Kategorie

Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego należnych pracownikowi

Renata Górecka
Pracodawca lub ZUS, który otrzymał tytuł wykonawczy, ma obowiązek dokonywania potrąceń ze świadczeń należnych pracownikowi z tytułu stosunku pracy. W pozostałych przypadkach możliwość potrąceń wymaga pisemnej zgody pracownika. W zależności od podstawy potrąceń, różne są zasady ich dokonywania.
Wynagrodzenie za czas choroby jest rodzajem wynagrodzenia pracownika. Dlatego do potrąceń z wynagrodzenia chorobowego stosuje się przepisy dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które reguluje Kodeks pracy. Za potrącenie z wynagrodzenia za pracę uważa się dopuszczalną albo nakazaną prawem czynność polegającą na zmniejszeniu do określonej wysokości wypłaty tego wynagrodzenia.

Natomiast potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dokonuje ZUS albo pracodawca uprawniony do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego należnych pracownikom i zleceniobiorcom. Odmiennie uregulowano również zasady potrąceń z zasiłków.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Otrzymaliśmy zawiadomienie od komornika o obowiązku przekazywania na wskazany przez niego rachunek i dokonywania potrąceń do kwoty 3671,90 zł łącznie z kosztami egzekucyjnymi. Pracownik od stycznia br. choruje. Dotychczas nie mieliśmy takich potrąceń. Jakie są zasady potrąceń z wynagrodzenia za czas choroby?

Wynagrodzenie za czas choroby jest w rzeczywistości wynagrodzeniem za pracę, do którego pracownik zachowuje prawo w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby. Zatem z tego wynagrodzenia ewentualnych potrąceń dokonuje się na zasadach określonych dla wynagrodzenia za pracę.

Z wynagrodzenia chorobowego, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, potrąceniu podlegają następujące należności:
• sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
• sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
• zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
• kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Potrąceń z wynagrodzenia chorobowego dokonuje się w określonej, wymienionej kolejności. Oznacza to, że w przypadku więcej niż jednego tytułu wykonawczego w pierwszej kolejności należy dokonać potrącenia należności, która została wymieniona wcześniej.

Przykład:
Pracownik, który jest obciążony tytułem wykonawczym na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, w styczniu br. został ukarany karą pieniężną przez pracodawcę. Pracownik od 5 stycznia br. jest na zwolnieniu lekarskim. W pierwszej kolejności pracodawca jest zobowiązany do potrącenia z wynagrodzenia chorobowego kwot z tytułu świadczeń alimentacyjnych, do których jest zobowiązany pracownik.
Dopiero w drugiej kolejności może potrącić należność z tytułu nałożonej na pracownika kary pieniężnej. Kary pieniężne potrąca się do wysokości jednej dziesiątej kwoty pozostałej po dokonaniu pozostałych potrąceń, z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń.

Powierzyliśmy pracownikowi w związku z wykonywanymi obowiązkami drogie urządzenie, które zostało mu skradzione. Było ono przez nas ubezpieczone na wypadek kradzieży. W wyniku postępowania prowadzonego przez firmę ubezpieczeniową okazało się, że pracownik nie zabezpieczył go we wszystkie środki ochrony. Wyszedł na chwilę do sklepu i na ten czas nie włączył dodatkowego alarmu urządzenia. Firma ubezpieczeniowa wygrała proces przed sądem, a my postanowiliśmy dochodzić części rekompensaty od pracownika. W wyniku postępowania sądowego uzyskaliśmy tytuł wykonawczy. Jak wyglądają w takim przypadku limity potrąceń z wynagrodzenia chorobowego pracownika?

Potrącenia z wynagrodzenia za czas choroby mogą być dokonywane w określonych granicach:
• w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 tego wynagrodzenia,
• w razie egzekucji innych należności lub zaliczek pieniężnych – do wysokości 1/2 tego wynagrodzenia.

Zobowiązanie Państwa pracownika nie ma charakteru alimentacyjnego, nie ma w tym przypadku również zbiegu rodzajów egzekucji, dlatego potrącenia z wynagrodzenia chorobowego pracownika nie mogą przekraczać połowy jego wynagrodzenia chorobowego.

Przy zbiegu potrąceń z różnych tytułów, potrącenia należności innych niż alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych wypłaconych pracownikowi nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – trzech piątych wynagrodzenia.

WAŻNE!
Egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych podlegają w całości nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej.

W pierwszej kolejności dokonuje się potrąceń z wynagrodzenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. W tym przypadku nie ma żadnej kwoty wolnej od potrąceń, co oznacza, że do wysokości trzech piątych można dokonać potrącenia nawet z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Potrącenia dokonuje się raz w miesiącu od pełnej kwoty przypadającego w danym miesiącu wynagrodzenia.
Jesteśmy zakładem pracy, który nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. W razie choroby pracowników wypłacamy im wynagrodzenie za czas choroby do 33 dni w roku kalendarzowym, a po wypłacie tego wynagrodzenia dalszą realizację świadczeń przekazujemy do oddziału ZUS. Mamy pracowników, którym dokonujemy potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz z wynagrodzenia chorobowego na podstawie tytułu egzekucyjnego bankowego, np. pracownica nie wpłaciła kilku rat zaciągniętego kredytu. Co powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy wkrótce wypłatę świadczenia przejmie ZUS?

Przekazując do ZUS realizację świadczeń z ubezpieczenia chorobowego pracodawca może poinformować ZUS, że dokonywał potrącenia z wynagrodzenia pracownika na podstawie tytułu egzekucyjnego. Jednak nie oznacza to, że ZUS automatycznie z należnych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego będzie dokonywał takiej egzekucji, ponieważ musi otrzymać tytuł wykonawczy będący podstawą tej egzekucji.

Potrąceń i egzekucji z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dokonuje się na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Z przysługującego pracownikowi zasiłku potrąca się:
• kwoty świadczeń z tytułu pozostawania bez pracy (zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium albo innego świadczenia z tytułu pozostawania bez pracy) wypłaconych za okres, za który został przyznany zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne – do wysokości 50% kwoty zasiłku,
• kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie – do wysokości 50% kwoty zasiłku,
• należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego – do wysokości 60% kwoty zasiłku, a jeżeli należności te mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie tych roszczeń, potrącenia ustala się proporcjonalnie do wysokości udziału każdej z tych należności w łącznej ich sumie określonej w tytułach wykonawczych.

W przypadku zbiegu potrącania należności z wyżej wymienionych przyczyn, potrącenia dokonuje się według podanej wyżej kolejności, z tym że potrącenia łącznie nie mogą przekraczać:
• 60% kwoty zasiłku – jeżeli wśród potrąceń występują należności alimentacyjne albo
• 50% kwoty zasiłku – w pozostałych przypadkach.

W razie przyznania świadczeń za okres wsteczny, oddział ZUS ma prawo potrącić na zaspokojenie egzekwowanych należności całą kwotę świadczenia wypłacanego za okres wsteczny.

Zasiłki podlegają egzekucji na zaspokojenie:
• należności alimentacyjnych – do wysokości 60% kwoty zasiłku,
• na zaspokojenie innych należności – do wysokości 25% kwoty zasiłku.

Jeśli wystąpi zbieg egzekucji z potrącaniem bezegzekucyjnym takich należności, jak kwoty świadczeń z tytułu pozostawania bez pracy (zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium albo innego świadczenia z tytułu pozostawania bez pracy) wypłaconych za okres, za który został przyznany zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego, potrąceń i egzekucji dokonuje się w kolejności określonej w art. 139 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

31 stycznia 2006 r. z naszym pracownikiem zostanie rozwiązana umowa o pracę. Jeszcze w czasie trwania stosunku pracy pracownikowi był wypłacany zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, który z powodu dalszego zwolnienia lekarskiego pracownika będzie nadal wypłacany (przez ZUS) po ustaniu zatrudnienia. Z zasiłku chorobowego pracownika jest prowadzona egzekucja na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Jak powinno wyglądać prawidłowo wypełnione świadectwo pracy pracownika? Co z egzekucją po ustaniu zatrudnienia pracownika?

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania i okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Jednak informacja ta nie stanowi podstawy do dokonywania przez ZUS egzekucji z przysługujących zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Dopiero gdy ZUS otrzyma tytuł wykonawczy np. od komornika, może prowadzić egzekucję z przysługujących tej osobie zasiłków.

W razie zbiegu:
• egzekucji należności alimentacyjnych z potrącaniem bezegzekucyjnym wymienionych wyżej należności – potrącenia i egzekucja łącznie nie mogą przekraczać 60% kwoty zasiłku,
• egzekucji należności innych niż alimentacyjne z potrącaniem bezegzekucyjnym wymienionych wyżej należności – potrącenia i egzekucja łącznie nie mogą przekraczać:
– 60% kwoty zasiłku – jeżeli wśród potrąceń występują należności alimentacyjne na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego albo
– 50% kwoty zasiłku – w pozostałych przypadkach.

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe w wysokości 2600 zł. Jest prowadzona w stosunku do niego egzekucja na podstawie wyroku sądu. Dotyczy to należności innych niż alimentacyjne. Jak ustalać wysokość zasiłku chorobowego podlegającego w części egzekucji sądowej?

Wysokość części świadczenia podlegającego potrąceniom i egzekucji ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wolna od potrąceń i egzekucji jest kwota zasiłku w części odpowiadającej:
• 50% kwoty najniższej emerytury – przy potrącaniu lub egzekwowaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne,
• 60% kwoty najniższej emerytury – przy potrącaniu lub egzekwowaniu innych należności.

Jeżeli z zasiłku mają być egzekwowane należności na podstawie tytułów wykonawczych na rzecz więcej niż jednego wierzyciela:
• na zaspokojenie należności alimentacyjnych, albo
• na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne, albo
• na zaspokojenie należności alimentacyjnych oraz gdy z zasiłku są także dokonywane bezegzekucyjne potrącenia należności alimentacyjnych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
a łączna suma, która może być potrącona z zasiłku nie wystarcza na pełne pokrycie tych należności, kwota zasiłku podlegająca egzekucji pozostaje w depozycie oddziału ZUS do czasu uzyskania rozstrzygnięcia organu egzekucyjnego w sprawie podziału wyegzekwowanej należności.

WAŻNE!
Decyzja oddziału ZUS w sprawie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stanowi tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna:
• art. 87–88, art. 90–92 Kodeksu pracy,
• art. 66 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267),
• art. 138–140, art. 142–143a ustawy z 17 grudnia 1988 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).

Orzecznictwo uzupełniające:
Niewykonanie przez komornika obowiązku z art. 896 § 1 pkt 2 k.p.c. polegającego na wezwaniu poddłużnika egzekwowanej wierzytelności, aby nie uiszczał objętego nią świadczenia dłużnikowi głównemu, lecz przekazał to świadczenie komornikowi lub do depozytu sądowego, może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą przewidzianą w art. 796 k.p.c. (Wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 1998 r., I CKN 406/97)

Występując o rozstrzygnięcie przewidziane w art. 773 § 1 k.p.c. i art. 62 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jedn. tekst: DzU z 1991 r. nr 36, poz. 161 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek przekazać sądowi akta egzekucji administracyjnej, zawierające tytuł wykonawczy. (Uchwała Sądu Najwyższego z 25 października 1995 r., III CZP 150/95, Prok. i Pr. 1996/2-3/51)

 
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?