REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Elastyczne formy zatrudnienia

Edyta Dunikowska
Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz

REKLAMA

Umowa o pracę na czas nieokreślony może w pewnych przypadkach nie odpowiadać wymaganiom pracodawców, którzy borykają się z problemami organizacyjnymi, płynnością zleceń czy obniżoną potrzebą produktywności. Może ona także być zbyt kosztowna, dlatego coraz częściej firmy korzystają z elastycznych form zatrudnienia.

Ich założeniem i głównym celem jest zwiększanie możliwości dostosowywania zasobów personalnych do aktualnych potrzeb pracodawców przez efektywne dysponowanie kadrą pracowniczą, zmniejszenie ponoszonych przez pracodawcę kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa rynku pracy. Ponadto wciąż postępujący rozwój technologiczny, konkurencja, zmienny popyt konsumencki, lecz także wzrost w sektorze usług uwidaczniają potrzebę zwiększania elastyczności prawa pracy.

Za zatrudnienie elastyczne uznawane jest powszechnie takie, które nie zawiera w sobie jednego lub kilku elementów zatrudnienia tradycyjnego. Zatrudnienie to zwykle nie będzie oparte na umowie o pracę na czas nieokreślony, pracę w godzinach ściśle wyznaczonych albo w miejscu czy pod nadzorem pracodawcy. Pracownik nie zawsze będzie zatrudniony na pełny etat. Wybór właściwego modelu zależy od indywidualnych potrzeb pracodawcy i specyfiki branży, w której działa.

Umowy terminowe

Rodzaje umów terminowych zostały określone w art. 25 Kodeksu pracy. Sam fakt ich umieszczenia w tym akcie prawnym wskazuje na objęcie ich szeroką ochroną. Istotą umów terminowych jest ich zawieranie na z góry określony czas. Do umów terminowych możemy zaliczyć umowy: na okres próbny, na czas określony oraz na czas wykonania określonej pracy.

Dodatkowo odmianą umowy na czas określony jest umowa zawarta na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Warto także wskazać, że zawieranie umów terminowych w obecnej kondycji rynku pracy jest cenione także przez samych pracowników. Pomimo braku gwarancji długotrwałego zatrudnienia pracownikom tym przysługuje prawo do płatnego urlopu oraz zasadniczo gwarancja ośmiogodzinnego dnia i przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym. Pracodawca zawsze musi zgłaszać tych pracowników do ZUS, opłacać ich składki na ubezpieczenia społeczne i zapewnić wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie.


Umowa na czas określony

Cechą charakterystyczną wskazanej umowy jest ustalenie pomiędzy stronami ściśle określonego terminu, do którego ma trwać. Maksymalny i minimalny czas trwania umowy nie jest jednak narzucony przepisami prawa. Z reguły rozwiązanie umowy na czas określony następuje więc wskutek upływu czasu, na który została zawarta, choć przepisy prawa dopuszczają także zastrzeżenie możliwości wypowiedzenia umowy na czas określony trwającej dłużej niż sześć miesięcy, za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

Niektóre z umów zawartych na dłuższy czas określony mogą rodzić przypuszczenie obchodzenia prawa przez zawieranie umów terminowych, w sytuacji gdy intencją pracodawcy jest długotrwała współpraca z pracownikiem.

Umowa na zastępstwo

Stosowanie przez pracodawców umowy na zastępstwo może mieć niekiedy kluczowe znaczenie dla zachowania prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Umowa ta pozwala na elastyczne rozwiązywanie problemów kadrowych związanych z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy pracowników. Istotą umowy na zastępstwo jest bowiem możliwość doraźnego zapewnienia wypełniania obowiązków związanych z konkretnym stanowiskiem, gdy nastąpiła często nieoczekiwana nieobecność pracownika etatowego spowodowana np. chorobą, urlopem macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym czy sprawowaniem funkcji społecznej. Ten model zatrudnienia pozwala na związanie się pracodawcy z pracownikiem zastępczym jedynie na okres, w którym działalność pracodawcy tego wymaga. Fakt ten musi być jednak zaznaczony w umowie.

Czas trwania umowy na zastępstwo wyznaczony jest bowiem okresem nieobecności zastępowanego pracownika. Okres zastępstwa nie musi być natomiast długi – może to być choćby dwutygodniowy urlop etatowego pracownika. Kluczowym atutem umowy na zastępstwo jest także krótki, bo zaledwie trzydniowy okres wypowiedzenia. W przeciwieństwie do pozostałych umów terminowych umowa na zastępstwo, bez względu na okres trwania, nie ulega przedłużeniu do dnia porodu w przypadku zajścia w ciążę przez pracownicę zatrudnioną na jej podstawie.

Umowa na czas próbny

Każda z wyżej wymienionych umów terminowych, ale również i umowa o pracę na czas nieokreślony może być poprzedzona umową zawartą na czas próbny nieprzekraczający trzech miesięcy. Jej zadaniem jest poddanie weryfikacji przydatności pracownika do wykonywania danego zawodu, kwalifikacji wymaganych do pracy na określonym stanowisku. Zawarcie z pracownikiem takiej umowy w żaden sposób nie zobowiązuje pracodawcy również do oferowania pracownikowi zatrudnienia po jej zakończeniu. Dodatkowo umowa na czas próbny może być w każdej chwili wypowiedziana bez obowiązku wskazania powodów wypowiedzenia.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Inną od klasycznej formy umowy na czas określony ustalony kalendarzowo jest umowa na czas wykonywania określonej pracy. Tu długość okresu trwania umowy jest określona wymiarem zadań wyznaczonych danemu pracownikowi do wykonania, przykładowo zebranie owoców sezonowych, sporządzenie bilansu, naprawa drogi.


Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy jest również pracą wykonywaną w ramach stosunku pracy, ale umożliwia ona dopasowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb stron stosunku pracy.

Oczywiste jest jednak uwzględnienie proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika. Pracodawca, podejmując działania zmierzające do nierównego traktowania pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, musi liczyć się z uznaniem takich działań za dyskryminację.

WAŻNE

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 292 § 1 Kodeksu pracy zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

W tym miejscu warto także wspomnieć o instytucji tzw. systemu pracy dzielonej (job sharing), która choć aktualnie nie jest uregulowana w przepisach, zyskuje na popularności. Istotą pracy w systemie dzielonym jest zorganizowanie jej w taki sposób, by suma częściowych wymiarów czasu pracy dwóch lub większej liczby pracowników, wypełniała pełen wymiar czasu pracy (jeden etat).

Telepraca

Zatrudnienie w formie telepracy zakłada stałe jej świadczenie poza tradycyjnym miejscem pracy i przekazywanie pracodawcy jej wyników za pomocą technik informatycznych. Zorganizowanie przez pracodawcę pracy w formie telepracy pozwala na zmniejszenie kosztów urządzenia i utrzymania stanowiska pracy czy zmniejszenie absencji chorobowej pracownika. Wprowadzenie dla telepracownika zadaniowego systemu pracy pozwoli natomiast zminimalizować koszt opłacenia nadgodzin.

Telepraca może być wykonywana na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub w systemie nakładczym. Wybór telepracy jako formy zatrudnienia może nastąpić zarówno przy zawieraniu umowy, jak i w czasie jej trwania na mocy porozumienia stron. Kluczowe jest natomiast wskazanie miejsca wykonywania pracy, np. miejsce zamieszkania telepracownika, telecentra, telechatki. Strony umowy mają również możliwość wystąpienia z wnioskiem o zaprzestanie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy w terminie trzech miesięcy od wprowadzenia tego trybu. Wprowadzenie telepracy wymaga zawarcia przez pracodawcę porozumienia ze związkami zawodowymi, w przypadku ich funkcjonowania w spółce.

Praca tymczasowa

Kolejną formą organizacji pracy jest niejako wypożyczenie przez przedsiębiorcę pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej jedynie w celu wykonania przez niego pracy na jego rzecz i pod jego kierownictwem. Przedsiębiorca jest określany mianem pracodawcy użytkownika, gdyż w rzeczywistości to nie on, lecz agencja jest bezpośrednim pracodawcą pracownika tymczasowego. To agencja jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji pracowniczej i wypełniania obowiązku płatnika zaliczek podatkowych czy składek ubezpieczeniowych.


WAŻNE

Zasadniczo agencja może skierować swojego pracownika do pracy jedynie na podstawie umowy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, choć pod pewnymi rygorami dopuszcza się także stosowanie umów cywilnoprawnych.

Umowa na czas określony w przypadku pracownika tymczasowego może być powielana bez ryzyka jej przekształcenia w umowę o pracę na czas nieokreślony. Umowę tę można też wypowiedzieć, w zależności od jej trwania, za trzydniowym lub tygodniowym okresem wypowiedzenia, ale tylko wówczas, gdy taka możliwość została w umowie przewidziana. Okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika łącznie nie może być dłuższy niż 12 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Po zakończeniu pracy świadectwo pracy wystawia agencja pracy tymczasowej.

Umowy cywilnoprawne

Niezwykle atrakcyjnym dla pracodawców, ze względu na niskie koszty zatrudnienia oraz ubezpieczenia społecznego, jest korzystanie z pozapracowniczych form zatrudnienia, w szczególności umów cywilnoprawnych. W ich przypadku przepisy prawa nie przewidują szczególnych środków ochrony, jakie są zastrzeżone w Kodeksie pracy na rzecz pracowników. Zasada swobody umów umożliwia, w sposób najdogodniejszy dla stron, ukształtowanie w szczególności takich kwestii, jak granice odpowiedzialności, możliwość rozwiązania umowy i ewentualne okresy wypowiedzenia, możliwość wykonywania pracy przez osoby trzecie. Przedsiębiorca, podejmując decyzję o podjęciu współpracy w ramach stosunku cywilnego zamiast stosunku pracy, musi jednak pamiętać o treści art. 22 § 12 Kodeksu pracy, zgodnie z którym nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, przy zachowaniu warunków charakterystycznych dla umowy o pracę. Ponadto umowa o dzieło charakteryzuje się obowiązkiem osiągnięcia określonego wyniku, czyli efektem musi być konkretny i możliwy do zweryfikowania rezultat.

Umowa agencyjna i umowa zlecenia – odwrotnie niż wspomniana powyżej umowa o dzieło – są umowami starannego działania. Zarówno umowa agencyjna, jak i umowa zlecenia, w odróżnieniu od umowy o pracę, charakteryzują się brakiem podporządkowania zleceniodawcy i wykonywania pracy pod jego kierownictwem.

Umowa agencyjna jest umową starannego działania i polega na podjęciu się stałego pośredniczenia w zawieraniu umów na rzecz dającego polecania lub zawierania umów w jego imieniu przez podmiot, który we własnym imieniu prowadzi własne przedsiębiorstwo zarobkowe.

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jest uzależniony od kilku czynników. Istotny jest w szczególności rodzaj umowy i ewentualnie istnienie innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zatrudnionej osoby. Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej od dnia rozpoczęcia wykonywania tych umów podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu (gdy miejscem wykonywania pracy jest siedziba lub miejsce prowadzenia działalności przez zleceniodawcę). Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, nie podlega z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom społecznym.

Samozatrudnienie

Pojęcie samozatrudnienia nie jest kompleksowo uregulowane w polskim prawodawstwie. Z reguły jest to świadczenie usług dla przedsiębiorców przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Kształt umowy o świadczenie usług, prawa i obowiązki stron zależą od woli stron. Osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą dokonują wyboru najdogodniejszej dla nich formy opodatkowania. Samozatrudniony podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dodatkowo opłaca składkę na Fundusz Pracy, dobrowolnie może także opłacać ubezpieczenie chorobowe.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998.21.94 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2009.205.1585 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. 2003.166.1608 z późn. zm.).

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zwolnienie lekarskie na urlopie

  Co się dzieje, kiedy pracownik zachoruje w trakcie urlopu? Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy? Jak choroba pracownika wpływa na urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy i bezpłatny?

  Kiedy można wziąć urlop w nowej pracy?

  Zmiana pracodawcy w trakcie roku powoduje wątpliwości dotyczące urlopu wypoczynkowego. Po jakim czasie można wziąć urlop w nowej pracy? Od czego zależy, kiedy można skorzystać z urlopu na żądanie?
   

  Wigilia 2023 bez handlu. Które niedziele grudnia będą handlowe. Senat przyjął nowelę dotyczącą handlu w niedziele

  Gdy niedziela przypada 24 grudnia, to handel pracuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię – to główne założenie ustawy zgłoszonej przez Polskę 2050. Sejm uchwalił ustawę w środę 29 listopada, Senat przyjął ją bez poprawek w czwartek 30 listopada. W 2023 r. niedziele handlowe przed świętami wypadają 10 i 17 grudnia. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

  Czy 3 grudnia to niedziela handlowa

  Które niedziele grudnia 2023  r. będą niedzielami handlowymi – wciąż trwają nad tym prace legislacyjne w Sejmie i Senacie. Łatwiej odpowiedzieć na pytanie, czy 3 grudnia będzie obowiązywał zakaz handlu. Wyjaśniamy.

  REKLAMA

  Świąteczne prezenty firmowe a skutki podatkowe

  Prezenty firmowe a skutki podatkowe – w świątecznym czasie nie zapominaj o fiskusie! Koniec roku to tradycyjnie okres, w którym firmy wyrażają wdzięczność swoim pracownikom i partnerom biznesowym. Jak rozliczyć podatek za świąteczne prezenty?

  Zatrudnianie cudzoziemców – Kto ma prawo do pracy w Polsce, jakie obowiązki ma pracodawca

  Pandemia koronawirusa przyczyniła się do tymczasowych zmian w kwestii zatrudniania cudzoziemców – w tym możliwości przedłużenia terminu na złożenie wniosku o zezwolenie pobytowe. Okres ich ważności zakończył się 31 lipca 2023 r. Tym samym do obowiązku pracodawcy należy zweryfikowanie dokumentów posiadanych przez zagranicznych pracowników dotyczących ich pobytu, pod względem legalności i ważności. O co jeszcze należy zadbać przy zatrudnianiu cudzoziemców? 

  Czy w 2024 roku korzystniej będzie wziąć zwolnienie z powodu działania siły wyższej, urlop na żądanie a może urlop opiekuńczy?

  Każde z tych rozwiązań jest do dyspozycji pracownika gdy musi pilnie – lub w miarę pilnie, np. z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym – skorzystać z przerwy w świadczeniu pracy, by zająć się pilnymi sprawami rodzinnymi. Na początku roku arsenał służących do tego dostępnych narzędzi jest teraz dość szeroki, można więc wybierać. Oceniając najkorzystniejsze rozwiązanie warto jednak mieć na względzie choćby: czy i jak za takie wolne jest płacone i jak np. wpływa ono na staż pracy.

  Sprawozdanie o zatrudnieniu w UE na 2024

  Wspólne sprawozdanie o zatrudnieniu Komisji Europejskiej i Rady monitoruje sytuację w zakresie zatrudnienia w Unii oraz wdrażanie wytycznych dotyczących zatrudnienia. W związku z konfliktami zbrojnymi, skutkami pandemii Covid-19, rosnącą inflacją i dużymi zmianami gospodarczymi, zachodzącymi na unijnym i światowym rynku pracy - wyzwania na 2024 r. są ogromne. Unijne sprawozdanie zawiera roczny przegląd najważniejszych zmian w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych w UE, co ważne jest pierwszym, w którym przedstawiono postępy w realizacji unijnych i krajowych celów w zakresie zatrudnienia, umiejętności i spraw społecznych na 2030 r.

  REKLAMA

  Czy w 2024 przysługuje dodatek za czas przestoju?

  Czy w 2024 przysługuje dodatek za czas przestoju? Jeśli tak, to ile w 2024 wnosi wynagrodzenie za czas przestoju w zakładzie pracy? Czym jest gotowość do pracy? Jak zgłosić gotowość do pracy? Czy w okresie przestoju można wykonywać inną pracę?

  Dyżur 2024

  Czy za czas dyżuru w 2024 r. przysługuje wynagrodzenie? Ile za dyżur w 2024? Dyżur domowy czy przysługuje wynagrodzenie? Jak jest traktowany dyżur pod telefonem? Gdzie w ramach dyżuru pracownik powinien pozostawać w gotowości?

  REKLAMA