Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy od posiłków dla pracowników na koszt pracodawcy trzeba opłacać składki

Piotr Kostrzewa
Aby zapewnić lepsze warunki pracy swoim pracownikom, niektórzy pracodawcy decydują się na fundowanie im posiłków w pracy. Część pracodawców ma jednak taki obowiązek. Wartość nieodpłatnego posiłku jest dla pracowników przychodem ze stosunku pracy. Mimo to nie zawsze trzeba od wartości posiłku naliczyć i opłacić składki na ubezpieczenia pracowników, którzy z tych posiłków korzystają.

Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków wynika z przepisów o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy i dotyczy wyłącznie pracowników wykonujących pracę w szczególnie uciążliwych warunkach. Fundowanie posiłków pracownikom, którzy nie pracują w takich warunkach, wynika wyłącznie z dobrej woli pracodawcy.

Posiłki gwarantowane przez przepisy bhp

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie posiłki i napoje, gdy łącznie są spełnione warunki wymienione w art. 232 Kodeksu pracy:

 • pracownicy pracują w warunkach szczególnie uciążliwych,
 • zapewnienie posiłków jest niezbędne ze względów profilaktycznych.

Jadalnia w zakładzie pracy>>

Stanowiska pracy, na których pracownicy powinni otrzymywać posiłki, oraz szczegółowe zasady ich wydawania pracodawca ustala w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Gdy u pracodawcy nie działa taka organizacja, wówczas uzgadnia to z przedstawicielami pracowników.

Pracodawca musi nieodpłatnie zapewnić jeden gorący posiłek dziennie w czasie regulaminowych przerw w pracy pracownikom, którzy wykonują prace:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • związane ze szczególnym wysiłkiem fizycznym, powodującym efektywny wydatek energetyczny organizmu w ciągu zmiany roboczej,
 • pod ziemią.

Ochrona życia i zdrowia pracowników>>

Pracodawca ma również obowiązek zapewnić nieodpłatne posiłki pracownikom zatrudnionym przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych (oraz innych zdarzeń losowych). Posiłki powinny zawierać odpowiedni wskaźnik kaloryczności i wartości odżywczej. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie określa rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.


Pracodawca powinien umożliwić pracownikom spożycie posiłku we własnym punkcie gastronomicznym, np. w zakładowej stołówce. Jeżeli nie jest w stanie sam wydawać uprawnionym pracownikom odpowiednich posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej pracy lub z powodów organizacyjnych, pracownicy mogą je spożywać w obcych punktach gastronomicznych albo sami przyrządzać posiłki z produktów dostarczonych przez pracodawcę.

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy>>

Korzystanie z posiłków wydawanych w punktach gastronomicznych, które nie należą do pracodawcy, z reguły odbywa się na podstawie wydanych przez pracodawcę bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych.

Wartość tych posiłków, zarówno w formie gotowej do spożycia we własnej lub obcej placówce gastronomicznej, jak i w formie gotowych produktów do przygotowania posiłków, jest wolna od składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, bez ograniczenia kwotowego (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

WAŻNE!

Koszty posiłków udostępnianych pracownikom na podstawie przepisów bhp są zwolnione ze składek, niezależnie od ich wartości pieniężnej.

Zwolnienie ze składek przysługuje wyłącznie wtedy, gdy pracownik otrzymuje posiłek, czyli gdy jest to świadczenie w formie rzeczowej. Pracownik nie może otrzymywać w zamian za gotowy posiłek ekwiwalentu pieniężnego, gdyż byłoby to sprzeczne z profilaktyczną funkcją posiłków (§ 8 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów).

WAŻNE!

Od ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego pracownikowi w zamian za gotowy posiłek przysługujący mu na podstawie przepisów bhp, należy opłacić składki na ubezpieczenia pracownika.


PRZYKŁAD

Jan K. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o., której przedmiotem działalności gospodarczej jest wydobywanie węgla kamiennego. Z uwagi na to, że Jan K. wykonuje pracę pod ziemią, pracodawca udostępnia mu w zakładowej stołówce jedno gorące danie, a także napoje. Posiłki i napoje przysługują pracownikowi na mocy przepisów bhp, dlatego ich wartości pieniężnej nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika.

Analogicznie jest w przypadku, gdy pracownicy sami przygotowują posiłki. Zwolnienie ze składek przysługuje pod warunkiem, że otrzymują oni od pracodawcy gotowe produkty. Oznacza to, że gdy sami kupią produkty na rachunek wystawiony na swoje nazwisko, a także gdy otrzymują od pracodawcy gotówkę na zakup produktów, wartość tych produktów musi zostać uwzględniona w podstawie wymiaru składek. Jeśli jednak pracownik sam kupuje produkty, ale faktura jest wystawiona na pracodawcę, uznaje się, że pracodawca zapewnił pracownikowi posiłek w naturze i koszt zakupu tych produktów jest zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Posiłki o miesięcznej wartości do 190 zł

Niejednokrotnie pracodawcy przyznają posiłki pracownikom, którzy nie pracują w szczególnie uciążliwych warunkach. W praktyce pracownicy spożywają wówczas posiłki w zakładowej stołówce. Możliwe jest również, by pracownicy spożywali posiłki w obcym punkcie gastronomicznym (restauracji, barze, stołówce) na podstawie wydanych przez pracodawcę bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania posiłku. Ważne jest jednak, by bony, kupony lub talony podlegały wymianie wyłącznie na gotowe posiłki, a nie np. na artykuły spożywcze w marketach. Tak wynika z pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 19 listopada 2004 r., znak: DUS-400-169-WB/04.

Tworzenie służby bhp w firmie>>

W obu tych przypadkach wartość posiłków sfinansowanych ze środków pracodawcy jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł, pod warunkiem że pracownicy nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Jeżeli wartość udostępnionych pracownikowi posiłków przekracza miesięcznie 190 zł, kwotę nadwyżki należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika.


PRZYKŁAD

Tomasz W. jest zatrudniony w banku. Zgodnie z obowiązującym w banku regulaminem wynagradzania otrzymał miesięczny bon obiadowy (bez prawa do ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu). Bon obiadowy uprawnia do otrzymania jednego zestawu obiadowego dziennie od poniedziałku do piątku i jest realizowany w restauracji, z którą bank zawarł stosowną umowę w tym zakresie. Bank za miesięczny bon obiadowy wydawany Tomaszowi W. płaci restauracji 300 zł. Z tego względu kwota nadwyżki ponad kwotę 190 zł (110 zł) musi zostać uwzględniona przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Tomasza W.

Bony towarowe uprawniające do otrzymania artykułów spożywczych

Zdarza się, że pracodawcy wydają swoim pracownikom bony towarowe lub inne dowody, na podstawie których pracownik nabywa w marketach lub w innych sklepach artykuły spożywcze (np. masło, wędlinę, nabiał). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz ZUS stoją na stanowisku, że takie bony żywieniowe nie są zwolnione ze składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Artykuły spożywcze nie stanowią bowiem posiłków w rozumieniu tego przepisu, jak również § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, który odrębnie wymienia posiłki i artykuły spożywcze.

Zatrudnienie pracownika tymczasowego>>

Bony towarowe oraz inne dowody, które pracownik może wymienić w marketach lub innych sklepach na artykuły spożywcze, mogą być zwolnione ze składek w dwóch przypadkach:

 • gdy są wydawane pracownikom pracującym w szczególnie uciążliwych warunkach, a pracodawca nie ma możliwości wydawania pracownikom gotowych posiłków (na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
 • gdy są finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (bez względu na wartość) lub wypłacane na podstawie układu zbiorowego pracy z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe u pracodawców, którzy nie tworzą zfśs (§ 2 ust. 1 pkt 19 i pkt 20 ww. rozporządzenia).

Składki na ubezpieczenia od dodatkowych świadczeń dla pracowników>>

W przypadku gdy bony, kupony czy inne dowody są wydawane pracownikom pracującym w warunkach szczególnie uciążliwych, z dowodów tych musi wynikać, że uprawniają one do otrzymania posiłków, artykułów spożywczych albo napojów bezalkoholowych. Gdy pracownik otrzymuje bon czy kupon, który może zrealizować w punkcie sprzedaży wieloasortymentowej (np. w sieciach handlowych), a z tego bonu lub kuponu nie wynika, że w zamian może otrzymać wyłącznie artykuły spożywcze, to ZUS może uznać, że taki bon nie jest bonem żywieniowym, lecz bonem towarowym i jego wartość musi zostać doliczona do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownika.


Posiłki jako korzyści materialne wynikające z zakładowych przepisów o wynagradzaniu

Pracodawca może w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w innych przepisach o wynagradzaniu przyznać swoim pracownikom prawo do zakupu napojów, posiłków lub artykułów spożywczych po cenach niższych niż detaliczne. Korzyść materialna, jaką osiąga wówczas pracownik (tj. wartość posiłku sfinansowana przez pracodawcę) jest zwolniona ze składek na mocy § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Aby uzyskać zwolnienie ze składek, muszą być zatem spełnione łącznie dwa warunki:

 • pracownik musi ponosić częściową odpłatność za otrzymywane napoje, posiłki lub artykuły spożywcze,
 • prawo do zakupu po cenach niższych niż detaliczne wynika z obowiązujących w zakładzie przepisów o wynagradzaniu (układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub innych przepisów o wynagradzaniu).

W tym przypadku nie ma ograniczenia kwotowego. Zatem korzyść pracownika z tego tytułu może przekraczać 190 zł miesięcznie i nie będzie pociągać za sobą obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Na tej podstawie nie mogą być zwolnione ze składek korzyści materialne polegające na uprawnieniu do otrzymania od pracodawcy bonów, kuponów, talonów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na jego podstawie napojów, posiłków lub artykułów spożywczych, nawet jeżeli pracownik zwraca pracodawcy część kosztów poniesionych na ich zakup. Zwolnienie dotyczy bowiem korzyści materialnej polegającej na „(...) uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług (...)”.

Zasady tworzenia instrukcji bhp>>

Bon, kupon, talon lub inny tego rodzaju dowód nie należą do artykułów, przedmiotów lub usług wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia choćby z tego względu, że nie sposób w odniesieniu do niego mówić o cenie detalicznej. Przepis ten odnosi się wyłącznie do tych artykułów, przedmiotów lub usług, które są powszechnie oferowane w sprzedaży, a co za tym idzie posiadają cenę detaliczną.

Podstawa prawna:

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowe zasady przy przyjęciu do policji

  Od dnia 31 marca 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Jakie zaszły zmiany? Poniżej wykaz najważniejszych zagadnień. 

  Jakie zyski z Pracowniczych Planów Kapitałowych? Symulacja

  25 tys. zł brutto zwrotu w ciągu dekadytyle po 10 latach wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie mogła wypłacić osoba uzyskująca aktualne, średnie wynagrodzenie. Tym samym, zarobi o blisko 9 tys. zł więcej, niż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

  Docenianie i motywowanie pracowników: klucz do sukcesu firmy

  W czasach pandemii i pracy hybrydowej, zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników stało się jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Docenienie i motywowanie pracowników to kluczowe czynniki, wpływające na ich zaangażowanie i lojalność wobec firmy. Przedsiębiorstwa, które inwestują w zadowolenie swoich pracowników, zyskują długotrwałe korzyści w postaci zwiększenia wydajności, redukcji kosztów rotacji pracowników oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy.

  Nowe zasady zatrudniania w spółdzielni socjalnej

  Czy będą nowe zasady zatrudniania w spółdzielni socjalnej? Co może robić spółdzielna socjalna? Jak działa spółdzielna socjalna i kto może do niej należeć. Trwają prace nad  projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwie społecznym.

  ZUS walczy z nieuczciwymi firmami transportowymi

  ZUS walczy z nieuczciwymi firmami transportowymi. W związku z przypadkami nieuczciwych zachowań w firmach transportowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydował się na podjęcie bardziej stanowczych kroków. Przewoźnicy muszą teraz udzielić odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące swojej działalności oraz przesłać dokumenty związane z ustaleniem podstawy wymiaru składek.  W wielu odnotowanych przez Grupę Inelo sytuacjach przewoźnicy otrzymali zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z artykułem 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Nowe zawody medyczne

  Jakie będą nowe zawody medyczne, które dotychczas nie były uregulowane? Rząd proponuje zmiany w uregulowaniu warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte przepisami. Zajdą zmiany w doskonaleniu zawodowym osób wykonujących zawód medyczny oraz w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Będzie nowy rejestr osób wykonujących zawody medyczne.

  Masz prawo do tych pieniędzy! Dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE

  Wiele osób nie wie, że po śmierci swoich bliskich osób, ma prawo do wypłaty zgromadzonych na koncie OFE środków osoby zmarłej. Masz prawo do tych pieniędzy, a procedura nie jest skomplikowana! Jak wygląda dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE? 

  Praca za granicą 2023 - jakie zmiany w KP

  Zaszły zmiany w KP co do delegowania pracowników do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem UE. Pracodawca ma nowe obowiązki informacyjne co do warunków zatrudnienia za granicą. Poniżej szczegóły.

  Praca za granicą 2023 - jakie zmiany w KP

  Zaszły zmiany w KP co do delegowania pracowników do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem UE. Pracodawca ma nowe obowiązki informacyjne co do warunków zatrudnienia za granicą. Poniżej szczegóły.

  Międzynarodowy Dzień Widzialności Osób Transpłciowych

  W dniu 31 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Widzialności Osób Transpłciowych. Osoby transpłciowe nadal zmagają się z ogromnym problemem dyskryminacji i nierównego traktowania w życiu społecznym, rodzinnym, zawodowym czy gospodarczym. Panuje niezrozumienie i brak akceptacji.

  Nowy wzór świadectwa pracy w 2023 roku

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. W projekcie zawarto również nowy (pomocniczy) wzór świadectwa pracy. Nowe przepisy i nowy wzór wejdą w życie po upływie 7 dni od publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Nastąpi to prawdopodobnie w drugiej połowie kwietnia 2023 r. W świadectwie pracy trzeba będzie zamieszczać także informacje o wykorzystanych przez pracownika dniach: okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego.

  Monitorowanie pracy zdalnej. Czy dopuszczalna jest aplikacja monitorująca ekran pracownika?

  Czy aplikacja monitorująca ekran pracownika w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych będzie dopuszczalna w świetle nowych przepisów o pracy zdalnej?

  Work life balance w policji - co na to Komendant Główny Policji

  Policjanci skarżą się do RPO, że w dużych miastach są braki kadrowe, a mniejszych jednostkach brak wakatów, co powoduje, że raporty policjantów o przeniesienie do jednostki bliżej miejsca zamieszkania są zwykle negatywnie rozpatrywane. Policjanci są zmęczeni dojazdami, nie mają zapewnionego dobowego odpoczynku a ich praca jest przez to mało efektywna. Jak wygląda work life banace w policji - co odpowie na pismo Komendant Główny Policji? To się okaże.

  Czy będzie podwójna waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 r.?

  Czy w 2023 r. będzie podwójna waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego, tak jak ma miejsce podwójna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, w styczniu i w lipcu 2023 r. Sprawa trafiła do rządu.

  Płatne szkolenia dla pracowników

  Kto finansuje szkolenia pracowników? Czy szkolenia dla pracowników mają się odbywać w czasie ich pracy? Jakie zmiany zostały wprowadzone do KP co do szkoleń?

  O czym pracodawca musi poinformować zatrudnionych? Zmiany KP

  Nowelizacja Kodeksu pracy nakłada na pracodawców nowe obowiązki informacyjne. Na co zwrócić szczególną uwagę?

  Kontrola trzeźwości pracowników 2023 – przywilej czy paraliż dla pracodawcy?

  Ustawodawca w 2023 roku nie zwalnia tempa. Po raz kolejny pracodawców i pracowników działów kadrowo-płacowych stawia przed szeregiem wyzwań. Choć obowiązki dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a co za tym idzie -  możliwość kontroli trzeźwości pracowników przy uzasadnionym podejrzeniu, nie są nam obce, to nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy w tym zakresie, powoduje powstanie wielu pytań i wątpliwości. Jak nowe regulacje umożliwiające pracodawcom przeprowadzanie prewencyjnej kontroli trzeźwości wyglądają w praktyce? Odpowiedź na to pytanie postaram się przybliżyć w dalszej części tego artykułu. 

  Praca zdalna. Co mają do powiedzenia związki zawodowe

  Praca zdalna może być wykonywana zgodnie z zasadami ustalonymi u danego pracodawcy. Pracodawca nie ma w tym zakresie pełnej swobody. W celu ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej powinien porozumieć się z działającymi u niego organizacjami związkowymi. Jaką rolę mają do odegrania związki zawodowe w procesie ustalania zasad wykonywania pracy zdalnej? Co stanie się, kiedy pracodawca nie dojdzie do porozumienia ze związkowcami? Jak zasady pracy zdalnej ma ustalić pracodawca, u którego nie ma związków zawodowych?

  Praca kobiet - etat w domu wyceniony na milion złotych!

  Ile kosztuje etat w domu? Ile warta jest praca kobiety w domu? Ile należy się za sprzątanie, gotowanie, pranie, zakupy, opiekę nad dzieckiem? Pomimo nowych regualcji w prawie pracy i tzw. work-life balance - coraz bardziej rozwija się niewidzialna praca kobiet w domu. W sądzie w Hiszpanii sąd wycenił taką pracę kobiety na prawie milion złotych!

  13-stki - wypłata już od kwietnia 2023

  Kiedy wypłata 13-stek? Ile wynosi 13-stka w 2023 r.? Komu przysługuje dodatkowe roczne świadczenie? Jakie są zasady wypłaty 13-stek? 

  Kawa z INFORLEX: Zmiany w prawie pracy 2023

  Zapraszamy na kolejne BEZPŁATNE spotkanie online z cyklu kawa z INFORLEX. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00. Porozmawiamy o rewolucyjnych zmianach w prawie pracy 2023. Spotkanie poprowadzi ekspert Paweł Ziółkowski. 

  Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

  Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające? To nowa propozycja ustawy rządowej - jaki będzie jej finał? Czy do niedawna protestujący rodzice w sejmie z osobami z niepełnosprawnościami będą usatysfakcjonowani takimi rozwiązaniami?

  Jak negocjować podwyżkę z szefem. Lista porad

  Negocjowanie podwyżki nie zawsze się udaje ale można zastosować się do kliku prostych porad, aby zwiększyć szansę na sukces.

  Wniosek do pracodawcy o pracę na stałe. Co znaczy w praktyce?

  Nowelizacja Kodeksu pracy ustanowiła nową konstrukcję – wniosek do pracodawcy o umowę o pracę na czas nieokreślony.

  Dłuższy urlop rodzicielski - zmiany w KP

  Nowe zasady i wymiar urlopu rodzicielskiego. W prawie pracy zaszły spore zmiany. Przykładowo rodzice, którzy posiadają zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - też mają prawo do urlopu rodzicielskiego.