Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązek lojalności pracownika wobec pracodawcy

Romuald Romański
Obowiązek zachowania lojalności wobec pracodawcy nakładają na pracownika przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Lojalność można i należy rozumieć szeroko jako ciążący na pracowniku obowiązek dbania o ogólnie pojęty interes swego pracodawcy, o dobro firmy, jej wizerunek, mienie itd. A co z rozumieniem tego pojęcia w węższym znaczeniu - nakazem przestrzegania tajemnicy przez pracownika?
Słowo „tajemnica” jest niejednoznaczne. Ustawodawstwo nasze nie zawiera tzw. legalnej definicji tajemnicy, natomiast w słownikach i w potocznym użyciu różnie bywa ono rozumiane.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w odniesieniu do stosunku pracy „prawem” są nie tylko przepisy ustaw i rozporządzeń, ale również postanowienia tzw. autonomicznych źródeł prawa, czyli układów zbiorowych, regulaminu pracy wydawanego przez pracodawcę, a także umów o pracę - zwłaszcza w tych przedsiębiorstwach, w których pracodawcy nie mają obowiązku wydawania regulaminów, gdyż zatrudniają mniej niż 20 pracowników.

Warto o tym pamiętać, gdyż o ile rodzaje tajemnic, których winien przestrzegać pracownik, określone są w ustawach, o tyle autonomiczne źródła prawa powinny konkretyzować treść tych pojęć. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pracownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:

- informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (tajemnica pracodawcy),

- informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

- tajemnicy określonej w innych przepisach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tajemnica pracodawcy

Artykuł 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy mówi, że obowiązkiem pracownika jest zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Ustalenie zakresu tak pojętej tajemnicy nie jest zadaniem prostym. Tym, co wyróżnia te informacje spośród innych wiadomości, do których ma dostęp pracownik, jest jedynie to, że ich ujawnienie może sprowadzić niebezpieczeństwo spowodowania szkody. Działanie pracownika polegające na ujawnianiu takich wiadomości nie musi więc spowodować szkody, czyli uszczerbku o charakterze majątkowym lub niemajątkowym. Wystarczy, że taka możliwość istnieje i da się udowodnić przed sądem.

UWAGA

Obowiązek udowodnienia, że podanie konkretnej informacji do publicznej wiadomości grozi spowodowaniem szkody, ciąży na dysponencie tajemnicy, czyli na pracodawcy.

Zakres pojęcia „tajemnica pracodawcy” jest bardzo szeroki. Zalicza się tu wszystkie te informacje, które dotyczą działalności danego pracodawcy - nawet ubocznej - i nie są dostępne innym pracodawcom działającym w tej samej lub podobnej branży. W pewnych sytuacjach można zaliczyć do tajemnic pracodawcy nawet doświadczenie i wiedzę specjalistyczną. Chodzi tu oczywiście o przyrost wiedzy osiągnięty w trakcie zatrudnienia, w wyniku doświadczenia zdobytego w trakcie pracy. Natomiast wiedza ogólna pracownika, będąca wynikiem wykształcenia, naturalnych umiejętności lub uzdolnień pracownika nie powinna być raczej zaliczana do informacji objętych tajemnicą przedsiębiorcy.

Zdaniem Sądu Najwyższego naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, może polegać nie tylko na ujawnianiu tychże wiadomości, ale również na uzyskaniu wiedzy o nich, na wejściu w ich posiadanie przez nieuprawnionego pracownika, nawet jeśli ich dalej nie przekazał (wyrok Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2000 r., I PKN 697/99 OSNP 2001/24/709) - zobacz przykład 1.

Zakres tajemnicy

Kodeks pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku podejmowania jakichkolwiek czynności w celu zachowania poufności informacji, których ujawnienie mogłoby narazić go na straty. Wręcz przeciwnie, obowiązek przestrzegania tajemnicy pracodawcy ma charakter bezwarunkowy, co oznacza, że nie zależy od podejmowania jakichkolwiek kroków przez pracodawcę (dał temu wyraz Sąd Najwyższy we wspomnianym wyżej wyroku). Ponadto wynika to chociażby z faktu, że obowiązek zachowania tajemnicy pracodawcy stanowi szczególną postać obowiązku dbałości o dobro pracodawcy.

Niemniej jednak pracownik powinien się orientować, która informacja stanowi tajemnicę pracodawcy. W konkretnych sytuacjach mogą zresztą powstać problemy natury dowodowej utrudniające pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy. Możemy ich uniknąć (przynajmniej w znacznym stopniu), wskazując pracownikom w regulaminie pracy (tam gdzie go nie ma w obwieszczeniu) rodzaj wiadomości, których ujawniać im nie wolno, oraz tych, do których nie powinien mieć dostępu.

W uzasadnionych przypadkach, gdy dany pracownik może mieć dostęp do wiadomości szczególnie istotnych dla pracodawcy, warto określić zakres tajemnicy pracodawcy w umowie. Na takim też stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z 3 października 2000 r., I CKN 304/00 (OSNC 2001, z. 4, poz. 59). Stwierdził w nim, że informacja jest tajemnicą, gdy przedsiębiorca ma wolę, choćby dorozumianą, aby pozostała ona tajemnicą i wola ta musi być dla innych osób rozpoznawalna. W ostateczności może to być nawet specjalne pismo skierowane do pracownika określające zakres i rodzaj informacji, których nie wolno pracownikowi ujawniać, gdyż objęte są tajemnicą pracodawcy.

UWAGA

Pracodawca nie jest zobowiązany do zawierania z pracownikiem specjalnej umowy w sprawie przestrzegania tajemnicy pracodawcy, albowiem jest ona chroniona z mocy przepisów Kodeksu pracy.

Zwyczaje i praktyka

W wielu przypadkach do uznania, że dana wiadomość stanowi tajemnicę pracodawcy, wystarczy fakt, że jest ona uważana za poufną w świetle zwyczajów i praktyki danej branży lub zawodu. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy, stwierdzając, że „Zakres obowiązków pracownika określają przepisy prawa pracy, postanowienia umowy o pracę oraz - jeśli chodzi o ich konkretny kształt - zwyczaj zakładowy (wyrok SN z 23 października 2003 r., I PK 425/02, OSNP 2004/20/345).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że informacja nie traci charakteru tajemnicy, gdy wie o niej ograniczone grono osób zobowiązanych do dyskrecji. Decyzja o utajnieniu informacji powinna bowiem opierać się na uzasadnionym przypuszczeniu, że dana wiadomość jest dostępna jedynie określonemu kręgowi osób. W takim przypadku przekazanie jej komuś spoza tego grona będzie stanowiło naruszenie przepisu art. 100 § 2 pkt 4.

UWAGA

Konsekwencją naruszenia przez pracownika przepisów o tajemnicy przedsiębiorcy może być rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę - albo w wyniku jej wypowiedzenia, albo też rozwiązania w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia (art. 52 §1 pkt 1 k.p.). W tym drugim przypadku należy jednak zawsze pamiętać o tym, że muszą zaistnieć okoliczności pozwalające zakwalifikować dany przypadek jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków. Wynika to z treści wspomnianego artykułu, ale również z wyroku Sądu Najwyższego z 1 października 1997 r., I PKN 300/97, OSNAP 1998/14/424), w którym stwierdzono, iż, oceniając każdy przypadek naruszenia przepisów dotyczących ochrony tajemnicy pracodawcy, należy zawsze brać pod uwagę wszelkie okoliczności tego faktu, w tym również (a może nawet przede wszystkim) stan świadomości i wiedzy pracownika, jego doświadczenie, wolę popełnienia czynu itd.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Według ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednym z czynów nieuczciwej konkurencji jest przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - art. 11 pkt 1.

W ust. 4 tegoż artykułu stwierdzono natomiast, iż przez pojęcie tajemnica przedsiębiorstwa należy rozumieć nieujawnione do wiadomości publicznej:

1) informacje techniczne,

2) technologiczne,

3) organizacyjne,

4) inne informacje posiadające wartość gospodarczą.

Jak widzimy, katalog kategorii informacji, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, jest otwarty, co pozwala zaliczyć do nich również inne rodzaje informacji (przykładowo mogą to być informacje o kalkulacji cen, zasadach prowadzenia kampanii marketingowych itp.). Równocześnie nie muszą być to informacje nowe czy też oryginalne, ale jednak takie, których ujawnienie może zagrozić istotnym interesom przedsiębiorcy.

UWAGA

Ważne jest, że inaczej niż w przypadku tajemnicy pracodawcy, ustawodawca w art. 11 ustawy o znk wyraźnie nałożył na przedsiębiorcę obowiązek „podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania określonych informacji w poufności” (art. 11 ust. 4 wspomnianej ustawy). Oznacza to, że pracownik, który narusza zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa, musi mieć pełną (a nie tylko dorozumianą) świadomość, iż wykorzystuje cudzą tajemnicę i narusza przepisy zakazujące mu jej rozpowszechniania.

Sposób, w jaki przedsiębiorca poinformuje swoich pracowników o tym, które wiadomości stanowią tajemnicę, zależy od jego możliwości i stosowanych przedsiębiorstwie zwyczajów. Najskuteczniejsze jednak niewątpliwie jest zamieszczenie odpowiednich informacji w umowie o pracę. W niektórych przypadkach powinna być to nawet odrębna umowa.

Dobrze jest też pamiętać, że wiadomości stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być łatwo dostępne dla osób postronnych. Istotne jest również to, że nie powinny to być wiadomości ogólnie znane specjalistom w danej branży, gdyż wówczas tracą one ochronę przewidzianą dla tajemnicy przedsiębiorstwa (wyrok Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 1938 r., III K 2496/37, OSP 1939, poz. 278). Należy więc dokonać rozróżnienia między informacjami, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa a powszechną wiedzą specjalistyczną. W praktyce może to być nieraz zabiegiem dość trudnym (zobacz przykład 2).

Czas zachowania

Podmiotami zobowiązanymi do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa są przede wszystkim pracownicy, a także osoby świadczące pracę na podstawie innego stosunku prawnego. Ustęp 2 art. 11 ustawy o znk określa z kolei okres, w jakim informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinna być przez jego pracowników zachowana. Wynosi on trzy lata od chwili zakończenia pracy przez pracownika, ale może być wydłużony lub skrócony w drodze umowy. Wypada więc w tym miejscu powtórzyć, że przedsiębiorca nie musi zawierać z pracownikiem specjalnej umowy, której treścią byłoby nieujawnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zawarcie takiej umowy jest konieczne jedynie wówczas, gdy pracodawca uważa, że okres, przez jaki tajemnica musi być strzeżona, powinien trwać dłużej niż ustawowe trzy lata.

Kara i naprawienie szkody

Tajemnica przedsiębiorstwa daje przedsiębiorcy przewagę nad konkurentami, ma więc wartość rynkową. Z tego też powodu jest ona chroniona przepisami o charakterze cywilnoprawnym i karnym. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o znk w przypadku czynu nieuczciwej konkurencji, a więc również w przypadku ujawnienia lub nieuprawnionego wykorzystania informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

- zaniechania niedozwolonych działań;

- usunięcia skutków niedozwolonych działań;

- złożenia w prasie (lub innych mediach) jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

- naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

- wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;

- zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Natomiast zgodnie z art. 23 pkt 1 tejże ustawy osobie, która wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi (przede wszystkim pracownikowi, a także osobie świadczącej pracę na podstawie innego stosunku prawnego), ujawnia informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa lub też wykorzystuje ją we własnej działalności gospodarczej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do lat dwóch

Rodzaje tajemnic

Kodeks pracy nakłada również na pracowników obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, które zostaną za takie uznane na mocy przepisów odrębnych ustaw (art. 100 § 2 pkt 5 k.p.). Możemy w tym przypadku mówić o:

1) tajemnicach zawodowych,

2) tajemnicy państwowej,

3) tajemnicy służbowej.

W zasadzie pozostają one poza sferą naszych rozważań, gdyż w niewielkim jedynie stopniu wiążą się one z problemem lojalności pracownika w stosunku do swego pracodawcy. Jednak pominąć ich zupełnie nie można. Wobec tego ograniczę się jedynie do zasygnalizowania pewnych kwestii, głównie definicyjnych, z nimi związanych.

Tajemnice zawodowe

Do tej grupy zaliczamy informacje dostępne jedynie poszczególnym grupom pracowników, na których odrębne przepisy nakładają szczególny obowiązek ich strzeżenia. Chodzi o informacje poznane przez pracowników w związku z wykonywaniem określonego zawodu umożliwiającego wejście w posiadanie cudzego sekretu. Tajemnic zawodowych jest wiele. Zaliczamy do nich chociażby tajemnicę lekarską, adwokacką i radcowską, dziennikarską, bankową, giełdową itp. Obowiązek ich zachowania przewidują przepisy odrębnych ustaw regulujących działalność poszczególnych grup zawodowych. Na przykład obowiązek przestrzegania tajemnicy bankowej i jej zakres określa ustawa Prawo bankowe, o tajemnicy lekarskiej mówi ustawa o zawodzie lekarza, pojęcie tajemnicy dziennikarskiej reguluje ustawa Prawo prasowe itd. Nie należy jednak zapominać, że źródłem obowiązku zachowania tajemnic zawodowych są również przepisy Kodeksu cywilnego, a także zasady etyki określonego zawodu.

Tajemnica państwowa i służbowa

Ich definicja zawarta jest w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 tejże ustawy tajemnicą państwową jest informacja, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa. Informacje te muszą być oznaczone klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne”, a ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1 do wspomnianej ustawy.

Natomiast tajemnica służbowa została zdefiniowana w art. 2 pkt 2 ustawy o ochronie tajemnicy niejawnej. Zgodnie z nim tajemnicą służbową jest informacja niejawna niebędąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej. Dokumenty zawierające tajemnicę służbową oznaczane są klauzulą „zastrzeżone” lub „poufne”.

Dostęp do informacji niejawnych mogą mieć wyłącznie pracownicy dający zgodnie ze stwierdzeniem w ustawie „rękojmię zachowania tajemnicy”, a więc ci, którzy uzyskali tzw. poświadczenie bezpieczeństwa wydawane w wyniku przeprowadzonego postępowania sprawdzającego.

DEFINICJA

Tajemnica - wiadomość, sprawa, fakt, których nie powinno się rozgłaszać, ujawniać ogółowi; informacja starannie ukrywana przed innymi, strzeżona, by nie wyszła na jaw, sekret; określona przez przepisy prawne wiadomość, której poznanie i rozpowszechnianie jest zakazane przez prawo (według „Słownika współczesnego języka polskiego”, Reader''''''''''''''''s Digest, Warszawa 1998).

PRZYKŁAD 1

Pan Jan był zatrudniony w Zakładach Optycznych w J. G. na stanowisku metrologa. W swej pracy wykorzystywał komputer połączony w sieć z komputerami innych działów. Po pewnym czasie zauważył, że jeden z zainstalowanych programów umożliwia mu dostęp do serwera zarządzającego siecią, a następnie do informacji dotyczących między innymi wynagrodzenia pracowników oraz kosztów prowadzenia firmy. Pan Jan od czasu do czasu z takiej możliwości korzystał, mimo że wiadomości te nie były mu potrzebne do wykonywania pracy i mimo że orientował się, że jest osobą nieuprawnioną, nieposiadającą dostępu do takich wiadomości. Gdy zostało to ujawnione, pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 § 1 k.p.), czyli z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Sąd Najwyższy we wspomnianym powyżej wyroku uznał to stanowisko pracodawcy za słuszne.

PRZYKŁAD 2

Przedsiębiorstwo K. zastosowało w rozprowadzanych przez siebie dystrybutorach gazu nowatorskie urządzenie w postaci udoskonalonych przepływomierzy. W pracach związanych z wprowadzeniem nowego sprzętu brali udział pracownicy przedsiębiorstwa, Jerzy S. i Leszek Sz., którzy formalnie zostali poinformowani, że informacje na ten temat stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Po pewnym czasie na rynku pojawiły się dystrybutory produkowane przez inną firmę, w których zastosowano te same rozwiązania technologiczne. Ustalono też, że w konkurencyjnej firmie zatrudniony był Jerzy S., a jednym z jej udziałowców był Leszek Sz., byli pracownicy przedsiębiorstwa K. W firmie K. uznano, że doszło do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i jej przedstawiciele wystąpili na drogę sądową. Zażądano nakazu zaniechania produkcji dystrybutorów, przeprosin oraz odszkodowania w wysokości 55 tys. zł. Sąd I instancji uznał, że istotnie nastąpiło naruszenie przepisów o czynach nieuczciwej konkurencji (konkretnie art. 11 ust. 4 ustawy znk) i uwzględnił żądania przedsiębiorstwa K., z wyjątkiem zasądzenia odszkodowania. Sąd II instancji uchylił orzeczenie i oddalił powództwo, stwierdzając między innymi, że tajemnicą przedsiębiorstwa nie są objęte informacje, które osoba zainteresowana, a jednocześnie posiadająca techniczną wiedzę w tym zakresie może pozyskać w prawnie dopuszczalny sposób.

Natomiast Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 28 lutego 2007 r., V CSK 444/06 uwzględnił skargę kasacyjną, stwierdzając między innymi że: tajemnicą przedsiębiorstwa jest całokształt informacji technicznych, technologicznych i innych, które są potrzebne do wytworzenia określonego produktu. Znajomość kilku elementów konstrukcji nie decyduje o powszechnej znajomości konkretnego rozwiązania technologicznego. W wyroku podkreślono ponadto, że wymaganie złożenia przez pracowników oświadczeń dotyczących zachowania poufności było dowodem starań przedsiębiorstwa o zachowanie tych konkretnych rozwiązań w tajemnicy.

Romuald Romański

Autor jest doktorem z dziedziny historii prawa administracyjnego, docentem w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Ma ukończone studia podyplomowe z dziedziny prawa sądowego i specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym i prawie pracy. Jest autorem wielu książek i artykułów. Przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora Biura Analiz Ekonomiczno-Prawnych w Warszawie.

Kontakt: romuald@vip.interia.pl

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Legitna praca. Inspekcja pracy troszczy się o młodzież

  Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy kieruje ją do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy. 

  Rynek pracy 2023 (II kwartał). 62 proc. pracowników oczekuje podwyżki

  Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą swoich wynagrodzeń i wyraźnie oczekują, że ich pensje będą nadążać za rosnącymi cenami. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc. – wynika z badania „Barometr rynku pracy” Gi Group Holding. 

  Mama w pracy. Kiedy należy się przerwa na karmienie

  Jakie przerwy w pracy przysługują kobiecie karmiącej piersią? Co w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy? Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie przerwy na karmienie piersią? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

  Podwyżki dla budżetówki i emerytów. „Solidarność” godzi się na porozumienie z rządem

  Podwyżki dla budżetówki i emerytur stażowych będą przedmiotem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem. Komisja Krajowa związku zgodziła się na podpisanie dokumentu. 

  500 plus. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się

  Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczyna się 1 czerwca. Potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

  Szczyt UE w sprawie BHP

  W dniach 15-16 maja 2023 r. w Sztokholmie odbył się szczyt UE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego celem było wyznaczenie perspektyw i celów do 2027 r. Co jest priorytetem dla UE w zakresie BHP i jakie akry prawne obowiązują w tym obszarze? 

  Mały ZUS plus wydłużony o rok

  Pracowaliśmy nad rozwiązaniami, aby tzw. Mały ZUS był wydłużony o rok - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  O prawach dziecka - po dziecięcemu

  Dzieci powinny znać swoje prawa! Rodzice, władze państwowe i społeczeństwo powinni respektować wartości, które są ważne dla rozwoju dziecka. Jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7 czerwca 1991 r. Co wynika z Konwencji i z Deklaracji Praw Dziecka?

  Niedziela handlowa – czerwiec 2023

  W czerwcu 2023 r. są cztery niedziele. Czy w którąś z nich zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje. Czy w czerwcu przypada więc niedziela handlowa? Wyjaśniamy.

  Poradnictwo zawodowe. Urzędy pracy robią to zawodowo

  Urzędy pracy świadczą usługi poradnictwa zawodowego, z których mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, jak i pracodawcy. Na czym dokładnie polega ta usługa? W jakich formach może być realizowana? Wyjaśniamy. 

  Praca dzieci na roli - wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. W tym szczególnym czasie, ale i każdego dnia, warto pamiętać o ochronie pracy dzieci. Dzieci mogą bowiem pracować na roli, w ramach pomocy rodzicom w gospodarstwie. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać pewnych zasad BHP. Szczególnie ważny jest wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Jakie to czynności? Poniżej wykaz wraz z omówieniem.

  ZUS online: elektroniczne wiadomości i umawianie wizyt

  Komunikat ZUS: Dostępna jest już aktualizacja aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniliśmy wygląd aplikacji i rozbudowaliśmy ją o kolejne funkcje.

  Świadczenie wspierające - prace Sejmu trwają

  Trwa procedowanie świadczenia wspierającego, odbyło się już drugie czytanie w Sejmie. W dniu 24 maja 2023 r. przygotowano dodatkowe sprawozdanie Komisji Społecznej i Rodziny. Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające?

  Być bliżej siebie w miejscu pracy, czyli o znaczeniu empatycznego przywództwa

  Empatia to obecnie jedna z kluczowych kompetencji przywódczych, uważana za niezbędną do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Niezwykle istotne jest empatyczne podejście lidera do pracownika w zakresie jego kondycji psychicznej i samopoczucia. To wątek, na który zwraca uwagę kampania „Bliżej Siebie”, podkreślająca, jak istotna jest komunikacja i właśnie empatia w miejscu pracy. 

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Kiedy należy się świadczenie rehabilitacyjne? Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo może trwać świadczenie rehabilitacyjne? Jak ZUS płaci świadczenie rehabilitacyjne?

  Renta socjalna 2023
  Co to jest renta socjalna? Co trzeba zrobić żeby dostać rentę socjalną? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? Ile wynosi renta socjalna w 2023 roku? Czy od decyzji lekarza w sprawie renty socjalnej można się odwołać?
  Dzień Dziecka - czy dzieci mogą pracować?

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Wielu zastanawia się czy dzieci mogą pracować. Często widzi się dzieci w reklamie czy w serialu telewizyjnym. Czy taka działalność dziecka ma charakter pracy zarobkowej? Czy na pracę dziecka potrzebna jest zgoda rodzica i inspektora pracy? Poniżej najważniejsze warunki formalne, aby móc legalnie zatrudniać dziecko i szanować jego prawa. 

  Rynek IT w Polsce - specjaliści poszukiwani

  Badania pokazują, że polski rynek IT nadal charakteryzuje duża dynamika – po spadku zapotrzebowania na specjalistów IT w drugiej połowie 2022 r. popyt na ich pracę wzrasta. W jakich obszarach poszukiwania się specjaliści IT? Okazuje się, że m.in. co do wiedzy z zakresu: BI, Big Data, Data Science. 

  KRUS - do 31 maja 2023 r. termin na złożenie oświadczenia o podatku

  Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS) w dniu 31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. To ważny termin, należy o nim pamiętać, ponieważ konsekwencją może być ustanie ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w KRUS.

  Kryzys gospodarczy i niskie płace

  Zakończyć kryzys rosnących kosztów utrzymania: podnieść płace, opodatkować zyski! Takie hasło przewodnie towarzyszy kampanii, którą prowadzi Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, czyli Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (dalej: ETUC). Związki podkreślają konieczność wyrównania płacy pomiędzy kobietami i mężczyznami jak i ogólnie zagwarantowanie wyższych wynagrodzeń.

  Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotnej - ostatnie dwa dni na wysłanie wniosku

  Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja, nie skutkuje konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o najpóźniej pierwszego czerwca - gwarantuje zwrot nadpłaty. 

  Płace w sektorze IT w Polsce w 2023 roku hamują po latach dynamicznych wzrostów

  Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło – takie są wnioski wynikające z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

  Zarządzanie w rzeczywistości nieustannej transformacji. Jak gotowość na zmianę przekłada się na wzrost organizacji?

  W czasach kiedy jedyną pewną rzeczą jest zmiana, liderzy muszą zdobywać zupełnie nowe kompetencje, aby umożliwić rozwój przedsiębiorstw, którymi zarządzają. Strategia na przeczekanie czy też próba długofalowego planowania nie zdaje egzaminu. Obecnie liczy się przede wszystkim trafna identyfikacja nadchodzących trendów, znalezienie w nich szansy na rozwój dla swojego biznesu oraz skuteczne przygotowanie zespołów na ich wdrożenie. 

  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.