REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłek chorobowy od 2022 roku – zmiany

Zasiłek chorobowy 2022 - zmiany, okres zasiłkowy, po ustaniu zatrudnienia, wysokość
Zasiłek chorobowy 2022 - zmiany, okres zasiłkowy, po ustaniu zatrudnienia, wysokość
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek chorobowy od 1 stycznia 2022 r. czekają zmiany. Jak długo można pobierać zasiłek po ustaniu zatrudnienia? Jak obliczyć okres zasiłkowy? Ile wynosi zasiłek za pobyt w szpitalu? Komu przysługuje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Zasiłek chorobowy – kiedy przysługuje?

Na wstępie należy określić, kto jest uprawniony do otrzymywania zasiłku chorobowego. Odpowiedź na to pytanie zawiera art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Otóż, Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu (osoba za którą odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe), który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (art. 6 ust. 1).

Autopromocja

Co istotne, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa, „na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:

1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

1a) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

2) z powodu przebywania w:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

a) stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,

b) szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;

3) wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia 2022

We wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach ubezpieczony otrzymuje zasiłek chorobowy. Jak długo można go otrzymywać? Zgodnie z art. 8 ust. 1 zasiłek chorobowy przysługuje przez czas trwania niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn określonych powyżej. Maksymalnie może być to jednak okres 182 dni w roku. Wyjątkiem jest niezdolność do pracy powstała z powodu gruźlicą lub niezdolność do pracy w czasie ciąży. Wówczas zasiłek chorobowy można pobierać dłużej - 270 dni w roku.

Pierwsza zmiana w zasiłku chorobowym od 2022 r. dotyczy maksymalnego okresu pobierania zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczenia, a więc po ustaniu zatrudnienia. W art. 8 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu: „Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, oraz spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

WAŻNE!

Maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia (np. rozwiązanie umowy o pracę) wynosi 91 dni. Limit ten nie dotyczy niezdolności powstałej w wyniku gruźlicy lub w czasie ciąży.

Okres zasiłkowy 2022 – nowe zasady

Kolejna zmiana dotyczy okresu zasiłkowego, który reguluje art. 9 omawianej ustawy. Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 (art. 9 ust. 1).

Nowelizacja ustawy zmienia znacząco brzmienie art. 9 ust. 2: „Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Dotychczasowe brzmienie: „Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Usunięto więc zapis dotyczący niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą. Od 2022 r. do jednego okresu zasiłkowego zaliczać się będą więc poprzednie niezdolności do pracy, jeśli przerwa między kolejną niezdolnością nie przekraczała 60 dni. Nie ma przy tym znaczenia jaka choroba je wywołała. Wyjątkiem będzie sytuacja kolejnej niezdolności do pracy, która wystąpiła w trakcie ciąży. Będzie to już oddzielny okres zasiłkowy.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – zmiany

Trzecia zmiana w zasiłku chorobowym dotyczy rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - zmiana 2021

Opóźnienie w opłacaniu składek nie pozbawi prawa do zasiłku

Kolejna zmiana dotyczy osób uprawnionych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, np. przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących. Dotychczas nawet jednodniowe opóźnienie w opłacaniu składek przez takie osoby powodowało przerwanie ubezpieczenia i zasiłek chorobowy nie mógł być wypłacony. Dopiero odpowiedni wniosek do ZUS z wytłumaczeniem mógł wpłynąć na przywrócenie ubezpieczenia. Od stycznia 2022 r. ubezpieczenie nie będzie ustawało przy nieterminowym płaceniu składek, a wypłata zasiłku nie będzie wstrzymywana do wysokości zaległości równych 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli zaległości będą wyższe, zasiłek będzie wypłacany dopiero po spłacie zadłużenia w ZUS. Uwaga! Brak spłaty zadłużenia w terminie 6 miesięcy od dnia powstania prawa do zasiłku chorobowego powoduje przedawnienie się tego prawa (zmiany w art. 64). Zasiłek nie będzie mógł już być wypłacony. Jest to więc narzędzie służące dyscyplinowaniu płatników składek.

Wysokość zasiłku chorobowego od 2022 r.

Czwarta modyfikacja dotyczy wysokości zasiłku chorobowego. Nowelizacja wprowadza wyższy zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu. Dotychczas wynosił 70% podstawy wymiaru zasiłku. Ile wyniesie od stycznia 2022 r.?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 ust. 1 „Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.”.

Art. 11 ust. 2 zawiera wyjątki, kiedy zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru. Dotyczy to sytuacji, gdy niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy wymieniona w art. 6 ust. 2:

1) przypada w okresie ciąży;

2) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;

3) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Dotychczas w art. 11 ust. 1 zawarte było również zastrzeżenie ust. 1a. Zgodnie z tym przepisem miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosił 70% podstawy wymiaru zasiłku. Ustawodawca zrezygnował z tego przepisu, a więc za czas pobytu w szpitalu przysługuje zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru. Nie ma więc znaczenia, czy pracownik choruje w domu, czy w szpitalu. Zawsze otrzyma 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Wyższy zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu od 2022 r.

Co więcej, dokonuje się zmiany w art. 43 dotyczącym ponownego powstanie prawa do zasiłku. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Wcześniej były to 3 miesiące. Skrócono więc znacząco długość przerwy.

Kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje?

Kolejna zmiana dotyczy art. 13, który reguluje sytuacje, kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje.

Art. 13 ust. 1. Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:
1) ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;
2) kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;
3) nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1;
4) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
5) podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
2. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego.

W art. 13 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do osoby niezdolnej do pracy, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320) lub ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320).

Kontrola zasiłku chorobowego przez ZUS

W celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty ZUS może przetwarzać dane i informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłaty (art. 61a ust. 1). Dodaje się ust. 2. zgodnie z którym ZUS może w tym celu ustalać prawa do zasiłku i jego wypłaty, może pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek, którzy są obowiązani bezpłatnie je udostępnić. Czytaj więcej: Kontrola L4 - zmiany od 2022 r. i Kontrola L4 - ZUS ma nowe narzędzie!

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1621)

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1133)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • roman
  2022-03-21 13:42:27
  spłata układu ratalnego a zasiłek chorobowy (dostałem decyzję odmowy wypłaty zasiłku mimo regularnych spłat rat i nalezności bieżących)
  0
 • Mir
  2022-04-05 14:17:43
  Podobno - "panie w ZUS" nie są pewne" - ustawa zasiłkowa 2021/1133 nie rozróżnia zaległości objętych terminowo spłacanym układem ratalnym od innych zaległości. Traci się więc prawo do zasiłku oraz trzeba zapłacić pełną składkę za okres choroby, panie Romanie. Poza tym "panie w ZUS" nie poinformowały, że nie ma sensu w takiej sytuacji opłacać od stycznia 2022 składek chorobowych.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 1 marca można składać wnioski w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. PFRON dofinansuje niepełnosprawnemu nawet 85% ceny zakupu samochodu!

Rusza III tura naboru wniosków w programie PFRON „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Wnioski o dofinansowanie do ceny zakupu samochodu osobowego będzie można składać od 1 marca 2024 r. od godz. 10.00 do 31 marca 2024 r. do godz. 23.59. Dofinansowanie może wynieść nawet 85% ceny zakupu samochodu.

Niedziela handlowa w marcu 2024 r. W którą niedzielę zakupy będą możliwe

W marcu 2024 r. jest pięć niedziel. Czy w którąś z nich nie będzie obowiązywać zakaz handlu w niedziele i święta. Czy w marcu będzie niedziela handlowa? Gdzie można zrobić zakupy w niedziele marca 2024 r.? Wyjaśniamy.

ZUS: Zwiększa się liczba cudzoziemców pracujących w Polsce. Obcokrajowcy zakładają własne firmy i zostają pracodawcami

Statystyki ZUS z grudnia 2023 r. potwierdzają wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców w stosunku do 2022 r. Legalne zatrudnienie w Polsce podjęło ponad 1,12 mln obcokrajowców. Nie tylko podejmują zatrudnienie jako pracownicy, ale sami tworzą miejsca pracy zakładając firmy.

Ponad 50% szefów mówi, że ma „wszystkiego dość” i chce zmienić pracę w 2024 roku. Dlaczego?

Aż 58% osób zajmujących stanowiska kierownicze jest otwartych na zmianę pracy, co wynika przede wszystkim z poczucia, że nie otrzymują adekwatnego wynagrodzenia w obecnym miejscu zatrudnienia, ale też z powodu kiepskich relacji z przełożonymi i negatywnej atmosfery. Takie wnioski płyną z badania „Potrzeby liderów 2024”, zrealizowanego przez IRCenter na zlecenie Pluxee Polska. Lista codziennych wyzwań i obciążeń jest długa – aż 67% kierowników przyznaje, że doświadcza wypalenia zawodowego, jednak wielu z nich nie może liczyć na wsparcie ze strony pracodawcy, ani tym bardziej okazywać swoich prawdziwych emocji. 

REKLAMA

Ostatnie 2 dni na roczną informację o stanie konta dla uczestnika PPK!

Osoby uczestniczące w PPK powinny do końca lutego każdego roku otrzymać informację od instytucji finansowej prowadzącej ich rachunki PPK. Instytucja ta ma coroczny obowiązek przesyłania im informacji. Jakie dane znajdują się w rocznej informacji dla uczestnika PPK? Jak sprawdzić stan konta PPK?

PPK. Po ukończeniu 60 lat można rozpocząć wypłaty środków. Decyzję w sprawie sposobu wypłaty środków z PPK można czasami zmienić

Kiedy – po ukończeniu 60 lat – rozpocząć wypłatę oszczędności zgromadzonych w PPK zależy od decyzji uczestnika PPK. Osoba oszczędzająca w programie może również wybrać wariant wypłaty. Raz podjęta decyzja co do sposobu wypłaty środków może być później przez niego modyfikowana, ale tylko w ograniczonym zakresie. 

Święta w Niemczech 2024

Święta w Niemczech – kiedy wypadają w 2024 roku? Niemcy mają od 9 do 13 świąt w roku kalendarzowym w zależności od landu. Kiedy wypadają poszczególne święta w niemieckich landach (np. Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Saksonia czy Turyngia). W dwóch miejscach wolny jest nawet Dzień Kobiet.

Czy doszło do dyskryminacji w PKP Intercity S.A. na tle płci i posiłków regeneracyjnych?

Posiłki regeneracyjne w PKP Intercity - czy tylko dla kobiet i czy doszło do dyskryminacji? Kiedy przysługuje posiłek regeneracyjny? Czy posiłki regeneracyjne są obowiązkowe? Od jakiej temperatury należy się posiłek regeneracyjny Komu należą się posiłki regeneracyjne w pracy? Jaka kwota na posiłek regeneracyjny 2024?

REKLAMA

Do 29 lutego 2024 r. należy przekazać do ZUS zaświadczenie o przychodach emeryta lub rencisty

Płatnicy składek, tj. pracodawcy, zleceniodawcy są zobowiązani do przekazania do ZUS do końca lutego 2024 r. zaświadczenia o przychodzie emeryta lub rencisty uzyskanego w 2023 r. Osoby prowadzące działalność składają oświadczenie o uzyskanym przychodzie.

Ważne: trwa protest rolników w Warszawie. Spotkanie z Marszałkiem Sejmu RP

Krajowa Rada Izb Rolniczych ogłosiła: drodzy rolnicy spotykamy się w Warszawie na proteście w dniu 27 lutego 2024 r. pod Flagą Białą-Czerwoną. Czy dojdzie wreszcie do konstruktywnych ustaleń w sprawie sytuacji rolników? Minister Czesław Siekierski zapowiedział rozmowy z rolnikami w ministerstwie. Rozmowy mają się odbyć w najbliższy czwartek – 29 lutego 2024 r. Rozpoczęło się spotkanie z Szymonem Hołownią. Biorą w nim udział także wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz szef sejmowej komisji rolnictwa.

REKLAMA