| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Rehabilitacja zawodowa pracowników niepełnosprawnych - definicja

Rehabilitacja zawodowa pracowników niepełnosprawnych - definicja

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnospraw­ne ma obowiązek ułatwiania im rehabilitacji. Rehabilitacja zawodowa ma na celu pomoc oso­bie niepełnosprawnej w uzyskaniu i utrzymaniu odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośredni­ctwa pracy.

W prawie pracy

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić niezbędne racjonalne usprawnienia dla osoby niepełnospraw­nej pozostającej z nim w stosunku pracy, uczestni­czącej w procesie rekrutacji lub odbywającej szko­lenie, staż, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie. Powinien on doko­nać koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych mu
potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby, chyba że przeprowadzenie takich zmian lub dostosowań skutkowałoby poniesieniem przez pra­codawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. Obciążenia te mogą być jednak rekompensowane mu w wystarczającym stopniu ze środków publicz­nych, wówczas nie są nieproporcjonalne. Jeżeli pracodawca nie wprowadzi niezbędnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego, może to skutkować uznaniem, że narusza zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Pracodawca prowadzący zakład pracy chro­nionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jego środki powin­ny być przeznaczone na finansowanie rehabili­tacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób nie­pełnosprawnych opracowywane przez powoła­ne przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz na ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzysta­nia tych środków.

Elementem rehabilitacji pracowników niepełno­sprawnych są dodatkowe urlopy wypoczynko­we, umożliwiające pracownikowi skorzystanie z dłuższego wypoczynku oraz przerw w pracy. Niepełnosprawny pracownik ma prawo do dodat­kowej (obok zagwarantowanej w Kodeksie pracy) 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas tej przerwy jest wliczany do czasu pracy pracownika niepeł­nosprawnego.

Rekomendowany produkt: 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r. (książka)

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowane­go stopnia niepełnosprawności w roku kalendarzo­wym przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych. Prawo do pierwsze­go urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po prze­pracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Urlop dodatkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekracza­jącym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatko­wego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego udzielanego na pod­stawie odrębnych przepisów jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni. W celu ułatwienia rehabilitacji niepełnosprawnego pracownika pracodawca jest zobowiązany udzie­lić mu zwolnienia od pracy.

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy:

  • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczest­niczenia w turnusie rehabilitacyjnym (nie częś­ciej niż raz w roku),
  • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortope­dycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Łączny wymiar urlopu dodatkowego dla pracow­nika niepełnosprawnego i zwolnienia od pracy nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalen­darzowym.

Zostań naszym ekspertem!

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK