Kategorie

Co grozi pracodawcy za niewykonanie ugody sądowej

Magdalena Przybysz
Ugoda sądowa podobnie jak wyrok po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest tytułem uprawniającym pracownika do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego i przymusowego odzyskania od pracodawcy należności pieniężnej bądź wykonania przez niego innego świadczenia.

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać (art. 917 k.c.).

Ugoda zawierana przed sądem jest czynnością wywołującą skutki procesowe. Osnowa ugody sądowej jest co do zasady wciągana do protokołu rozprawy i stwierdzana podpisami stron. Konsekwencją takiej ugody jest wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania ze względu na to, że wydanie wyroku stało się zbędne. Zainteresowany ma możliwość zaskarżenia tego postanowienia zażaleniem.

Reklama

Zawarcie ugody sądowej powoduje zwrot połowy opłaty uiszczonej od pisma wszczynającego postępowanie w instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem tej ugody. W większości przypadków będzie to połowa opłaty sądowej uiszczonej od pozwu.

Ugoda sądowa jest polubownym sposobem zakończenia sporu między pracodawcą a pracownikiem. Jednak w razie niewykonania postanowień ugody pracodawca – który przyjął na siebie określone obowiązki – musi liczyć się z konsekwencjami takiego zaniechania.

Ogólne zasady egzekucji

Jeżeli w ugodzie sądowej zawarto dla stron określone obowiązki, to powinny one zostać dobrowolnie wykonane, np. pracodawca powinien zapłacić na rzecz pracownika ustalone odszkodowanie bądź wydać list referencyjny o uzgodnionej w ugodzie treści. W przeciwnym wypadku ugoda podlega wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym. Nie jest przy tym istotne, z jakich przyczyn – zawinionych czy niezawinionych – pracodawca nie wykonuje ugody.

Terminy na dochodzenie roszczeń z zakresu prawa pracy >>

Ugoda sądowa stanowi tytuł egzekucyjny, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym uprawniającym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego (art. 776 k.p.c.).

To, który z organów będzie właściwym podmiotem egzekucyjnym, oraz tryb, w jakim będzie toczyć się egzekucja, zależą od tego, czy z ugody wynika obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego (zapłata konkretnej kwoty) czy niepieniężnego (np. wydanie świadectwa pracy pracownikowi).

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Reklama

W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych przy pierwszej czynności egzekucyjnej komornik doręcza pracodawcy–dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji (art. 805 § 1 k.p.c.).

Co do zasady egzekucja świadczeń pieniężnych następuje przez zajęcie rachunku bankowego pracodawcy do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia (art. 890 § 1 k.p.c.).


Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania – do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wypłata na wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne – tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty (art. 890 § 2 k.p.c.).

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Artykuł 1050 k.p.c. reguluje egzekucję tzw. czynności niezastępowalnej, tj. czynności ściśle związanej z osobą pracodawcy-dłużnika, ponieważ tylko on sam może ją wykonać, a czy to uczyni, zależy wyłącznie od jego woli, nie zaś od innych okoliczności. Katalog czynności niezastępowalnych jest otwarty, jest to m.in. np. sporządzenie listu referencyjnego o treści określonej w ugodzie, wydanie świadectwa pracy.

Organem egzekucyjnym jest w tym przypadku sąd rejonowy, w którego okręgu czynność ma być wykonana. Zarzut spełnienia obowiązku, podobnie jak przy świadczeniu pieniężnym, pracodawca–dłużnik może podnieść w trybie powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 k.p.c.).

Egzekucja w trybie art. 1050 k.p.c. z reguły przebiega przez kilka stadiów wszczynanych na podstawie odrębnych wniosków pracownika–wierzyciela. Najpierw sąd obligatoryjnie wysłuchuje stron i wydaje postanowienia o wyznaczeniu pracodawcy–dłużnikowi terminu do wykonania czynności – wskazanej w tytule wykonawczym – z zagrożeniem grzywną (w określonej przez sąd wysokości) lub oddaleniem wniosku.

Właściwość sądu w sprawach z zakresu prawa pracy >>

Następnie na wniosek pracownika zgłoszony po bezskutecznym upływie terminu do wykonania czynności przez pracodawcę sąd nakłada na pracodawcę grzywnę, z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu do wykonania czynności i zagrożeniem surowszą grzywną. Wniosek taki pracownik–wierzyciel może ponawiać aż do wyczerpania sumy grzywien (art. 1052 k.p.c. – łącznie do 100 000 zł) lub wymiaru aresztu (1053 k.p.c. – łącznie do 6 miesięcy). Grzywna jest w omawianej sytuacji środkiem przymusu, a zatem w razie wykonania przez dłużnika czynności oraz umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w trybie art. 1050 i 1051 k.p.c. niezapłacone grzywny ulegają umorzeniu. Cechą charakterystyczną omawianej grzywny jest to, że w razie niezapłacenia nigdy nie podlega ona ściągnięciu, a tylko zamianie na areszt (art. 1053 k.p.c. – jeden dzień aresztu równy jest grzywnie od 5 do 150 zł).

Jeżeli zamieniono grzywnę na areszt i zastosowano go wobec pracodawcy, kolejne stadium egzekucji może być wszczęte po zgłoszeniu przez pracodawcę–dłużnika gotowości do wykonania czynności. Wówczas sąd egzekucyjny jest zobowiązany niezwłocznie: zwolnić dłużnika z aresztu, jeżeli nie zachodzą wątpliwości co do szczerości jego zamiaru, zawiadomić o tym wierzyciela, wyznaczyć dłużnikowi odpowiedni termin do wykonania czynności (art. 1054 § 1 k.p.c.).

Jeżeli pracodawca po zwolnieniu z aresztu zwleka z wykonaniem czynności, sąd na wniosek wierzyciela, po obligatoryjnym wysłuchaniu stron, zarządzi wykonanie aresztu do końca wyznaczonego terminu (art. 1054 § 2 k.p.c.). Kolejne postanowienie sądu może być wydane po ponownym zgłoszeniu przez dłużnika gotowości wykonania czynności. W takiej sytuacji sąd egzekucyjny nie jest zobowiązany do niezwłocznego zwolnienia dłużnika z aresztu, lecz ma swobodę w orzeczeniu zwolnienia go z aresztu albo pozostawienia w areszcie do końca orzeczonego terminu (art. 1054 § 3 k.p.c.).

Ustalenie pracownika w zakładzie pracy odpowiedzialnego za niezastosowanie się do wezwania, który podlega grzywnie, powinno nastąpić w trakcie wysłuchania poprzedzającego wymierzenie grzywny. Jeśli jego ustalenie byłoby utrudnione, pracodawca powinien wskazać osobę uprawnioną do reprezentowania go.

Podstawa prawna:

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.