| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Jak ubiegać się o świadczenia emerytalno-rentowe po zmianie przepisów

Jak ubiegać się o świadczenia emerytalno-rentowe po zmianie przepisów

Od 23 listopada 2011 r. obowiązuje nowe rozporządzenie regulujące postępowanie w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych. W odróżnieniu od dotychczasowych przepisów przewiduje ono m.in. możliwość elektronicznego zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę, a także określa zasady ubiegania się o emeryturę lub rentę w drodze wyjątku.

Złożenie dokumentów oraz wydanie decyzji

Dowody z dokumentów oraz pisemne zeznania świadków muszą zostać dołączone do wniosku w oryginale. To samo dotyczy pisemnych oświadczeń zainteresowanego. W tym zakresie dotychczas obowiązujące przepisy nie uległy zmianie. Nowe regulacje dopuszczają natomiast możliwość posłużenia się w postępowaniu dowodami, takimi jak kopie dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściwe instytucje ubezpieczeniowe państw, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, lub przekazane przez tę instytucję w formie elektronicznej.

Nowe rozporządzenie wprowadza bardzo istotną regulację (potwierdzającą praktykę stosowaną przez ZUS) dla osób, które nie mogą udowodnić okresów składkowych i nieskładkowych lub wysokości wynagrodzenia z powodu likwidacji bądź przekształcenia zakładu pracy, w którym były zatrudnione. Jeśli uda im się odnaleźć dokumentację osobowo-płacową przechowywaną przez upoważnione do tego podmioty (np. archiwa), ZUS może uznać również kopie dokumentów stwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe lub wynagrodzenia, poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zobacz także: Wskaźniki i stawki: Emerytury i renty >>

Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, jeżeli wniosek w sprawie świadczenia nie zawiera danych niezbędnych do jego rozpatrzenia (np. wskazania rodzaju świadczenia, o które ubiega się wnioskodawca) lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów (np. świadectwa pracy, zaświadczenia pracodawcy) – ZUS wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 14 dni. Nieusunięcie tych braków powoduje wydanie decyzji o odmowie prawa do świadczenia.

WAŻNE!

W razie nieuzupełnienia wniosku w sprawie świadczenia o niezbędne dane lub wymagane dokumenty w terminie nie krótszym niż 14 dni od wezwania, ZUS wydaje decyzję o odmowie prawa do świadczeń.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa lub wysokości świadczeń emerytalno-rentowych kończy się wydaniem decyzji przez ZUS. Nowe rozporządzenie określa, jakie elementy musi zawierać decyzja ustalająca prawo do świadczenia, zawieszająca to prawo, a także wstrzymująca wypłatę świadczenia. Zgodnie z nowymi regulacjami, po wydaniu decyzji w sprawie świadczenia ZUS może – na wniosek zainteresowanego – zwrócić oryginały dokumentów, które dostarczył on wcześniej do ZUS. Nie dotyczy to jednak:

  • zaświadczeń potwierdzających wysokość wynagrodzenia,
  • rachunków poniesionych kosztów pogrzebu oraz
  • pisemnych zeznań świadków i oświadczeń zainteresowanego.

Świadczenia w drodze wyjątku

Rozporządzenie z 11 października 2011 r. wprowadza nową regulację w postępowaniu w sprawach świadczeń przyznawanych przez Prezesa ZUS w drodze wyjątku (na podstawie art. 82 ust. 2 i art. 83 ustawy emerytalnej). Przepisy te potwierdzają dotychczasową praktykę ZUS w tym zakresie.

Zgodnie z nowymi regulacjami, postępowanie w sprawach świadczeń przyznawanych przez Prezesa ZUS w drodze wyjątku jest wszczynane na wniosek osoby zainteresowanej. Oceniając okoliczności uzasadniające przyznanie świadczenia organ ten może posiłkować się zaświadczeniami wystawionymi przez odpowiednie podmioty, potwierdzającymi m.in. aktualne zatrudnienie, wysokość i źródła osiąganego przychodu, wysokość świadczeń otrzymywanych na podstawie odrębnych przepisów (np. świadczeń rodzinnych, świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej lub zasiłku dla bezrobotnych), rodzaj oraz wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego czy sytuację materialną najbliższych członków rodziny, z którymi prowadzi gospodarstwo domowe.

W celu potwierdzenia określonych okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia w drodze wyjątku (np. niepozostawania w zatrudnieniu, nieotrzymywania świadczeń na podstawie odrębnych przepisów) ZUS może też zażądać oświadczenia osoby zainteresowanej.

Wypłata świadczenia przyznanego w drodze wyjątku jest realizowana przez okres wskazany w decyzji Prezesa ZUS. Wstrzymanie wypłaty tego świadczenia następuje bez konieczności wydawania przez ZUS odrębnej decyzji. Decyzja ta jest wydawana wtedy, gdy w trakcie okresu, na który ustalono uprawnienia, ustały okoliczności będące podstawą przyznania tego świadczenia (np. znacznie polepszyła się sytuacja materialna osoby uprawnionej).

WAŻNE!

Świadczenie przyznane w drodze wyjątku jest wypłacane przez okres wskazany w decyzji Prezesa ZUS.

Podstawa prawna:

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »