Kategorie

Za nieprowadzenie akt osobowych grozi kara grzywny

Rafał Krawczyk
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest dokumentowanie przebiegu zatrudnienia pracowników. Prawidłowo prowadzone akta osobowe z jednej strony poświadczają prawa zatrudnionych do różnych świadczeń, np. z ubezpieczenia społecznego, z drugiej dowodzą, że pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy. Jeśli dopuści się uchybień przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, może zostać ukarany grzywną i ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą.

Obowiązek dokumentowania stosunku pracy istnieje już na etapie rekrutacji pracownika. Pracodawca może od kandydata żądać złożenia:

 • wypełnionego kwestionariusza osobowego i zdjęcia,
 • świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
 • dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy,
 • świadectwa ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Pracownik ma prawo także z własnej inicjatywy dołączyć dodatkowe dokumenty, np. rekomendacje, świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy, np. że jest honorowym krwiodawcą, co uprawnia go do dodatkowych dni wolnych od pracy. Żadnych innych dokumentów pracodawca nie ma prawa domagać się, chyba że w określonej sytuacji wymagają tego przepisy.

Pracodawca może żądać przedłożenia oryginałów dokumentów tylko do wglądu lub w celu ich skopiowania. Także po przyjęciu kandydata do pracy może on przechowywać w jego aktach odpisy lub kopie składanych dokumentów.

Po nawiązaniu stosunku pracy

Po zawarciu umowy o pracę, ale jeszcze przed rozpoczęciem jej wykonywania przez pracownika, pracodawca musi udokumentować na piśmie, że przekazał pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia, zapoznał go z treścią regulaminu pracy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia tego regulaminu, przekazał pracownikowi informacje o pracy w porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności. W aktach pracownika muszą się ponadto znaleźć dokumenty potwierdzające, że został zaznajomiony z:

 • przepisami i zasadami bhp,
 • zakresem informacji objętych tajemnicą określoną dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy,
 • obwieszczeniem ustalającym systemy i rozkłady czasu pracy,
 • przyjętymi okresami rozliczeniowymi, jeżeli nie zostały ustalone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy.

Akta osobowe

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia akt osobowych dla wszystkich pracowników.

Akta osobowe każdego pracownika składają się z trzech części:

 • A – obejmuje wspomniane dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
 • B – zawiera dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia,
 • C – zawiera dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia – są to przede wszystkim oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę wraz z kopią wydanego pracownikowi świadectwa pracy, ponadto potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym wobec pracownika postępowaniem egzekucyjnym.

Wszystkie dokumenty powinny być ułożone w poszczególnych częściach w porządku chronologicznym. Należy je także ponumerować. Każda z części akt osobowych powinna zawierać wykaz znajdujących się w nich dokumentów. Gromadzenie wszystkich dokumentów pracownika w nieponumerowanej i niepodzielonej na części teczce lub skoroszycie, co zdarza się w mniejszych firmach, może zostać uznane za tożsame z brakiem prowadzenia akt osobowych.

PRZYKŁAD 1: Żądanie zaświadczenia o niekaralności

Pracodawca, który miał negatywne doświadczenia z karanymi pracownikami zatrudnianymi w magazynie, zażądał od kandydatów na stanowisko magazyniera zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Jest to działanie bezprawne, ponieważ dokumentu tego można żądać (i przechowywać go w aktach) wyłącznie od tych pracowników, w stosunku do których z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności (np. gdy zatrudniony ma mieć dostęp do informacji niejawnych), korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

PRZYKŁAD 2: Umowa o zakazie konkurencji

Pracodawca zawarł umowę o zakazie konkurencji przy zawarciu umowy o pracę z pracownikiem. Obie umowy powinny się znaleźć w części B akt osobowych. Gdyby pracownik i pracodawca zawarli umowę o zakazie konkurencji dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy, powinna się ona znaleźć w części C akt osobowych.


PRZYKŁAD 3: Niepochlebne wycinki z gazet

Kadrowa włączyła do akt osobowych nielubianego współpracownika artykuły z lokalnej gazety na temat jego osobistych zatargów z sąsiadem. Pracownik dowiedział się o tym od zaprzyjaźnionej koleżanki, która również pracuje w dziale personalnym. Pracownik ma prawo żądać usunięcia z akt tych wycinków prasowych, gdyż nie mają one jakiegokolwiek związku z jego zatrudnieniem. Poinformował o tym kadrową, zastrzegając, że jeśli jego żądania nie zostaną spełnione, złoży w tej sprawie pozew przeciwko pracodawcy.

PRZYKŁAD 4: Notatka o niewywiązaniu się z powierzonych obowiązków

Pracownik po raz trzeci nie wywiązał się z zadań zleconych mu przez przełożonego. Nie miał na to żadnego usprawiedliwienia. Poinformowany o tym pracodawca postanowił sporządzić na ten temat notatkę i dołączył ją do akt osobowych niesolidnego pracownika. Zatrudniony został o tym poinformowany i zażądał usunięcia notatki oraz jej zniszczenia. Pracodawca nie musi spełniać tego żądania. Ten rodzaj notatki dotyczy przebiegu zatrudnienia pracownika. Uznał tak m.in. Sąd Najwyższy (wyrok z 10 października 2003 r., sygn. akt I PK 295/02, OSNP 2004/19/332). Dokumenty te mogą być np. powołane jako dowód na istnienie przyczyny wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.

Przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę

Możliwość zmiany pracodawcy określa art. 231 kodeksu pracy oraz odrębne przepisy przewidujące następstwo prawne nowego pracodawcy w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę. Gdy dojdzie do takiej zmiany, dotychczasowy pracodawca ma obowiązek przekazać akta osobowe pracowników oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkami pracy pracodawcy przejmującemu pracowników.


Przebieg zatrudnienia

Najobszerniejsza jest część B. Powinny się znaleźć w niej dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia. Przepisy wymieniają je jedynie przykładowo i nie wyczerpują możliwej ich listy. Oznacza to, że pracodawca ma prawo przechowywać w tej części również inne pisma, które jego zdaniem dokumentują przebieg zatrudnienia. Natomiast obowiązkowo w aktach osobowych musi być przechowywana umowa o pracę lub inny dokument potwierdzający nawiązanie zatrudnienia.

Ponadto powinna być w niej gromadzona dokumentacja dotycząca:

 • dokonywanych zmian warunków zatrudnienia, czyli porozumienia, wypowiedzenia zmieniające,
 • wykonania przez pracodawcę obowiązków informacyjnych wobec pracownika, dotyczących warunków zatrudnienia, bhp czy uprawnień pracowniczych – jeśli pracownik jest rodzicem, pracodawca zamieszcza tam dane o jego dzieciach, oświadczenie o korzystaniu z dwóch dni opieki nad dzieckiem, dokumentację urlopu wychowawczego i macierzyńskiego lub obniżenia wymiaru etatu pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego.

W części B powinny się znaleźć ponadto informacje o karach porządkowych lub dyscyplinarnych, wyróżnieniach, nagrodach, ukończonych podczas zatrudnienia szkoleniach czy innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika oraz zaświadczenia o zdolności bądź niezdolności pracownika do pracy ze względu na stan zdrowia

(w tym wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi). Wreszcie tutaj jest miejsce na dane o powierzeniu pracownikowi mienia z obowiązkiem wyliczenia się, za które ponosi on odpowiedzialność materialną.

Niektóre dokumenty mogą być przechowywane w aktach osobowych tylko przez pewien czas, po którym powinny zostać usunięte. Dotyczy to przede wszystkim orzeczeń o zastosowaniu wobec pracowników kar dyscyplinarnych czy informacji o wymierzonej pracownikowi karze porządkowej, którą należy usunąć z akt po zatarciu kary (art. 113 § 1 k.p.).

Ponadto część dokumentów związanych z relacjami pracodawcy i pracownika powinna być w określonej sytuacji przechowywana w części B, a w innej – w części C. Zależy to przede wszystkim od tego, jakiego etapu tych relacji dotyczą – rekrutacji, okresu zatrudnienia czy po ustaniu stosunku pracy.


Niedopuszczalne informacje

Akta osobowe służą wyłącznie dokumentowaniu przebiegu zatrudnienia pracownika, a nie innych sfer jego aktywności. Niedopuszczalne jest włączanie do akt osobowych wszelkich informacji na temat pracownika, w których posiadanie wszedł pracodawca. W szczególności nie może on gromadzić dokumentów dotyczących życia rodzinnego pracownika, jego hobby, działalności społecznej, kulturalnej, politycznej, sportowej itp. W orzecznictwie sądowym utrwalony jest pogląd, że umieszczenie takich zakazanych dokumentów w aktach osobowych uprawnia pracownika do domagania się ich usunięcia, w tym także przed sądem. Muszą tam być dokumenty związane z zatrudnieniem. Sąd Najwyższy zalicza do nich m.in. notatki służbowe pracodawcy na temat zachowania pracowników (wyrok z 4 czerwca 2002 r., sygn. akt I PKN 249/01, OSNP 2004/7/118). Ponadto w jego ocenie, jeśli notatki takie w sposób rzetelny dokumentują zachowanie pracownika związane z jego zatrudnieniem, to nie można uznać, że ich dołączenie do akt osobowych pracownika narusza jego dobra osobiste. Warto przy tym pamiętać, że jakiekolwiek notatki o pracowniku muszą być gromadzone wyłącznie w jego aktach osobowych.

Rejestry, ewidencje

Pracodawca ma też obowiązek prowadzenia:

 • rejestru wypadków przy pracy oraz przechowywanie protokołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat,
 • rejestru chorób zawodowych,
 • dokumentacji przeprowadzanych szkoleń BHP,
 • ewidencji młodocianych.

Ponadto odrębnie dla każdego pracownika należy prowadzić:

 • karty ewidencji czasu pracy,
 • imienne karty (listy) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,
 • kart ewidencyjnych przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Ewidencja czasu pracy powinna obejmować pracę w poszczególnych dobach, w tym w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. W stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego. Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy nie dotyczy pracowników:

 • objętych systemem zadaniowego czasu pracy,
 • zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
 • otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

Forma prowadzenia ewidencji czasu pracy jest dowolna. Każdy pracodawca na swoje wewnętrzne potrzeby może też sporządzać listy obecności, rejestry wyjść w czasie pracy lub zwolnień od pracy.


Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że na pracodawcy, który wbrew obowiązkowi nie prowadzi list obecności, list płac ani innej ewidencji czasu pracy pracownika i wypłacanego mu wynagrodzenia, spoczywa ciężar udowodnienia nieobecności pracownika, jej rozmiaru oraz wypłaconego wynagrodzenia (wyrok SN z 14 maja 1999 r., sygn. akt I PKN 62/99, OSNAPiUS 2000/15/579). Oznacza to, że pracodawca musi udowodnić rzeczywisty czas pracy pracownika z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych (wyrok z 4 października 2000 r., sygn. akt I PKN 71/00, OSNAPiUS 2002/10/231). SN stwierdził też, że pracodawca, który nie ewidencjonuje w sposób prawidłowy czasu pracy, musi się liczyć z tym, że dla uwzględnienia roszczenia pracownika o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny wystarczy dowód na to, że wykonywał on taką pracę, bez konieczności ścisłego udowodnienia liczby przepracowanych godzin, a sąd będzie mógł zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy (wyrok z 5 lipca 2002 r., sygn. akt I PKN 314/01, niepublikowany).

Odpowiedzialność za złą dokumentację

Naruszanie obowiązków dokumentacyjnych jest wykroczeniem. Karę za to może ponieść pracodawca będący osobą fizyczną, członek organu zarządzającego jednostką organizacyjną lub osobą prawną, osoba, której powierzono wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy lub tylko tych czynności, które dotyczą ściśle akt osobowych i dokumentacji pracowniczej – najczęściej pracownik kadr. Karą zagrożone jest nieprowadzenie dokumentacji. Dominuje pogląd, że dotyczy to głównie sytuacji, gdy akta osobowe lub inne związane ze stosunkiem pracy nie są prowadzone. Pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona poniesie jednak odpowiedzialność, gdy okaże się, że braki w dokumentacji są na tyle poważne, że można uznać, jakby jej nie prowadzono.

Pracodawca odpowiada ponadto za pozostawienie dokumentacji dotyczącej pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem, np. gdy jest przechowywana w pomieszczeniach zagrzybionych, zawilgoconych lub zagrożonych pożarem.

Za wykroczenia te grozi grzywna w wysokości od 1000 zł do 30 tys. zł. Wymierzyć ją może sąd na podstawie wniosku złożonego przez inspektora pracy, który w tego typu sprawach jest oskarżycielem publicznym. W sprawach tych również inspektor pracy może nałożyć mandat. Maksymalna jego wysokość wynosi 2000 zł, a w przypadku powtórnego ukarania w ciągu dwóch lat – 5000 zł.

Pracodawca może także ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą za złe prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Sąd Najwyższy stwierdził np., że w razie niezwrócenia pracownikowi świadectwa szkolnego lub innych dokumentów łączących się ze stosunkiem pracy, pracownik może – jeżeli w związku z tym poniósł szkodę – domagać się odszkodowania na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego (wyrok z 6 października 1976 r., sygn. akt I PR 130/76, OSNC 1977/4/82).

Podstawa prawna

 • Art. 221, 85 ust. 5, art. 94 pkt 9a i b, art. 149 ust. 1, art. 234, 235, 281 pkt 6 i 7 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 254, poz. 1700.
 • Art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym – t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 292; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497.
 • § 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – Dz.U. nr 62, poz. 286; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 115, poz. 971
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.