Kategorie

Zmiany w rozliczaniu „małych” umów zlecenia i o dzieło

Anna Bejka
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady pobierania 18% zryczałtowanego podatku dochodowego m.in. od przychodów z umów zlecenia i o dzieło zawartych z osobami niebędącymi pracownikami płatnika, gdy kwota należności nie przekracza 200 zł. Zmiany te są korzystne dla płatników, gdyż upraszczają obowiązek rozliczania takich umów, ale znacząco obciążają budżet podatników.

Od 1 stycznia 2011 r. zryczałtowany podatek dochodowy należy pobierać m.in. z tytułu przychodów z umowy zlecenia i o dzieło zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, jeżeli kwota należności określona w takiej umowie nie przekroczy 200 zł. Oznacza to, że o zastosowaniu zryczałtowanego podatku decyduje każdorazowo tylko wysokość wynagrodzenia wynikająca z każdej takiej umowy, a nie jak do tej pory miesięczna suma należności z tego samego tytułu określonych w umowie lub w umowach.

W jaki sposób w umowie zlecenia określić właściwość sądu >>

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2011 r. o konieczności pobrania zryczałtowanego podatku decyduje kwota należności wynikająca z każdej odrębnej umowy zawartej z osobą niebędącą pracownikiem firmy.

Stosowanie przez płatników 18% zryczałtowanego podatku dochodowego jest niekorzystne dla podatników, ponieważ podstawa opodatkowania nie jest pomniejszana o koszty uzyskania przychodu i ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne, a sam podatek nie zostaje pomniejszony o ewentualną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto podatnicy uzyskujący przede wszystkim przychody z tzw. małej umowy zlecenia czy o dzieło nie mają możliwości skorzystania z ulg, np. na Internet, rehabilitacyjnej, dla krwiodawców czy prorodzinnej, gdyż mogą być one stosowane tylko do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. >>

Jedyną zaletą zawierania takich umów jest brak obowiązku wykazywania przez podatnika wysokości dochodu w zeznaniu rocznym. Jednak takie rozwiązanie nie wyrównuje podatnikowi utraconych korzyści.

Porównanie zasad rozliczania

@RY1@i65/2011/001/i65.2011.001.000.0017.001.jpg@RY2@

Umowy bez kwoty należności

Można uniknąć niekorzystnych zasad rozliczania ryczałtem „małych” umów cywilnych, jeśli płatnik nie wpisze w takiej umowie kwoty należności, ale np. ustali stawkę godzinową. Wówczas dochody z takiej umowy należy opodatkować na ogólnych zasadach, a podatnik będzie mógł swobodnie korzystać z wielu możliwości obniżenia wysokości podatku, nawet jeśli miesięczny przychód będzie niższy niż 200 zł.


PRZYKŁAD

Reklama

Pracodawca podpisał w styczniu 2011 r. umowę zlecenia na odśnieżanie dachu biura firmy. W umowie nie określono wysokości faktycznie przysługującego wynagrodzenia za wykonanie tej pracy. Znalazł się w niej jedynie zapis, że zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 25 zł za godzinę pracy. Zatrudniony pracował 6 godzin i należność wyniosła 150 zł. Mimo że wartość rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia nie przekroczy 200 zł, płatnik nie pobiera 18% zryczałtowanego podatku dochodowego. W tej sytuacji powinien opodatkować przychód ze zlecenia według ogólnych zasad.

Prawidłowość postępowania przedstawionego w przykładzie potwierdzają organy podatkowe. Przykładem jest interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 kwietnia 2010 r. (nr. IBPBII/1/415-105/10/ASz), który stwierdził, że „(...) skoro z opisanej we wniosku umowy o dzieło nie wynika wprost określona kwota należności za dany miesiąc z tytułu wykonania zlecenia, tylko umowa ta zawiera sposób wyliczenia tej należności według klucza: iloczyn stawki godzinowej oraz liczby rzeczywiście wykonanych godzin, to w takiej sytuacji nie jest spełniony warunek do zastosowania ryczałtu. Aby bowiem postanowienia art. 30 ust. 1 pkt 5a cyt. ustawy mogły mieć zastosowanie, to z treści umowy o dzieło, na podstawie której wypłacane jest wynagrodzenie, winna wynikać miesięczna kwota należności (...)”.

„Małe” umowy zlecenia i o dzieło zawarte na przełomie roku

Ustawa z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym... nie zawiera przepisów wprost rozstrzygających sytuację rozliczenia zawartych na przełomie roku „małych” umów zlecenia i o dzieło. Artykuł 13 tej ustawy stanowi, że znowelizowane przepisy mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2011 r. Jednak niektóre znowelizowane przepisy należy stosować do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2010 r., przy czym nie dotyczy to przepisów o rozliczaniu „małych” umów zlecenia i o dzieło. Dlatego należy przyjąć, że wypłacone należności z takich umów w 2011 r. należy rozliczać według nowych przepisów. Dochody z działalności wykonywanej osobiście, do której zalicza się przychody z umów o dzieło i zlecenia zawartych poza działalnością gospodarczą, nie są opodatkowane na zasadzie „przychodów należnych”. A więc płatnicy są zobowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu m.in. zawartych umów zlecenia i/lub o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem płatnika o wartości nieprzekraczającej 200 zł (art. 41 ust. 4 updof). Kryterium decydującym o momencie opodatkowania nie jest więc data podpisania umowy, wykonania zlecenia czy dzieła, ale dokonanie wypłaty (świadczenia) lub postawienie wynagrodzenia do dyspozycji zatrudnionego (niezależnie od faktu odebrania wynagrodzenia).

Jak rozliczać składki od zlecenia zawartego z pracownikiem w okresie urlopu bezpłatnego >>

WAŻNE!

W przypadku umowy zlecenia i/lub o dzieło zawartej na przełomie roku o możliwości stosowania ryczałtu decyduje data wypłaty należności.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Należności z umowy o dzieło z prawami autorskimi należy opodatkowywać wyłącznie na zasadach ogólnych, bez względu na ich wysokość. Przychody z praw autorskich nie są wymienione w katalogu przychodów, do których należy stosować podatek zryczałtowany (art. 13 pkt 2 i 5–9 updof). Jest to przychód z praw majątkowych, za który uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw (art. 18 updof).

WAŻNE!

Przychód z umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich należy opodatkowywać na zasadach ogólnych, bez względu na jego wysokość.


Katalog przychodów podlegających ryczałtowi – bez zmian w 2011 r.

W 2011 r. nie zmieni się zakres przychodów z działalności wykonywanej osobiście, do których należy stosować podatek zryczałtowany.

Katalog przychodów, które podlegają opodatkowaniu 18% ryczałtowym podatkiem dochodowym, jest katalogiem zamkniętym. Obejmuje on przychody:

 • z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 updof,
 • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10 updof, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 9 updof,
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  – właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której są wynajmowane lokale, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie na potrzeby związane z tą nieruchomością,
  z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 9 updof,
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 updof.

Obowiązki płatnika

Zryczałtowany 18% podatek dochodowy płatnik pobiera od przychodu, którego nie pomniejsza o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3 updof) ani o składki na ubezpieczenia społeczne. Tak obliczonego podatku nie należy obniżać o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%).

Opodatkowanych w ten sposób dochodów płatnik nie powinien łączyć z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych dla skali podatkowej (art. 30 ust. 8 updof).

Określenie wynagrodzenia w umowie o dzieło >>

W terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik pobierze podatek zryczałtowany, powinien przekazać go na rachunek właściwego urzędu skarbowego (art. 42 ust. 1 updof).

Do 31 stycznia 2011 r. musi ponadto złożyć deklarację PIT-8AR, w której wykaże podatek zryczałtowany pobrany w 2010 r. (art. 42 ust. 1a updof).

WAŻNE!

Do 31 stycznia 2011 r. płatnicy muszą złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PIT-8AR, wykazując w niej podatek zryczałtowany pobrany w 2010 r.

Podstawa prawna:

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?