Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Diagnoza czynników wspierających zaangażowanie i efektywność pracowników

Marta Wójcik
Wciąż wiele organizacji postrzega badania opinii pracowników jako taktyczną konieczność, a nie strategiczne narzędzie pomagające organizacji zrozumieć czynniki, które umożliwiają pracownikom osiąganie sukcesów. Szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego lub też nagłych zmian zaangażowani pracownicy znacznie zwiększają szanse organizacji wyjścia z kryzysu obronną ręką.

Różnorodność strategii organizacji, ich kultur oraz celów, w jakich przeprowadzane są badania, powoduje, iż proces badawczy - od przygotowania badania i opracowania kwestionariusza, sposobu raportowania wyników i podejścia do tworzenia planu działań - powinien być adekwatnie zaprojektowany do zadań, jakie ma zrealizować projekt. Podczas fazy przygotowawczej szczególnie istotne jest dokładne zrozumienie i zdefiniowanie celów badania oraz jego pożądanych efektów, aby w wyniku procesu diagnostycznego zostały zebrane przydatne i możliwe do wykorzystania dane.

Organizacje wykorzystują badania opinii pracowników do różnych celów. Niektóre z nich w ten sposób monitorują efekty wprowadzanych zmian, komunikują oraz śledzą tworzenie nowej kultury organizacyjnej, wspierają integrację towarzyszącą procesowi fuzji i przejęć lub identyfikują główne czynniki wpływające na wyniki biznesowe i efektywność organizacji. Część organizacji włącza również opinie pracowników do indywidualnych czy też organizacyjnych mierników efektywności, czyniąc je jednym z kryteriów, z których rozliczają swoich menedżerów.

Dwustronna komunikacja

Bez względu na cel przeprowadzania badań opinii pracowników są one zawsze narzędziem dwustronnej komunikacji w organizacji. Pozwalają uzyskać od pracowników informację zwrotną na temat ważnych dla firmy kwestii, jak również śledzić trendy czy też czynniki, które wpływają na jej efektywność w długim okresie.

Spójność badania z celami organizacji nie tylko promuje odpowiednie oczekiwania pracowników, lecz także wpływa na zebranie danych, które będą mogły być podstawą do planowania i podejmowania działań zmierzających do usprawnienia organizacji i zachodzących w niej procesów.

Satysfakcja czy zaangażowanie

W latach 70. na świecie szczególnie popularne były badania satysfakcji skupiające się na mierzeniu, na ile pracownicy są zadowoleni z tego, że pracują w danej organizacji. Począwszy od lat 80. aż do dziś wiele organizacji, przeprowadzając badania opinii pracowników, koncentruje się na mierzeniu stopnia zaangażowania pracowników.

Często jednak firmy, które cieszą się wysokim poziomem zaangażowania pracowników, jednocześnie mają problemy z efektywnością i wynikami biznesowymi. Mimo że pracownicy są zmotywowani i realizują cele biznesowe, które wyznacza im organizacja, nie są optymalnie produktywni. Przykłady pochodzące z różnych firm potwierdzają, iż samo zaangażowanie pracowników nie jest wystarczające, aby mogli oni osiągać możliwie najlepsze wyniki. W celu maksymalizacji produktywności, liderzy organizacji nie tylko muszą odpowiednio motywować pracowników, lecz także zapewnić im niezbędne wsparcie - stworzyć dla nich środowisko pracy, które będzie umożliwiało osiąganie sukcesu.


A może efektywność?

Według definicji Hay Group zaangażowanie pracowników złożone jest z dwóch składników: intencji pracowników do pozostania w firmie (więzi z organizacją) oraz chęci do ponoszenia dodatkowego wysiłku na rzecz firmy.

Zaangażowani pracownicy wykazują większe przywiązanie do organizacji, jak również silną chęć do pozostania jej częścią. Osoby te są bardziej chętne do tego, aby przewyższać formalne wymagania stanowiska pracy oraz dokładać starań w celu osiągnięcia wybitnych wyników w pracy. To, co umożliwia pracownikom oraz zespołom efektywną pracę, to odpowiednie dopasowanie pracowników (ich umiejętności, zdolności i kompetencji) do pełnionych przez nich ról, a także wspierające środowisko pracy, zapewniające zasoby niezbędne do realizacji zadania (informacje, narzędzia, budżet itp.). Tak wyposażeni pracownicy nie muszą pokonywać niepotrzebnych trudności istniejących w ich otoczeniu i mogą skupić się na realizacji założonych celów.

W każdej organizacji można zdiagnozować cztery grupy pracowników, które charakteryzuje różny poziom motywacji oraz wsparcia uzyskiwanego z organizacji. Przedstawiają się one następująco:

• pracownicy, którzy są bardzo zaangażowani i odczuwają wsparcie ze strony organizacji. W przypadku gdy współistnieją te dwa czynniki, jest bardzo prawdopodobne, że pracownicy będą osiągać sukces w swojej roli i realizować wyniki,

• pracownicy, którzy nie są zaangażowani oraz sama organizacja nie wspiera ich w ich pracy. Efekty pracy takich osób są łatwe do przewidzenia i nie przekładają się na sukces organizacji,

• pracownicy, którzy są zaangażowani i entuzjastycznie nastawieni do pracy, ale same organizacje nie wspierają ich w realizacji celów biznesowych. Hamulcem mogą tu być role, które ograniczają pracowników lub też do nich nie pasują, a także przeszkody wynikające z istnienia barier dla efektywnego funkcjonowania w środowisku pracy (np. zbędne procedury, biurokracja czy nieodpowiedni sposób zarządzania),

• pracownicy, którzy nie są zaangażowani w cele organizacji, mimo że ich role są odpowiednio dopasowane oraz środowisko pracy wspiera ich w osiąganiu sukcesu. Również w tym przypadku efekty pracy nie są zadowalające dla organizacji.

Na poziom zaangażowania pracowników oraz wsparcia ich w osiąganiu sukcesu wpływają różne czynniki. Liderzy, którzy chcą poprawić efektywność swoich zespołów, powinni określić, czy problemy z efektywnością są związane z niskim zaangażowaniem pracowników czy też brakiem wsparcia ze strony organizacji, a może z obydwoma czynnikami jednocześnie.

Doświadczenia Hay Group w przeprowadzaniu badań opinii pracowników wskazują, iż istnieje kilka czynników wpływających na zaangażowanie i efektywność pracowników, które są wspólne dla większości firm, bez względu na branżę, sektor czy też kraj, w jakim funkcjonuje dana organizacja. Wśród czynników wpływających na zaangażowanie pracowników można wymienić: jasny i angażujący kierunek działania organizacji, zaufanie do jej liderów, współpracę i wsparcie, jakie otrzymują pracownicy oraz możliwości rozwoju w ramach firmy.

Z kolei wsparcie pracowników w osiąganiu sukcesu zapewnia odpowiednie przypisanie ich do odgrywanych ról oraz świadomość, iż posiadają oni niezbędne zasoby, potrzebne do wykonania swojego zadania w sposób efektywny. Wśród tych czynników można w szczególności wymienić: zarządzanie wynikami, optymalny poziom przekazanej im odpowiedzialności, upełnomocnienie pracowników do wykonywania zadań oraz szkolenia.

Wsparcie ze strony organizacji jest istotne ze względu na utrzymanie kluczowych pracowników i tych z dużym potencjałem. Zaangażowani pracownicy, którzy nie dostają ze strony organizacji niezbędnego wsparcia, łatwo ulegają wypaleniu zawodowemu, stają się sfrustrowani i w końcu odchodzą z firmy. Dlatego ważne jest, aby organizacje potrafiły zidentyfikować i odpowiednio wzmacniać czynniki wpływające na zaangażowanie pracowników, jak również czynniki stanowiące dla pracowników wsparcie w osiąganiu przez nich sukcesu.

Dźwignie zmian

Wiele organizacji potrafi stworzyć odpowiedni kwestionariusz badania opinii, zmobilizować pracowników do udziału w ankiecie i zebrać wiele ważnych informacji. Niemniej jednak krytycznym momentem jest współpraca zespołu projektowego, przygotowującego i przeprowadzającego badanie opinii z menedżerami liniowymi. O ile kwestie strategiczne, które wpływają na zaangażowanie, powinny być realizowane przez wyższe kierownictwo firmy bądź zarząd, o tyle czynniki operacyjne, które mają wpływ na kształtowanie środowiska pracy i wsparcie pracowników w efektywnym działaniu, powinny w większym stopniu znajdować się pod kontrolą kierowników liniowych. Zazwyczaj, na początkowych etapach tworzenia badania, jego przeprowadzania oraz analizy danych menedżerowie liniowi odgrywają drugorzędną rolę. Niemniej jednak po zebraniu danych, gdy proces badawczy przechodzi do etapu komunikacji wyników oraz wykorzystywania ich do wprowadzania zmian w organizacji, rola menedżerów jest niebagatelna. To od ich zaangażowania często zależy, czy badanie przyniesie oczekiwane rezultaty.

Jednym z najważniejszych wyzwań, które są związane z przeprowadzaniem badań opinii, jest pomoc menedżerom w przejściu przez ogromną ilość informacji i dokonanie priorytetyzacji silnych stron organizacji i obszarów, nad którymi warto i należy pracować. Liderzy na poszczególnych poziomach organizacji mogą mieć różne możliwości w zakresie kształtowania czynników zaangażowania i wsparcia pracowników. Dlatego też wiedza na temat głównych czynników wpływających na efektywność pracowników może im pomóc w łatwiejszy sposób zidentyfikować aspekty środowiska pracy, które przede wszystkim należy poprawić. Dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu stworzony po przeprowadzeniu badania plan działań ma większą szansę na spowodowanie trwałej zmiany w funkcjonowaniu organizacji.


Zwrot z inwestycji

Zaangażowani pracownicy przyczyniają się w dużym stopniu do wyników biznesowych firmy, wpływają na większą lojalność klientów oraz lepsze wyniki finansowe. Wnioski te potwierdzają badania przeprowadzone przez Hay Group wśród „Most Admired Companies” magazynu Fortune. Pokazały one, że firmy odnoszące sukces na rynku charakteryzują się wskaźnikami zaangażowania o kilka lub kilkanaście procent wyższymi niż firmy o średnich wynikach. Firmom tym udaje się utrzymać wysoki poziom lojalności i motywacji pracowników w trudnych chwilach.

Na przestrzeni ostatnich lat badania nad zaangażowaniem pracowników doprowadziły do lepszego rozpoznania czynników, które skłaniają pracowników do przyjścia do pracy i efektywnej pracy na rzecz organizacji. Obecnie jest również możliwe powiązanie tych wskaźników z głównymi wskaźnikami efektywności, stąd też możliwe jest nie tylko rozumienie wpływu zaangażowania pracowników na organizację, ale również zwrot z inwestycji w działania podejmowane na rzecz zwiększenia zaangażowania pracowników.

UWAGA

Organizacje mogą osiągać sukcesy, wykorzystując zaangażowanie zmotywowanych pracowników tylko w krótkim okresie. W długim okresie wsparcie ze strony organizacji jest potrzebne, gdyż pomaga zmotywowanym pracownikom uniknąć wypalenia zawodowego.

Aleksandra Kowalczyk

specjalista ds. HR Arval Services Lease Polska

Arval Services Lease Polska, będący częścią BNP PARIBAS, jest jedną z czołowych firm na polskim rynku zajmujących się leasingiem operacyjnym i zarządzaniem flotą samochodową. W naszym działaniu dużą wagę przywiązujemy do zapewnienia wysokiej jakości obsługi klientów instytucjonalnych, lecz także osób korzystających z naszych usług, tj. użytkowników samochodów. Kluczową rolę w osiąganiu sukcesów przez naszą firmę odgrywają wszyscy pracownicy, bez względu na dział, w którym pracują, czy zajmowane stanowisko. Dlatego też postanowiliśmy poprosić wszystkich pracowników o informację zwrotną na temat tego, co ich wspiera lub przeszkadza im w ich pracy, oraz na podstawie pozyskanej w ten sposób wiedzy zaplanować i podjąć odpowiednie działania. Do zaprojektowania procesu badawczego, analizy wyników i opracowania rekomendacji zmian zaprosiliśmy firmę zewnętrzną Hay Group. Diagnozę przeprowadziliśmy na podstawie badania „Engaged Performance SurveyR”, które pozwala na zdiagnozowanie czynników wpływających na zaangażowanie pracowników i ich efektywną pracę.

W wyniku badania zidentyfikowaliśmy obszary, którymi będziemy się zajmować w najbliższym roku, biorąc pod uwagę potrzeby pracowników i perspektywę biznesową naszej firmy. Ze względu na to, iż niezwykle ważne jest dla nas dbanie o dobro naszych pracowników, będziemy regularnie raz w roku przeprowadzać badania opinii i śledzić główne wskaźniki biznesowe, które będą dla nas miernikiem zwrotu z tej inwestycji.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PGZ: wspólne konstrukcje z Koreą, zwiększenie produkcji
  Wobec związanego z wojną na Ukrainie zwiększenia zamówień i kolejnych planów MON, Polska Grupa Zbrojeniowa musi się skupić na zwielokrotnieniu produkcji; za kilka lat będą możliwe wspólne konstrukcje z Koreą Południową - powiedział PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek.
  Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.
  2 sierpnia minął termin wdrożenia tzw. unijnej Dyrektywy Work-Life Balance. To dobry moment na to, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”. Szeroko omawia w niej samą Dyrektywę oraz wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem. Wskazuje także dobre praktyki w kwestii wspierania pracujących rodziców.
  Świadczenie postojowe - do kiedy czas na złożenie?
  Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do 16 sierpnia. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii.
  Kobiety nauczyły się oczekiwać mniej od swoich szefów
  Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale... dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności. Firmy notowane na giełdzie, by mieć kim wypełnić stanowiska kierownicze zarezerwowane parytetami dla kobiet zgodnie z rozporządzeniem UE w ciągu następnych czterech lat, już dziś powinny popracować nad rozwiązaniami, które uwzględnią ich konkretne potrzeby.
  Enefit rozwija swoją działalność w Polsce i otwiera nowe biuro na Śląsku
  Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otworzył biuro sprzedaży w Katowicach. Nowy oddział jest odpowiedzią na rosnącą liczbę klientów z regionu śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. W ostatnich miesiącach firma powiększyła także swój zespół w Warszawie.
  Dobra atmosfera w pracy – 6 kluczowych aspektów
  Minęły czasy, kiedy głównym powodem wyboru pracodawcy była jego stabilność finansowa i poziom wynagrodzeń. Wraz z wejściem na rynek pracy przedstawicieli generacji Y i Z wzrosło znaczenie czynników pozapłacowych. Elementem, na który młodsze pokolenie pracowników zwraca szczególną uwagę, jest atmosfera w pracy. Jest to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru pracodawcy. Ale także powód, dla którego pracownicy są skłonni ponownie wkroczyć do raz opuszczonej rzeki. Pojawia się zatem pytanie – jak budować dobrą atmosferę w pracy? Oto 6 nieodzownych elementów.
  DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy
  Praca, która umożliwia harmonijne łączenie rozwoju zawodowego z odpoczynkiem, a nawet pasjami podróżniczymi – to wizja, jaką realizuje grupa spółek DANONE. Firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność na świecie. Workation to połączenie pracy i wyjazdu wypoczynkowego, które daje pracownikom DANONE możliwość pracy z niemal dowolnego miejsca w Europie aż przez miesiąc. Rozwiązanie jest niezależne od, wprowadzonego na stałe, modelu pracy hybrydowej, a elastyczne formy pracy to część realizowanej w firmie strategii budowania środowiska, będącego najlepszym miejscem do pracy i rozwoju.
  Relacja trudna do wyważenia
  Pomimo ewoluującej praktyki tworzenia partnerskich relacji pracodawcy z pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy pracodawca niezmiennie jest podmiotem uprzywilejowanym - to pracownik pozostaje względem niego w stosunku podporządkowania. Pracodawca ma wiele uprawnień w nawiązanych stosunkach pracy. Jakich?
  Rząd reguluje pracę zdalną. Nowelizacja Kodeksu Pracy
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający wyczekiwane przez pracodawców przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, mówią jedynie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.
  PIP: problem z wdrożeniem przepisów dot. bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym - poinformował Główny Inspektorat Pracy.
  Zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną - jej uregulowanie jest bardzo ważne
  Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.
  Pracownicy hybrydowi pracują ciężej – jak pracować w tym modelu i nie doprowadzić do wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatnich dwóch lat słowo „hybrydowy” całkowicie zmieniło swoje znaczenie i na stałe wpisało się w biurowy żargon, a sam model współpracy został na stałe wdrożony w znacznej części organizacji i cieszy się dużą popularnością wśród zatrudnionych. Większość Polaków (86%), którzy pracują zdalnie lub hybrydowo deklaruje, że w przyszłości chce nadal wykonywać służbowe obowiązki w takim modelu.
  Wyzwanie zatrudniania w szczycie sezonu rolniczego
  Okresowe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych wzrasta przed okresem żniw i zbiorów, a to powoduje konieczność nie tylko znalezienia wystarczającej liczby osób, ale również zaproponowania im optymalnej formy zatrudnienia.
  ZUS: ważność bonów turystycznych upływa we wrześniu. 750 tys. nieaktywnych
  Blisko 3,5 mln bonów turystycznych aktywowali dotąd rodzice i opiekunowie. Kwota zrealizowanych płatności bonem sięga 2,4 mld zł. – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócił uwagę, że wciąż ok. 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych. Ich ważność upływa 30 września.
  Zawarcie umowy o pracę
  W jaki sposób zawiera się umowę o pracę?
  Od 2025 największe firmy będą raportować swój wpływ na środowisko i lokalne społeczności
  Działalność CSR i ESG to wciąż słabo znane zagadnienie dla wielu firm. Nawet jeśli przedsiębiorstwa realizują inicjatywy z tego obszaru, bywają one niepoparte strategią, a czasem nakierowane wyłącznie na budowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców. To jednak będzie musiało się zmienić wraz z nowymi obowiązkami, jakie dyrektywa CSRD nałoży na firmy już za dwa i pół roku. Chodzi o wymóg raportowania zagadnień dotyczących m.in. wpływu na środowisko i społeczeństwo. Chociaż obowiązek będzie dotyczyć największych podmiotów, swoje podejście będą musiały zmienić także mniejsze przedsiębiorstwa, które z nimi współpracują.
  Pracownicy budżetówki i nauczyciele walczą o podwyżki
  Protest pracowników budżetówki trwa od ponad tygodnia, a na sierpień zaplanowana jest duża akcja protestacyjna w Warszawie. Protestujący podkreślają, że ich wynagrodzenia są niewspółmierne do inflacji i domagają się 20-proc. podwyżek płac. Natomiast propozycję rządu, która zakłada w przyszłym roku wzrost o 7,8 proc., wprost określają jako skandaliczną. O podwyżki walczą również nauczyciele.
  Od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto
  W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja będzie wynosiła 3383 zł brutto, a od lipca - 3450 zł brutto - zakłada opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Rady Ministrów.
  PIP: w maju i w czerwcu kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy
  Kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych, wydarzyło się w dwóch miesiącach poprzedzających wakacje: maju i czerwcu - poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.
  Umowa zlecenia 2022 r.
  Czym jest umowa zlecenia i czy stosuje się do niej Kodeks Pracy? Czy obowiązuje minimalna stawka godzinowa? Jakie są zasady podatku?
  Co to jest ekonomia społeczna?
  Jak można pomóc osobom wykluczonym społecznie? Czy obecnie na rynku pracy są instrumenty, które działają na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej? Jakie będą zadania przedsiębiorstw społecznych? Ekonomia społeczna – nowe instytucje i zasady pomocy już w 2022 r.
  Spory zbiorowe – co się zmieni?
  Nowa definicja sporu o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa, wspólna koalicja związków zawodowych w trwającym sporze, maksymalny czas trwania sporu oraz mediacja prewencyjna – to najważniejsze zmiany nad, którymi będzie pracował Sejm i Senat RP jeszcze w tym roku.
  Pracodawca musi sprawdzić partycypację w PPE według stanu na 1 lipca
  Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PPE, pracodawca ma obowiązek informować Polski Fundusz Rozwoju o liczbie swoich pracowników i uczestników PPE według stanu na 1 lipca i na 1 stycznia. Jeżeli pracodawca nie wdrożył PPK z uwagi na prowadzenie PPE, spadek partycypacji w PPE może spowodować, że będzie musiał uruchomić PPK.
  Koszty zwolnień lekarskich – ile firmy płacą za nieodpowiednie warunki pracy?
  Argumentując właścicielowi firmy wysokość kwoty, której przeznaczenie ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pracowników, inspektorzy BHP podają wiele górnolotnych sloganów, których pracodawcy nie rozumieją lub rozumieć nie chcą. W takiej sytuacji bardzo dobrym i zawsze działającym argumentem jest pokazanie kosztów absencji wypadkowej w konkretnym przedsiębiorstwie, wskazując jednocześnie że stanowią one tylko 1,53%* kosztów całości wypadku przy pracy.
  Work-life balance w Kodeksie pracy
  Od początku sierpnia zaczną obowiązywać znaczące zmiany, wprowadzone do Kodeksu pracy. Po latach obowiązywania telepracy, w przepisach pojawi się definicja pracy zdalnej. Ponadto pracodawcy będą mogli badać stan trzeźwości pracowników. Dyrektywy unijne wymuszają na polskim ustawodawcy wprowadzenie jeszcze jednej zmiany, związanej z tzw. work-life balance. Ministerstwo Rodziny przygotowało ostateczną wersję noweli Kodeksu pracy, która wdraża regulacje związane z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.