Kategorie

Ustawa deregulacyjna - ułatwienia dla przedsiębiorców

Krzysztof Rustecki
Oświadczenia zamiast zaświadczeń, badanie stanu trzeźwości pracownika na żądanie pracodawcy to nowości przewidziane przez ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca.

Ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (tzw. ustawa deregulacyjna) wprowadza zmiany, które mają wyeliminować bariery i ograniczenia dotyczące m.in. sfery wolności gospodarczej przedsiębiorców.

Ustawa ma na celu zredukować nadmierne obciążenia finansowe i biurokratyczne, z jakimi zmagają się pracodawcy. Główne zamierzenia ustawy deregulacyjnej to m.in.:

 • ograniczenie biurokracji,
 • zmniejszenie kosztów faktycznych działalności,
 • wprowadzenie instytucji oświadczenia w miejsce obowiązku przedkładania zaświadczeń,
 • uproszczenie procedur podejmowania działalności gospodarczej,
 • usuwanie z systemu prawa polskiego przepisów niekorzystnych dla przedsiębiorców,
 • poprawa przepisów prawa dotyczących przedsiębiorców,
 • uzupełnienie ustaw potrzebnymi z punktu widzenia przedsiębiorców rozwiązaniami prawnymi.

Oświadczenia zamiast zaświadczeń

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza prawo składania oświadczeń w miejsce obecnego obowiązku przedstawiania zaświadczeń.

Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS wyda przez internet >>

Powyższa zmiana może zredukować koszty pracodawcy wynikające ze sporządzania takich zaświadczeń.

Według zmienionego brzmienia art. 220 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej nie może żądać m.in. od przedsiębiorcy zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

 • znane są one organowi z urzędu,
 • możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
  – posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
  – rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  – wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  – przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

Powyższa zmiana przepisów ma m.in. na celu to, aby zamiast od przedsiębiorcy organy administracji publicznej pozyskiwały jak najwięcej informacji od innych organów administracyjnych Państwa (w tym drogą elektroniczną).

Reklama

Analogiczne zmiany wprowadzono w art. 306d ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Ponadto organ podatkowy żądający np. od przedsiębiorcy zaświadczenia albo oświadczenia w celu potwierdzenia określonych faktów albo stanu prawnego jest zobowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia.

Poza tym na organy podatkowe nałożono obowiązek udostępniania informacji zawartych w aktach spraw podatkowych (z wyłączeniem informacji uzyskanych na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego od banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i towarzystw funduszy inwestycyjnych), organom, które na podstawie odrębnych ustaw są zobowiązane do przyjęcia zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów (przychodów) lub zaświadczenia albo oświadczenia o niezaleganiu w podatkach, w zakresie niezbędnym do weryfikacji treści oświadczenia (dodany art. 299c Ordynacji podatkowej). Regulacja ta umożliwia organowi, do którego zostanie złożone np. oświadczenie o wysokości dochodu lub o braku zaległościach podatkowych, przeprowadzenie sprawdzenia takiego oświadczenia.


Od 1 lipca br. pracownik, który będzie się ubiegać w urzędzie gminy/miasta o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do wniosku o przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych może złożyć zamiast zaświadczenia od pracodawcy stosowne oświadczenie potwierdzające termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy, oraz okresy zatrudnienia.

Reklama

Oświadczenie to pracownik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ponadto pracownik jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Uprzednio przepisy wymagały bezwzględnego dołączenia zaświadczenia od pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wpisu tego dokonuje marszałek województwa na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia.

Czy osobę, która pracowała jako pracownik tymczasowy, można zatrudnić w tej samej firmie na okres próbny >>

Na podstawie zmienionego brzmienia art. 18h ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) marszałek województwa przed dokonaniem wpisu do rejestru może wezwać podmiot do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, zaświadczenia albo oświadczenia potwierdzających numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został nadany, a także nazwę i adres organu ewidencyjnego. Oświadczenie to podmiot składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest ponadto zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W obowiązującym stanie prawnym marszałek województwa mógł tylko żądać dokumentów potwierdzających te dane.

Badanie stanu trzeźwości pracownika

W ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmieniono definicję „wydzielonego stoiska”. Obecnie stanowi ono oddzielony od pozostałej powierzchni punkt sprzedaży, ciąg handlowy lub ladę. W wyniku nowelizacji zlikwidowano wymóg posiadania kasy fiskalnej przez każde wydzielone stoisko sprzedające alkohol, co m.in. może obniżyć koszty zatrudnienia kasjerów, ochrony stoiska związanego z obecnością gotówki w kasie, transportu gotówki. Ponadto zostanie zredukowany obowiązek tworzenia osobnych grafików pracy kasjerów, jak również nadzoru nad ich pracą.

Co może zrobić pracodawca, gdy pracownik jest nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków >>

Jednocześnie, na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie samego pracownika, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (znowelizowany art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości...). Obecnie obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość badania, ale tylko na żądanie pracownika. Zabiegu pobrania krwi będzie mógł dokonać tylko fachowy pracownik służby zdrowia.

Podstawa prawna:

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.