REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przeniesienie służbowe pracownika w różnych grupach zawodowych

Przeniesienie służbowe pracownika w różnych grupach zawodowych
Przeniesienie służbowe pracownika w różnych grupach zawodowych

REKLAMA

REKLAMA

Przeniesienie służbowe może polegać na zmia­nie miejsca pracy lub warunków pracy i płacy. Pracodawca, przenosząc pracownika na inne miejsce pracy lub stanowisko pracy, powinien mu zmienić warunki pracy i płacy. W przypadku szczególnych grup pracowników może nastąpić przeniesienie służbowe na innych zasadach. Dotyczy to pracowników sfery budże­towej i samorządowej.

Definicja podstawowa

Zmiana miejsca lub warunków pracy.

Autopromocja

W prawie pracy

Przeniesienie służbowe może polegać na zmia­nie miejsca pracy lub warunków pracy i płacy. Pracodawca, przenosząc pracownika na inne miejsce pracy lub stanowisko pracy, powinien mu zmienić warunki pracy i płacy. Może to zrobić za porozumieniem stron lub, w przy­padku braku zgody pracownika na porozumie­nie, powinien mu wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Jeżeli pracownik nie przyjmie zapropono­wanych mu warunków pracy i płacy w wypowie­dzeniu zmieniającym, to umowa o pracę rozwią­że się z końcem okresu wypowiedzenia. Możliwe też jest czasowe przeniesienie pracownika mak­symalnie na 3 miesiące w roku kalendarzowym, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami pracodaw­cy. Wówczas nie trzeba zmieniać pracownikowi umowy o pracę, jeżeli praca, którą ma wykony­wać, odpowiada jego kwalifikacjom i wynagro­dzenie nie ulegnie obniżeniu.

Redakcja poleca produkt: 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r. (PDF)

Przeniesienie pracownika samorządowego

Przykładowo, pracownika samorządowego zatrud­nionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierow­niczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce samorządowej. Dotyczy to jed­nostki położonej w tej samej lub innej miejsco­wości, w której pracownik pracuje. Przeniesienie może nastąpić w każdym czasie, jeżeli nie naru­sza to ważnego interesu jednostki, która dotych­czas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jed­nostki przejmującej. Przeniesienia w tym przypad­ku dokonuje się w drodze porozumienia pracodaw­ców. W przypadku przeniesienia pracownika samo­rządowego do innej jednostki jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach zwią­zanych ze stosunkiem pracy należy przekazać do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony.

Przeniesienie służbowe nauczycieli

Przeniesienie służbowe dotyczy również nauczycie­li. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzę­du, za jego zgodą, na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. Przeniesienie nauczyciela z urzędu do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem zapewnienia nauczycielo­wi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonu­je dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu pro­wadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szko­ły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Ponadto w razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwali­fikacjami odpowiadającymi potrzebom programo­wym szkoły, organ prowadzący szkołę może prze­nieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły - bez zgody nauczycie­la, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przeniesienie urzędnika służby cywilnej

Przeniesieni służbowo mogą być również urzędni­cy służby cywilnej. Występują następujące rodzaje przeniesienia urzędnika służby cywilnej:

 • przeniesienie w ramach danego urzędu dopusz­czalne w każdym czasie, jeżeli jest uzasadnione potrzebami urzędu,
 • przeniesienie do innego urzędu w tej samej miej­scowości, jeżeli przemawia za tym interes służ­by cywilnej,
 • przeniesienie do innego urzędu w innej miejsco­wości, jeżeli przemawia za tym szczególny inte­res służby cywilnej.

W wynagrodzeniach

Przeniesienie pracownika, bez wypowiedzenia mu warunków pracy i płacy, do innej pracy niż określo­na w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, nie może powo­dować obniżenia jego wynagrodzenia. Jeżeli jest to konieczne ze względu na szczegól­ne potrzeby urzędu, urzędnika państwowego mia­nowanego można przenieść na inne stanowisko, odpowiadające kwalifikacjom urzędnika i równo­rzędne pod względem wynagrodzenia. Urzędnikowi państwowemu mianowanemu prze­niesionemu na inne stanowisko służbowe z powo­du reorganizacji urzędu, ze względu na likwida­cję zajmowanego stanowiska, przysługuje wyna­grodzenie stosowne do wykonywanej pracy, przy czym przez okres 6 miesięcy nie może być ono niższe od dotychczasowego. Prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeże­li jest ono wyższe od wynagrodzenia przysługu­jącego na nowym stanowisku przez okres 6 mie­sięcy następujących po miesiącu, w którym pra­cownik został przeniesiony na nowe stanowisko, zachowuje pracownik samorządowy przeniesiony na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifika­cjom, jeżeli ze względu na likwidację nie jest moż­liwe dalsze jego zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku.

Urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu okre­sowo do innego urzędu w innej miejscowości przy­sługuje:

 • mieszkanie albo miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, wypłacane w okresie przeniesienia,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu przeniesienia w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia,
 • zwrot kosztów przejazdu urzędnika i członków jego rodziny, związanego z przeniesieniem, a także zwrot kosztów przewozu mienia,
 • urlop z tytułu przeniesienia w łącznym wymia­rze 4 dni.

Wymienione świadczenia związane z przeniesie­niem nie przysługują w razie przeniesienia doko­nywanego z powodu likwidacji urzędu, w którym urzędnik wykonuje pracę, lub w razie reorganiza­cji tego urzędu w sposób uniemożliwiający dalsze zatrudnienie urzędnika.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mia­nowania, przeniesionemu do innej szkoły w innej miejscowości z powodu konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wyma­ganymi kwalifikacjami, przysługuje dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodze­nia zasadniczego. W razie przeniesienia nauczy­ciela przysługuje mu zwrot kosztów przeniesienia.

W podatkach dochodowych

Zwolnione z podatku są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesie­nia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowa­nie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służ­bowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należ­nego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie.

Dołącz do nas na Facebooku

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szukasz dobrej pracy? Pamiętaj o liście motywacyjnym. Musi być profesjonalnie przygotowany!

  List motywacyjny to dokument, w którym składająca go osoba wyjaśnia, z jakich powodów ubiega się np. o zatrudnienie. Chociaż złożenie listu motywacyjnego nie zawsze jest wymagane przez potencjalnego pracodawcę, to warto mu pokazać, że składającemu naprawdę zależy na podjęciu zatrudnienia.

  Pracownicy naukowi dostaną podwyżki o 30%. Profesor zarobi co najmniej 9370 zł miesięcznie, profesor uczelni – 7777,10 zł, adiunkt – 6840,10 zł, inny nauczyciel akademicki – 4685 zł [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

  Wynagrodzenia pracowników naukowych pójdą w górę. Minister nauki Dariusz Wieczorek podpisał rozporządzenie, dzięki któremu podwyżki otrzymają pracownicy naukowi zatrudnieni na uczelniach publicznych oraz w Polskiej Akademii Nauk. Wynagrodzenie zasadnicze profesora wzrośnie z 7210 zł do 9370 zł. Naukowcy dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

  Urząd do spraw kombatantów ma nowego szefa. Został nim Lech Parell

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma nowego szefa. Po odwołaniu Jana Józefa Kasprzyka premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Lecha Parella. Akt powołania wręczyła mu minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

  Asystencja osobista. Ustawa wyczekiwana przez osoby z niepełnosprawnościami

  W Polsce jest ponad 3 mln osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności. Poziom zatrudnienia tych osób odbiega od innych państw europejskich. Brakuje też dla nich i ich rodzin systemowego wsparcia w środowisku lokalnym. Z tego względu tak bardzo wyczekiwane jest wprowadzenie ustawy o asystencji osobistej.

  REKLAMA

  Ruchomy czas pracy – rozkład czasu pracy wygodny dla pracodawcy i pracownika

  Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. Dzięki wprowadzeniu ruchomego czasu pracy pracownicy mogą – przy zachowaniu 8-godzinnej normy dobowej – rozpoczynać i kończyć pracę o różnych porach w poszczególnych dniach.

  Zakwaterowanie dla pracowników delegowanych do pracy za granicę bez podatku – wyrok NSA

  Zapewnienie pracownikowi delegowanemu, zwłaszcza na krótki czas, nieodpłatnego zakwaterowania i pokrycia kosztów podróży nie powoduje powstania po jego stronie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych – wyrok NSA z 1 sierpnia 2023 r. (II FSK 270/21).

  Jak pracodawca może zareagować na przyprowadzanie przez pracownika dziecka do pracy

  Pracownica zatrudniona w sklepie kolejny raz przyprowadziła do pracy 5-letniego syna. Tłumaczyła to tym, że syn ma katar i nie mógł iść do przedszkola, a pracownica nie ma już urlopu na żądanie. W sklepie 5-latek siedzi sam na zapleczu, kiedy pracownica pracuje, co budzi nasze duże obawy o bezpieczeństwo takiego rozwiązania. Ponadto pracownica nie skupia się w pełni na pracy, tylko co chwilę oddala się ze stanowiska pracy na zaplecze, żeby sprawdzić, co z dzieckiem. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Czy możemy ukarać ją upomnieniem lub naganą albo zwolnić, żeby w jej miejsce zatrudnić w pełni efektywnego pracownika? Czy możemy wprowadzić w regulaminie pracy regulację zakazującą przychodzenia do pracy z dzieckiem?

  Jest źle, będzie lepiej? Młodzi nadzieją na poprawę profilaktyki zdrowotnej w Polsce

  W ostatnich latach Polska stanęła w obliczu nie tylko wyzwań związanych z gospodarką czy polityką, ale także ze zdrowiem publicznym. Badania profilaktyczne, kluczowe dla wczesnego wykrywania chorób, stanowią istotny element dbałości o zdrowie. Niestety, statystyki wskazują, że Polacy nie korzystają z nich w wystarczającym stopniu. Jednak nadzieję na poprawę tych wskaźników niesie ze sobą zaangażowanie młodszych pokoleń, zwłaszcza pokolenia Z i milenialsów. 

  REKLAMA

  Prawie 50% imigrantów pracujących w Polsce znalazło zakwaterowanie dzięki pracodawcom

  Aż 47% imigrantów zatrudnionych w Polsce skorzystało z pomocy pracodawcy lub agencji pracy przy znalezieniu zakwaterowania w Polsce, a 33% cudzoziemców znalazło lokum samodzielnie – wynika z pierwszego w Polsce badania na temat sytuacji mieszkaniowej zatrudnionych w naszym kraju migrantów „Pracownik zagraniczny – zakwaterowanie w Polsce”, przeprowadzonego przez EWL Group, RentLito oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Przeciętne wynagrodzenie w styczniu 2024 r. wyniosło 7768,35 zł brutto, o 264,61 zł mniej niż w grudniu 2023 r. Średnio 12634,53 zł zarobili pracownicy sekcji Informacja i komunikacja

  Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w styczniu 2024 r. 7768,35 zł brutto. To o 12,8% więcej niż rok wcześniej, ale o 3,3% mniej niż w grudniu 2023 r. Sektor przedsiębiorstw zatrudniał w styczniu 6515,7 tys. osób – o 0,3% więcej niż w grudniu, ale o 0,2% mniej niż przed rokiem. Główny Urząd Statystyczny podał dane za pierwszy miesiąc 2024 r.

  REKLAMA