Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa zlecenie - zasiłek chorobowy w pierwszym miesiącu

ekspert w dziedzinie kadr i płac, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego, prawnik
Umowa zlecenie - zasiłek chorobowy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia chorobowego
Umowa zlecenie - zasiłek chorobowy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia chorobowego
Shutterstock
Umowa zlecenia a zasiłek chorobowy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia chorobowego - co na to prawo? Jaka jest podstawa wymiaru zasiłku?

Zasiłek dla zleceniobiorcy - choroba w pierwszym miesiącu ubezpieczenia chorobowego

Zleceniobiorca, który ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy, otrzyma ten zasiłek w wysokości uzależnionej od sposobu ustalenia w umowie odpłatności za realizację zlecenia (np. stawka miesięczna, godzinowa, akordowa). Jeżeli stanie się niezdolny do pracy w pierwszym miesiącu objęcia ubezpieczeniem chorobowym, podstawa wymiaru zasiłku podlega uzupełnieniu - z uwzględnieniem przychodu osiągniętego przez zleceniobiorcę albo innych zleceniobiorców wykonujących takie same lub podobne umowy, jeżeli chory zleceniobiorca nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu zasady uzupełniania przychodu do celów zasiłkowych dotyczą największej grupy zleceniobiorców, czyli wynagradzanych kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

Prawo do zasiłku chorobowego

Zleceniobiorcy nabywają prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli zawnioskowali do płatnika składek o objęcie tym ubezpieczeniem. Ubezpieczenie chorobowe z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia (a także innej umowy, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) ma bowiem charakter dobrowolny i może zaistnieć w sytuacji, gdy zleceniobiorca jest objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu zatrudnienia. Następstwem nieprzystąpienia do ubezpieczenia chorobowego jest brak prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy i macierzyństwa. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby chęć przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca zgłosił w trakcie trwania zatrudnienia i po upływie 7 dni od daty zatrudnienia (jest to ustawowy termin na zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz zdrowotnego). Wówczas zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego nastąpi nie wcześniej niż z dniem złożenia płatnikowi składek oświadczenia o przystąpieniu do tego ubezpieczenia.

Do nieprzerwanego okresu ubezpieczenia chorobowego (90 dni) wliczane są poprzednie okresy tego ubezpieczenia, jeżeli przerwa między nimi:

 • nie przekroczyła 30 dni lub
 • była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego (art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Przepisy ustawy zasiłkowej wyodrębniają też grupę ubezpieczonych, którzy mogą korzystać ze świadczeń chorobowych od pierwszego dnia objęcia ubezpieczeniem chorobowym. Nie dotyczy ich tzw. okres wyczekiwania na świadczenie chorobowe.

Do tej grupy należą m.in.:

 1. absolwenci szkół lub uczelni albo osoby, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej i zostały objęte ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpiły do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej,
 2. ubezpieczeni, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo w pracy,
 3. posłowie i senatorowie, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (a także opiekuńczego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego) ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.

Kolejne nieprzerwane okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tego samego tytułu (np. kolejne umowy zlecenia zawarte z tym samym zleceniodawcą) oraz okresy, między którymi wystąpiła przerwa przypadająca na niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, również uważane są za okresy nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego osób podlegających dobrowolnie temu ubezpieczeniu. Należy pamiętać, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest dla tych ubezpieczonych ograniczona w skali miesiąca - nie może przekroczyć 250% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, tj. 13 147,50 zł, które należy pomniejszyć o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Choroba w pierwszym miesiącu ubezpieczenia

Zasadniczo podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Natomiast jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Jeżeli jednak zleceniobiorca zachorował wcześniej - przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego - i nabył prawo do zasiłku z FUS, podstawę jego wymiaru należy ustalić z uwzględnieniem tego, czy przerwa w ubezpieczeniu z innego tytułu, z którego podlegał ubezpieczeniu chorobowemu, nie przekroczyła 30 dni czy była dłuższa niż 30 dni.

Okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczęty po okresie nie dłuższym niż 30 dni od ustania tego ubezpieczenia z innego tytułu

W sytuacji gdy:

 • niezdolność do pracy zleceniobiorcy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego oraz
 • okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po okresie nie dłuższym niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu,
 • przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przychód ubezpieczonego podlega uzupełnieniu.

Przychód ubezpieczonego należy uzupełnić do pełnej miesięcznej kwoty, od której zostałaby opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe, gdyby ubezpieczony podlegał temu ubezpieczeniu przez pełny miesiąc kalendarzowy. Przychód należy uzupełnić również za okres niezdolności do pracy, za który ubezpieczonemu przysługuje zasiłek, przypadającej w miesiącu kalendarzowym, w którym powstała ta niezdolność. Należy przy tym pamiętać o ograniczeniu miesięcznym tego przychodu do 250% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

Przykład

Ze zleceniobiorcą zawarto umowę na okres od 12 lipca do 30 września 2021 r. Osoba ta podlega ubezpieczeniu chorobowemu od 12 lipca 2021 r. i jest uprawniona do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia. Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie akordowe. W lipcu 2021 r. przepracował 10 dni, a gdyby był zatrudniony od pierwszego dnia miesiąca, pracę powinien wykonywać przez 22 dni. Przychód za ten okres wyniósł 2500 zł. Przez 5 dni zleceniobiorca przebywał na zwolnieniu lekarskim. W tym przypadku, aby ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, przychód należy uzupełnić do pełnej miesięcznej kwoty, tj.:

 • 2500 zł - 342,75 zł (2500 zł x 13,71%) = 2157,25 zł,
 • 2157,25 zł : 10 dni x 22 dni = 4745,95 zł (przychód stanowiący podstawę wymiaru zasiłku chorobowego).

Okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczęty po okresie dłuższym niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu lub brak wcześniejszego okresu podlegania temu ubezpieczeniu

W przypadku gdy przerwa w ubezpieczeniu chorobowym jest dłuższa niż 30 dni albo zleceniobiorca nie miał poprzednio żadnych okresów ubezpieczenia chorobowego, okresem, z którego przyjmowany jest przychód do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, jest miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. Podstawę tę stanowi:

1. dla zleceniobiorców, dla których odpłatność za wykonywanie umowy określono kwotowo - kwota przychodu określona w umowie przypadająca na miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71%;

Przykład

Zleceniobiorca ma określone w umowie zawartej od 1 lipca 2021 r. wynagrodzenie w stałej miesięcznej kwocie wynoszącej 3000 zł brutto. W tym samym miesiącu był niezdolny do pracy z powodu choroby przez 3 dni. Osoba ta ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby (w wysokości 80% podstawy wymiaru). Nie ma wcześniejszego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, ale podjęła pracę po ukończeniu studiów w ciągu 90 dni od dnia ich ukończenia. Podstawą wymiaru zasiłku będzie kwota 2588,70 zł (3000 zł - 13,71%). Za 3 dni niezdolności do pracy zleceniobiorca otrzyma zasiłek chorobowy w wysokości 207,09 zł, tj.:

 • 2588,70 zł : 30 = 86,29 zł (100% stawka dzienna zasiłku),
 • 86,29 zł x 80% = 69,03 zł (80% stawka dzienna zasiłku),
 • 69,03 zł x 3 dni = 207,09 zł (zasiłek chorobowy).

2. dla zleceniobiorców, dla których odpłatność za wykonywanie umowy określono w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie - kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy, z miesiąca, w którym powstało prawo do zasiłku, jeżeli ubezpieczony nie osiągnął żadnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71%.

Przykład

Zleceniobiorca zatrudniony od 5 lipca 2021 r. tego samego dnia otrzymał zwolnienie lekarskie na 4 tygodnie i za ten okres ma prawo do zasiłku chorobowego (w wysokości 80% podstawy wymiaru). Jego wynagrodzenie jest określone stawką godzinową. W lipcu br. nie osiągnął żadnego wynagrodzenia. Zleceniodawca przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnił wynagrodzenia za lipiec 2021 r. 3 innych zleceniobiorców wykonujących taką samą pracę jak chory zleceniobiorca. Przychody tych osób za cały lipiec wyniosły:

 • zleceniobiorcy A: 2750 zł,
 • zleceniobiorcy B: 3100 zł,
 • zleceniobiorcy C: 2980 zł.

Średni przychód wynosi 2943,33 zł (8830 zł : 3), a po pomniejszeniu o kwotę składek, tj. 13,71% - 2539,80 zł. Za 4 tygodnie zwolnienia lekarskiego zleceniobiorca otrzyma 1896,44 zł, tj.:

 • 2539,80 zł : 30 = 84,66 zł (100% stawka dzienna zasiłku),
 • 84,66 zł x 80% = 67,73 zł (80% stawka dzienna zasiłku),
 • 67,73 zł x 28 dni (4 tygodnie x 7 dni) = 1896,44 zł (zasiłek chorobowy).

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42-43, art. 46, art. 48-50 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133

art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 423; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 619

PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Umowa o pracę
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Najpopularniejszym sposobem zawierania stosunku pracy jest:
  powołanie
  mianowanie
  umowa o pracę
  spółdzielcza umowa o pracę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Główny Inspektor Pracy na Kongresie „Dialog o gospodarce”
  Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Rynek pracy i jego wpływ na konkurencyjność działających przedsiębiorstw”. Debata była częścią Kongresu „Dialog o gospodarce”, zorganizowanego w Warszawie przez Federację Pracodawców Polskich w dniach 23-24 listopada 2022 r.
  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
  Konkurs ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 25 listopada 2022 r. ogłosił postępowania konkursowe na prowadzenie rehabilitacji leczniczej.
  Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
  W listopadzie 2022 r. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zgłosił się do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg o wyjaśnienie w sprawie umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przez ZUS. Do RPO zgłosił się w tej sprawie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wskazując na powtarzający się problem warunków umarzania należności.
  Europejski Filar Praw Socjalnych – 5 lat obowiązywania
  W listopadzie 2023 r. minęło 5 lat od ogłoszenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (EFPS). Jakie są najważniejsze wytyczne EFPS? Czy UE poradziła sobie z ich wdrożeniem, czy też może trzeba zmienić zasady dostosowując je do aktualnych realiów na rynku pracy?
  Wyjazdy służbowe – jaka jest odpowiedzialność pracodawcy w kwestii bezpieczeństwa?
  W ramach zapewnienia bezpieczeństwa pracownikowi posługującemu się autem służbowym, pracodawca musi zadbać o przeglądy techniczne auta oraz jego sprawne i kompletne wyposażenie, ale również kontrolować czas spędzony w podróży. Jednak obie strony – pracodawca i pracownik – muszą być świadome, że zaniechanie lub niedopilnowanie swoich obowiązków może prowadzić do kolizji drogowych, a w najgorszym przypadku do poważnych wypadków śmiertelnych.
  Firmy IT coraz chętniej zatrudniają pracowników zza granicy
  Rośnie znaczenie pracowników transgranicznych w IT, wynika z badania Gartner. Już blisko 60 proc. firm IT zatrudnia specjalistów zza granicy, którzy pracują wyłącznie zdalnie. Liczba ta w ciągu ostatnich trzech latach podwoiła się.
  ZUS: Od grudnia pracujący renciści i wcześniejsi emeryci mogą dorobić więcej
  Osoby, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, a nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, od grudnia będą mogły dorobić więcej do budżetu domowego. Niższy, bezpieczny próg limitu zwiększa się o ponad 227 zł brutto.
  Jakich kwalifikacji pracowników potrzebują pracodawcy?
  Według ekspertów z Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) niezbędne jest silniejsze powiązanie edukacji i rynku pracy. Autorzy raportu „Zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje w regionalnych branżach wiodących” podkreślają rosnące znaczenie umiejętności. Wykształcenie formalne schodzi w opiniach pracodawców na drugi plan – aż w 80% ogłoszeń o pracę brak wymagań dotyczących wykształcenia. Zdaniem ekspertów to przejaw zmian na rynku pracy. Otwiera się era potwierdzonych umiejętności – kwalifikacji rynkowych.
  66 proc. górników na razie nie myśli o tym, co będzie robić „po węglu”
  Mimo świadomości koniecznego wygaszania wydobycia węgla w Polsce tylko jedna trzecia górników deklaruje, że zastanawiała się, co będzie robić po zamknięciu kopalni. 30 proc. zamierza się przekwalifikować, a 15 proc. – założyć własną działalność. W tym obszarze bardziej aktywni są górnicy z Wielkopolski, których zdecydowana większość spodziewa się zamknięcia kopalni w ciągu najbliższej dekady.
  Polskie weto w Brukseli wobec projektów unijnych
  Ministerstwo Sprawiedliwości postuluje zawetowanie dyrektywy ograniczającej zachęty inwestycyjne w Polsce. Minister zapowiedział, że zaapeluje o weto rządu w tej sprawie podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów.
  „Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym
  Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy? Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.
  Szanse Polaków na własne „M”
  To będzie jedna z ważniejszych debat w Pracodawcach RP. Już sam temat wskazuje na to, że rozmowa będzie dotyczyła ogromnej części naszego społeczeństwa. Szanse Polaków na własne „M”.
  Rynek pracy odporny na zawirowania w gospodarce
  Stopa bezrobocia w październiku 2022 r. wyniosła 5,1 proc., podobnie jak we wrześniu - podał GUS.
  Ustawa o fundacji rodzinnej już w Sejmie. Dobra wiadomość dla polskich firm
  Projekt ustawy o fundacji rodzinnej, który wpłynął właśnie do Sejmu, odzwierciedla najlepsze praktyki europejskie w zakresie zabezpieczania aktywów na pokolenia, odnosząc je do polskich realiów. Są duże szanse, że ustawa zostanie uchwalona w I kwartale 2023 roku – uważa Konfederacja Lewiatan.
  Integracja Ukraińców na rynku pracy – będzie raport pracodawców, NGO i administracji
  Przedstawiciele administracji publicznej, pracodawców, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i urzędów pracy uważają, że konieczne jest wspólne wsparcie integracji na polskim rynku pracy osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Podczas okrągłego stołu prezentowany był projekt Lewiatana dotyczący aktywizacji zawodowej Ukraińców.
  Jak zielona transformacja wpływa na zdrowie?
  Zapraszamy na premierę raportu, który przedstawia pozytywne skutki zdrowotne wprowadzenia opracowanych i planowanych inicjatyw oraz strategii dla mieszkańców Unii Europejskiej i środowiska na jej terenie.
  Notebooki dla uczniów i nauczycieli powinno dostarczyć wiele firm
  W przetargu na dostawę 750 tys. notebooków dla uczniów oraz 450 tys. dla nauczycieli powinna zostać wyłoniona nie jedna firma a kilka - uważa Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.
  Na widok tych ogłoszeń kandydaci wpadają w szał - co denerwuje pracowników w ofertach pracy?
  Portal pracy RocketJobs.pl zapytał swoich użytkowników jak powinno wyglądać dobre ogłoszenie o pracę. Na podstawie ich odpowiedzi, w ramach kampanii Jak pisać SPOKO ogłoszenia o pracę, powstała specjalna platforma edukacyjna dla firm i rekruterów. Z danych portalu wynika m.in., że dobrze skonstruowana pod względem treści oferta zwiększa zainteresowanie kandydatów o ok. 80% .
  Praktyczne informacje o PUE ZUS – webinaria dla płatników składek
  Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS umożliwia dostęp online do wielu usług ZUS, jest źródłem informacji i daje możliwość samodzielnego tworzenia dokumentów, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.
  Sytuacja FUS będzie stabilna, ale nadal będzie on deficytowy
  W latach 2023–2027 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) nadal pozostanie deficytowy, co oznacza konieczność dalszego zasilania go m.in. dotacją z budżetu państwa – wynika z najnowszej prognozy ZUS.
  Rynek pracy 2023
  Jakie zmiany szykują się na polskim ryku pracy dla młodych osób w 2023 r.? Dlaczego wśród Polaków jest niski poziom aktywności zawodowej? Czy będzie obowiązywało stypendium stażowe i pożyczka edukacyjna?
  Umowy cywilnoprawne 2023 – wskazówki ZUS-u
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) ma prawo kontrolować zawierane umowy cywilnoprawne i kwestionować ich kwalifikację prawną. Jeżeli więc zamierzasz podpisać umowę o dzieło i zastanawiasz się czy wykonywane czynności nie będą się kwalifikowały jednak pod umowę zlecenia czy świadczenia usług – sprawdź poniższe przykłady i wytyczne ZUSu.
  Co przeszkadza kandydatom w ofertach pracy?
  Dobrze skonstruowana pod względem treści oferta zwiększa zainteresowanie kandydatów o ok. 80%
  Wypowiedzenie umowy zlecenia 2023
  Umowa zlecenia wygasa na ogół przez wykonanie zleconej czynności – zdarzają się jednak sytuacje kiedy trzeba wypowiedzieć umowę. Jak to zrobić? Czy każdą umowę zlecenia można wypowiedzieć? Czy za wypowiedzenie grożą jakieś konsekwencje prawne?