Kategorie

Wdrażanie działań CSR w obszarze HRM - korzyści dla firm

Robert Sroka
Magdalena Podolska
Działania CSR wymagają nadania nowej jakości funkcjonowania firmy, zmiany sposobu myślenia o biznesie i jego otoczeniu. Konieczny jest przemyślany plan i odpowiedni budżet. Tylko jak przekonać tych, którzy są sponsorami tego typu aktywności w firmie, czyli dyrektorów finansowych? Pomocny będzie język konkretnych korzyści, pokazujących wydatki na CSR jako inwestycję, a nie koszt.

Działania CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) w zakresie miejsca pracy to m.in.: zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, dbanie o dobrą atmosferę i rozwój pracowników, zarządzanie różnorodnością, zatrudnianie niepełnosprawnych, wdrażanie kodeksów postępowań oraz infrastruktury etycznej, jasne procedury i równe traktowanie pracowników, wsparcie socjalne, dodatkowe ubezpieczenia medyczne, zapewnienie harmonii pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, wolontariat pracowniczy. Każde z nich wymaga znacznego wysiłku organizacyjnego, często także finansowego.

Obszar pracowniczy powinien stanowić podstawę działań organizacji w zakresie CSR. Jeśli firma o tym zapomina, jednocześnie wdrażając rozwiązania CSR w innych obszarach, staje się niewiarygodna dla uważnych obserwatorów, prowokując w ten sposób utratę reputacji. Rozwój pracowników nie tylko służy rozwojowi danej organizacji, lecz także sprzyja budowaniu kapitału społecznego. Dlatego niektóre kraje wspierają firmy w obszarze rozwoju pracowników za pomocą określonych zachęt podatkowych.

Współpraca pomiędzy biznesem i administracją w obszarze pracowniczym powinna uwzględniać przede wszystkim zatrudnianie nowych pracowników. Część krajów europejskich wdrożyła lub wdraża zachęty podatkowe dla przedsiębiorstw zatrudniających nowych pracowników, w tym szczególne rozwiązania przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Drugim ważnym obszarem jest bezpieczeństwo miejsca pracy i przestrzeganie praw człowieka. Dlatego też kwestia bezpieczeństwa pracy jest szczególnie ważna dla twórców międzynarodowego systemu raportowania CSR – Global Reporting Initiative1. Również w analizowanych systemach podatkowych wybranych krajów europejskich2 przewidziane są rozwiązania podatkowe zachęcające firmy do inwestowania w dodatkowe zabezpieczenia czy też szkolenia w zakresie BHP.

Zatrudnianie nowych pracowników

W czasie kryzysu zamówienia publiczne stanowią jeden z niewielu pewnych źródeł dochodu dla przedsiębiorstw. Wartość zamówień publicznych w 2010 roku w Polsce wyniosła 170 mld zł. W Unii Europejskiej zamówienia publiczne stanowią około 17 proc. PKB, natomiast w Polsce około 14 proc. PKB.


Realizując strategię Europa 2020, urzędnicy coraz chętniej stosują klauzule społeczne lub środowiskowe w zamówieniach publicznych. W 2010 roku w Polsce zamówienia, które zawierały dodatkowe elementy społeczne lub środowiskowe, stanowiły 2,7 proc. wszystkich zamówień publicznych. Według najnowszych danych tylko w pierwszym kwartale 2011 r. było ich już 2,5 proc. Klauzula społeczna to wyjątek od reguły dopuszczany w unijnym prawie zamówień publicznych z uwagi na istotne względy społeczne. Te wyjątki to określona przez zamawiającego liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych lub zatrudnienie nowych osób, które w długim okresie były bezrobotne. Dlatego warto pamiętać o możliwościach zachęt podatkowych ułatwiających zatrudnienie ww. grup osób.

W Polsce w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych istnieje możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych przez przedsiębiorcę z działalności prowadzonej na terenie SSE. Jednym z warunków uzyskania takiego zwolnienia może być osiągnięcie określonego w zezwoleniu na prowadzenie działalności w SSE poziomu zatrudnienia.

Inną zachętą podatkową jest możliwość uzyskania przez pracodawców ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (np. odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie, które stanowią pomoc publiczną) na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

WAŻNE

Pracodawca jest zwolniony z opłacania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) i Funduszu Pracy (FP) przez pierwsze 12 miesięcy po zatrudnieniu osoby powyżej 50. roku życia, bezrobotnej w okresie 30 dni przed zatrudnieniem. Pracodawca, który zatrudnia osoby bezrobotne, ma możliwość uzyskania różnego rodzaju refundacji od starosty, np. refundacje kosztów wynagrodzenia, refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Przedsiębiorcy, którzy szukają optymalnych rozwiązań dla swoich zagranicznych filii lub mający już fabryki w innych krajach europejskich, również mogą skorzystać z zachęt podatkowych na zatrudnienie nowych pracowników (zobacz przykład 1).

Zatrudnianie niepełnosprawnych

W Polsce marginalnym zjawiskiem jest tworzenie przedsiębiorstw w pełni opartych na pracy osób niepełnosprawnych. Obecnie w naszym kraju toczy się debata nad systemem promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także nad sposobem funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W celu zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawcy mogą skorzystać z miesięcznego dofinansowania, gdy zatrudnią niepełnosprawnych (w zależności od stopnia niepełnosprawności (wynosi ono 180 proc., 100 proc., 40 proc. najniższego wynagrodzenia, a od 2012 r. – 160 proc., 140 proc., 60 proc. najniższego wynagrodzenia). Istnieje również możliwość zwrotu pracodawcy kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy i miejsca pracy w przypadku zatrudniania niepełnosprawnego powyżej 36 miesięcy. Osoby niepełnosprawne zaś samodzielnie mogą korzystać z refundacji kosztów składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli prowadzą działalność gospodarczą.

Dla przykładu, w Hiszpanii obowiązuje ulga podatkowa w wysokości 6 tys. euro w skali roku z tytułu każdej nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej. Natomiast zgodnie z rumuńskim prawodawstwem, administracja i instytucje publiczne, osoby prawne oraz fizyczne, które zatrudniają co najmniej 50 osób, mają obowiązek zatrudniania min. 4 proc. osób niepełnosprawnych spośród wszystkich pracowników.


Szkolenia dla pracowników

Firmy, które chcą przygotować raport CSR zgodnie z międzynarodowymi standardami, będą musiały zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi szkoleń dla pracowników. Dla przykładu, najbardziej uznany standard raportowania odpowiedzialnego biznesu Global Reporting Initiative wymaga, aby firmy podały średnią liczbę godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia, czy program rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.

Polski system podatkowy umożliwia zaliczenie kosztów szkoleń pracowników do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli koszty te mają związek z przychodami pracodawcy. Inne kraje europejskie przewidziały również określone rozwiązania w tym zakresie (zobacz przykład 2).

Bezpieczeństwo pracowników

W firmach produkcyjnych kluczową odpowiedzialnością pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Tego typu inwestycje są bardzo kosztowne. Być może warto, aby organizacje pracodawców i związków zawodowych postarały się o wprowadzenie do polskiego systemu fiskalnego ulgi podatkowej na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pracowników. Ustawodawca może skorzystać z istniejących rozwiązań obowiązujących w Wielkiej Brytanii, Belgii czy Rumunii (zobacz przykład 3).

Dodatkowa opieka medyczna

Dyskusja dotycząca sposobu traktowania przez organy podatkowe działań firm w zakresie zapewnienia pracownikom dodatkowej opieki medycznej toczy się w wielu krajach. W Polsce organy podatkowe zajmują stanowisko, że przyznanie tego typu świadczeń przez pracodawcę stanowi podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym przysporzenie pracownika, co w ostatnich dniach potwierdził także Naczelny Sąd Administracyjny.

Niektóre kraje, na przykład Wielka Brytania, wyraźnie ustaliły, że dodatkowa opieka medyczna jest uznawana za świadczenie podlegające opodatkowaniu na poziomie pracownika. Natomiast władze Rumunii uznały, iż wydatki poniesione w imieniu pracowników na dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, do wysokości 250 euro w ciągu roku podatkowego na jednego pracownika, są odliczane przez pracodawcę w zakresie jego rozliczenia CIT.

Nie tylko zachęty podatkowe

Argumenty związane z zachętami podatkowymi są jednymi z wielu, które mogą przekonać zarząd do społecznej odpowiedzialności biznesu. Okazuje się, że według szacunków firm analitycznych tylko 10 proc. informacji o firmie docierających do jej otoczenia to dane finansowe. Aż 90 proc. informacji, plotek, danych, które budują reputację firmy na rynku, to dane pozafinansowe. A do najważniejszych danych pozafinansowych należą te dotyczące spraw związanych z pracownikami.

Wyniki badań CSR przeprowadzonych na przełomie 2010 i 2011 roku na zlecenie Pracodawców RP wśród reprezentatywnej liczby dorosłych Polaków, reprezentatywnej liczby pracowników przedsiębiorstw zatrudniających prawie 100 tys. osób oraz wśród najważniejszych przedstawicieli otoczenia biznesu pokazują znaczenie miejsca pracy w aktywności CSR przedsiębiorstw. Ten obszar jako kluczowy wskazało około 70 proc. badanych.


To, jak firmy traktują swoich pracowników, jest szczególnie istotne dla mieszkańców wsi, a znaczenie działań CSR w miejscu pracy maleje wraz ze wzrostem indywidualnych dochodów, natomiast rośnie wraz z wiekiem respondenta. Powyższe wyniki są istotną wskazówką dla zarządzających ludźmi, do kogo w pierwszej kolejności należy skierować działania w zakresie odpowiedzialności społecznej. Badania wskazują, że osoby z wykształceniem średnim są najbardziej zaangażowane w tematykę CSR, najwyżej oceniają działania CSR i uważają je za najbardziej istotne, w stosunku do ludzi z innym poziomem wykształcenia. Warto o tym pamiętać dlatego, że osoby ze średnim wykształceniem mogą stać się liderami i lokomotywami zmiany i sojusznikami działów HR w prowadzeniu nowych projektów, w tym z zakresu CSR.

PRZYKŁAD 1

Jedno z ciekawszych rozwiązań dotyczących możliwości otrzymania dotacji na nową inwestycję oraz wykorzystania zachęt podatkowych na zatrudnianie nowych pracowników ma Rumunia. Nawet 20 mln euro może otrzymać polska firma rozpoczynająca swoją działalność w tym kraju. Rumunia świadomie stymuluje zatrudnienie osób bezrobotnych poprzez subsydiowanie zatrudnienia. Oznacza to, że pracodawcy, którzy zatrudniają absolwentów lub osoby powyżej 45. roku życia na czas nieokreślony, są zwolnieni na okres 12 miesięcy z płacenia składek na rzecz funduszu osób bezrobotnych. Przedsiębiorstwo ma również dostęp do grantów, które w przeciwnym wypadku musiałyby być wypłacane na rzecz osób bezrobotnych. Dodatkowo można skorzystać z preferencyjnych pożyczek na utworzenie nowych miejsc pracy ze środków Krajowego Funduszu Zatrudnienia i Zachęt Fiskalnych.

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje zwolnienie z opłacania ubezpieczenia dla pierwszych 10 pracowników nowych firm prowadzących działalność na terenach charakteryzujących się gorszą sytuacją gospodarczą. Belgia wprowadziła zryczałtowane zwolnienie z podatku w wysokości 10 tys. euro w związku z zatrudnieniem pracowników na stanowiskach kierowniczych w działach eksportu oraz wewnętrznej kontroli jakości. Pod określonymi w wewnętrznych przepisach warunkami funkcjonuje również zryczałtowana kwota zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości 5150 euro na zatrudnienie dodatkowych pracowników. Występują również regionalne dotacje na zwiększenie zatrudnienia i transfer pracowników, które mogą być uznane za wolne od podatku dochodowego przedsiębiorstw. W Grecji obowiązują dotacje płacowe. Mogą zostać przyznane przedsiębiorstwom tworzącym nowe miejsca pracy bądź zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Ponadto możliwe jest obniżenie stawki CIT o 3 punkty procentowe w przypadku przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji finansowej.

PRZYKŁAD 2

We Francji dostępne są zachęty podatkowe na niektóre wydatki związane ze szkoleniami. Na przykład koszt 40 godzin szkoleń dla menedżerów firm MSP czy 25 proc. pierwszych 10 godzin szkolenia z zakresu ekonomii firmy podlegają odliczeniu od podatku dochodowego.

W Wielkiej Brytanii większość szkoleń pracowniczych jest nieopodatkowana dla pracowników. Jednocześnie pracodawca organizujący szkolenie zbieżne z profilem specjalności pracownika może zaliczyć wydatki z nim związane do kosztów uzyskania przychodów.

Przedsiębiorcy w Belgii mają możliwość ubiegania się o vouchery szkoleniowe dla pracowników w wysokości 30 euro (maks. 6 tys. euro na rok). Połowa tej kwoty jest pokrywana przez organy podatkowe.

Norwegia wprowadziła ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw inwestujących w kształcenie zawodowe pracowników – wydatki na takie szkolenia podlegają odliczeniu od przychodów. Dla świadczeń przekraczających 10 tys. nok obowiązuje limit w wysokości 10 proc. przychodów pracodawcy, obliczony przed dokonaniem takiego odliczenia.

PRZYKŁAD 3

W Wielkiej Brytanii obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracowników. Państwo wspiera przedsiębiorstwa, przyznając ulgi podatkowe na inwestycje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników.

Belgia oferuje 22,5-proc. ulgę podatkową na inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracowników, polegającą na odliczeniu od podatku 22,5 proc. wartości wydatków inwestycyjnych.

W Rumunii wydatki poniesione na ochronę pracowników i zapobieganie wypadkom w miejscu pracy oraz chorobom zawodowym są odliczane na poziomie przedsiębiorstwa. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy zainwestują w środki trwałe mające na celu zapobieganie wypadkom w miejscu pracy, chorobom zawodowym, jak również w utworzenie i utrzymanie zakładów opieki zdrowotnej, mogą odliczyć całą wartość inwestycji w ramach rozliczenia CIT w momencie ich zlecenia lub poprzez odpisy amortyzacyjne.

Współpraca firmy z pracownikami w obszarze CSR

Istnieje wiele ciekawych, niestandardowych rozwiązań współpracy firmy z pracownikami w zakresie wspólnego dbania o środowisko naturalne, zdrowie pracowników i inwestycji w przyszłość zatrudnionych. Ciekawostką jest, że w Wielkiej Brytanii w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem węgla pracownicy zobowiązani są do współuczestnictwa w koszcie sadzenia drzew. Niektórzy pracodawcy umożliwiają potrącenie należnych kwot z wypłacaną pensją, dzięki czemu pracownik zaoszczędza częściowo na składce z tytułu ubezpieczeń społecznych.

W Belgii pracownicy mają możliwość otrzymania bonów pracowniczych do wysokości 2200 euro zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych. Również wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są tzw. ekoczeki w wysokości do 250 euro rocznie. Mogą one być przyznane pracownikom na zakup produktów ekologicznych. W Belgii funkcjonuje również 15,5-proc. ulga na inwestycje w urządzenia oddymiania i wentylacji w barach, polegająca na odliczeniu od podatku dochodowego 15,5 proc. wartości nabytych aktywów (w roku ich zakupu lub w kolejnych latach).

W Rumunii zaś wydatki poniesione w imieniu pracowników na dodatkowe plany emerytalne do wysokości 400 euro w danym roku podatkowym na jednego pracownika mogą być odliczane na potrzeby podatku CIT na poziomie przedsiębiorstwa.

 

PRZYPISY

1 Global Reporting Initiative to międzynarodowe wytyczne do raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

2 Artykuł odwołuje się do wyników analizy przeprowadzonej przez Accreo Taxand przy współpracy ze spółkami z sieci Taxand w danym kraju.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?