REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w rozliczaniu „małych” umów zlecenia i o dzieło

Anna Bejka

REKLAMA

Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady pobierania 18% zryczałtowanego podatku dochodowego m.in. od przychodów z umów zlecenia i o dzieło zawartych z osobami niebędącymi pracownikami płatnika, gdy kwota należności nie przekracza 200 zł. Zmiany te są korzystne dla płatników, gdyż upraszczają obowiązek rozliczania takich umów, ale znacząco obciążają budżet podatników.

Od 1 stycznia 2011 r. zryczałtowany podatek dochodowy należy pobierać m.in. z tytułu przychodów z umowy zlecenia i o dzieło zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, jeżeli kwota należności określona w takiej umowie nie przekroczy 200 zł. Oznacza to, że o zastosowaniu zryczałtowanego podatku decyduje każdorazowo tylko wysokość wynagrodzenia wynikająca z każdej takiej umowy, a nie jak do tej pory miesięczna suma należności z tego samego tytułu określonych w umowie lub w umowach.

Autopromocja

W jaki sposób w umowie zlecenia określić właściwość sądu >>

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2011 r. o konieczności pobrania zryczałtowanego podatku decyduje kwota należności wynikająca z każdej odrębnej umowy zawartej z osobą niebędącą pracownikiem firmy.

Stosowanie przez płatników 18% zryczałtowanego podatku dochodowego jest niekorzystne dla podatników, ponieważ podstawa opodatkowania nie jest pomniejszana o koszty uzyskania przychodu i ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne, a sam podatek nie zostaje pomniejszony o ewentualną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto podatnicy uzyskujący przede wszystkim przychody z tzw. małej umowy zlecenia czy o dzieło nie mają możliwości skorzystania z ulg, np. na Internet, rehabilitacyjnej, dla krwiodawców czy prorodzinnej, gdyż mogą być one stosowane tylko do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. >>

Jedyną zaletą zawierania takich umów jest brak obowiązku wykazywania przez podatnika wysokości dochodu w zeznaniu rocznym. Jednak takie rozwiązanie nie wyrównuje podatnikowi utraconych korzyści.

Autopromocja

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2023

Kup książkę:

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2023

Porównanie zasad rozliczania

@RY1@i65/2011/001/i65.2011.001.000.0017.001.jpg@RY2@

Umowy bez kwoty należności

Można uniknąć niekorzystnych zasad rozliczania ryczałtem „małych” umów cywilnych, jeśli płatnik nie wpisze w takiej umowie kwoty należności, ale np. ustali stawkę godzinową. Wówczas dochody z takiej umowy należy opodatkować na ogólnych zasadach, a podatnik będzie mógł swobodnie korzystać z wielu możliwości obniżenia wysokości podatku, nawet jeśli miesięczny przychód będzie niższy niż 200 zł.


PRZYKŁAD

Pracodawca podpisał w styczniu 2011 r. umowę zlecenia na odśnieżanie dachu biura firmy. W umowie nie określono wysokości faktycznie przysługującego wynagrodzenia za wykonanie tej pracy. Znalazł się w niej jedynie zapis, że zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 25 zł za godzinę pracy. Zatrudniony pracował 6 godzin i należność wyniosła 150 zł. Mimo że wartość rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia nie przekroczy 200 zł, płatnik nie pobiera 18% zryczałtowanego podatku dochodowego. W tej sytuacji powinien opodatkować przychód ze zlecenia według ogólnych zasad.

Prawidłowość postępowania przedstawionego w przykładzie potwierdzają organy podatkowe. Przykładem jest interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 kwietnia 2010 r. (nr. IBPBII/1/415-105/10/ASz), który stwierdził, że „(...) skoro z opisanej we wniosku umowy o dzieło nie wynika wprost określona kwota należności za dany miesiąc z tytułu wykonania zlecenia, tylko umowa ta zawiera sposób wyliczenia tej należności według klucza: iloczyn stawki godzinowej oraz liczby rzeczywiście wykonanych godzin, to w takiej sytuacji nie jest spełniony warunek do zastosowania ryczałtu. Aby bowiem postanowienia art. 30 ust. 1 pkt 5a cyt. ustawy mogły mieć zastosowanie, to z treści umowy o dzieło, na podstawie której wypłacane jest wynagrodzenie, winna wynikać miesięczna kwota należności (...)”.

„Małe” umowy zlecenia i o dzieło zawarte na przełomie roku

Ustawa z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym... nie zawiera przepisów wprost rozstrzygających sytuację rozliczenia zawartych na przełomie roku „małych” umów zlecenia i o dzieło. Artykuł 13 tej ustawy stanowi, że znowelizowane przepisy mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2011 r. Jednak niektóre znowelizowane przepisy należy stosować do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2010 r., przy czym nie dotyczy to przepisów o rozliczaniu „małych” umów zlecenia i o dzieło. Dlatego należy przyjąć, że wypłacone należności z takich umów w 2011 r. należy rozliczać według nowych przepisów. Dochody z działalności wykonywanej osobiście, do której zalicza się przychody z umów o dzieło i zlecenia zawartych poza działalnością gospodarczą, nie są opodatkowane na zasadzie „przychodów należnych”. A więc płatnicy są zobowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu m.in. zawartych umów zlecenia i/lub o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem płatnika o wartości nieprzekraczającej 200 zł (art. 41 ust. 4 updof). Kryterium decydującym o momencie opodatkowania nie jest więc data podpisania umowy, wykonania zlecenia czy dzieła, ale dokonanie wypłaty (świadczenia) lub postawienie wynagrodzenia do dyspozycji zatrudnionego (niezależnie od faktu odebrania wynagrodzenia).

Jak rozliczać składki od zlecenia zawartego z pracownikiem w okresie urlopu bezpłatnego >>

WAŻNE!

W przypadku umowy zlecenia i/lub o dzieło zawartej na przełomie roku o możliwości stosowania ryczałtu decyduje data wypłaty należności.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Należności z umowy o dzieło z prawami autorskimi należy opodatkowywać wyłącznie na zasadach ogólnych, bez względu na ich wysokość. Przychody z praw autorskich nie są wymienione w katalogu przychodów, do których należy stosować podatek zryczałtowany (art. 13 pkt 2 i 5–9 updof). Jest to przychód z praw majątkowych, za który uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw (art. 18 updof).

Autopromocja

WAŻNE!

Przychód z umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich należy opodatkowywać na zasadach ogólnych, bez względu na jego wysokość.


Katalog przychodów podlegających ryczałtowi – bez zmian w 2011 r.

W 2011 r. nie zmieni się zakres przychodów z działalności wykonywanej osobiście, do których należy stosować podatek zryczałtowany.

Katalog przychodów, które podlegają opodatkowaniu 18% ryczałtowym podatkiem dochodowym, jest katalogiem zamkniętym. Obejmuje on przychody:

 • z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 updof,
 • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10 updof, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 9 updof,
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  – właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której są wynajmowane lokale, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie na potrzeby związane z tą nieruchomością,
  z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 9 updof,
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 updof.

Obowiązki płatnika

Zryczałtowany 18% podatek dochodowy płatnik pobiera od przychodu, którego nie pomniejsza o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3 updof) ani o składki na ubezpieczenia społeczne. Tak obliczonego podatku nie należy obniżać o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%).

Opodatkowanych w ten sposób dochodów płatnik nie powinien łączyć z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych dla skali podatkowej (art. 30 ust. 8 updof).

Określenie wynagrodzenia w umowie o dzieło >>

W terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik pobierze podatek zryczałtowany, powinien przekazać go na rachunek właściwego urzędu skarbowego (art. 42 ust. 1 updof).

Do 31 stycznia 2011 r. musi ponadto złożyć deklarację PIT-8AR, w której wykaże podatek zryczałtowany pobrany w 2010 r. (art. 42 ust. 1a updof).

WAŻNE!

Do 31 stycznia 2011 r. płatnicy muszą złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PIT-8AR, wykazując w niej podatek zryczałtowany pobrany w 2010 r.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Okres ochronny po macierzyńskim

  Czy jest okres ochronny po macierzyńskim? Czy po powrocie z macierzyńskiego pracodawca może zwolnić pracownicę? Jak zapewnić sobie ochronę przed zwolnieniem?

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia pracownika?

  1 stycznia 2024 r. zmieni się nie tylko wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmianie ulegnie także sposób obliczania wysokości wynagrodzenia pracownika w celu porównania z wysokością minimalnego wynagrodzenia. Od tego dnia do wysokości wynagrodzenia pracownika nie będzie można wliczyć dodatku za szczególne warunki pracy.

  Polska na drugim miejscu w UE z najniższym bezrobociem. Według Eurostatu stopa bezrobocia w październiku 2023 r. wyniosła 2,8 proc

  Październik 2023 r. był kolejnym dobrym miesiącem na rynku pracy w Polsce. Z danych Eurostatu wynika, że ze stopą bezrobocia równą 2,8 proc. znajdujemy się w czołówce państw z najniższym wskaźnikiem bezrobocia w Unii Europejskiej. Nadal wypadamy znacznie lepiej niż średnia unijna wynosząca 6 proc.

  Szkolenia dla bezrobotnych. Można dostać nawet 21584 zł dofinansowania

  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia! 

  REKLAMA

  Premia świąteczna w tym roku zaskoczy pracowników? Pracodawcy planują wręczyć nawet ponad 500 zł

  W tym roku pracodawcy nie będą oszczędzać na premiach świątecznych? Ponad 500 zł premii chce wypłacić swojemu pracownikowi w tym roku 30 proc. firm. Dodatkowo prawie połowa pracodawców będzie organizować firmowe wigilie. 

  Benefity świąteczne 2024 – przedsiębiorcy będą najbardziej hojni od lat

  Rekordowo dużo firm planuje świąteczne premie dla pracowników. Deklaruje tak ponad połowa pracodawców (51 proc.). Wzrost liczby przedsiębiorców, którzy w tym okresie planują takie premie obserwujemy od 3 lat i może wiązać się to z inflacją i presją płacową. Od zakończenia pandemii rośnie też odsetek firm, które będą organizować spotkania wigilijne – takie wnioski płyną z badania, które wśród 1000 pracodawców przeprowadził Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Gfk. 

  4 grudnia - Barbórka. Co z przyszłością górników?

  W dniu 4 grudnia obchodzona jest Barbórka, to ważne tradycyjne święto dla górników i innych osób wykonujących  zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych. To święto przypada w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki trudnej pracy wykonywanej m.in. przez górników, marynarzy, architektów, kowali, kamieniarzy, dzwonników, kucharzy. Jaka jest przyszłość górników w związku z trwającym w Polsce procesem dekarbonizacji i przechodzenia na tzw. zieloną energię? Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w odbywającej się właśnie w Dubaju konferencji klimatycznej COP28.

  Legitymacja emeryta i rencisty w telefonie. Chcesz mieć plastikową legitymację w portfelu? Musisz złożyć wniosek

  Od początku 2023 roku emeryci i renciści mogą pobrać na swoje smartfony legitymację emeryta-rencisty w formie elektronicznej (mLegitymacja). Z tej możliwości skorzystało dotąd ponad 588 tys. osób. Legitymacja dostępna jest w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacja ta potwierdza m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych, czy ulg, np. ze zniżek na bilety komunikacyjne. Oczywiście można mieć również legitymację plastikową - ale trzeba w tym celu złożyć specjalny wniosek.

  REKLAMA

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. Czy należy zmienić umowę o pracę?

  W przyszłym roku dwa razy zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. do końca roku – 4300 zł. W związku z tym pracodawcy powinni sprawdzić wysokość pensji pracowników. Wynagrodzenie niższe od minimalnego może oznaczać konieczność zmiany umowy o pracę.

  Dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy. Obliczyliśmy, ile wynosi w poszczególnych miesiącach 2024 r.

  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek przysługuje za każdą godzinę pracy w nocy, niezależnie od innych należności.

  REKLAMA