REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w rozliczaniu „małych” umów zlecenia i o dzieło

Anna Bejka

REKLAMA

Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady pobierania 18% zryczałtowanego podatku dochodowego m.in. od przychodów z umów zlecenia i o dzieło zawartych z osobami niebędącymi pracownikami płatnika, gdy kwota należności nie przekracza 200 zł. Zmiany te są korzystne dla płatników, gdyż upraszczają obowiązek rozliczania takich umów, ale znacząco obciążają budżet podatników.

Od 1 stycznia 2011 r. zryczałtowany podatek dochodowy należy pobierać m.in. z tytułu przychodów z umowy zlecenia i o dzieło zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, jeżeli kwota należności określona w takiej umowie nie przekroczy 200 zł. Oznacza to, że o zastosowaniu zryczałtowanego podatku decyduje każdorazowo tylko wysokość wynagrodzenia wynikająca z każdej takiej umowy, a nie jak do tej pory miesięczna suma należności z tego samego tytułu określonych w umowie lub w umowach.

Autopromocja

W jaki sposób w umowie zlecenia określić właściwość sądu >>

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2011 r. o konieczności pobrania zryczałtowanego podatku decyduje kwota należności wynikająca z każdej odrębnej umowy zawartej z osobą niebędącą pracownikiem firmy.

Stosowanie przez płatników 18% zryczałtowanego podatku dochodowego jest niekorzystne dla podatników, ponieważ podstawa opodatkowania nie jest pomniejszana o koszty uzyskania przychodu i ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne, a sam podatek nie zostaje pomniejszony o ewentualną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto podatnicy uzyskujący przede wszystkim przychody z tzw. małej umowy zlecenia czy o dzieło nie mają możliwości skorzystania z ulg, np. na Internet, rehabilitacyjnej, dla krwiodawców czy prorodzinnej, gdyż mogą być one stosowane tylko do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. >>

Jedyną zaletą zawierania takich umów jest brak obowiązku wykazywania przez podatnika wysokości dochodu w zeznaniu rocznym. Jednak takie rozwiązanie nie wyrównuje podatnikowi utraconych korzyści.

Porównanie zasad rozliczania

@RY1@i65/2011/001/i65.2011.001.000.0017.001.jpg@RY2@

Umowy bez kwoty należności

Można uniknąć niekorzystnych zasad rozliczania ryczałtem „małych” umów cywilnych, jeśli płatnik nie wpisze w takiej umowie kwoty należności, ale np. ustali stawkę godzinową. Wówczas dochody z takiej umowy należy opodatkować na ogólnych zasadach, a podatnik będzie mógł swobodnie korzystać z wielu możliwości obniżenia wysokości podatku, nawet jeśli miesięczny przychód będzie niższy niż 200 zł.


PRZYKŁAD

Pracodawca podpisał w styczniu 2011 r. umowę zlecenia na odśnieżanie dachu biura firmy. W umowie nie określono wysokości faktycznie przysługującego wynagrodzenia za wykonanie tej pracy. Znalazł się w niej jedynie zapis, że zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 25 zł za godzinę pracy. Zatrudniony pracował 6 godzin i należność wyniosła 150 zł. Mimo że wartość rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia nie przekroczy 200 zł, płatnik nie pobiera 18% zryczałtowanego podatku dochodowego. W tej sytuacji powinien opodatkować przychód ze zlecenia według ogólnych zasad.

Prawidłowość postępowania przedstawionego w przykładzie potwierdzają organy podatkowe. Przykładem jest interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 kwietnia 2010 r. (nr. IBPBII/1/415-105/10/ASz), który stwierdził, że „(...) skoro z opisanej we wniosku umowy o dzieło nie wynika wprost określona kwota należności za dany miesiąc z tytułu wykonania zlecenia, tylko umowa ta zawiera sposób wyliczenia tej należności według klucza: iloczyn stawki godzinowej oraz liczby rzeczywiście wykonanych godzin, to w takiej sytuacji nie jest spełniony warunek do zastosowania ryczałtu. Aby bowiem postanowienia art. 30 ust. 1 pkt 5a cyt. ustawy mogły mieć zastosowanie, to z treści umowy o dzieło, na podstawie której wypłacane jest wynagrodzenie, winna wynikać miesięczna kwota należności (...)”.

„Małe” umowy zlecenia i o dzieło zawarte na przełomie roku

Ustawa z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym... nie zawiera przepisów wprost rozstrzygających sytuację rozliczenia zawartych na przełomie roku „małych” umów zlecenia i o dzieło. Artykuł 13 tej ustawy stanowi, że znowelizowane przepisy mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2011 r. Jednak niektóre znowelizowane przepisy należy stosować do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2010 r., przy czym nie dotyczy to przepisów o rozliczaniu „małych” umów zlecenia i o dzieło. Dlatego należy przyjąć, że wypłacone należności z takich umów w 2011 r. należy rozliczać według nowych przepisów. Dochody z działalności wykonywanej osobiście, do której zalicza się przychody z umów o dzieło i zlecenia zawartych poza działalnością gospodarczą, nie są opodatkowane na zasadzie „przychodów należnych”. A więc płatnicy są zobowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu m.in. zawartych umów zlecenia i/lub o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem płatnika o wartości nieprzekraczającej 200 zł (art. 41 ust. 4 updof). Kryterium decydującym o momencie opodatkowania nie jest więc data podpisania umowy, wykonania zlecenia czy dzieła, ale dokonanie wypłaty (świadczenia) lub postawienie wynagrodzenia do dyspozycji zatrudnionego (niezależnie od faktu odebrania wynagrodzenia).

Jak rozliczać składki od zlecenia zawartego z pracownikiem w okresie urlopu bezpłatnego >>

WAŻNE!

W przypadku umowy zlecenia i/lub o dzieło zawartej na przełomie roku o możliwości stosowania ryczałtu decyduje data wypłaty należności.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Należności z umowy o dzieło z prawami autorskimi należy opodatkowywać wyłącznie na zasadach ogólnych, bez względu na ich wysokość. Przychody z praw autorskich nie są wymienione w katalogu przychodów, do których należy stosować podatek zryczałtowany (art. 13 pkt 2 i 5–9 updof). Jest to przychód z praw majątkowych, za który uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw (art. 18 updof).

WAŻNE!

Przychód z umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich należy opodatkowywać na zasadach ogólnych, bez względu na jego wysokość.


Katalog przychodów podlegających ryczałtowi – bez zmian w 2011 r.

W 2011 r. nie zmieni się zakres przychodów z działalności wykonywanej osobiście, do których należy stosować podatek zryczałtowany.

Katalog przychodów, które podlegają opodatkowaniu 18% ryczałtowym podatkiem dochodowym, jest katalogiem zamkniętym. Obejmuje on przychody:

 • z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 updof,
 • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10 updof, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 9 updof,
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  – właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której są wynajmowane lokale, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie na potrzeby związane z tą nieruchomością,
  z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 9 updof,
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 updof.

Obowiązki płatnika

Zryczałtowany 18% podatek dochodowy płatnik pobiera od przychodu, którego nie pomniejsza o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3 updof) ani o składki na ubezpieczenia społeczne. Tak obliczonego podatku nie należy obniżać o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%).

Opodatkowanych w ten sposób dochodów płatnik nie powinien łączyć z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych dla skali podatkowej (art. 30 ust. 8 updof).

Określenie wynagrodzenia w umowie o dzieło >>

W terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik pobierze podatek zryczałtowany, powinien przekazać go na rachunek właściwego urzędu skarbowego (art. 42 ust. 1 updof).

Do 31 stycznia 2011 r. musi ponadto złożyć deklarację PIT-8AR, w której wykaże podatek zryczałtowany pobrany w 2010 r. (art. 42 ust. 1a updof).

WAŻNE!

Do 31 stycznia 2011 r. płatnicy muszą złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PIT-8AR, wykazując w niej podatek zryczałtowany pobrany w 2010 r.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Będzie więcej niedziel handlowych. Wyższe wynagrodzenia pracowników. Skutki VAT

W Sejmie znajduje się projekt ustawy nowelizującej ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Znacznie zwiększy się liczba niedziel, w które handel będzie dozwolony. Ustawa rozszerzy też wynagrodzenia i inne uprawnienia pracownicze z tytułu pracy w niedzielę. Jakie byłyby skutki zwiększenia liczby handlowych niedziel w zakresie podatku VAT?

Wyrok SN: Zmarły nie skorzystał z emerytury. Trzy lata. Wdowa ma gwarantowaną wypłatę z emerytury

Wdowa otrzyma świadczenie będące udziałem w kapitale wypracowanym przez zmarłego emeryta. Uzasadnieniem gwarantowanej wypłaty jest nieskorzystanie przez emeryta ze swojego kapitału.

Zostań urzędnikiem służby cywilnej. Zgłoszenia do 31 maja 2024 r. Niższa opłata i nowe kursy

Do 31 maja 2024 r. można zgłaszać się do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Wysokość opłaty została obniżona. Dodano też nowe kursy w Systemie e-learningowym służby cywilnej.

Premier D. Tusk: W 2025 r. pensja minimalna około 4515 zł (brutto). 3407,35 zł (netto). Koniec wysokich podwyżek pensji, emerytur, zasiłków?

I koniec ten wymusza po prostu spadająca inflacja. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do corocznych podwyżek pensji, zasiłków, emerytur. Chyba musimy sobie przypomnieć, że 12% podwyżki pensji hurtem dla wszystkich "rok w rok", nie jest normalne w zrównoważonej gospodarce.

REKLAMA

Wiek emerytalny do zmiany czy zrównania: emerytura z ZUS dla kobiet dopiero po ukończeniu 65 roku życia, a dla mężczyzn

Wiek emerytalny kobiet jest do zmiany - to prawie przesądzone. Argumenty są dużej wagi: dyskryminacja - bo mężczyzn dotyczy wiek emerytalny pięć lat wyższy i ekonomiczne - kobiety z tego powodu dostają dużo niższe emerytury. Bardziej dyskusyjna jest kwestia czy ogólnie wiek emerytalny powinien być podwyższony.

Gdzie in vitro refundowane? W jakich miastach jest dofinansowanie do in vitro? [wykaz placówek]

Wreszcie! Wiele par na to czekało - wiadomo już gdzie in vitro jest refundowane. Jest szczegółowy wykaz miast i placówek. Tych miejsc jest łącznie 58! Najwięcej placówek jest w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i w Katowicach. Łączna suma przyznanych kwot na 2024 rok wynosi 359,135,885.00 zł. W latach 2024-2028” łącznie ma zostać przeznaczone 2,5 mld zł. 

Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Czy jest zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego? Komu przysługuje zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego? Kiedy przysługuje zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego? Jak uzyskać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego?

Pasek wynagrodzeń na prywatny adres email pracownika. Czy to zgodne z prawem?

Pasek wynagrodzeń na prywatny adres email pracownika. Czy to zgodne z prawem? W praktyce powstaje wiele wątpliwości jakie dane pracowników i do jakich celów może wykorzystywać pracodawca. Okazuje się, że przepisy nie są restrykcyjne, ale najważniejsza jest dobrowolna zgoda pracownika.

REKLAMA

Wypłata świadczenia urlopowego w 2024 roku a wpłata na PPK

Czy od wypłacanego w 2024 roku pracownikom świadczenia urlopowego pracodawca ma obowiązek naliczać wpłaty do PPK?

Ile płacą w komisji wyborczej do europarlamentu 2024?

Kiedy wybory do europarlamentu? W jakich godzinach są wybory do europarlamentu? Ile płacą w komisji wyborczej do europarlamentu 2024? Jak głosować w wyborach do europarlamentu? Czy członkom komisji przysługuje zwrot kosztów dojazdu?

REKLAMA