Kategorie

Potrącenia z wynagrodzenia w 2020 r. - jak ustalić kwotę wolną

Mariusz Pigulski
Potrącenia z wynagrodzenia w 2020 r. - jak ustalić kwotę wolną/fot.shutterstock
Potrącenia z wynagrodzenia w 2020 r. - jak ustalić kwotę wolną/fot.shutterstock
Od 1 stycznia 2020 r. ustawowa płaca minimalna wzrosła do poziomu 2600 zł brutto. Spowodowało to wzrost kwot wolnych od potrąceń. Przy ich ustalaniu należy brać pod uwagę dodatkowo rodzaj dokonywanego potrącenia, finansowane z pensji składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, parametry podatkowe i ulgi stosowane przy rozliczaniu listy płac, a także wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Potrącenia z wynagrodzenia w Tarczy Antykryzysowej 3.0 – podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń jest ustalana od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2020 r. wynosi 2600 zł (lub jej części w przypadku zatrudnienia na część etatu).

Wiele wariantów kwot wolnych od potrąceń

W aktualnym stanie prawnym, na wysokość pracowniczych kwot wolnych od potrąceń wpływa:

 • wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wymiar czasu pracy zatrudnionego,
 • rodzaj potrącenia,
 • wysokość zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek, stosowanej tylko wówczas, gdy pracownik złoży oświadczenie PIT-2,
 • fakt, czy zatrudniony objęty jest zwolnieniem z podatku w postaci "zerowego PIT",
 • wysokość wpłat dokonywanych na PPK.

Pobierz bezpłatny ebook „WYNAGRODZENIA W CZASIE KRYZYSU”

Tabela 1. Od czego zależy kwota wolna od potrąceń

Parametry wpływające na kwotę wolną od potrąceń

Uwagi

Obowiązująca w danym roku ustawowa kwota minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2020 r. ustawowe minimum płacowe dla pracownika pełnoetatowego wynosi 2600 zł brutto (rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.).

Wymiar etatu pracownika

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota chroniona przed potrąceniami ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do etatu.

W tym celu w pierwszej kolejności wyznacza się kwotę minimalnego wynagrodzenia brutto w proporcji do etatu, a następnie od otrzymanej wartości odejmuje składki zusowskie i zaliczkę na podatek oraz wpłatę na PPK finansowaną przez zatrudnionego.

To samo dotyczy potrąceń dobrowolnych (stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy, który w piśmie z 22 lutego 2011 r., znak: GPP-364-4560-8-1/11/PE/RP).

Rodzaj potrącenia dokonywanego z pensji

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • ustawowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • 75% ww. minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% ww. minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w Kodeksie pracy.

Parametry podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek

Ustalając w przypadku pracowników kwotę chronioną przed potrąceniami, płacę minimalną pomniejsza się m.in. o zaliczkę na podatek, przy kalkulowaniu której zgodnie z przepisami podatkowymi uwzględnia się:

 • koszty uzyskania przychodu wynoszące miesięcznie 250 zł lub 300 zł - gdy pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę i złożył pracodawcy oświadczenie potwierdzające fakt, iż miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy;
 • 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek, która wynosi obecnie 43,76 zł i może być stosowana przez pracodawcę tylko wtedy, gdy jest on w posiadaniu złożonego przez pracownika formularza PIT-2.

Korzystanie (lub nie) przez pracownika z "zerowego PIT"

Dzięki temu zwolnieniu podatkowemu, przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof), otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, są zwolnione w 2020 r. z podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Korzystanie przez pracownika z ww. preferencji oznacza dla niego wyższą kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. Wynika to z tego, iż przy kalkulowaniu płacy minimalnej nie pomniejsza się o podatek, albowiem nie jest on w takim przypadku należny.

Uczestnictwo w PPK i wysokość należnych z tego tytułu wpłat

Po przystąpieniu przez zatrudnioną osobę do PPK, trzeba ustalać dla niej kwoty wolne od potrąceń, uwzględniając dodatkowo:

 • zaliczkę podatkową należną od wpłat na PPK finansowanych przez zakład pracy, pamiętając, że przychód z tytułu tych wpłat powstaje w miesiącu, w którym wpłata faktycznie zostanie przekazana przez podmiot zatrudniający na rachunek instytucji finansowej (por. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 października 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.382.2019.1.AM),
 • wpłaty pokrywane ze środków zatrudnionego (zarówno te obowiązkowe, jak i dodatkowe).

Wysokość wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę:

 • wpłata podstawowa - 1,5% wynagrodzenia uczestnika PPK;
 • wpłata dodatkowa - do 2,5% wynagrodzenia uczestnika PPK (wysokość tej wpłaty może być zróżnicowana w zależności od stażu zakładowego lub na podstawie regulaminu wynagradzania albo układu zbiorowego pracy; podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK).

Wysokość wpłat na PPK finansowanych przez zatrudnioną osobę:

 • wpłata podstawowa - 2% wynagrodzenia (jeżeli wynagrodzenie z różnych źródeł osiągane w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności wynagrodzenia minimalnego, wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% podstawy);
 • wpłata dodatkowa - do 2% wynagrodzenia (zatrudniony może w formie zmiany deklaracji zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania).

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń

Wyliczenia (w zł) kwot wolnych od potrąceń dla pracownika pełnoetatowego obowiązujących w 2020 r. (przy założeniu, że pracownik nie jest uczestnikiem PPK i nie korzysta z "zerowego PIT"):

Lp.

Składniki

KUP 250 zł, PIT-2

KUP 250 zł, bez PIT-2

KUP 300 zł, PIT-2

KUP 300 zł, bez PIT-2

1.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

2600,00

2.

Podstawa składek na ub. społeczne

2600,00

3.

Składka na ub. emerytalne (poz. 2 × 9,76%)

253,76

4.

Składka na ub. rentowe (poz. 2 × 1,5%)

39,00

5.

Składka na ub. chorobowe (poz. 2 × 2,45%)

63,70

6.

Suma składek na ub. społeczne (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)

356,46

7.

Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne (poz. 2 - poz. 6)

2243,54

8.

Składka na ub. zdrowotne naliczona (poz. 7 × 9%)

201,92

9.

Składka na ub. zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 7 × 7,75%)

173,87

10.

Koszty uzyskania przychodu

250,00

250,00

300,00

300,00

11.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 1 - poz. 6 - poz. 10)

1994,00

1994,00

1944,00

1944,00

12.

Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową

43,76

0,00

43,76

0,00

13.

Stawka procentowa podatku

17,00%

17,00%

17,00%

17,00%

14.

Zaliczka na podatek (poz. 11 × poz. 13) - poz. 12

295,22

338,98

286,72

330,48

15.

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 14 - poz. 9)

121,00

165,00

113,00

157,00

16.

Kwota wolna od potrąceń (poz. 1 - poz. 6 - poz. 8 - poz. 15)

1920,62

1876,62

1928,62

1884,62

Wyliczenia (w zł) kwot wolnych od potrąceń dla pracownika pełnoetatowego obowiązujących w 2020 r. (przy założeniu, że pracownik nie korzysta z "zerowego PIT" i jest uczestnikiem PPK, w związku z czym wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę w wysokości 1,5% i wpłata pokrywana z pensji pracownika na poziomie 2% naliczane są od kwoty 2600 zł):

Lp.

Składniki

KUP 250 zł, PIT-2

KUP 250 zł, bez PIT-2

KUP 300 zł, PIT-2

KUP 300 zł, bez PIT-2

1.

Wynagrodzenie za pracę

2600,00

2.

Podstawa składek na ub. społeczne

2600,00

3.

Składka na ub. emerytalne (poz. 2 × 9,76%)

253,76

4.

Składka na ub. rentowe (poz. 2 × 1,5%)

39,00

5.

Składka na ub. chorobowe (poz. 2 × 2,45%)

63,70

6.

Suma składek na ub. społeczne (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)

356,46

7.

Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne (poz. 2 - poz. 6)

2243,54

8.

Składka na ub. zdrowotne naliczona (poz. 7 × 9%)

201,92

9.

Składka na ub. zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 7 × 7,75%)

173,87

10.

Koszty uzyskania przychodu

250,00

250,00

300,00

300,00

11.

Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę (1,5% x poz. 2)

39,00

12.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 1 - poz. 6 - poz. 10 + poz. 11)

2033,00

2033,00

1983,00

1983,00

13.

Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową

43,76

0,00

43,76

0,00

14.

Stawka procentowa podatku

17,00%

17,00%

17,00%

17,00%

15.

Zaliczka na podatek (poz. 12 × poz. 14) - poz. 13

301,85

345,61

293,35

337,11

16.

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 15 - poz. 9)

128,00

172,00

119,00

163,00

17.

Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego (2% x poz. 2)

52,00

18.

Kwota wolna od potrąceń (poz. 1 - poz. 6 - poz. 8 - poz. 16 - poz. 17)

1861,62

1817,62

1870,62

1826,62

Wyliczenia (w zł) kwot wolnych od potrąceń dla pracownika pełnoetatowego obowiązujących w 2020 r. (przy założeniu, że pracownik korzysta z "zerowego PIT" i nie jest uczestnikiem PPK):

Lp.

Składniki

Kwoty

1.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

2600,00

2.

Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne

2600,00

3.

Składka na ub. emerytalne (poz. 2 × 9,76%)

253,76

4.

Składka na ub. rentowe (poz. 2 × 1,5%)

39,00

5.

Składka na ub. chorobowe (poz. 2 × 2,45%)

63,70

6.

Suma składek na ub. społeczne (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)

356,46

7.

Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne (poz. 2 - poz. 6)

2243,54

8.

Składka na ub. zdrowotne naliczona (poz. 7 × 9%)

201,92

9.

Kwota netto (poz. 1 - poz. 6 - poz. 8)

2041,62

Tabela 2. Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2020 r. (w zł) dla pracowników pełnoetatowych, niebędących uczestnikami PPK

Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz przy dobrowolnych potrąceniach na rzecz pracodawcy

KUP 250 zł, PIT-2

KUP 250 zł, bez PIT-2

KUP 300 zł, PIT-2

KUP 300 zł, bez PIT-2

Pracownik niekorzystający z "zerowego PIT"

1920,62

1876,62

1928,62

1884,62

Pracownik korzystający z "zerowego PIT"

2041,62

2041,62

2041,62

2041,62

Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

KUP 250 zł, PIT-2

KUP 250 zł, bez PIT-2

KUP 300 zł, PIT-2

KUP 300 zł, bez PIT-2

Pracownik niekorzystający z "zerowego PIT"

1440,47

1407,47

1446,47

1413,47

Pracownik korzystający z "zerowego PIT"

1531,22

1531,22

1531,22

1531,22

Przy potrącaniu kar pieniężnych

KUP 250 zł, PIT-2

KUP 250 zł, bez PIT-2

KUP 300 zł, PIT-2

KUP 300 zł, bez PIT-2

Pracownik niekorzystający z "zerowego PIT"

1728,56

1688,96

1735,76

1696,16

Pracownik korzystający z "zerowego PIT"

1837,46

1837,46

1837,46

1837,46

Przy dobrowolnych potrąceniach innych niż te na rzecz pracodawcy

KUP 250 zł, PIT-2

KUP 250 zł, bez PIT-2

KUP 300 zł, PIT-2

KUP 300 zł, bez PIT-2

Pracownik niekorzystający z "zerowego PIT"

1536,50

1501,30

1542,90

1507,70

Pracownik korzystający z "zerowego PIT"

1633,30

1633,30

1633,30

1633,30

Tabela 3. Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2020 r. (w zł) dla pracowników pracujących na część etatu, niekorzystających z "zerowego PIT" i niebędących uczestnikami PPK

Wymiar etatu

KUP 250 zł, PIT-2

KUP 250 zł, bez PIT-2

KUP 300 zł, PIT-2

KUP 300 zł, bez PIT-2

Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz przy dobrowolnych potrąceniach na rzecz pracodawcy

1/4

551,77

501,40

560,27

515,51

1/3

706,95

653,54

715,45

662,54

1/2

1002,81

959,81

1016,79

967,81

3/4

1462,21

1418,21

1470,21

1426,21

Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

1/4

413,83

376,05

420,20

386,63

1/3

530,21

490,16

536,59

496,91

1/2

752,11

719,86

762,59

725,86

3/4

1096,66

1063,66

1102,66

1069,66

Przy potrącaniu kar pieniężnych

1/4

496,59

451,26

504,24

463,96

1/3

636,26

588,19

643,91

596,29

1/2

902,53

863,83

915,11

871,03

3/4

1315,99

1276,39

1323,19

1283,59

Przy dobrowolnych potrąceniach innych niż te na rzecz pracodawcy

1/4

441,42

401,12

448,22

412,41

1/3

565,56

522,83

572,36

530,03

1/2

802,25

767,85

813,43

774,25

3/4

1169,77

1134,57

1176,17

1140,97

Tabela 4. Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2020 r. (w zł) dla pracowników pracujących na część etatu, korzystających z "zerowego PIT" i niebędących uczestnikami PPK

Wymiar etatu

KUP 250 zł, PIT-2

KUP 250 zł, bez PIT-2

KUP 300 zł, PIT-2

KUP 300 zł, bez PIT-2

Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz przy dobrowolnych potrąceniach na rzecz pracodawcy

1/4

551,77

510,40

560,27

516,51

1/3

706,95

680,54

715,45

680,54

1/2

1020,81

1020,81

1025,79

1020,81

3/4

1531,21

1531,21

1531,21

1531,21

Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

1/4

413,83

382,80

420,20

387,38

1/3

530,21

510,41

536,59

510,41

1/2

765,61

765,61

769,34

765,61

3/4

1148,41

1148,41

1148,41

1148,41

Przy potrącaniu kar pieniężnych

1/4

496,59

459,36

504,24

464,86

1/3

636,26

612,49

643,91

612,49

1/2

918,73

918,73

923,21

918,73

3/4

1378,09

1378,09

1378,09

1378,09

Przy dobrowolnych potrąceniach innych niż te na rzecz pracodawcy

1/4

441,42

408,32

448,22

413,21

1/3

565,56

544,43

572,36

544,43

1/2

816,65

816,65

820,63

816,65

3/4

1224,97

1224,97

1224,97

1224,97

Kwota wolna na przełomie roku

Wśród pracodawców pojawia się niekiedy wątpliwość, czy przy potrąceniach dokonywanych z wynagrodzenia grudniowego, wypłacanego w styczniu, stosować "nowe" czy też "stare" kwoty wolne. W kwestii tej możemy spotkać się z dwoma odmiennymi poglądami wyrażonymi w:

 • piśmie Biura Krajowej Rady Komorniczej wyrażonym z 18 stycznia 2011 r. (KRK/IV/117/11), w którym stwierdzono, że kwota wolna od zajęć powinna być obliczana na bazie płacy minimalnej obowiązującej w miesiącu, za który pensja jest należna;
 • piśmie Głównego Inspektoratu Pracy z 26 stycznia 2011 r. (GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP), wyjaśniającym, iż podczas dokonywania potrąceń z należności za pracę pracodawca ma uwzględniać kwotę wolną obliczoną od ustawowego minimum obowiązującego w dacie wypłaty pensji. A zatem przy realizowaniu potrąceń z pracowniczego wynagrodzenia na przełomie roku, od 1 stycznia należy stosować kwotę wolną ustaloną od nowej płacy minimalnej.

Biorąc pod uwagę przeznaczenie kwoty wolnej, mającej być gwarantem minimum bytowego w miesiącu wypłaty wynagrodzenia, za trafne należy uznać drugie z zaprezentowanych stanowisk.

Kwota wolna od potrąceń dla osób niebędących pracownikami

Kwoty chronione przed potrąceniami wyznaczane na zasadach obowiązujących pracowników powinny być stosowane również w przypadku osób pracujących w ramach pozapracowniczych form zatrudnienia, uzyskujących świadczenia powtarzalne, których celem jest zapewnienie utrzymania, albo stanowiących ich jedyne źródło dochodu.

PODSTAWA PRAWNA:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?