Kategorie

Stosowanie i obliczanie terminów przy udzielaniu urlopów związanych z rodzicielstwem

Małgorzata Podgórska
Stosowanie i obliczanie terminów przy udzielaniu urlopów związanych z rodzicielstwem. /fot. Fotolia
ShutterStock
W przepisach prawa pracy nie ma regulacji dotyczącej sposobu liczenia terminów. W związku z tym przy ich obliczaniu, w przypadku ustalania prawa do urlopów związanych z rodzicielstwem i składaniu wniosków o te urlopy, trzeba stosować potoczny sposób liczenia terminów.

Stosowanie potocznego liczenia terminów w przypadku udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego, m.in. wyroki z 17 listopada 2004 r. (II PK 64/04) i z 19 grudnia 1996 r. (I PKN 47/96, OSNP 1997/17/310).

Termin składania wniosku o dodatkowy urlop macierzyński

Reklama

Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się m.in. na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (art. 1821 § 3 Kodeksu pracy). Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Wnioski w pisemnej formie mają istotne znaczenie dowodowe w razie sporu między pracownikiem a pracodawcą.

Przepisy Kodeksu pracy wprost określają, kiedy pracownik może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (tj. bezpośrednio po urlopie macierzyńskim). Zatem niedotrzymanie terminu na złożenie wniosku o ten urlop może oznaczać w skrajnych przypadkach nawet utratę prawa do tego urlopu. Termin jest określony jako „nie krótszy niż 14 dni”, wobec tego uprawnieni pracownicy powinni złożyć wniosek odpowiednio wcześniej. Jeżeli pracownik spóźni się ze złożeniem wniosku i pozostanie mniej niż 14 dni do zakończenia podstawowego urlopu macierzyńskiego, to pracodawca samodzielnie podejmie decyzję, czy udzieli pracownikowi urlopu mimo niedotrzymania terminu. Urlop ten może być udzielony nawet „z dnia na dzień”, gdyż pracodawca może uznać taki wniosek z własnej woli, nawet jeżeli nie został złożony w terminie.

Zobacz także: Uprawnienia rodzicielskie w 2014 r.

Takie same zasady mają zastosowanie przy występowaniu o dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego – tzw. dodatkowy urlop adopcyjny.

UWAGA!

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński złożony z większym niż 14-dniowym wyprzedzeniem jest dla pracodawcy wiążący.

PRZYKŁAD

Pracownik, który 19 września br. kończy urlop macierzyński, 12 września br. złożył wniosek o dodatkowy urlop macierzyński. Wniosek został złożony z 7-dniowym wyprzedzeniem, zatem pracownik nie dotrzymał ustawowego terminu na złożenie tego wniosku. Jeżeli pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika dobrowolnie, to pracownik straci uprawnienie do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i w konsekwencji do urlopu rodzicielskiego. Aby dodatkowy urlop macierzyński rozpoczął się bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, czyli 20 września br., wniosek należało złożyć najpóźniej 5 września br.

Termin składania wniosku o urlop rodzicielski

Reklama

Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (art. 1821a § 4 Kodeksu pracy). Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Analogicznie jak przy udzielaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, niezachowanie terminu złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego może skutkować dla pracownika nawet utratą prawa do tego urlopu.

PRZYKŁAD

Dodatkowy urlop macierzyński kończy się pracownicy 30 września br. Aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego musi ona wystąpić do pracodawcy z wnioskiem najpóźniej 16 września br., co umożliwi jej rozpoczęcie korzystania z urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim, tj. od 1 października br.

Termin złożenia łącznego wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski

Pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze 6 lub 8 tygodni (w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie), a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym 26-tygodniowym wymiarze (art. 1791 Kodeksu pracy). Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

UWAGA!

Możliwe jest złożenie pracodawcy, w ciągu 14 dni po porodzie (lub jeszcze przed porodem), łącznego wniosku o dodatkowy urlop macierzyński w pełnym wymiarze i urlop rodzicielski też w pełnym wymiarze.

PRZYKŁAD

Poród pracownicy jest przewidziany na 11 października br., ale już we wrześniu zdecydowała się ona na skorzystanie ze wszystkich płatnych urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Przed porodem złożyła wniosek o udzielenie jej kolejno (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim) dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Wniosek pracownicy zobowiązuje pracodawcę do udzielenia jej tych urlopów.

Termin na złożenie wniosku w sprawie rezygnacji z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i/lub urlopu rodzicielskiego

Pracownica może zrezygnować z korzystania zarówno z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części, jak i z całości lub części urlopu rodzicielskiego oraz powrócić do pracy, nawet jeżeli wnioskowała o te urlopy łącznie. Konieczne jest złożenie pracodawcy pisemnego wniosku w tej sprawie, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Polecamy serwis: Urlopy

W przypadku rezygnacji przez pracownicę z jednego z ww. urlopów pracownik-ojciec wychowujący dziecko może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części takiego urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko.

Terminy składania wniosku o łączenie urlopów związanych rodzicielstwem z wykonywaniem pracy

Łączenie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pracodawca może jednak odmówić zgody na łączenie urlopu z pracą (powodem odmowy mogą być względy organizacyjne lub rodzaj świadczonej pracy). O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie. Nie ma ustawowego terminu na udzielenie takiej odpowiedzi, należy jednak przyjąć, że powinno to nastąpić nie później niż do dnia, w którym miałoby nastąpić rozpoczęcie pracy.

Jeżeli pracownik złoży wniosek w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pracy, to termin rozpoczęcia świadczenia pracy może zostać przesunięty na późniejszy, chyba że pracodawca uwzględni wniosek i dopuści pracownika do pracy we wnioskowanym terminie.

Pracownik może złożyć jeden łączny wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu adopcyjnego) lub rodzicielskiego oraz jednocześnie o łączenie takiego urlopu z wykonywaniem pracy.

Analogiczne zasady w zakresie składania wniosków dotyczą łączenia dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy.

Gdy termin na złożenie wniosku kończy się w sobotę, niedzielę lub w święto

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują kwestii terminów, na składanie wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem, upływających w soboty, niedziele i święta.

Należy pamiętać, że sobota jest normalnym dniem pracy. Zatem w przypadku, gdy termin na złożenie wniosku upływa w sobotę kalendarzową, to jest ona ostatnim dniem na złożenie pracodawcy oświadczenia w tej sprawie. Przekroczenie terminu może spowodować utratę prawa do urlopów.

Natomiast kwestią budzącą uzasadnione wątpliwości jest sytuacja, gdy termin kończy się w dniu ustawowo wolnym od pracy, czyli w niedzielę lub w święto. W tej sprawie zdania ekspertów prawa pracy są podzielone.

Z jednej strony, ani w przepisach prawa pracy ani w przepisach prawa cywilnego, które należy stosować posiłkowo w sprawach nieuregulowanych przez Kodeks pracy, nie ma regulacji, która wskazywałaby, że termin na dokonanie czynności, w tym przypadku na złożenie wniosku o urlop, przesuwany jest na pierwszy dzień roboczy następujący po niedzieli lub święcie.

Z drugiej strony, wskazywane jest, że w takich przypadkach terminy liczone zgodnie z przepisami, np. podatkowymi czy postępowania administracyjnego, są przesuwane na pierwszy dzień roboczy i można by taką zasadę stosować także w sprawach pracowniczych.

Przesunięcie terminu, np. składania wniosku o urlopy, na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym taki termin upływa, wymagałoby istnienia wyraźnej podstawy prawnej. Należy zatem przyjąć, że upływ terminu następuje w dniu wolnym od pracy (jeżeli tak wynika z obliczeń). W związku z tym pracownicy powinni składać wnioski przed tym dniem.

PRZYKŁAD

Pracownikowi kończy się urlop macierzyński 24 listopada br. Zatem termin na złożenie wniosku o dodatkowy urlop macierzyński upływa 10 listopada br. w niedzielę (następny dzień, tj. 11 listopada też jest dniem świątecznym wolnym od pracy). Z uwagi na brak regulacji i liczne wątpliwości w omawianym zakresie bezpieczniej dla pracownika będzie złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński najpóźniej w sobotę, tj. 9 listopada br.

Warto także pamiętać, że o złożeniu wniosku w terminie nie decyduje data stempla pocztowego, ale data doręczenia wniosku, np. potwierdzenie odebrania wniosku przez pracodawcę na zwrotce pocztowej lub na kopii wniosku (art. 61 Kodeksu cywilnego).

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Terminy składania wniosków przez pracowników przy urlopach związanych z rodzicielstwem

Lp.

Wniosek o:

Termin składania wniosku:

1.

urlop macierzyński przed planowaną datą porodu

brak terminu

2.

całość lub część dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz tzw. dodatkowego urlopu adopcyjnego

w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (art. 1821 § 3 i art. 183 § 4 Kodeksu pracy)

3.

łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz tzw. dodatkowego urlopu adopcyjnego z wykonywaniem pracy

w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy (art. 1821 § 6 i art. 183 § 4 Kodeksu pracy)

4.

urlop rodzicielski lub jego część

w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem urlopu (art. 1821a § 4 i art. 183 § 5 Kodeksu pracy)

5.

łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy (art. 1821a § 6 Kodeksu pracy)

6.

udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze pracownicy-matce dziecka

w ciągu 14 dni po porodzie (art. 1791 Kodeksu pracy)

7.

rezygnację z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego przez pracownicę-matkę dziecka

w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy (art. 1792 § 2 Kodeksu pracy)

8.

udzielenie całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu dziecka

w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (art. 1792 § 3 Kodeksu pracy)

9.

rezygnację z całości lub części urlopu rodzicielskiego przez pracownicę-matkę dziecka

w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy (art. 1793 § 2 Kodeksu pracy)

10.

udzielenie całości lub części urlopu rodzicielskiego pracownikowi-ojcu dziecka

w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (art. 1793 § 3 Kodeksu pracy)

Podstawa prawna:

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?