Kategorie

Jak zmienić decyzję emerytalno-rentową od 18 kwietnia 2017 r.

Jak zmienić decyzję emerytalno-rentową od 18 kwietnia 2017 r./ fot. Shutterstock
Jak zmienić decyzję emerytalno-rentową od 18 kwietnia 2017 r./ fot. Shutterstock
Od 18 kwietnia 2017 r. uchylenie bądź zmiana prawomocnej decyzji ZUS dotyczącej ustalenia prawa i wysokości emerytury lub renty jest możliwe tylko do maksymalnego terminu wynoszącego 10 lat. Przed zmianami ZUS miał prawo w każdym czasie zmienić wydaną wcześniej prawomocną decyzję dotyczącą ustalenia prawa i wysokości emerytury lub renty.
Reklama

3 marca 2017 r. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą zmian przepisów regulujących zasady wzruszalności decyzji ZUS. Zmiany te spowodowane są koniecznością dostosowania obecnego prawa do wytycznych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11). Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów uchylenie bądź zmiana prawomocnej decyzji ZUS dotyczącej ustalenia prawa i wysokości emerytury lub renty jest możliwe tylko do maksymalnego terminu wynoszącego 10 lat.

Przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego ZUS miał prawo w każdym czasie zmienić wydaną wcześniej prawomocną decyzję dotyczącą ustalenia prawa i wysokości świadczenia, jeśli zmieniła się ocena przedłożonych dowodów, nawet wówczas, gdy nie pojawiły się w sprawie nowe okoliczności. Jednakże w wyroku TK z 8 marca 2012 r. orzekł, że: Art.114 ust.1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Polecamy książkę: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 Komentarz

Reklama

Uznany przez TK za niezgodny z konstytucją art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna) pozwalał organom rentowym m.in. zmniejszać wysokość emerytury lub renty lub pozbawiać prawa do tego świadczenia z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu decyzji ustalającej to prawo, dowody, na podstawie których świadczenie zostało przyznane, nie dawały podstaw do jego przyznania albo do jego wysokości. Zakwestionowany przepis utracił moc obowiązującą 8 marca 2012 r.

W konsekwencji decyzje wydawane na podstawie ustawy emerytalnej od 8 marca 2012 r. mogą obecnie być wzruszane jedynie na podstawie art. 114 ust. 1 i 2 tejże ustawy, tzn. wtedy, gdy w sprawie świadczeń przedłożone zostały nowe dowody lub doszło do ujawnienia nowych okoliczności istniejących co prawda przed wydaniem decyzji, ale jednocześnie mających wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość.

Zasady wzruszalności decyzji emerytalno-rentowych w obecnym stanie prawnym

Wskazany wyżej art. 114 ust. 1 ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, nie przewidywał żadnych ograniczeń czasowych, które limitowałyby możliwość wzruszenia decyzji wydanej w sprawie świadczeń emerytalnych lub rentowych. Decyzje, które nie były przedmiotem postępowania sądowego (tzn. nie wniesiono od nich odwołania i nie rozstrzygał ich sąd), mogły być uchylane lub zmieniane przez ZUS w każdym czasie, w tym również na niekorzyść świadczeniobiorców. Z kolei te decyzje, które zostały poddane kontroli sądowej, mogły zostać wzruszone przez ZUS we własnym zakresie (jeżeli prowadziłoby to do przyznania świadczeń albo podwyższenia ich wysokości) bądź też przez sąd, w sytuacji, gdyby wskutek uchylenia lub zmiany świadczenie miało zostać odebrane albo zmniejszone. Ponadto w sytuacji gdy świadczenia zostały uzyskane na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub zeznań bądź w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez zainteresowanego, organ rentowy jest zobowiązany do wstrzymania wypłaty świadczenia (art. 114 ust. 2 ustawy emerytalnej).

Wiktor K. złożył wniosek o emeryturę w lipcu 2000 r. ZUS decyzją z 28 sierpnia 2000 r. przyznał mu prawo do emerytury. Do wniosku ubezpieczony dołączył m.in. dokument potwierdzający okres pracy w latach 1978–1992 w Zakładach Mechanicznych ROTOR oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione na druku ZUS Rp-7. Świadectwo pracy zostało podpisane przez ówczesnego dyrektora zakładu, natomiast zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu przez osobę posiadającą pieczątkę księgowej jako jedynej upoważnionej w zakładzie w tamtym czasie do wystawiania takich zaświadczeń. W styczniu 2017 r. ZUS przeprowadzał kontrolę w tym zakładzie pracy, po której okazało się, że wystawione Wiktorowi K. zaświadczenie o zarobkach (ZUS Rp-7) nie odzwierciedla danych zawartych na listach płac. Zarobki zostały w niektórych latach zawyżone dwu-, a nawet trzykrotnie. Jak się później okazało, wobec księgowej toczy się postępowanie w sądzie, gdyż wystawiła kilkanaście takich zaświadczeń. Ponieważ dokument, na podstawie którego ZUS ustalił Wiktorowi K. wysokość emerytury, okazał się fałszywy, zostało wznowione postępowanie w tej sprawie. ZUS obniżył wnioskodawcy w znaczący sposób wysokość pobieranej emerytury. Gdyby kontrola ZUS ustaliła ten fakt po zmianie przepisów, zmiana decyzji przyznającej Wiktorowi K. wysokość emerytury nie byłaby możliwa, gdyż od wydania decyzji minęło już 10 lat.


Zasady wzruszalności decyzji po zmianie przepisów

Po wejściu w życie nowelizacji przepisów do wznowienia postępowania w sprawach rozstrzygniętych przez ZUS będzie mogło dojść wówczas, gdy:

● po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody bądź ujawnią się nowe okoliczności istniejące przed wydaniem decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość,
● decyzja została wydana w wyniku przestępstwa,
● dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, są fałszywe,
● decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez osobę pobierającą świadczenie,
● decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność,
● przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło w wyniku błędu organu rentowego.

Uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji nie będzie możliwa po upływie określonego w przepisach okresu. Jeżeli:

● decyzja została wydana w wyniku przestępstwa lub jeśli dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, są fałszywe oraz gdy osoba pobierająca świadczenie świadomie wprowadziła organ rentowy w błąd, wówczas niekorzystna dla zainteresowanego decyzja może być wydana w okresie 10 lat od jej wydania,
● zostaną przedstawione nowe dowody bądź okoliczności, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość lub jeżeli decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność, niekorzystna decyzja może być wydana w okresie 5 lat od jej wydania,
● przyznanie świadczenia bądź zawyżenie jego wysokości nastąpiło z winy ZUS, wówczas decyzja może być wydana wyłącznie w okresie 3 lat od jej wydania.

W tym ostatnim przypadku, wprowadzenie krótkiego terminu pozwoli na należyte wyważenie interesu świadczeniobiorcy oraz interesu publicznego, powiązanego z zasadą sprawiedliwości. Organ rentowy będzie zobowiązany z urzędu do wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji i do powiadomienia zainteresowanego o tym fakcie. W przypadku, gdyby zmiana lub uchylenie decyzji wiązałyby się z nadmiernym obciążeniem dla osoby zainteresowanej, ze względu na jej sytuację osobistą lub materialną, wiek, stan zdrowia lub inne szczególne okoliczności, organ rentowy odstąpi od zmiany lub uchylenia decyzji.

Jeżeli w wyniku zmiany bądź uchylenia decyzji osoba zainteresowana uzyska prawo do świadczenia lub zostanie ono podwyższone, wówczas zmiana decyzji będzie możliwa w każdym czasie, bez żadnego ograniczenia czasowego.

Również w każdym czasie będzie mogła zostać uchylona lub zmieniona decyzja o ustaleniu kapitału początkowego, jeżeli kapitał ten nie został uwzględniony do obliczenia wysokości emerytury ustalonej prawomocną decyzją.

Sprawdź: Terminarz

Zmiany nie tylko dla emerytów z powszechnego systemu emerytalnego

Takie same przesłanki, jak i warunki uchylenia czy zmiany decyzji (z wyłączeniem instytucji kapitału początkowego), przewiduje nowela ustawy w odniesieniu do zaopatrzenia żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Natomiast w odniesieniu do ubezpieczenia społecznego rolników – ustawodawca odsyła do znowelizowanych przepisów ustawy emerytalnej. Do postępowań wszczętych, ale niezakończonych przed wejściem w życie nowelizacji, zastosowanie będą miały nowe przepisy. W przypadku świadczeniobiorców, których prawo lub wysokość świadczenia zostało ustalone na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, nadal utrzymano zasadę, że organ rentowy wydaje we własnym zakresie decyzję przyznającą prawo do świadczeń lub podwyższającą ich wysokość, a w przypadkach, w których miałoby dojść do odebrania prawa do świadczeń lub obniżenia ich wysokości, organ rentowy może wystąpić do sądu jedynie ze skargą o wznowienie postępowania.

Ustawa zmieniająca zasady wzruszalności decyzji została podpisana przez Prezydenta w dniu 23 marca 2017 r.

Podstawa prawna:

● art. 1–6 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (w dniu publikacji bieżącego numeru ustawa oczekiwała na podpis Prezydenta).

Autor: MILENA ŁUKOMSKA -  długoletni pracownik ZUS, szkoleniowiec w zakresie przyznawania świadczeń długo- i krótkoterminowych

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?