Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.

Maria Gałecka
Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r. / Fot. Fotolia
Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r. / Fot. Fotolia
Fotolia
Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. Każdą grupę działalności określa odpowiednia kategoria ryzyka. Dla każdej kategorii ryzyka ustalono stopę procentową składki wypadkowej. Płatnicy po raz pierwszy opłacą składkę wypadkową w nowej wysokości w maju za kwiecień.

Nowe składki wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.

Wielu płatników składek w najbliższym roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. opłaci składkę wypadkową w nowej wysokości. To wynik wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia różnicującego stopę procentową tej składki. Pierwsze składki w nowej wysokości płatnicy będą opłacać za kwiecień w maju 2015 r.

Płatnik ma obowiązek opłacać składkę wypadkową za każdą zatrudnioną u siebie osobę, która podlega temu ubezpieczeniu. W odróżnieniu od stopy procentowej składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych, stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe dla większości płatników składek jest zróżnicowana. Jest ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jest uzależniony od dwóch czynników:

 1. czy płatnik składek za 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przekazywał do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” (formularz ZUS IWA),
 2. od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez danego płatnika składek do ubezpieczenia wypadkowego.

Rekomendowany produkt: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Jakie znaczenie ma kategoria ryzyka

Płatnicy składek zostali przyporządkowani do określonych grup działalności, w zależności od rodzaju działalności przewidzianej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujętej w rejestrze REGON podmiotów gospodarki narodowej. Dla każdej grupy działalności określona została odpowiednia kategoria ryzyka, a dla każdej kategorii ryzyka – ustalona została stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Kategorię ryzyka dla poszczególnych grup działalności ustala się na podstawie danych GUS za 3 ostatnie lata kalendarzowe, dostępnych 31 stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż 3 lata składkowe. W związku z tym począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2015 r. dla poszczególnych grup działalności zostały ustalone nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W stosunku do dotychczas obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowało 28 grup działalności.

Porozmawiaj o tym na FORUM

Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 8 grup działalności, natomiast w przypadku 28 grup nastąpiło obniżenie kategorii ryzyka i w efekcie – ustalenie niższej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla tych grup działalności.

Najniższa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi obecnie 0,40% (dotychczas 0,67%) i dotyczy działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związanych. Z kolei najwyższa stopa procentowa składki wynosi 3,60% (dotychczas 3,86%) i dotyczy górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego.

W tabeli prezentujemy dotychczasowe i nowe kategorie ryzyka oraz stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności.

Nowe kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej w podziale na poszczególne grupy działalności według PKD

Lp.

 Grupy działalności

 Kod PKD

Kategorie ryzyka

(do 31 marca 2015 r.)

Kategorie ryzyka

(od 1 kwietnia 2015 r.)

 Stopy procentowe składki (%)

(do 31 marca 2015 r.)

 Stopy procentowe składki (%)

(od 1 kwietnia 2015 r.)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 A-01

 9

9

 2,53

 2,53

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 A-02

 13

 11

 3,60

 3,06

3.

Rybactwo

 A-03

 5

 7

 1,47

 2,00

4.

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

 B-05

 14

 12

 3,86

 3,33

5.

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 B-06

 12

 13

 3,33

 3,60

6.

Górnictwo rud metali

 B-07

 13

 12

 3,60

 3,33

7.

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

 B-08

 7

 8

 2,00

 2,26

8.

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

 B-09

 10

 9

 2,80

 2,53

9.

Produkcja artykułów spożywczych

 C-10

 6

 6

 1,73

 1,73

10.

Produkcja napojów

 C-11

 6

 6

 1,73

 1,73

11.

Produkcja wyrobów tytoniowych

 C-12

 4

 4

 1,20

 1,20

12.

Produkcja wyrobów tekstylnych

 C-13

 5

 5

 1,47

 1,47

13.

Produkcja odzieży

 C-14

 3

 3

 0,93

 0,93

14.

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

 C-15

 4

 3

 1,20

 0,93

15.

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

 C-16

 9

 8

 2,53

 2,26

16.

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 C-17

 7

 6

 2,00

 1,73

17.

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 C-18

 3

 4

 0,93

 1,20

18.

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

 C-19

 5

 6

 1,47

 1,73

19.

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 C-20

 5

 6

 1,47

 1,73

20.

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 C-21

 4

 4

 1,20

 1,20

21.

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

 C-22

 6

 6

 1,73

 1,73

22.

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 C-23

 8

 8

 2,26

 2,26

23.

Produkcja metali

 C-24

 10

 10

 2,80

 2,80

24.

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 C-25

 7

 7

 2,00

 2,00

25.

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 C-26

 4

 4

 1,20

 1,20

26.

Produkcja urządzeń elektrycznych

 C-27

 6

 5

 1,73

 1,47

27.

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 C-28

 7

 7

 2,00

 2,00

28.

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

 C-29

 6

 6

 1,73

 1,73

29.

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 C-30

 9

 7

 2,53

 2,00

30.

Produkcja mebli

 C-31

 7

 6

 2,00

 1,73

31.

Pozostała produkcja wyrobów

 C-32

 5

 4

 1,47

 1,20

32.

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 C-33

 7

 6

 2,00

 1,73

33.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 D-35

 5

 5

 1,47

 1,47

34.

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 E-36

 6

 5

 1,73

 1,47

35.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 E-37

 5

 6

 1,47

 1,73

36.

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

 E-38

 8

 7

 2,26

 2,00

37.

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 E-39

 5

 4

 1,47

 1,20

38.

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 F-41

 7

 5

 2,00

 1,47

39.

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 F-42

 8

 7

 2,26

 2,00

40.

Roboty budowlane specjalistyczne

 F-43

 6

 5

 1,73

 1,47

41.

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

 G-45

 3

 3

 0,93

 0,93

42.

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 G-46

 4

 3

 1,20

 0,93

43.

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 G-47

 3

 3

 0,93

 0,93

44.

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 H-49

 5

 4

 1,47

 1,20

45.

Transport wodny

 H-50

 7

 6

 2,00

 1,73

46.

Transport lotniczy

 H-51

 4

 3

 1,20

 0,93

47.

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 H-52

 6

 5

 1,73

 1,47

48.

Działalność pocztowa i kurierska

 H-53

 5

 5

 1,47

 1,47

49.

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 I

 3

 2

 0,93

 0,67

50.

Informacja i komunikacja

 J

 3

 2

 0,93

 0,67

51.

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 K

 2

 2

 0,67

 0,67

52.

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 L

 3

 3

 0,93

 0,93

53.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 M

 3

 2

 0,93

 0,67

54.

Wynajem i dzierżawa

 N-77

 4

 4

 1,20

 1,20

55.

Działalność związana z zatrudnieniem

 N-78

 4

 5

 1,20

 1,47

56.

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 N-79

 2

 1

 0,67

 0,40

57.

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

 N-80

 3

 3

 0,93

 0,93

58.

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 N-81

 5

 4

 1,47

 1,20

59.

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 N-82

 2

 2

 0,67

 0,67

60.

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

 O,U

 3

 3

 0,93

 0,93

61.

Edukacja

 P

 3

 3

 0,93

 0,93

62.

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 Q

 4

 4

 1,20

 1,20

63.

Działalność związana z kulturą, rozrywką I rekreacją

 R

 3

 3

 0,93

 0,93

64.

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa

domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

 S,T

 3

 3

 0,93

 0,93

Kiedy stopę ustali ZUS, a kiedy musi to zrobić płatnik składek

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy za 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przekazali formularz ZUS IWA, ustala ZUS. Dokonuje tego, mnożąc stopę procentową składki wypadkowej określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik, przez tzw. wskaźnik korygujący ustalony przez ZUS odrębnie dla każdego z wymienionych płatników składek.

Więcej przeczytasz w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń >>>

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Dokumentacja kadrowa 2022. Zasady prowadzenia i przechowywania
Dokumentacja kadrowa 2022. Zasady prowadzenia i przechowywania
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca dla niepełnosprawnych - jakie projekty?
  Jednym z głównych funduszy UE jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W ramach niego kraje członkowskie UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój społeczno-gospodarczy. Właśnie m.in. z EFS przeznaczono 170 mln zł na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Program ma na celu na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Kto może skorzystać z projektu i co może zyskać?
  Czy wystawienie faktury podczas L4 prowadzi do zwrotu zasiłku?
  Wystawienie faktury przez przedsiębiorcę podczas zwolnienia lekarskiego, nie stanowi pracy zarobkowej i nie powoduje konieczności zwrotu do ZUS-u pobranego już zasiłku chorobowego.
  Czy to koniec epoki "Great Resignation" w Polsce?
  Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że mamy do czynienia z sygnałami odwrócenia trendu na rynku pracy. W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem, w Europie lojalność pracowników wciąż spada.
  Wniosek o świadczenie postojowe do 16 sierpnia 2022 r.
  16 sierpnia 2022 r. to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Jak można ubiegać się o wsparcie?
  Pracodawcy będą wiedzieć od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK
  Po rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, wpłaty do PPK za tego uczestnika nie mogą być już dokonywane. Od 21 listopada br. PFR - za pośrednictwem instytucji finansowych - będzie informował pracodawców o rozpoczęciu takich wypłat.
  Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość
  86% pracodawców spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce. To przekonanie podzielają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od wielkości.
  Polski pracownik - jest w złej kondycji psychicznej?
  Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem psychicznym – wynika z raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Problem jest na tyle poważny, że nie uda się go rozwiązać bez zmian systemowych.
  Rekordowa inflacja, a tempo wzrostu cen spada
  W lipcu wskaźnik inflacji wyniósł 15,6 proc. rok do roku — podał Główny Urząd Statystyczny. Mamy kolejny rekordowo wysoki odczyt wskaźnika inflacji, jednak tempo wzrostu cen wyraźnie spadło (0,1 p.p. m/m) – komentuje ekspert.
  Zawarcie umowy dla pozoru a ciąża
  Czy zawarcie umowy o pracę w ciąży jest zgodne z prawem? Czy krótko po zawarciu umowy można przejść na zwolnienie lekarskie? Czy ZUS może uznać taką umowę zawartą dla pozoru i żądać zwrotu pobranego zasiłku macierzyńskiego? Podobną sprawą zajął się ostatnio Sąd Okręgowy w Kaliszu.
  Jakie jest w Polsce bezrobocie?
  Kim jest bezrobotny? Jakie są rodzaje bezrobocia? Jaka jest stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE? Co robi Polska, aby dążyć do pełnego produktywnego zatrudnienia? Poniżej najważniejsze dane i informacje.
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.