Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przeniesienie służbowe pracownika w różnych grupach zawodowych

Przeniesienie służbowe pracownika w różnych grupach zawodowych
Przeniesienie służbowe pracownika w różnych grupach zawodowych
Przeniesienie służbowe może polegać na zmia­nie miejsca pracy lub warunków pracy i płacy. Pracodawca, przenosząc pracownika na inne miejsce pracy lub stanowisko pracy, powinien mu zmienić warunki pracy i płacy. W przypadku szczególnych grup pracowników może nastąpić przeniesienie służbowe na innych zasadach. Dotyczy to pracowników sfery budże­towej i samorządowej.

Definicja podstawowa

Zmiana miejsca lub warunków pracy.

W prawie pracy

Przeniesienie służbowe może polegać na zmia­nie miejsca pracy lub warunków pracy i płacy. Pracodawca, przenosząc pracownika na inne miejsce pracy lub stanowisko pracy, powinien mu zmienić warunki pracy i płacy. Może to zrobić za porozumieniem stron lub, w przy­padku braku zgody pracownika na porozumie­nie, powinien mu wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Jeżeli pracownik nie przyjmie zapropono­wanych mu warunków pracy i płacy w wypowie­dzeniu zmieniającym, to umowa o pracę rozwią­że się z końcem okresu wypowiedzenia. Możliwe też jest czasowe przeniesienie pracownika mak­symalnie na 3 miesiące w roku kalendarzowym, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami pracodaw­cy. Wówczas nie trzeba zmieniać pracownikowi umowy o pracę, jeżeli praca, którą ma wykony­wać, odpowiada jego kwalifikacjom i wynagro­dzenie nie ulegnie obniżeniu.

Redakcja poleca produkt: 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r. (PDF)

Przeniesienie pracownika samorządowego

Przykładowo, pracownika samorządowego zatrud­nionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierow­niczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce samorządowej. Dotyczy to jed­nostki położonej w tej samej lub innej miejsco­wości, w której pracownik pracuje. Przeniesienie może nastąpić w każdym czasie, jeżeli nie naru­sza to ważnego interesu jednostki, która dotych­czas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jed­nostki przejmującej. Przeniesienia w tym przypad­ku dokonuje się w drodze porozumienia pracodaw­ców. W przypadku przeniesienia pracownika samo­rządowego do innej jednostki jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach zwią­zanych ze stosunkiem pracy należy przekazać do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony.

Przeniesienie służbowe nauczycieli

Przeniesienie służbowe dotyczy również nauczycie­li. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzę­du, za jego zgodą, na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. Przeniesienie nauczyciela z urzędu do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem zapewnienia nauczycielo­wi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonu­je dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu pro­wadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szko­ły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Ponadto w razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwali­fikacjami odpowiadającymi potrzebom programo­wym szkoły, organ prowadzący szkołę może prze­nieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły - bez zgody nauczycie­la, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Przeniesienie urzędnika służby cywilnej

Przeniesieni służbowo mogą być również urzędni­cy służby cywilnej. Występują następujące rodzaje przeniesienia urzędnika służby cywilnej:

 • przeniesienie w ramach danego urzędu dopusz­czalne w każdym czasie, jeżeli jest uzasadnione potrzebami urzędu,
 • przeniesienie do innego urzędu w tej samej miej­scowości, jeżeli przemawia za tym interes służ­by cywilnej,
 • przeniesienie do innego urzędu w innej miejsco­wości, jeżeli przemawia za tym szczególny inte­res służby cywilnej.

W wynagrodzeniach

Przeniesienie pracownika, bez wypowiedzenia mu warunków pracy i płacy, do innej pracy niż określo­na w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, nie może powo­dować obniżenia jego wynagrodzenia. Jeżeli jest to konieczne ze względu na szczegól­ne potrzeby urzędu, urzędnika państwowego mia­nowanego można przenieść na inne stanowisko, odpowiadające kwalifikacjom urzędnika i równo­rzędne pod względem wynagrodzenia. Urzędnikowi państwowemu mianowanemu prze­niesionemu na inne stanowisko służbowe z powo­du reorganizacji urzędu, ze względu na likwida­cję zajmowanego stanowiska, przysługuje wyna­grodzenie stosowne do wykonywanej pracy, przy czym przez okres 6 miesięcy nie może być ono niższe od dotychczasowego. Prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeże­li jest ono wyższe od wynagrodzenia przysługu­jącego na nowym stanowisku przez okres 6 mie­sięcy następujących po miesiącu, w którym pra­cownik został przeniesiony na nowe stanowisko, zachowuje pracownik samorządowy przeniesiony na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifika­cjom, jeżeli ze względu na likwidację nie jest moż­liwe dalsze jego zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku.

Urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu okre­sowo do innego urzędu w innej miejscowości przy­sługuje:

 • mieszkanie albo miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, wypłacane w okresie przeniesienia,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu przeniesienia w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia,
 • zwrot kosztów przejazdu urzędnika i członków jego rodziny, związanego z przeniesieniem, a także zwrot kosztów przewozu mienia,
 • urlop z tytułu przeniesienia w łącznym wymia­rze 4 dni.

Wymienione świadczenia związane z przeniesie­niem nie przysługują w razie przeniesienia doko­nywanego z powodu likwidacji urzędu, w którym urzędnik wykonuje pracę, lub w razie reorganiza­cji tego urzędu w sposób uniemożliwiający dalsze zatrudnienie urzędnika.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mia­nowania, przeniesionemu do innej szkoły w innej miejscowości z powodu konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wyma­ganymi kwalifikacjami, przysługuje dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodze­nia zasadniczego. W razie przeniesienia nauczy­ciela przysługuje mu zwrot kosztów przeniesienia.

W podatkach dochodowych

Zwolnione z podatku są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesie­nia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowa­nie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służ­bowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należ­nego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie.

Dołącz do nas na Facebooku

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski pracownik w obliczu inflacji
  Pomimo sytuacji gospodarczej, wojny w Ukrainie oraz pandemii, wielu Polaków jest gotowych do zmiany miejsca zatrudnienia. Czynnikiem szczególnie wpływającym na postawy zawodowe jest inflacja.
  Prawnicy - ile zarabiają?
  Wywołana przez pandemię niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia zaowocowała zmniejszoną responsywnością na oferty pracy przez doświadczonych kandydatów na stanowiska prawnicze i wysoką liczbą odrzuconych ofert. Z tego powodu pracodawcy często byli zmuszeni uelastyczniać swoje wymagania wobec kandydatów oraz redefiniować widełki wynagrodzenia na korzyść pracownika. Więcej w analizie przygotowanej przez Manpower.
  Wskaźniki dla przyszłych emerytów bardzo dobre
  Stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, na których gromadzone są składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
  Osoby na przedemerytalnym muszą rozliczyć się z ZUS
  Jak co roku tylko do końca maja czas osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego na powiadomienie ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  Co czwarta firma chce pozyskiwać nowych pracowników
  ManpowerGroup opublikował swój najnowszy raport, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na czas od lipca do końca września. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +11%. To wynik wyższy o 5 punktów procentowych od prognozy deklarowanej na bieżący kwartał. Podczas gdy 27% badanych przedsiębiorstw mówi o planach zatrudnienia nowych pracowników, 17% prognozuje redukcje etatów. Jednocześnie co druga firma (54%) chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a jedynie 2% nie zna planów zatrudnienia na kolejny kwartał.
  Ukraińcy pracują na Dolnym Śląsku
  W pierwszym kwartale tego roku o prawie 7 proc. wzrosła ilość zatrudnionych na Dolnym Śląsku Ukraińców. Na koniec grudnia 2021 roku do ZUS w województwie dolnośląskim było zgłoszonych 66 638 pracowników pochodzących z Ukrainy, na koniec marca 2022 roku już 71 238.
  Reputacja oparta na powrotach, czyli dlaczego reboarding ma znaczenie
  Dla wielu pracowników powrót do pracy po pandemii był prawdziwym wyzwaniem. Podobnie jak dla pracodawców. Okazało się, że po długiej nieobecności w biurze trzeba na nowo uczyć się firmowej rzeczywistości offline. Lepiej poradziły sobie z tą sytuacją firmy, które w swojej strategii HR uwzględniły reboarding. Tym bardziej, że termin ten nie dotyczy tylko powrotu do postpandemicznej biurowej rzeczywistości.
  Pracodawcy powinni przygotować się na zmiany w ustawie o PPK
  Pracodawca będzie mógł szybciej zapisać pracownika do PPK. Szybciej niż dotychczas będzie mógł także dokonać pierwszych wpłat do tego programu, nawet od razu po ich naliczeniu i pobraniu.
  Algorytmy SI pod kontrolą związków zawodowych?
  Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przewiduje obowiązek pracodawcy udzielenia stronie społecznej informacji o parametrach, zasadach i instrukcji stanowiących bazę dla algorytmów lub systemów sztucznej inteligencji, a które wpływać mogą na warunki pracy.
  Poszukiwani pracownicy sezonowi do zbioru truskawek
  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku poszukuje pracowników sezonowych do zbioru truskawek i malin, m.in. w gminach Czerwińsk nad Wisłą, Załuski i Naruszewo. Wkrótce ma ruszyć kampania informacyjna, zachęcająca do podjęcia zatrudnienia, w tym skierowana do przebywających w Polsce obywateli Ukrainy.
  Powstanie platforma z bazą ofert pracy dla obywateli Ukrainy
  Nowa platforma ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Kto będzie mógł korzystać z bazy?
  44 proc. Polaków myśli o zmianie pracy na lepiej płatną
  44 proc. Polaków jest obecnie bardziej skłonnych do zmiany pracy na lepiej płatną ze względu na inflację; podobny odsetek ankietowanych starał się w ciągu ostatniego roku o podwyżkę z powodu wzrostu cen.
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy?
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy po 24 lutego br. jest zauważalny; napływ uchodźców z pewnością go nie uzupełni - stwierdził dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski.
  Zniesienie stanu epidemii a postojowe
  Jeszcze tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę tzw. postojowego.
  Niedziela handlowa – czerwiec 2022
  Niedziela handlowa — czerwiec 2022 ma 4 niedziele. Czy 5 czerwca, 12 czerwca, 19 czerwca lub 26 czerwca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?
  Boże Ciało 2022 - czy jest wolne od pracy?
  Czy Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy? Kiedy wypada? Czy można wtedy załatwić sprawy urzędowe albo zrobić zakupy?
  Europejskie Dni Pracodawców 2022
  W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbywa się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia organizuje Europejskie Dni Pracodawców 2022.
  1/3 uchodźców zamierza zostać w Polsce przez co najmniej trzy lata
  – Około 30 proc. wszystkich uchodźców wstępnie deklaruje chęć pozostania w Polsce na najbliższe trzy lata. Niektórzy po prostu nie mają dokąd wracać – mówi Artem Zozulia, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Podkreśla, że organizacje pozarządowe nie są w stanie dalej same dźwigać ciężaru, jaki wiąże się z pomocą ukraińskim uchodźcom. Potrzebne im są wsparcie i długofalowe plany działań pomocowych, m.in. w zakresie integracji w Polsce, rozpoczęciu pracy zarobkowej czy znalezieniu pomocy psychologicznej.
  KRUS - nowa obowiązująca stawka odsetek za zwłokę
  Ustalono nową stawkę odsetek za zwłokę. Ile wynosi?
  Więcej płatników składek i ubezpieczonych
  Pod koniec kwietnia 2022 r. zarejestrowanych w ZUS płatników składek było 2,8 mln, a ubezpieczonych - 16,1 mln, w tym cudzoziemców - 970 tys. Liczby te rosną z miesiąca na miesiąc i są znacznie wyższe niż przed wybuchem epidemii.
  Pracownice handlu w miejscowościach turystycznych alarmują: będziemy pracować ponad siły
  Pracownicy dyskontów pracujący nad morzem obawiają się nadchodzącego sezonu letniego. Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafia duża ilość wiadomości, że ruch rośnie z dnia na dzień, a pracowników zamiast przybywać… ubywa.
  Barometr Ofert Pracy spadł o 5 pkt.
  Barometr Ofert Pracy spadł do 413,5 pkt. w kwietniu z 418,5 pkt. w marcu br. Napięcie geopolityczne, a także inflacja negatywnie wpłyną na zapotrzebowanie na pracę.
  Zniesienie stanu epidemii a przepisy prawa pracy
  Zakończenie stanu epidemii w Polsce nie wprowadza zmian w przepisach prawa pracy - obowiązujący od poniedziałku stan zagrożenia epidemicznego podtrzymuje dotychczasowe regulacje dotyczące m.in. wykonywania pracy zdalnej, kierowania pracowników na zaległy urlop oraz na okresowe badania lekarskie.
  Zmiany w ścieżce awansu zawodowego nauczycieli
  Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Po czterech latach pracy w szkole nauczyciel będzie mógł zdać egzamin na nauczyciela mianowanego. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2022 r.
  Do kogo właściwie mówisz?
  Z punktu widzenia sukcesu opowieści bardzo ważne jest to, aby dopasować ją do publiczności. Historia, która przypadnie do gustu grupie dwudziestoparolatków po kilku piwach, niekoniecznie spodoba się rekruterowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, klientowi podczas spotkania biznesowego czy twoim ultrakonserwatywnym teściom. Od czego zatem zacząć?