Kategorie

Jak święto Trzech Króli wpłynie na czas pracy w 2011 r.

Ewa Łukasik
Ewa Łukasik
W 2011 r. 6 stycznia po raz pierwszy jest dniem wolnym od pracy, a za 1 stycznia, który wypada w sobotę, pracodawca nie odda już pracownikowi dnia wolnego. Są to najważniejsze zmiany, jakie zaszły w czasie pracy w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy.

Nowy rok kalendarzowy wiąże się z koniecznością ustalenia okresów rozliczeniowych, obliczenia wymiarów czasu pracy oraz ułożenia harmonogramów pracy. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują zmienione zasady ustalania wymiaru czasu pracy. Według nowych norm nie każde święto będzie obniżać obowiązujący pracownika w danym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy. Wymiar czasu pracy pracownika obniżą tylko te święta, które przypadną w innych dniach niż niedziele i dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Oznacza to koniec oddawania dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.

Święto Trzech Króli będzie zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego >>

Ponadto w kalendarzu pojawia się nowy dzień wolny od pracy – Święto Trzech Króli, przypadające 6 stycznia. Powyższe zmiany trzeba będzie uwzględnić przy ustalaniu wymiaru czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

Nowe zasady ustalania wymiaru czasu pracy w 2011 r.

Czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 4 miesięcy (art. 129 § 1 k.p.). Na tej podstawie ustala się liczbę godzin do przepracowania przez pracownika w danym okresie rozliczeniowym.

Obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym na podstawie znowelizowanego art. 130 § 1 k.p. oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym (4 tygodnie okresu rozliczeniowego x 40 godzin – zakładając 1-miesięczny okres rozliczeniowy. 4 pełne tygodnie mijają zawsze 28. dnia miesiąca, ponieważ tydzień zgodnie z Kodeksem pracy to 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego),
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego (czyli dni po 28. dniu miesiąca), przypadających od poniedziałku do piątku,
 • odejmując od wyżej otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby świąt przypadających w innym dniu niż niedziela i jednocześnie niebędących dla pracownika dniem wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy.

WAŻNE!

Na mocy ustawy z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zmianie uległy przepisy art. 130 k.p. Do końca 2010 r. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniżało wymiar czasu pracy o 8 godzin. Od 1 stycznia 2011 r., jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto wypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, to nie powoduje ono takiego obniżenia.

Ustalony we wskazany sposób wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym ulega ponadto obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.


Święta w 2011 r.

Wyszczególnienie świąt w 2011 r.

Tabela 1.

@RY1@i26/2011/001/i26.2011.001.000.0014.101.jpg@RY2@

W odniesieniu do rozkładów czasu pracy, w których dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy będzie sobota, w 2011 r. wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym ulegnie obniżeniu o 8 godzin z tytułu następujących świąt:

 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • 25 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 23 czerwca – dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Będą to więc święta przypadające w dni robocze od poniedziałku do piątku.

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2011 r. w przypadku pracowników, dla których zgodnie z harmonogramem czasu pracy dniem wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest sobota, święto przypadające w sobotę nie powoduje obniżenia obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym wymiaru czasu pracy. W praktyce oznacza to, że pracownikowi nie przysługuje inny dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę.

Pracownicy świadczący pracę od poniedziałku do piątku w 2011 r. zyskają dodatkowy dzień wolny od pracy – 6 stycznia Święto Trzech Króli. Tracą natomiast prawo do dnia wolnego za święto przypadające w sobotę – 1 stycznia Nowy Rok.

Przez jaki okres należy przechowywać ewidencję czasu pracy >>

Wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli (6 stycznia) w latach 2011–2020 przyniesie dodatkowo 9 dni wolnych od pracy (tylko w 2018 r. 6 stycznia przypada w sobotę). Zniesienie uprawnienia do „odzyskiwania” dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w tym samym okresie pozbawi pracowników (w stosunku do aktualnego stanu prawnego) 8 dni wolnych od pracy (2011 r. – 1 dzień, 2012 r. – 0 dni, 2013 r. – 0 dni, 2014 r. – 2 dni, 2015 r. – 2 dni, 2016 r. – 0 dni, 2017 r. – 1 dzień, 2018 r. – 0 dni, 2019 r. – 0 dni, 2020 r. – 2 dni).

Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2011 r.

Tabela 2 przedstawia czas pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2011 r., przy wyznaczeniu soboty jako dodatkowego dnia wolnego w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.

Obliczony w ten sposób wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach wskazuje, ile dni i godzin pracownik powinien w tym okresie przepracować. Graficznym planem wyznaczonych pracownikowi godzin pracy jest harmonogram czasu pracy.

Tabela 2.

@RY1@i26/2011/001/i26.2011.001.000.0014.102.jpg@RY2@


Czas pracy przy kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych

Jeżeli w zakładzie pracy obowiązuje dłuższy okres rozliczeniowy, aby obliczyć wymiar czasu pracy w takim okresie, należy zsumować wymiary miesięczne. Przykładowo dla okresu rozliczeniowego styczeń–marzec 2011 r. wymiar czasu pracy będzie wynosił 504 godziny (160 + 160 + 184 – patrz tabela 3).

Czy indywidualny rozkład czasu pracy może przewidywać odstępstwa od doby pracowniczej >>

Obliczenie wymiaru czasu pracy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy następuje przez ustalenie nominalnego czasu pracy w proporcji do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Przykładowo, jeżeli w miesięcznym okresie rozliczeniowym nominalny czas pracy dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 160 godzin, dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 3/4 etatu nominalny czas pracy wyniesie 120 godzin.

Tabela 3.

Wymiar czasu pracy dla pracowników, dla których dniem wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota w przypadku trzy- i czteromiesięcznych okresów rozliczeniowych.

@RY1@i26/2011/001/i26.2011.001.000.0014.103.jpg@RY2@

@RY1@i26/2011/001/i26.2011.001.000.0014.104.jpg@RY2@

WAŻNE!

Jeśli w harmonogramie czasu pracy danego pracownika zostanie przewidziane więcej godzin pracy niż wymiar ustalony zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, będzie to równoznaczne z planowaniem godzin nadliczbowych, co jest niedopuszczalne. Jeśli natomiast harmonogram przewiduje mniej godzin pracy, niż wynika to z ustalonego wymiaru czasu pracy, to jednocześnie następuje planowanie przestoju, czego także Kodeks pracy nie dopuszcza.

Gdy w harmonogramie dniem wolnym jest inny dzień niż sobota

Od 1 stycznia 2011 r., w konsekwencji zmian wprowadzonych w Kodeksie pracy, wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników zatrudnionych u różnych pracodawców, a nawet grup pracowników zatrudnionych u tego samego pracodawcy będzie różny. Wymiar czasu pracy będzie uzależniony od terminów dni wolnych od pracy wynikających z harmonogramu czasu pracy konkretnego pracownika. W praktyce oznacza to, że w przypadku gdy dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy przypadną w dni świąteczne – wymiar czasu pracy pracownika będzie wyższy niż obliczony w ww. tabelach. Wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym święto przypadające w dniu wolnym od pracy (wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy) nie obniża wymiaru czasu pracy, powoduje sytuację, że pracownik, którego dzień wolny od pracy przypada w święto, będzie musiał to święto odpracować.


Przykład

Zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy dla pracownika A. dniem wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest poniedziałek. Oznacza to, że święta przypadające w poniedziałek nie obniżą wymiaru czasu pracy obowiązującego tego pracownika. W 2011 r. w poniedziałek przypada: Poniedziałek Wielkanocny (25 kwietnia), Święto Wojska Polskiego oraz WNMP (15 sierpnia) i drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia).

W konsekwencji pracownika obowiązuje następujący wymiar czasu pracy:

 • kwiecień – 168 godz. – 21 dni,
 • sierpień – 184 godz. – 23 dni,
 • grudzień – 176 godz. – 22 dni.

W porównaniu więc z pracownikiem, dla którego dniem wolnym od pracy jest sobota, pracownik ten w 2011 r. przepracuje 3 dni więcej (24 godziny).

WAŻNE!

Od 2011 r. pracownik skorzysta z mniejszej liczby dni wolnych od pracy, jeżeli pracodawca zaplanuje dla niego dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w święta. Pracownicy, którzy będą z tego tytułu pracować dłużej i są opłacani stawką miesięczną w stałej wysokości, nie otrzymają wyższego wynagrodzenia.

Wprowadzone zmiany mogą spowodować, że każdego z pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy będzie obowiązywał inny wymiar czasu pracy.

Przykład

W hurtowni czynnej od poniedziałku do soboty zatrudniającej 3 pracowników jeden z nich jako dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy ma ustaloną sobotę, dla drugiego takim dniem jest poniedziałek, a dla trzeciego czwartek.

Wymiar czasu pracy tych pracowników w styczniu 2011 r. będzie wynosił odpowiednio:

 • pracownik I (wolna sobota) – 160 godz. – 20 dni,
 • pracownik II (wolny poniedziałek) – 152 godz. – 19 dni,
 • pracownik III (wolny czwartek) – 168 godz. – 21 dni – dzień wolny od pracy przypada w święto (6 stycznia), a święto nie obniża wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym i pracownik musi je odpracować.

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.