Kategorie

Jak ustalać wysokość składek za osoby na urlopach wychowawczych

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. nowe zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych przysparzają płatnikom wiele problemów praktycznych i interpretacyjnych. ZUS na swojej stronie internetowej przedstawił 27 marca 2012 r. szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie.

Płatnicy, którzy w styczniu i lutym 2012 r. ustalali podstawę wymiaru składek osób przebywających na urlopach wychowawczych w odmienny sposób, będą musieli sporządzić korekty dokumentacji rozliczeniowej.

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy systemowej oraz art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy zdrowotnej). Składki emerytalną i rentową oraz zdrowotną finansuje za te osoby budżet państwa, ale tylko wówczas, gdy dana osoba nie ma innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń (np. umowa zlecenia, własna działalność gospodarcza) i nie ma ustalonego prawa do emerytury bądź renty. Składki na ubezpieczenia społeczne za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym płatnik nalicza od podstawy wymiaru, którą od 1 stycznia 2012 r. stanowi kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 3. miesiąca następnego kwartału.

PRZYKŁAD

Reklama

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2011 r. zostało ogłoszone przez Prezesa GUS 9 lutego 2012 r. Składka na ubezpieczenia osób przebywających na urlopach wychowawczych, ustalona na podstawie tego wskaźnika, obowiązuje od 3. miesiąca kwartału następującego po IV kwartale 2011 r. Będzie to więc marzec 2012 r. (3. miesiąc I kwartału 2012 r., który następuje po IV kwartale 2011 r.). W roku kalendarzowym zmiana wysokości składki będzie zatem następowała zawsze: w marcu (na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego roku), w czerwcu (na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z I kwartału), we wrześniu (wynagrodzenie z II kwartału) i w grudniu (wynagrodzenie z III kwartału).

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopie wychowawczym przepisy wprowadzają jedno istotne ograniczenie. Nie może być ona wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Zatem pracodawca, w celu prawidłowego wyznaczenia podstawy wymiaru składek, musi obliczyć średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopu i porównać je z obowiązującą w danym kwartale kwotą 60% przeciętnego wynagrodzenia podanego przez GUS. Dopóki wynagrodzenie pracownika nie przekroczy tej kwoty, będzie ono podstawą wymiaru składek emerytalnej i rentowej. Jeżeli okaże się wyższe od kwoty granicznej, to składki należy ustalić od kwoty 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zasady ustalania przeciętnego wynagrodzenia z okresu przed przejściem ubezpieczonego na urlop wychowawczy nie zostały sprecyzowane w ustawie systemowej ani w żadnym akcie wykonawczym do tej ustawy.

ZUS wyjaśnia, że przeciętne wynagrodzenie pracownika sprzed urlopu pracodawca oblicza według zasad, jakie stosuje się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, określonych w ustawie zasiłkowej. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, a jeżeli pracownik stał się niezdolny do pracy przed upływem wskazanego okresu, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia chorobowego (art. 36 ustawy zasiłkowej). Przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia należy uwzględniać wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy, jeśli stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

WAŻNE!

Przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia należy uwzględniać wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

Nie wszystkie reguły dotyczące ustalania podstawy zasiłku mają bezpośrednie zastosowanie do wyznaczenia podstawy wymiaru składek dla osoby będącej na urlopie wychowawczym. Istnieje tu kilka wyjątków.


Przeciętne wynagrodzenie bez pomniejszania o składki ubezpieczonego

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym, od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia poprzedzającego urlop wychowawczy nie odlicza się składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika i potrącanych z jego dochodu przez płatnika. Chodzi tu o część stanowiącą 13,71% podstawy wymiaru składek. Podstawą wymiaru zasiłku jest wynagrodzenie osiągnięte przez ubezpieczonego, lecz po odliczeniu tej części składek. Natomiast przy obliczaniu podstawy wymiaru składek dla osoby na urlopie wychowawczym tego odliczenia nie stosuje się. Przeciętne wynagrodzenie ustala się tak, jak podstawę do zasiłku chorobowego, a więc przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

WAŻNE!

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym nie należy odliczać 13,71% składek finansowanych przez ubezpieczonego.

Uwzględnianie wszystkich oskładkowanych przychodów

W przypadku zasiłku chorobowego z podstawy wymiaru wyłącza się te składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo również w okresie pobierania tego świadczenia (art. 41 ustawy zasiłkowej). Jednak zasada ta nie ma zastosowania do ustalania podstawy wymiaru składek osób będących na urlopie wychowawczym. Przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych uwzględnia się wszystkie składniki przychodu uzyskiwane ze stosunku pracy, które nie zostały wyłączone z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe pracownika na mocy rozporządzenia składkowego. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie należy zatem wyłączać m.in.:

 • nagród uznaniowych,
 • dodatków stażowych,
 • dodatków służbowych i funkcyjnych,
 • nagród za ukończenie przez pracownika szkoły (studiów), jednorazowych nagród z okazji ślubu pracownika lub z okazji urodzenia się dziecka pracownika,
 • kosztów wynajmu przez pracownika mieszkania sfinansowanego lub dofinansowanego przez pracodawcę,
 • dopłat pracodawcy do dodatkowego ubezpieczenia pracownika,
 • bonów lub wypłat w gotówce przyznawanych w jednakowej wysokości lub jednakowym wskaźnikiem procentowym w stosunku do płacy pracownika, określonej w umowie o pracę, wszystkim pracownikom lub grupom pracowników, z okazji uroczystych dni, świąt, rocznicy powstania firmy itp.,
 • składników wynagrodzenia, nieuzależnionych bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy.

Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru składek z tytułu urlopu wychowawczego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do wyznaczenia tej podstawy.

Jako wynagrodzenie za pracę uznaje się również zasiłek wyrównawczy.

PRZYKŁAD

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 1 września 2011 r. Do obliczenia przeciętnego wynagrodzenia w celu ustalenia – od 1 stycznia 2012 r. – podstawy wymiaru składek na urlopie wychowawczym należy zsumować wynagrodzenie za pracę wypłacone za okres wrzesień 2010 r. – sierpień 2011 r. Wynagrodzenie pracownicy składa się z płacy podstawowej w wysokości 1900 zł oraz dodatku stażowego 150 zł (niepomniejszanego za czas choroby – składnik ten nie zostałby włączony do podstawy wymiaru zasiłku). Łącznie jej przeciętne wynagrodzenie wynosi 2050 zł i właśnie ta kwota stanowi podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowej. Wynagrodzenie to jest bowiem niższe od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS na IV kwartał 2011 r. (podstawa wymiaru składek obowiązująca w okresie marzec – maj 2012 r. w kwocie 2152,05 zł).

WAŻNE!

Ustalając przeciętne wynagrodzenie osoby przebywającej na urlopie wychowawczym nie należy wyłączać takich składników, jak: nagrody uznaniowe, dodatki stażowe, składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników pracy całego zespołu.


Zmiana wymiaru czasu pracy

W razie zmiany wielkości etatu pracownika w okresie, z którego liczy się średnie miesięczne wynagrodzenie, należy przyjmować wynagrodzenie zarówno z okresu przed, jak i po zmianie wymiaru czasu pracy. Jest to kolejna różnica, która występuje między zasadami ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i podstawy do oskładkowania na urlopie wychowawczym.

PRZYKŁAD

Pracownica przebywająca od 1 lutego 2012 r. na urlopie wychowawczym, w okresie luty 2011 r. – styczeń 2012 r. zmieniła wymiar czasu pracy. Z połowy etatu od 1 czerwca 2011 r. przeszła na pełny etat. Jej wynagrodzenie wzrosło z 1300 zł do 3500 zł. Do ustalenia podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej z tytułu urlopu wychowawczego należy przyjąć wynagrodzenie zarówno sprzed zmiany etatu, jak i po tej zmianie, czyli:

4 miesiące x 1300 zł + 8 miesięcy x 3500 zł = 5200 zł + 28 000 zł = 33 200 zł : 12 miesięcy = 2766,67 zł.

Ponieważ jest to wynagrodzenie wyższe niż kwota graniczna (tj. począwszy od marca br. 2152,05 zł), podstawę wymiaru składek dla pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym za marzec stanowi ta kwota (a nie ustalone przez pracodawcę przeciętne wynagrodzenie tej pracownicy).

Wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych

Reklama

Do ustalenia przeciętnego wynagrodzenia z 12 miesięcy przed urlopem przyjmuje się także wynagrodzenia z umów zleceń czy o dzieło, które były zawarte przez pracownika z jego pracodawcą (lub wykonywane na jego rzecz). Kwoty wynagrodzeń uzyskanych z tytułu takich umów należy przyjąć do obliczeń w wysokościach faktycznie wypłaconych, bez uzupełniania. Do obliczeń należy przyjąć wynagrodzenia z umów wykonywanych w okresach przyjętych do ustalenia przeciętnego wynagrodzenia.

Warto podkreślić, że przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia należy uwzględniać wynagrodzenie „wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych” poprzedzających urlop wychowawczy (art. 18 ust. 14 ustawy systemowej), jeśli stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

PRZYKŁAD

Pracownicy został udzielony urlop wychowawczy od 1 kwietnia 2012 r. Wynagrodzenie zasadnicze z 12 miesięcy poprzedzających ten urlop było jej wypłacane w stałej wysokości 1850 zł. Dodatkowo, w okresie od listopada 2011 r. do końca marca 2012 r. pracownica ta zawarła ze swoim pracodawcą umowę zlecenia, z której wynagrodzenie wynosiło 350 zł miesięcznie. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia było wypłacane tej osobie do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc (a zatem ostatnie wynagrodzenie z tego tytułu zostanie jej wypłacone 20 kwietnia (za prace zlecone wykonane w marcu).

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za kwiecień z tytułu urlopu wychowawczego należy przyjąć faktyczne wynagrodzenie pracownicy, tj. przeciętne wynagrodzenie miesięczne wypłacone za okres od kwietnia ubiegłego roku do marca br., łącznie z wynagrodzeniem za prace zlecone (w tym wypłacone w kwietniu wynagrodzenie za prace zlecone wykonane w marcu). Tak ustalone wynagrodzenie jest niższe od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale (2152,05 zł), podanego przez GUS. Wynika to z obliczeń:

7 m-cy x 1850 zł + 5 m-cy x (1850 zł + 350 zł) = 12 950 zł + 11 000 zł = 23 950 zł : 12 m-cy = 1995,83 zł.

Należne składki na ubezpieczenia:

 • emerytalne 19,52% – 389,59 zł,
 • rentowe 8% – 159,67 zł.

Ostatnie wynagrodzenie ze zlecenia jest należne za marzec, który został uwzględniony w okresie przyjętym do ustalenia przeciętnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za marzec zostało wypłacone w kwietniu (zgodnie z terminem wypłaty wynikającym z umowy cywilnoprawnej) i w dokumentach rozliczeniowych będzie uwzględnione dopiero w podstawie wymiaru składek za kwiecień (przy ustalaniu podstawy wymiaru składek decyduje data wypłaty przychodu). Inaczej jest przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego przed urlopem wychowawczym. Ponieważ jest to wynagrodzenie za marzec, trzeba je uwzględnić w obliczeniach. Przepisy nie mówią bowiem o wynagrodzeniu wypłaconym „w okresie 12 miesięcy”, lecz „za okres 12 miesięcy”, odmiennie niż przy rozliczeniach składkowych.


Składniki należne okresowo

Pracodawca nie musi ponownie ustalać podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, jeżeli w trakcie urlopu wychowawczego wygaśnie prawo do określonego składnika wynagrodzenia, uwzględnionego w przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu, przysługującego na podstawie umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy do określonego terminu (np. dodatek służbowy, funkcyjny) albo gdy nastąpi zaprzestanie wypłaty takiego składnika wynagrodzenia. Nie ma również znaczenia, czy składnik wynagrodzenia został włączony w całości lub w części do innego lub zamieniony na inny składnik wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie

Jeśli pracownik był zatrudniony na pełny etat i miał zagwarantowaną minimalną stawkę wynagrodzenia, to podstawa wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być niższa niż aktualnie obowiązująca kwota minimalnego wynagrodzenia. Z kolei w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy w umowie o pracę mieli zapewnioną kwotę minimalnego wynagrodzenia zmniejszoną proporcjonalnie do tego wymiaru, podstawę wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi odpowiednio pomniejszona do części etatu kwota aktualnego minimalnego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 1 stycznia 2010 r. Przed przejściem na urlop wychowawczy była zatrudniona na pełny etat, z wynagrodzeniem w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawa wymiaru jej składek w kolejnych latach to:

 • w 2010 r. – 1317 zł (podstawę wymiaru składek stanowiła wówczas wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę),
 • w 2011 r. – 1386 zł (podstawę wymiaru składek stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę),
 • w 2012 r. – 1500 zł (podstawę wymiaru składek nadal stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę, ponieważ jest to wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Podstawę wymiaru składek tej pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym należy podwyższyć do kwoty aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Kiedy podstawę zmniejszać proporcjonalnie

Nie zawsze pracownik podlega ubezpieczeniom z tytułu urlopu wychowawczego przez cały miesiąc. W przypadku gdy urlop wychowawczy pracownika rozpoczął się bądź zakończył w trakcie miesiąca, podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Zatem ustaloną dla pracownika podstawę – zarówno 60% przeciętnego wynagrodzenia, jak i faktyczne wynagrodzenie za pracę z 12 miesięcy, jeżeli nie przewyższa kwoty ograniczenia, dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnoży przez liczbę dni, w których osoba ta podlegała ubezpieczeniom z tego tytułu.

W ten sam sposób obniża się podstawę, gdy pracownik spełniał warunki do objęcia go ubezpieczeniami z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym tylko przez część miesiąca (np. w danym miesiącu podjął pracę na umowę zlecenia, rozpoczął działalność gospodarczą czy nabył prawo do renty).

PRZYKŁAD

Pracownica rozpoczęła urlop wychowawczy 19 marca 2012 r. Za marzec 2012 r. podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowej stanowi u niej kwota graniczna, tj. 2152,05 zł, gdyż jej średnie wynagrodzenie z 12 pełnych miesięcy kalendarzowych pracy przed urlopem było wyższe od 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Podstawa ulega proporcjonalnemu obniżeniu w następujący sposób:

2152,05 zł : 31 dni marca = 69,42 zł,

69,42 zł x 13 dni podlegania ubezpieczeniom z tytułu urlopu wychowawczego w marcu = 902,46 zł.

Należne składki na ubezpieczenia:

 • emerytalne 19,52% – 176,16 zł,
 • rentowe 8% – 72,20 zł.

PRZYKŁAD

Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym od 17 listopada 2011 r. poinformowała pracodawcę, że od 12 marca 2012 r. podjęła pracę na umowę zlecenia w innej firmie. Wobec tego od 12 marca pracownica podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia, a nie z tytułu urlopu wychowawczego. Podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowej z tytułu urlopu wychowawczego wynosi u niej 1895,61 zł. Podstawa wymiaru tych składek za marzec 2012 r. wyniosła:

1895,61 zł : 31 dni = 61,15 zł,

61,15 zł x 11 dni podlegania ubezpieczeniom z tytułu urlopu wychowawczego w marcu = 672,65 zł.

Należne składki na ubezpieczenia:

 • emerytalne 19,52% –131,30 zł,
 • rentowe 8% – 53,81 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 6, art. 18 ust. 5b, ust. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 36–45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • komunikat Prezesa GUS z 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (M.P. z 2012 r. poz. 62).
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Tylko teraz
169,00 zł
228,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.