Kategorie

Jak opodatkowane są pozapłacowe świadczenia dla pracowników

Krzysztof Tomaszewski
Krzysztof Tomaszewski
Nie trzeba płacić podatku, gdy wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie przekracza w roku podatkowym 380 zł.
Reklama

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Uregulowania te zawarte są w art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT).

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Chodzi o wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Te przepisy znajdują się w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Ważny limit

Do przychodów pracownika zalicza się nie tylko otrzymane pieniądze, ale również świadczenia rzeczowe. Wyjątkiem są świadczenia zwolnione z podatku, a wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Według tej regulacji rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

PRZYKŁAD:
BILETY NA KONCERTY I DO TEATRU

Pan Bartłomiej pracuje w firmie produkcyjnej. W ciągu 2007 roku otrzymał od firmy bilety na koncert, a także do kina i teatru. W sumie bilety te kosztowały 210 zł. Zakupy tych biletów zostały sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pan Bartłomiej nie musi być obciążany PIT w związku z otrzymanymi od pracodawcy biletami. Art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT zwalnia od podatku wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości m.in. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Świadczenia BHP

Reklama

Zwolnione z PIT są świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ulga ta dotyczy jednak tylko tych świadczeń, których zasady przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub wydanych na ich podstawie rozporządzeń. I tak np. wiele firm zatrudnia pracowników przy pracach budowlanych i przy produkcji. Według obowiązujących unormowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownikom przysługuje odzież robocza oraz ekwiwalent za pranie tej odzieży, gdyż pracodawca nie pierze jej we własnym zakresie.

Zwolnione z podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Z kolei zasady przyznawania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej reguluje ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm., dalej kodeks pracy). Zgodnie z art. 2379 par. 3 kodeksu pracy, jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacenia przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Wobec tego wypłacany ekwiwalent za pranie odzieży roboczej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT.

PRZYKŁAD:
Z BIURA DO PORZĄDKOWANIA TERENU

W firmie oddelegowano pracownika administracji do porządkowania terenu. Prace wykonywał przez pięć dni. W tym czasie pracownik ten otrzymał posiłki. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT, zwolnione z podatku dochodowego są: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych. Wykonywanie prac porządkowych przez pracownika biura nie stanowi istoty jego zatrudnienia. Charakter świadczonej pracy związany jest z zatrudnieniem w administracji firmy. Tymczasowe przesunięcie tego pracownika do wykonywania innej pracy nie stanowi zatrudnienia w innych warunkach. Dlatego nie można skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT.

Używanie własnej odzieży

Ważne znaczenie mają również przepisy art. 2377 kodeksu pracy. Wynika z nich, że pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:
• jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
• ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis ten nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie ze wspomnianymi unormowaniami, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Zatem tego rodzaju ekwiwalent jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Badania obowiązkowe

Do przychodów pracowników nie zalicza się świadczeń medycznych, które pracodawca musi ponieść na własny koszt. Zaliczają się do nich np. wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie. Koniecznym warunkiem do zakwalifikowania wydatków na świadczenia zdrowotne jako kosztów podatkowy jest udowodnienie przez pracodawcę, że musiał je ponieść, bo zobowiązywał go do tego kodeks pracy lub inne ustawy. Warto pamiętać, że art. 229 kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do finansowania trzech rodzajów świadczeń. Chodzi o badania wstępne, okresowe i kontrolne. Co do innych obligatoryjnie obciążających pracodawcę świadczeń zdrowotnych odpowiednich regulacji trzeba poszukać w ustawach szczególnych dotyczących prawa pracy.

Odwołanie z urlopu

Czasami w firmach powstają nieprzewidziane sytuacje wymagające obecności niektórych pracowników, w tym również tych, którzy zamierzali skorzystać z urlopu, lub już wyjechali na wypoczynek. W takich przypadkach pracodawcy mają prawo powiadomić pracowników, że nie będą mogli pójść na urlop w ustalonym terminie, gdyż w tym czasie są potrzebni w przedsiębiorstwie. W nadzwyczajnych sytuacjach mogą również odwołać pracowników już przebywających na urlopie wypoczynkowym i wezwać do stawienia się w firmie. Zgodnie bowiem z art. 167 par. 1 kodeksu pracy, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Pracownik, który poniósł wydatki związane z urlopem, np. na zakup biletów czy wczasów, a potem musiał stawić się w pracy, często nie ma szans na odzyskanie wydatkowanych pieniędzy. Przepisy art. 167 par. 2 kodeksu pracy stanowią, że pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Pracownik powinien sam wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zwrot kosztów odwołania z urlopu. We wniosku trzeba dokładnie przedstawić wszystkie okoliczności dotyczące np. wyjazdu na wypoczynek oraz odwołania z urlopu. Trzeba również załączyć np. bilety czy faktury dokumentujące pobyt w hotelu. Zwrot wcześniej poniesionych kosztów nie jest opodatkowany. Należy go bowiem traktować jako szczególnego rodzaju odszkodowanie, jakie otrzymuje pracownik w związku z tym, że nie mógł skorzystać z urlopu, mimo że poniósł koszty z tego tytułu.

PRZYKŁAD:
REKOMPENSATA ZA URLOP

Pan Michał mieszka w Poznaniu. Uzyskał zgodę na urlop od dyrektora firmy, w której jest zatrudniony. Rozpoczął urlop wypoczynkowy 9 października 2007 r. W ramach urlopu pojechał razem z żoną do Kudowy-Zdroju. Poniósł więc wydatki na dwa bilety na pociąg z Poznania do Kudowy-Zdroju. Po przyjeździe do hotelu Gościnne miejsce w Kudowie-Zdroju zapłacił od razu za cały pobyt swój i żony. Wyjazd z Kudowy pan Michał zaplanował na 25 października 2007 r. W związku z tym otrzymał od właściciela hotelu fakturę z opłaconą kwotą za pobyt do 25 października 2007 r.

Pan Michał jednak został odwołany z urlopu przez kierownictwo firmy i musiał się stawić w pracy w Poznaniu 15 października 2007 r. Mimo wcześniejszego wyjazdu nie otrzymał zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni pobytu w hotelu. Uzyskał natomiast zaświadczenie od właściciela hotelu Gościnne miejsce potwierdzające ten fakt. Z powodu odwołania z urlopu zgodnie z art. 167 par. 2 kodeksu pracy panu Michałowi przysługuje zwrot kosztów bezpośrednio związanych z tą sytuacją. A na koszty te - jak już wspomniano - składają się wydatki za hotel za okres od dnia odwołania go z urlopu do dnia planowanego zakończenia urlopu. Pan Michał zwrócił się zatem z prośbą do kierownictwa firmy o zwrot wspomnianych wydatków. Zwrot tych wcześniej poniesionych kosztów, które pan Michał udokumentował, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pan Michał zatem nie będzie musiał rozliczać się z otrzymania tej szczególnej rekompensaty od pracodawcy za odwołanie z urlopu.

Co do zasady odszkodowania są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Kwota zwrotu zwolnionego z PIT nie powinna przekraczać tej, którą wcześniej poniósł pracownik, np. wykupując w biurze turystycznym wakacyjny wyjazd. Od kwoty w takiej wysokości pracodawca zatem nie powinien potrącać zaliczek na PIT.

Ważne!

Do przychodów pracowników nie zalicza się świadczeń medycznych, które pracodawca musi ponieść na własny koszt. Zaliczają się do nich wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie

Podstawa prawna:
• art. 11, 12 i 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm),
• art. 167, 229, 2377, 2379 par. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.