Kategorie

Jak dokonać korekty odpisów na zfśs za 2011 r.

Dorota Brzeszczak-Zagrodzka
Jesteśmy pracodawcą prywatnym. W 2011 r. zaplanowaliśmy średniomiesięczne zatrudnienie na poziomie 25 etatów. 31 maja br. na rachunek zfśs dokonaliśmy wpłaty 100% naliczonych odpisów. Z jednym z pracowników etatowych zatrudnionym w normalnych warunkach 30 czerwca br. rozwiązaliśmy umowę o pracę. Ponadto jedna z naszych pracownic zatrudniona na 1/2 etatu korzystała w tym roku z urlopu macierzyńskiego, a potem z urlopu wychowawczego. Ze względu na spadające obroty spółki, 31 sierpnia rozwiązaliśmy umowy z pracownikami młodocianymi. Ponadto w trakcie roku zatrudniliśmy kilku zleceniobiorców. Do kiedy i w jaki sposób powinniśmy dokonać ostatecznej korekty środków przekazanych na fundusz?
Reklama

Korekty środków przekazanych na zfśs powinni Państwo dokonać najpóźniej 31 grudnia br. W związku z tym należy porównać rzeczywiste średnioroczne zatrudnienie w 2011 r. z planowanym zatrudnieniem, na podstawie którego dokonali Państwo naliczeń odpisów na zfśs przekazanych 31 maja br. Jeżeli wystąpi nadwyżka odpisu, można ją wycofać z rachunku zfśs albo przeznaczyć na następny rok kalendarzowy, gdy zdecydują Państwo o utworzeniu funduszu w 2012 r. W przypadku niedoboru powinni Państwo niezwłocznie wpłacić brakującą kwotę na rachunek zfśs.

Podstawę naliczania odpisu na zfśs stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba pracowników, skorygowana z ostatnim dniem roku w stosunku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Dlatego najpóźniej 31 grudnia br. pracodawca powinien jeszcze raz przeliczyć liczbę zatrudnionych i naliczyć odpis na zfśs opierając się na rzeczywistych danych dotyczących zatrudnienia. W wyniku porównania obydwu kwot można stwierdzić, czy mamy do czynienia z nadwyżką czy niedoborem środków na rachunku funduszu.

Kwoty odpisu na zfśs w przeliczeniu na jednego zatrudnionego obowiązujące w 2011 r.

Odpis podstawowy

Na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach pracy

37,50%

1093,93 zł

Na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

50,00%

1458,57 zł

Na jednego pracownika młodocianego:

● w I roku nauki

● w II roku nauki

● w III roku nauki

5%

6%

7%

145,86 zł

175,03 zł

204,20 zł

Odpis fakultatywny

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (zwiększenie odpisu)

6,25%

182,32 zł

Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy (zwiększenie zfśs)

6,25%

Na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę (zwiększenie zfśs)

7,5%

218,79 zł


Ustalanie faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych

Ustalając przeciętną liczbę zatrudnionych należy w niej uwzględnić osoby pracujące zarówno w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar), w tym przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, zatrudnione na podstawie:

W liczbie zatrudnionych do celów naliczania odpisów na zfśs nie należy uwzględniać:

 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym należy dodać przeciętną liczbę zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę podzielić przez 12 (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Zarówno przepisy ustawy o zfśs, jak i rozporządzenia w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych... nie zawierają dokładnych wytycznych dotyczących obliczania przeciętnego zatrudnienia w przypadku korzystania przez pracowników z urlopów bezpłatnych. Dlatego za prawidłowe należy przyjąć metody stosowane w badaniach statystycznych, o których mowa w objaśnieniach do sprawozdań np. o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (Z-03), o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (Z-06).

Przeciętną liczbę zatrudnionych pracodawcy mogą ustalać przy zastosowaniu jednej z 3 metod:

 • metodą średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu – mogą ją stosować pracodawcy, u których obserwuje się dużą płynność kadr lub natężenie udzielania urlopów bezpłatnych. Metoda ta polega na zsumowaniu stanów zatrudnienia z każdego dnia, a następnie podzieleniu otrzymanej wartości przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca. Osób przebywających na urlopach bezpłatnych nie należy wliczać do stanów dziennych w czasie trwania tych urlopów,
 • metodą uproszczoną – mogą ją stosować pracodawcy o stabilnej sytuacji kadrowej. Polega ona na zsumowaniu dwóch stanów dziennych zatrudnienia (w pierwszym i w ostatnim dniu miesiąca) i podzieleniu otrzymanej sumy przez 2,
 • metodą średniej chronologicznej – mogą ją stosować wszyscy pracodawcy. Polega ona na zsumowaniu połowy stanu dziennego zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w 15. dniu miesiąca i podzieleniu otrzymanej sumy przez 2.

Przy stosowaniu metod uproszczonej lub średniej chronologicznej do stanu zatrudnienia nie należy wliczać osób, które korzystały z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 14 dni.

WAŻNE!

Przy korzystaniu z metody uproszczonej lub średniej chronologicznej, do stanu zatrudnienia nie należy wliczać osób, które w danym roku korzystały z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 14 dni.


Korekta odpisu

Ponownego obliczenia kwoty należnego odpisu należy dokonać na podstawie danych o rzeczywistym stanie zatrudnienia, z wykorzystaniem kwot odpisów na zfśs obowiązujących na 2011 r. Porównując wysokość odpisu dokonanego na podstawie planowanego zatrudnienia z odpisem ustalonym według rzeczywistego stanu zatrudnienia pracodawca otrzymuje informację o nadwyżce lub niedoborze środków na rachunku zfśs. W przypadku niedoboru środków pracodawca powinien niezwłocznie wpłacić brakującą kwotę na rachunek funduszu. Jeżeli wskutek korekty powstanie nadwyżka, pracodawca może wycofać ją z rachunku lub przeznaczyć na działalność socjalną w następnym roku.

PRZYKŁAD

Pracodawca, o którym mowa w pytaniu, dokonał 31 maja br. wpłaty całości naliczonych odpisów w wysokości 26 239,73 zł, przyjmując na ten dzień poniższe dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia:

Pracownik

Liczba pracowników

Liczba etatów

Kwota odpisu na jednego zatrudnionego

Razem

1

2

3

4

5

Zatrudniony na pełny etat w normalnych warunkach

20

20

1093,93 zł

21 878,60 zł

Zatrudniony na część etatu w normalnych warunkach

2

1

1093,93 zł

Młodociany – 5% (I rok)

1

1

145,86 zł

145,86 zł

Młodociany – 7% (III rok)

1

1

204,20 zł

204,20 zł

Zatrudniony na pełny etat wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

2

2

1458,57 zł

2917,14 zł

Suma

26 239,73 zł

Dokonując korekty odpisów na zfśs za 2011 r. należy:

Krok 1. Ustalić wielkość faktycznego zatrudnienia w poszczególnych miesiącach 2011 r. w przeliczeniu na pełny etat

Stan zatrudnienia w omawianej sytuacji w poszczególnych miesiącach 2011 r.:

Stan zatrudnienia w 2011 r.

Pracownik

zatrudniony na pełny etat w normalnych warunkach

zatrudniony na część etatu w normalnych warunkach

młodociany (I rok)

młodociany (III rok)

zatrudniony na pełny etat wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

w osobach

w etatach

w osobach

w etatach

w osobach

w etatach

w osobach

w etatach

w osobach

w etatach

Styczeń

20

20

2

1

1

1

1

1

2

2

Luty

20

20

2

1

1

1

1

1

2

2

Marzec

20

20

2

1

1

1

1

1

2

2

Kwiecień

20

20

2

1

1

1

1

1

2

2

Maj

20

20

2

1

1

1

1

1

2

2

Czerwiec

20

20

2

1

1

1

1

1

2

2

Lipiec

19

19

2

1

1

1

1

1

2

2

Sierpień

19

19

2

1

1

1

1

1

2

2

Wrzesień

19

19

2

1

2

2

Październik

19

19

2

1

2

2

Listopad

19

19

2

1

2

2

Grudzień

19

19

2

1

2

2

Suma

234

234

24

12

8

8

8

8

24

24

W obliczeniach uwzględniono pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w normalnych warunkach, z którym umowa została rozwiązana 30 czerwca br., a także 2 pracowników młodocianych zwolnionych 31 sierpnia br. oraz pracownicę zatrudnioną na 1/2 etatu przebywającą na urlopie macierzyńskim, a następnie na urlopie wychowawczym. Zawarte w trakcie roku umowy zlecenia nie wpływają na stan zatrudnienia.


Krok 2. Obliczyć średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych grupach pracowników

Pracownicy

Suma etatów w roku

Średnioroczne zatrudnienie w etatach

Zatrudnieni na pełny etat w normalnych warunkach

234

19,5 (234: 12)

Zatrudnieni na część etatu w normalnych warunkach

12

1 (12: 12)

Młodociani I rok

8

0,67 (8: 12)

Młodociani III rok

8

0,67 (8: 12)

Zatrudnieni na pełny etat w szczególnie uciążliwych warunkach

24

2 (24: 12)

Krok 3. Naliczyć odpisy według rzeczywistego zatrudnienia na 31 grudnia br.

Posługując się kwotami odpisów na zfśs obowiązującymi w 2011 r. pracodawca dokonuje ponownego wyliczenia kwoty należnych odpisów z zastosowaniem danych o rzeczywistym stanie zatrudnienia w sposób podany w tabeli:

Pracownik

zatrudnienie

Kwota odpisu na jeden etat

Razem

Zatrudniony na pełny etat w normalnych warunkach

19,5

1093,93 zł

21 331,64 zł

Zatrudniony na część etatu w normalnych warunkach

1

1093,93 zł

1093,93 zł

Młodociany (I rok)*

1

145,86 zł

145,86 zł

Młodociany (III rok)*

1

204,20 zł

204,20 zł

Zatrudniony na pełny etat wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

2

1458,57 zł

2917,14 zł

Suma

 

25 692,77 zł

* Na pracownika młodocianego odpisu dokonujemy bez przeliczania na etaty.

Krok 4. Porównać wysokość odpisów na zfśs dokonanych na podstawie planowanego zatrudnienia z odpisami faktycznie należnymi i skorygować odpis

 • pełna kwota odpisów obliczona według planowanego zatrudnienia przekazana 31 maja br. na rachunek zfśs: 26 239,73 zł,
 • pełna kwota odpisów obliczona według faktycznego zatrudnienia na 31 grudnia br.: 25 692,77 zł,
 • porównanie wysokości odpisów: 26 239,73 zł – 25 692,77 zł = 546,96 zł (nadwyżka).

Podstawa prawna:

 • art. 1 ust. 1, art. 5–6, art. 12 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.),
 • § 1, § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349),
 • obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?