Kategorie

Ustawa deregulacyjna - ułatwienia dla przedsiębiorców

Krzysztof Rustecki
Oświadczenia zamiast zaświadczeń, badanie stanu trzeźwości pracownika na żądanie pracodawcy to nowości przewidziane przez ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca.

Ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (tzw. ustawa deregulacyjna) wprowadza zmiany, które mają wyeliminować bariery i ograniczenia dotyczące m.in. sfery wolności gospodarczej przedsiębiorców.

Ustawa ma na celu zredukować nadmierne obciążenia finansowe i biurokratyczne, z jakimi zmagają się pracodawcy. Główne zamierzenia ustawy deregulacyjnej to m.in.:

 • ograniczenie biurokracji,
 • zmniejszenie kosztów faktycznych działalności,
 • wprowadzenie instytucji oświadczenia w miejsce obowiązku przedkładania zaświadczeń,
 • uproszczenie procedur podejmowania działalności gospodarczej,
 • usuwanie z systemu prawa polskiego przepisów niekorzystnych dla przedsiębiorców,
 • poprawa przepisów prawa dotyczących przedsiębiorców,
 • uzupełnienie ustaw potrzebnymi z punktu widzenia przedsiębiorców rozwiązaniami prawnymi.

Oświadczenia zamiast zaświadczeń

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza prawo składania oświadczeń w miejsce obecnego obowiązku przedstawiania zaświadczeń.

Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS wyda przez internet >>

Powyższa zmiana może zredukować koszty pracodawcy wynikające ze sporządzania takich zaświadczeń.

Według zmienionego brzmienia art. 220 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej nie może żądać m.in. od przedsiębiorcy zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

 • znane są one organowi z urzędu,
 • możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
  – posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
  – rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  – wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  – przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

Powyższa zmiana przepisów ma m.in. na celu to, aby zamiast od przedsiębiorcy organy administracji publicznej pozyskiwały jak najwięcej informacji od innych organów administracyjnych Państwa (w tym drogą elektroniczną).

Analogiczne zmiany wprowadzono w art. 306d ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Ponadto organ podatkowy żądający np. od przedsiębiorcy zaświadczenia albo oświadczenia w celu potwierdzenia określonych faktów albo stanu prawnego jest zobowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia.

Poza tym na organy podatkowe nałożono obowiązek udostępniania informacji zawartych w aktach spraw podatkowych (z wyłączeniem informacji uzyskanych na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego od banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i towarzystw funduszy inwestycyjnych), organom, które na podstawie odrębnych ustaw są zobowiązane do przyjęcia zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów (przychodów) lub zaświadczenia albo oświadczenia o niezaleganiu w podatkach, w zakresie niezbędnym do weryfikacji treści oświadczenia (dodany art. 299c Ordynacji podatkowej). Regulacja ta umożliwia organowi, do którego zostanie złożone np. oświadczenie o wysokości dochodu lub o braku zaległościach podatkowych, przeprowadzenie sprawdzenia takiego oświadczenia.


Od 1 lipca br. pracownik, który będzie się ubiegać w urzędzie gminy/miasta o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do wniosku o przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych może złożyć zamiast zaświadczenia od pracodawcy stosowne oświadczenie potwierdzające termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy, oraz okresy zatrudnienia.

Oświadczenie to pracownik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ponadto pracownik jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Uprzednio przepisy wymagały bezwzględnego dołączenia zaświadczenia od pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wpisu tego dokonuje marszałek województwa na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia.

Czy osobę, która pracowała jako pracownik tymczasowy, można zatrudnić w tej samej firmie na okres próbny >>

Na podstawie zmienionego brzmienia art. 18h ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) marszałek województwa przed dokonaniem wpisu do rejestru może wezwać podmiot do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, zaświadczenia albo oświadczenia potwierdzających numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został nadany, a także nazwę i adres organu ewidencyjnego. Oświadczenie to podmiot składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest ponadto zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W obowiązującym stanie prawnym marszałek województwa mógł tylko żądać dokumentów potwierdzających te dane.

Badanie stanu trzeźwości pracownika

W ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmieniono definicję „wydzielonego stoiska”. Obecnie stanowi ono oddzielony od pozostałej powierzchni punkt sprzedaży, ciąg handlowy lub ladę. W wyniku nowelizacji zlikwidowano wymóg posiadania kasy fiskalnej przez każde wydzielone stoisko sprzedające alkohol, co m.in. może obniżyć koszty zatrudnienia kasjerów, ochrony stoiska związanego z obecnością gotówki w kasie, transportu gotówki. Ponadto zostanie zredukowany obowiązek tworzenia osobnych grafików pracy kasjerów, jak również nadzoru nad ich pracą.

Co może zrobić pracodawca, gdy pracownik jest nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków >>

Jednocześnie, na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie samego pracownika, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (znowelizowany art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości...). Obecnie obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość badania, ale tylko na żądanie pracownika. Zabiegu pobrania krwi będzie mógł dokonać tylko fachowy pracownik służby zdrowia.

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?