Kategorie

Oddani sprawie

Anna Włudarczyk
DGP
Rozmowa z Davidem Zingerem, założycielem firmy David Zinger Employee Engagement Associates i stowarzyszenia The Employee Engagement Network

● Czym jest zaangażowanie pracowników dla firmy?

Budowanie zaangażowania jest kluczowym sposobem zarządzania ludźmi. Zaangażowanie pracowników to autentyczne relacje osób zatrudnionych w firmie, które przekładają się na konkretne rezultaty istotne zarówno dla organizacji – mam tu na myśli wyniki finansowe – jak i dla samych pracowników. Zaangażowanie może być też definiowane jako powiązanie pracowników z organizacją i z innymi pracownikami tej organizacji. To nie jest coś ekstra w firmie, jak czasem bywa postrzegane. Zaangażowanie to zasadnicza i strategiczna kwestia dla każdej organizacji.

● Czy zaangażowanie warto budować tylko w czasach koniunktury, czy jest to istotne również w czasach kryzysu?

Zaangażowanie pracowników jest kluczowym aspektem w budowaniu sukcesu organizacji, niezależnie od koniunktury rynkowej. Można je osiągać, jeśli jest ono korzyścią dla wszystkich: organizacji, liderów, menedżerów, pracowników, klientów i udziałowców. Jeśli oczekujemy zaangażowania od pracowników, tego samego pracownicy oczekują od organizacji i jej menedżerów. Jeśli pracownicy czują, że nie są dla firmy dużą wartością, jeśli zarząd i menedżerowie nie dają odczuć pracownikom, że są oni znaczącą częścią organizacji, z pewnością spowoduje to ich zniechęcenie. Kiedy doradzam pracodawcom, czy prowadzę warsztaty na całym świecie, zawsze powtarzam, że zaangażowanie pracowników w każdej sytuacji, czy jest okres hossy czy bessy, ma dla organizacji kluczowe znaczenie. W trakcie koniunktury gospodarczej zaangażowany pracownik będzie lojalnym pracownikiem, a w czasie kryzysu stanie się kołem zamachowym organizacji. O zaangażowanie pracowników trzeba jednak dbać.

● Ale jak zabiegać o zaangażowanie w firmie, która właśnie przeżywa problemy finansowe, spadek zamówień i jest zmuszona do podjęcia działań restrukturyzacyjnych?

Reklama

Kryzys to czas prawdziwej próby zarówno dla zarządów firm, jak i dla pracowników. Obie strony muszą zdawać sobie sprawę, że mogą wyjść zwycięsko z trudnej sytuacji, jeśli będą się wzajemnie wspierać. Czas spowolnienia gospodarczego i niepewności zatrudnienia z pewnością będzie budził wśród pracowników zniechęcenie. Menedżerowie będą musieli stawić temu czoła. Może się tak stać tylko dzięki efektywnej i szczerej komunikacji między zarządem firmy a pracownikami. Warto szczerze informować pracowników o bieżącej sytuacji firmy, ale także rozmawiać z nimi o tym, jak będzie wyglądała praca w firmie w przyszłości, jak zostaną potraktowani pracownicy, którzy w trudnym okresie dali z siebie jak najwięcej. Menedżerowie powinni angażować pracowników w codzienne rozwiązywanie problemów, ale również w planowanie tego, co będzie w przyszłości.

To jeden z najskuteczniejszych sposobów na obniżenie zniechęcenia pracowników w czasie kryzysu i zbierania potencjału zaangażowania na przyszłość. Oczywiście, w czasie recesji wiele firm musiało borykać się ze zwolnieniami. W wielu przypadkach nie dało się tego uniknąć. Pracownicy, którzy pozostali w firmie po procesie restrukturyzacji, potrzebują uwagi i uznania ze strony swoich przełożonych, a nie poczucia ciągłego zagrożenia i strachu. Praca w budowaniu zaangażowania tych pracowników jest równie ciężka i z pewnością sam fakt, że pracownik pozostał w firmie po okresie zwolnień, nie jest wystarczającym elementem budowania jego zaangażowania.


● Jakie są kluczowe działania w budowaniu zaangażowania pracowników?

Reklama

Aby odpowiedzieć na to pytanie, chciałbym posłużyć się moim autorskim modelem. Stworzyłem Zinger Employee Engagement Model, aby ułatwić pracodawcom lepsze zrozumienie tego, czym jest zaangażowanie (zobacz diagram). Model stanowi wizualizację mojej definicji zaangażowania. Definiuję zaangażowanie pracowników jako: sztukę i naukę angażowania ludzi w autentyczne i rozpoznawalne powiązanie ze strategią, rolami, działaniami, organizacją, społecznością, relacjami, klientami, rozwojem, strategią, energią i zapałem do przekształcania pracy w rezultaty.

Pierwszą bardzo istotną rzeczą, o której już wcześniej wspominałem, jest to, że budowanie zaangażowania znaczy tyle, ile angażowanie pracowników w celu osiągania konkretnych rezultatów organizacji. Musi istnieć połączenie pomiędzy pracownikiem a rezultatem osiąganym przez organizację. Na każdego pracownika należy spojrzeć jako jednostkę, która ma realny wpływ na realizowanie strategii biznesowej firmy. Ważne jest, aby pracownicy znali i rozumieli strategię firmy. Oczywiście istnieje wiele sposobów i dróg, które prowadzą do realizacji strategii firmowej. Dobrze jeśli pracownicy będą znali dwa lub trzy z tych sposobów, które, będąc w zakresie ich obowiązków, jednocześnie stanowią znaczący wpływ na realizowaną strategię organizacji.

Każdy z pracowników ma swoją rolę w firmie, ale pełni równocześnie inne funkcje: partnera, ojca, przewodniczącego organizacji sportowej. Te role są dla niego ważne, ale też ważne dla organizacji.

Dlatego sercem modelu jest troska, angielskie słowo CARE. Składa się z: connect – umiejętność łączenia różnych ról (życiowych i zawodowych), authentic – bycia autentycznym w tym co się robi, recognition – otrzymywania uznania za to, co się robi i engage – zaangażowania w to, co się robi. Tak powstała główna część modelu. Na górze modelu umieściłem niebieską sekcję, która odzwierciedla to, jak ważne jest angażowanie w proces innych – innych pracowników, menedżerów, zarządu, klientów.

W żółtej części modelu widać dokładnie przewagi, które wnosi pracownik, wykonując powierzone zadania. Wykonywanie powierzonych zadań przez pracowników powinno sprawiać, że oni sami stają się lepsi. Po zakończeniu pracy powinni czuć że nauczyli się czegoś nowego, rozwinęli swoje kompetencje nie tylko zawodowe, ale również osobiste. Ostatecznie podstawą każdego zaangażowania jest energia. Pracownicy potrzebują do wykonania swoich zadań energii fizycznej, emocjonalnej, nawet duchowej. Zaangażowanie pracowników przyczynia się nie tylko do rezultatów organizacji, ale również do ich własnego zadowolenia.


● Przedstawił Pan swój model budowania zaangażowania pracowników polskim menedżerom podczas tegorocznej konferencji Postawy Pracownicze. Na ile można ten model wykorzystać w rzeczywistości polskich organizacji?

Całkowicie. Siłą tego modelu jest otwartość na różne drogi do osiągnięcia rezultatów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest osiąganie rezultatów, a założeniem tego modelu jest właśnie pokazanie drogi od budowania zaangażowania do wyników. Pokazuje on, na czym się skupić, i stanowi wskazówkę, co można poprawić, aby osiągnąć spodziewane rezultaty. To model uniwersalny i na każdy czas. Na czas kryzysu również, a może przede wszystkim.

● Jaką rolę odgrywają w tym procesie menedżerowie?

Jest oczywiste, że rola liderów w czasach kryzysu jest strategiczna. Na ich barkach spoczywa efektywna komunikacja, która w tej sytuacji jest nie do przecenienia. Jak już wspominałem wcześniej, odpowiednia i regularna komunikacja jest absolutnie konieczna. Należy z ludźmi ciągle rozmawiać, aby wiedzieli, jaka jest sytuacja w firmie i co stanie się za jakiś czas. Kolejna rzecz to dotrzymywanie obietnic przez menedżerów. Obietnice składane pracownikom są bardzo łatwym narzędziem budowania zaangażowania. Pod warunkiem że są dotrzymywane. Dlatego w trudnych sytuacjach, i nie tylko, przestrzegałbym przed dawaniem obietnic, które nie mogą być zrealizowane. Rozbudzone, a nie spełnione nadzieje pracowników z pewnością przełożą się na ich zniechęcenie. Dziekan Toyota University, Mike Morrison, mawia: „Powinniśmy traktować wartości jako obietnice, a obietnic się nie łamie”.

I tu przechodzimy do jednego z najważniejszych aspektów budowania zaangażowania. Są nimi wartości firmowe. Jeśli organizacja tworzy wartości, których sama nie przestrzega, konsekwencją jest brak wiarygodności pracowników w składane obietnice. Jeśli firma chwali się tym, że ludzie są jej najbardziej wartościowym zasobem, a jednocześnie źle traktuje pracowników, jej działania w zakresie zarządzania ludźmi są skazane na niepowodzenie.

● Ile kosztuje firmę brak zaangażowania pracowników?

Są to elementy ściśle ze sobą powiązane. Nie ma sukcesu firmy bez zaangażowania jej pracowników. Zaangażowanie odgrywa znaczącą rolę w budowaniu satysfakcji i nastawienia do wykonywanej pracy, a w konsekwencji przekłada się na konkretne działaniach pracowników i ma wpływ na ostateczny wynik organizacji. Gallup szacuje, że zniechęceni pracownicy kosztują niemiecką gospodarkę od 81,2 biliona do 109 bilionów euro rocznie strat spowodowanych jedynie spadkiem produkcji. Nie obejmuje to kosztów dodatkowych poniesionych w związku z absencjami, brakiem innowacyjności czy zorientowania na klienta, a także ze spadkiem obrotów i negatywną opinią o firmie. W Stanach Zjednoczonych koszty te szacowane są na ok. 300 dolarów rocznie. Firmy osiągające najwyższe wyniki w obszarze budowania zaangażowania okazywały się o 27 proc. bardziej dochodowe niż firmy osiągające niższe wyniki. Badanie rynku detalicznego przeprowadzone przez Gallup w Wielkiej Brytanii w 174 sklepach wykazało, że placówki, które zwiększyły zaangażowanie pracowników, w ciągu roku poprawiły wyniki o 3,8 proc. Sklepy, w których nie pracowano nad zbudowaniem odpowiedniego poziomu zaangażowania, zanotowały zmniejszenie zysku o 2 proc.

Z takimi wynikami trudno dyskutować, to są konkretne straty finansowe. Jasno widać, że skutki braku zaangażowania pracowników przekładają się na niższe rezultaty finansowe organizacji, spadek produktywności i skuteczności pracowników. Powodują oczywiście spadek satysfakcji z pracy, a od tego już tylko krok do wzrostu fluktuacji itd. Niestety, złe czynniki narastają tu kaskadowo.


● Biorąc pod uwagę Pańskie doświadczenie w pracy z organizacjami na całym świecie, mógłby Pan stwierdzić, co jest ważne w budowaniu zaangażowania dziś, a co będzie ważne za kilka lat?

Obserwuję, że firmy coraz więcej wysiłku wkładają w proces budowania i nieustannego wzmacniania zaangażowania. To dobry trend. Cieszy mnie, że działy personalne rozumieją, że samo mierzenie zaangażowania nie wystarczy. Ocena, jak wygląda zaangażowanie w firmie, to dopiero początek całego procesu. Zaangażowanie pracowników jest to sztuka i nauka autentycznego angażowania personelu w strategie, role, działania w organizacji, społeczności, w relacje z klientami oraz dążenie do rozwoju, energii i szczęścia, aby zmienić pracę w rezultaty. Na pracowników nie działają już dawne metody zarządzania i kontroli, a zaangażowanie i rozmowy motywujące oferują organizacjom oraz liderom nowe, wymagające narzędzie służące do kreowania znaczących rezultatów w 2010 roku. Narzędzia te obejmują różnorodne obszary, od klarownej komunikacji na temat celów i wyzwań dla organizacji, aż po częste interakcje i wytężoną pracę. W kolejnych latach nadal będziemy obserwować nacisk organizacji na osiąganie konkretnych rezultatów – tak więc model od zaangażowania do osiągania rezultatów będzie ciągle aktualny, ale też równie duży nacisk zostanie położony na budowanie relacji w miejscu pracy. W silnych organizacjach standardem będzie dbałość o tożsamość celów pracownika i organizacji. Organizacje będą wychodziły naprzeciw potrzebom pracowników, silniejszy nacisk będzie położony na efektywne zarządzanie ludźmi, trochę mniejszy na przywództwo.

● Dziękuję za rozmowę.

David Zinger

specjalizuje się i doradza w obszarze psychologii zarządzania. Przez 33 lata wykładał na Uniwersytecie w Manitoba, jak również prowadził projekty doradcze z zakresu human resources oraz rozwoju kariery w ramach firmy Seagram Ltd Canada. Przez ostatnie 10 lat doradzał w kwestii przywództwa i zarządzania zarówno na uczelniach wyższych, jak i w prywatnych firmach oraz instytucjach państwowych. Założyciel stowarzyszenia The Employee Engagement Network, które zrzesza ponad 1850 członków z całego świata, koncentrując się na tematyce zaangażowania pracowników. Misją stowarzyszenia jest dostarczanie bezpłatnych materiałów edukacyjnych dla pracowników, menedżerów i organizacji. David Zinger jest twórcą strony internetowej www.davidzinger.com, na której zamieszonych jest ponad 900 artykułów, filmów, wierszy i komiksów związanych z zaangażowaniem pracowników i przywództwem. Stworzył również autorski model budowania zaangażowania pracowników.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?