Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak efektywnie planować swój czas?

Maria Wawrzyniak
Czas jest najcenniejszym i zarazem najbardziej trwonionym majątkiem, w jaki jesteśmy wyposażeni. Wiele osób poświęca większość czasu na zajmowanie się wieloma – przeważnie marginalnymi problemami i zadaniami, zamiast skoncentrować się na niewielu, za to ważnych życiowo kwestiach. Na co zatem warto zwracać uwagę, planując swój czas?

Często 20 proc. strategicznie spożytkowanego czasu i energii przynosi 80 proc. wyników. Przy definiowaniu celów i planowaniu działań oraz środków, jakie chcemy na nie poświęcić, należy wyszukać w życiu zawodowym i prywatnym 20 proc. czynników sukcesu i przyznać im najwyższy priorytet.

Wyznaczanie priorytetów

Do określenia właściwych priorytetów może posłużyć zasada Pareto – to inaczej reguła 80:20. Mówi ona, że 80 proc. wyników pochodzi z 20 proc. wysiłków.

Analiza ABC

Kolejnym narzędziem pozwalającym na sprawne ustalenie priorytetów działania jest Analiza ABC, która ma swoje podstawy w zasadzie Pareto. Pozwala ona na dokonanie analizy i pogrupowanie zadań, według wartości nakładu czasu potrzebnego do ich załatwienia i ustalenia ich listy rankingowej zgodnej z klasyfikacją ABC, gdzie:

 • Zadania A – są najważniejsze i dają 65 proc. całości efektów; to najistotniejsze zadania o dużej wartości dla realizacji celów, nie mogą być delegowane,
 • Zadania B – są średnio ważne i jest ich 20 proc.; to znaczące zadania, które przynoszą duży przyrost rezultatów, mogą być delegowane,
 • Zadania C – są najmniej ważne, zabierają nam 65 proc. czasu, a dają nam 15 proc. całości efektów; to zadania, które przynoszą stosunkowo najmniejszy przyrost rezultatów w końcowym rozrachunku, można je delegować.

Schemat

Analiza ABC

@RY1@i13/2012/002/i13.2012.002.000.0060.103.jpg@RY2@

Źródło: Opracowanie na podstawie L.J. Seiwert, Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005

Matryca Eisenhowera

To kolejne narzędzie pomocne do ustalenia priorytetów zgodnie z ich kryterium pilności i ważności. I właśnie zależnie od stopnia pilności lub ważności jakiegoś zadania można wyróżnić cztery możliwości oceny i realizacji zadań:

@RY1@i13/2012/002/i13.2012.002.000.0060.101.jpg@RY2@

Źródło: Opracowanie na podstawie S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, REBIS, Poznań 2003.


Bardzo ważne jest, czy bierzemy pod uwagę ważność danego zadania, czy też pilność.

Zadania są podzielone na dwa kryteria: ważność – ma związek z naszą misją i najważniejszymi celami oraz pilność – związana jest z czasem. Odnosi się do terminu wykonania danego zadania.

I. Zadania pilne i ważne (mają strategiczne znaczenie, są widoczne ze względu na ich pilność. Są to sprawy niecierpiące zwłoki, konieczne do wykonania w jak najbliższym możliwym terminie, sprawy nagłe, które wymagają pilnego zajęcia się nimi),

II. Zadania ważne, ale mało pilne (wymagają planowania, również te długoterminowe, kładą one duży nacisk na własny rozwój, poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, delegowanie, zgłębianie wiedzy, rozwój i doskonalenie osobistych wartości, tworzenie własnej misji),

III. Zadania pilne, ale nieważne (zadania te nie wnoszą istotnych treści do naszej misji, wartości ani zasadniczych celów). Czynności z tej ćwiartki powinno się dzielić z innymi,

IV. Zadania nieważne i niepilne (to tzw. pożeracze czasu; m.in.: bezcelowe surfowanie po internecie, przerzucanie kanałów w TV, szwędanie się po galeriach handlowych itp.).

Natomiast biorąc pod uwagę działania, je również można przyporządkować odpowiednim ćwiartkom.

@RY1@i13/2012/002/i13.2012.002.000.0060.102.jpg@RY2@

Źródło: Opracowanie na podstawie – S. R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, REBIS, Poznań 2003

 

Gdzie:

I. Zarządzanie kryzysami to panowanie nad sytuacjami, jak: stres, chroniczny brak czasu dla siebie i rodziny, brak odpoczynku i relaksu, wszelkiego rodzaju uzależnienia.

II. Zarządzanie samym sobą to wewnętrzna harmonia; utrzymywanie więzi rodzinnych, automotywacja.

III. Zarządzanie cudzymi priorytetami to brak poczucia sensu wykonywanych działań, a także celu i misji, brak umiejętności tworzenia związków z innymi ludźmi, niedoceniane poświęcanie się innym.

IV. Zarządzanie pożeraczami czasu to brak umiejętności samodzielnego dbania o własne potrzeby i odpowiedzialności, uzależnienia.

Wyznaczanie celów

Efektywne kierowanie przedsiębiorstwem możliwe jest tylko wówczas, gdy realizuje ono jasne, jednoznaczne cele i gdy istnieje kontrola stopnia ich realizacji, są wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych i wyznaczają działania, ale są także miernikiem przy ocenianiu osiągnięć.

Cele służą koncentracji sił na właściwym sednie sprawy. Nie chodzi o to, co robisz, ale po co to robisz. Ustalenie celu jest konieczną przesłanką i kluczem do efektywnego gospodarowania czasem. Aby cele były dobrze wyznaczone, muszą być wyłącznie własnymi celami, a nie innych. Należy je pozytywnie formułować, a ponadto zanotowane cele bardziej motywują do działania.


Cele można sklasyfikować w zależności od czasu ich realizacji na:

 • bieżące – realizacja zajmie od tygodnia do 3 miesięcy,
 • krótkoterminowe – realizacja zajmie od 3 miesięcy do roku,
 • średnioterminowe – realizacja zajmie od 1 roku do 3 lat, takie cele warto rozdzielić na cele krótkoterminowe,
 • długoterminowe – realizacja zajmie od 3 do 5 lat, te cele warto rozłożyć na cele średnioterminowe.

Pomocną metodą do wyznaczania celów, od bieżących po długookresowe, jest model SMART, który oznacza, że cel powinien być:

S (Specific and clear) – specyficzny, konkretny

M (Measurable) – mierzalny

A (Achievable) – osiągalny

R (Relevant) – zgodny ze mną, odpowiedni dla mnie

T (Time dimensioned) – osadzony w czasie

Planowanie czynności

Im lepiej zaplanujemy czas, tym lepiej będziemy mogli go wykorzystać do realizacji celów osobistych i zawodowych. Planowanie to przygotowanie do realizacji celów. Poświęcając więcej czasu na planowanie, mniej go zużywamy na wykonanie pracy, a dzięki temu w sumie oszczędzamy czas.


Planowanie czasu daje wiele korzyści, a są to:

 • lepsze i szybsze osiąganie celów zawodowych i osobistych,
 • oszczędność i zdobywanie czasu na rzeczywiście ważne sprawy i cele, takie jak zarządzanie, czas dla współpracowników, rodziny i na rekreację, kreatywność,
 • zapoznanie się ze wszystkimi projektami, zadaniami i działaniami,
 • mniej gorączkowych działań i stresu, a więcej dających się przewidzieć w ciągu dnia.

Reguła 60:40

To metoda ułatwiająca planowanie. Mówi ona, że nie należy planować całego czasu, jaki się ma do dyspozycji, a jedynie jego 60 proc. Pozostałe 40 proc. naszego czasu przypada po równo na czynności nieoczekiwane i spontaniczne, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Czynności spontaniczne to czas na twórczą pracę.

Reguła 60:40

@RY1@i13/2012/002/i13.2012.002.000.0060.104.jpg@RY2@

Reguła Parkinsona

Mówi ona, że dana czynność potrwa tyle, ile założymy, że potrwa. Przykładowo, gdy założymy, że służbowe spotkanie potrwa godzinę, to zazwyczaj tyle ono trwa, ponieważ mamy tendencję do przedłużania działania, tak abyśmy mogli we własnych oczach wydać się mistrzami w planowaniu czasu. Dotyczy ona jednak tylko tych czynności, które sami wykonujemy lub też mamy na nie wpływ.

Szczegółowe reguły planowania

zapisywanie rezultatów
lista zadań na kolejny dzień
analiza liczby zadań i czasu ich trwania
konsekwencja
wyrównywanie straty czasu
realność
elastyczność
terminy
czas na planowanie
sprawdzanie realizacji planów


Planowanie w zależności od okresu

Istnieje wiele metod planowania czasu w dłuższych okresach. Jedną z nich jest Metoda Gantta, która jest pomocna przy tworzeniu np. planów rocznych. Polega ona na rysowaniu wykresów przedstawiających graficznie planowany okres. Wykresy te są szczególnie pomocne, gdy należy zaplanować działanie wielu osób. Rozrysowane działania są następstwem planowanych zadań oraz działania do realizacji równoległej. To sposób na kontrolę postępu realizacji całego przedsięwzięcia. Zastosowanie tej metody umożliwi przejrzyste przedstawienie planowanych zadań i ograniczenie do minimum bezproduktywnego czasu.

Metoda Gantta składa się z pięciu etapów:

I – Rozłożenie całego projektu na etapy i cele okresowe

II – Ustalenie czasu potrzebnego na realizację projektu i poszczególnych działań

III – Ustalenie kolejności poszczególnych działań oraz okresów ich rozpoczęcia i zakończenia

IV – Określenie planów działania

V – Graficzne przedstawienie wszystkich czynności w planie.

Wykresy zbudowane metodą Gantta są pomocne w efektywnym planowaniu skomplikowanych projektów z różnych dziedzin. Jednak jak każda metoda planowania i ta niepozbawiona jest wad, a są to:

 • brak możliwości konkretnego opisu czynności przy realizacji danego zadania,
 • pokazuje jedynie proces realizacji zadania,
 • nie wyznacza najkrótszej ścieżki realizacji zadania,
 • nie przedstawia optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów.

Do planowania krótszych okresów, np. dnia można stosować Metodę Alpen, składającą się z pięciu etapów:

I – Zrób listę zadań – lista powinna zawierać zadania z planu tygodniowego lub miesięcznego, czynności niezrealizowane z poprzedniego dnia, lub które doszły dzisiaj i są do załatwienia na jutro, zadania posiadające deadline jutro lub zadania rutynowe

II – Oszacuj czas trwania czynności – zapisz przybliżony czas trwania każdej z czynności i zsumuj je, określając czas działań miej na myśli Regułę Parkinsona (realizujesz czynność tyle czasu, ile czasu na nią zaplanowałeś)

III – Miej na uwadze regułę 60:40 i zaplanuj czas na czynności niepotrzebne – planuj jedynie 60 proc. czasu, czyli jedynie 5 godzin z 8 godzin pracy, wtedy plan będzie realny do spełnienia.

IV – Wyznaczaj priorytety i deleguj zadania

V – Kontroluj realizację zadań – gdy nie wykonasz jakiegoś, przenieś je na dzień następny.

Alternatywnym sposobem planowania dnia lub tygodnia jest metoda TRZOS:

T – Terminy zadań spisać

R – Ramy czasowe zadań określić wg reguły 60:40

Z – Zaplanować rezerwy czasowe

O – Ograniczyć działania do priorytetowych

S – Skontrolować rezultaty

Pozwala ona na skuteczne zaplanowanie zadań tygodniowych, jak również tych dziennych.


Organizacja dnia

Każdy z nas żyje zgodnie z wahaniami osobistej wydajności. Ważne jest poznanie własnego rytmu dnia, zaplanowanie załatwienia skomplikowanych i ważnych spraw (zadania A) podczas szczytowej wydajności przed południem. Podczas znanego spadku wydajności nie należy pracować wbrew własnemu rytmowi biologicznemu, lecz próbować odprężyć się i wykorzystać tę fazę na kontakty z ludźmi i czynności rutynowe (zadania C). Gdy krzywa wydajności wzrośnie późnym popołudniem, można się ponownie zająć ważniejszymi sprawami (zadania B).

Dzienna krzywa zakłóceń obrazuje dzienny stan zakłóceń normalnego dnia pracy, wniosek z tego, aby wydajność była maksymalna, należy pracować antycyklicznie. Gdy będziemy korzystać ze swojego organizmu zgodnie z naturalnym rytmem, organizując sobie dzień z uwzględnieniem krzywej wydajności, znacznie zwiększymy swoją efektywność – bez konieczności podejmowania poważniejszych kroków i wprowadzania większych zmian.

Schemat

Dzienna krzywa zakłóceń

@RY1@i13/2012/002/i13.2012.002.000.0060.105.jpg@RY2@

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – L.J. Seiwert, Jak organizować czas, PWN, Warszawa 1996

Wydajność każdego człowieka podlega w ciągu całego dnia określonym wahaniom, dokonującym się w naturalnym i dającym się z góry przewidzieć rytmie. Statystyczna przeciętna wydajność dzienna i jej wahania dają się zilustrować graficznie za pomocą tzw. Krzywej REFA (krzywa REFA = Komisji Badań nad Pracą), czyli krzywej wydajności psychofizycznej w ciągu doby, która mówi, że ludzie mają tendencję do wahań energii.

Schemat

Krzywa REFA

@RY1@i13/2012/002/i13.2012.002.000.0060.106.jpg@RY2@

Źródło: Opracowanie na podstawie – L.J. Seiwert, Jak organizować czas, PWN, Warszawa 1996

Występuje wiele różnic indywidualnych, wynikających ze sposobu odżywiania się i innych cech osobistych, jednak można stwierdzić, że szczyt wydajności występuje przed południem. Po południu występuje ogólnie znany poobiedni spadek wydajności, zaś po kolejnym wzroście wydajności wczesnym wieczorem krzywa wydajności stale spada, by kilka godzin po północy osiągnąć absolutnie najniższy punkt.


Niezbędny odpoczynek

Nie należy zapominać także o przerwach, gdyż nie jest to strata czasu, lecz spokojne uzupełnienie energii, ponieważ zbyt długa praca powoduje zmniejszenie zarówno koncentracji, jak i wydajności, co sprzyja popełnianiu błędów.

Wielu menedżerów wykonuje „właściwą pracę” dopiero po godzinach oficjalnego urzędowania. W ciągu dnia nie mają na to czasu, ponieważ zbyt wiele rzeczy przeszkadza im: współpracownicy, klienci, niezapowiedziani interesanci, konflikty, telefony, posiedzenia itp. Stale otwarte drzwi cieszą się wprawdzie dużym uznaniem wszystkich zainteresowanych, oddają jednak menedżerowi niedźwiedzią przysługę. Jeżeli komuś stale przeszkadza się w pracy, dochodzi o tzw. efektu piły: człowiek oderwany od wykonywanego zadania nawet na krótko, potrzebuje dodatkowego czasu na rozkręcenie się i ponowne wciągnięcie do pracy.

Sprawdzone efekty daje wprowadzona raz dziennie godzina spokoju, czyli czas tylko dla siebie, w którym nie życzymy sobie, by nam ktokolwiek przeszkadzał. Z punktu widzenia organizacji należy traktować godzinę spokoju jak każdą inną ważną sprawę, której załatwianie powoduje, że jesteśmy nieobecni albo nie można z nami rozmawiać.

Równowaga – to najważniejsze

Złe gospodarowanie czasem, pozostawianie trudnych czy nielubianych zadań na ostatnią chwilę wzmaga stres, wywołuje przemęczenie, dezorganizuje prywatne życie. Aby odnosić sukcesy zawodowe, należy dbać o równowagę we wszystkich obszarach życia, jakimi są: zdrowie, rodzina, finanse, intelekt, otoczenie, praca i życie duchowe. Zachwianie któregoś z nich zakłóca pozostałe, dlatego lepsze wykorzystanie czasu pozwala:

 • pozbyć się stresu, który towarzyszy pracom zaległym i opóźnieniom, doprowadzić wiele spraw do końca,
 • lepiej uporządkować i zaplanować pracę i życie osobiste,
 • zająć się w pierwszej kolejności tym, co najważniejsze,
 • przeznaczyć większe ilości czasu na naukę, rekreację i życie rodzinne,
 • poświęcić więcej uwagi bliskim i lepszym relacjom z innymi,
 • zrobić kolejny krok do sukcesu i żyć pełnią życia.

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.