 K

 2

 2

 0,67

 0,67

52.

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 L

 3

 3

 0,93

 0,93

53.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 M

 3

 2

 0,93

 0,67

54.

Wynajem i dzierżawa

 N-77

 4

 4

 1,20

 1,20

55.

Działalność związana z zatrudnieniem

 N-78

 4

 5

 1,20

 1,47

56.

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 N-79

 2

 1

 0,67

 0,40

57.

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

 N-80

 3

 3

 0,93

 0,93

58.

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 N-81

 5

 4

 1,47

 1,20

59.

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 N-82

 2

 2

 0,67

 0,67

60.

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

 O,U

 3

 3

 0,93

 0,93

61.

Edukacja

 P

 3

 3

 0,93

 0,93

62.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 Q

 4

 4

 1,20

 1,20

63.

Działalność związana z kulturą, rozrywką I rekreacją

 R

 3

 3

 0,93

 0,93

64.

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa

domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

 S,T

 3

 3

 0,93

 0,93

Kiedy stopę ustali ZUS, a kiedy musi to zrobić płatnik składek

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy za 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przekazali formularz ZUS IWA, ustala ZUS. Dokonuje tego, mnożąc stopę procentową składki wypadkowej określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik, przez tzw. wskaźnik korygujący ustalony przez ZUS odrębnie dla każdego z wymienionych płatników składek.

Więcej przeczytasz w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń >>>

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?