| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Wolontariat > Wolontariat - definicja

Wolontariat - definicja

Wolontariusz nie ma prawa do wynagrodzenia. Może on otrzymywać inne świadczenia, np. nagro­dy, które jednak mają charakter pozapłacowy. Dopuszcza się określenie przysługujących wolon­tariuszowi nagród bezpośrednio w zawartym z nim porozumieniu.

Wolontariat

Definicja podstawowa

Dobrowolna, bezpłatna praca społeczna, zwłasz­cza związana z opieką nad nieuleczalnie chorymi lub niepełnosprawnymi ludźmi.

Zobacz również: Wolontariat pracowniczy w korporacji i małej firmie

W prawie pracy

Wolontariat jest wykonywaniem przez osobę fizycz­ną ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczenia na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożyt­ku publicznego oraz innych podmiotów, upraw­nionych do korzystania z pracy wolontariuszy na mocy przepisów o działalności pożytku publiczne­go i wolontariacie (art. 2 pkt 3 ustawy o wolontaria­cie). Wolontariusze mogą wykonywać pracę jedy­nie na rzecz:

  • organizacji pozarządowych,
  • podmiotów, takich jak: kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jedno­stek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjal­ne, sportowe spółki (z o.o. i akcyjne) oraz kluby,
  • organów administracji publicznej,
  • jednostek organizacyjnych podległych orga­nom administracji publicznej lub nadzorowa­nych przez te organy,
  • podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej - jednak tylko w zakre­sie wykonywanej przez nie działalności leczniczej.

Wolontariusze wykonują pracę w sposób i w cza­sie określonych w porozumieniu z korzystającym, czyli podmiotem, który ich przyjął do pracy. Mimo braku ustalenia szczególnej formy porozumienia, podmiot korzystający może być zobowiązany do pisemnego potwierdzenia jego treści na żądanie wolontariusza (art. 44 ust. 2 ustawy o wolontaria­cie). Z kolei zawarcie porozumienia w formie pisem­nej jest obowiązkowe, jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenie przez okres dłuższy niż 30 dni.

W wynagrodzeniach

Wolontariusz nie ma prawa do wynagrodzenia. Może on otrzymywać inne świadczenia, np. nagro­dy, które jednak mają charakter pozapłacowy. Dopuszcza się określenie przysługujących wolon­tariuszowi nagród bezpośrednio w zawartym z nim porozumieniu. Organizacja non profit korzystająca z pomocy wolontariusza ma m.in. obowiązek pokry­cia wydatków związanych z przestrzeganiem prze­pisów bhp. Dotyczy to także kosztów podróży służ­bowych i diet, chyba że wolontariusz zwolni pod­miot (organizację) z tego obowiązku (tylko w formie pisemnej). Organizacja (korzystający) może także pokryć inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza. Wszystko to odbywa się na zasa­dach dotyczących pracowników. Zakres i forma pokrywania takich kosztów powinny być określone bezpośrednio w porozumieniu zawartym z wolonta­riuszem. Korzystający może także pokrywać koszty szkoleń wolontariusza w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń (art. 45 u.d.p.p.).

W podatkach dochodowych

Zwolniona z podatku jest wartość świadczeń otrzy­manych przez wolontariuszy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Są to m.in. kosz­ty podróży służbowych i diet, świadczenia z tytułu szkoleń w zakresie wykonywanych świadczeń, skład­ki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.

W ubezpieczeniach

Osoby wykonujące pracę na podstawie wolonta­riatu nie podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym.

Polecamy serwis: Jak zachęcić kadrę do wolontariatu pracowniczego?

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »