| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Przeniesienie służbowe pracownika w różnych grupach zawodowych

Przeniesienie służbowe pracownika w różnych grupach zawodowych

Przeniesienie służbowe może polegać na zmia­nie miejsca pracy lub warunków pracy i płacy. Pracodawca, przenosząc pracownika na inne miejsce pracy lub stanowisko pracy, powinien mu zmienić warunki pracy i płacy. W przypadku szczególnych grup pracowników może nastąpić przeniesienie służbowe na innych zasadach. Dotyczy to pracowników sfery budże­towej i samorządowej.

Definicja podstawowa

Zmiana miejsca lub warunków pracy.

W prawie pracy

Przeniesienie służbowe może polegać na zmia­nie miejsca pracy lub warunków pracy i płacy. Pracodawca, przenosząc pracownika na inne miejsce pracy lub stanowisko pracy, powinien mu zmienić warunki pracy i płacy. Może to zrobić za porozumieniem stron lub, w przy­padku braku zgody pracownika na porozumie­nie, powinien mu wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Jeżeli pracownik nie przyjmie zapropono­wanych mu warunków pracy i płacy w wypowie­dzeniu zmieniającym, to umowa o pracę rozwią­że się z końcem okresu wypowiedzenia. Możliwe też jest czasowe przeniesienie pracownika mak­symalnie na 3 miesiące w roku kalendarzowym, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami pracodaw­cy. Wówczas nie trzeba zmieniać pracownikowi umowy o pracę, jeżeli praca, którą ma wykony­wać, odpowiada jego kwalifikacjom i wynagro­dzenie nie ulegnie obniżeniu.

Redakcja poleca produkt: 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r. (PDF)

Przeniesienie pracownika samorządowego

Przykładowo, pracownika samorządowego zatrud­nionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierow­niczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce samorządowej. Dotyczy to jed­nostki położonej w tej samej lub innej miejsco­wości, w której pracownik pracuje. Przeniesienie może nastąpić w każdym czasie, jeżeli nie naru­sza to ważnego interesu jednostki, która dotych­czas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jed­nostki przejmującej. Przeniesienia w tym przypad­ku dokonuje się w drodze porozumienia pracodaw­ców. W przypadku przeniesienia pracownika samo­rządowego do innej jednostki jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach zwią­zanych ze stosunkiem pracy należy przekazać do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony.

Przeniesienie służbowe nauczycieli

Przeniesienie służbowe dotyczy również nauczycie­li. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzę­du, za jego zgodą, na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. Przeniesienie nauczyciela z urzędu do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem zapewnienia nauczycielo­wi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonu­je dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu pro­wadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szko­ły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Ponadto w razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwali­fikacjami odpowiadającymi potrzebom programo­wym szkoły, organ prowadzący szkołę może prze­nieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły - bez zgody nauczycie­la, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »