Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

O czym pracodawca musi informować pracowników

Rafał Krawczyk
Na pracodawcy ciąży wiele różnego typu obowiązków informacyjnych wobec pracowników. Ich cechą wspólną jest to, że uchybienia popełnione przez pracodawcę przy ich wykonaniu mogą spowodować negatywne konsekwencje nie tylko dla pracownika, ale i dla pracodawcy z odpowiedzialnością odszkodowawczą włącznie.

Obowiązki informacyjne pracodawcy dotyczą m.in. poinformowania pracowników o: zakresie obowiązków, warunkach zatrudnienia, prawie odwołania do sądu pracy od dokonanego zwolnienia z pracy.

Obowiązki informacyjne po podjęciu pracy

Głównym obowiązkiem, który ciąży na pracodawcy w stosunku do każdego z pracowników podejmujących pracę, jest zapoznanie zatrudnianego z zakresem jego obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz z jego podstawowymi uprawnieniami (art. 94 pkt 1 k.p.). Taka informacja przekazana pracownikowi już przy podjęciu zatrudnienia wyznacza pracodawcy ramy tego, czego może oczekiwać od pracownika oraz wykonywania jakich czynności może się od niego domagać. W orzecznictwie Sądu Najwyższego zwraca się uwagę, że pracownik, któremu powierza się określone stanowisko i stawia określone wymagania, powinien być oceniany z punktu widzenia wyznaczonych mu obowiązków i wymagań. Nie mogą natomiast stanowić kryterium oceny jego pracy oczekiwania pracodawcy, o których pracownik nie wie zawierając umowę o pracę i o których pracodawca nie informuje go w czasie trwania stosunku pracy (wyrok SN z 10 listopada 1998 r., I PKN 428/98, OSNP 1999/24/791). W konkretnych sytuacjach brak należytego pouczenia o zakresie obowiązków pracownika lub sposobu wykonywania przez niego pracy wykluczy możliwość wypowiedzenia takiemu pracownikowi umowy o pracę czy zastosowania wobec niego sankcji dyscyplinarnych lub porządkowych.

Jakich informacji można żądać od kandydata do pracy >>

Osobą wykonującą obowiązki dotyczące informowania nowych pracowników nie muszą być osoby wykonujące za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy ani sam pracodawca (jeśli jest osobą fizyczną). Zaznajomienia nowego pracownika z zakresem obowiązków i sposobem wykonywania pracy dokonuje bowiem najczęściej bezpośredni przełożony lub inny pracownik (z polecenia pracodawcy). Szczegółowość informacji przekazywanych pracownikowi przed rozpoczęciem świadczenia pracy zależy od charakteru i stopnia złożoności pracy oraz od stopnia doświadczenia zawodowego i wykształcenia pracownika.

Zapoznanie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków oraz ze sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach może być dokonane w formie informacji ustnej (wyrok SN z 7 stycznia 1998 r., I PKN 457/97, OSNP 1998/22/653).

WAŻNE!

Pracodawca może poinformować pracowników o zakresie obowiązków w formie ustnej.

Do celów dowodowych najlepiej jednak, aby odbyło się to w formie pisemnej. Wymóg ten spełnia najczęściej spotykana w praktyce forma informowania nowego pracownika o zakresie obowiązków, polegająca na przekazaniu lub udostępnieniu za pisemnym pokwitowaniem zakresu czynności zawierającego pełne lub przynajmniej przykładowe wyliczenie zadań przypisanych do danego stanowiska pracy.


Informacja o warunkach pracy

Jednym z najważniejszych obowiązków informacyjnych pracodawcy jest poinformowanie pracownika o warunkach pracy (art. 29 § 3 k.p.). Najbardziej istotne z nich są zawarte w umowie o pracę. Nie ma zatem potrzeby powtórnego przekazywania pracownikowi tych informacji. W ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pracownik powinien zostać natomiast poinformowany przez pracodawcę o:

 • obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia umowy,
 • układzie zbiorowym pracy, którym jest objęty.

Istnieją dwa sposoby na wykonanie powyższego obowiązku. Stosując każdy z nich pracodawca musi przekazać informacje w formie pisemnej, zaś ich treść dostosować do sytuacji danego pracownika (z uwzględnieniem rodzaju umowy o pracę, stażu urlopowego itp.).

Pierwsza forma przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia sprowadza się do powołania się na przepisy prawa pracy, a więc nie tylko ustawy i rozporządzenia, ale również określające prawa i obowiązki stron, postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów (art. 29 § 31 k.p.). Należy wówczas wskazać akt prawny, miejsce jego publikacji (w przypadku ustaw czy rozporządzeń) i, co najważniejsze, konkretny przepis określający uprawnienie pracownika. Wskazanie samego aktu, rozdziału, w którym jest zawarty dany przepis, a nawet artykułu obejmującego kilka różnych norm prawnych, jest niewystarczające. Tym bardziej wymogu prawidłowego poinformowania o warunkach zatrudnienia nie spełni wydrukowanie czy skserowanie przepisów dotyczących pracownika lub wręczenie mu egzemplarza Kodeksu pracy.

Jak sporządzić zakres czynności pracownika >>

Drugi sposób przekazania informacji pracownikowi o warunkach zatrudnienia to opisowe pouczenie go o jego uprawnieniach bez konieczności powoływania się na konkretne przepisy. Także w tym przypadku niewystarczające byłoby zbiorcze opisanie uprawnień wszystkich zatrudnianych w zakładzie pracowników.

PRZYKŁAD

Pracodawca informując pracownika o długości okresu wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wskazał, że określa go art. 34 Kodeksu pracy. Taka informacja jest nieprawidłowa. Pracodawca wskazując pracownikowi długość obowiązującego go okresu wypowiedzenia powinien podać art. 34 Kodeksu pracy oraz jeden z punktów tego artykułu w zależności od okresu, na jaki została zawarta umowa. Jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące, należy wskazać art. 34 pkt 3 Kodeksu pracy. Wystarczającą formą pouczenia będzie też podanie pracownikowi, że okres wypowiedzenia umowy wynosi 2 tygodnie.

Za niedopuszczalne należy uznać przekazywanie informacji, które dotyczą zmian w zatrudnieniu i które dopiero mogą nastąpić. W razie bowiem zmiany warunków zatrudnienia pracodawca ma obowiązek ponownego poinformowania pracownika o zmienionych warunkach zatrudnienia (art. 29 § 32 k.p.). Zmiana warunków zatrudnienia, która wymaga uaktualnienia przekazanych pracownikowi po rozpoczęciu pracy informacji, może nastąpić nawet wskutek upływu czasu. Jest tak w przypadku nabycia prawa do urlopu w wyższym wymiarze czy zmiany okresu wypowiedzenia umowy wskutek zwiększenia się stażu pracy pracownika. Obowiązek przekazania pracownikowi informacji o zmienionych warunkach zatrudnienia dotyczy tych warunków, o których pracodawca informuje w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia (art. 29 § 32 k.p.).

Pisemna informacja o zmianie warunków zatrudnienia powinna zostać przekazana pracownikowi tak jak w przypadku pierwszej informacji o warunkach pracy, a więc opisowo bądź przez wskazanie przepisu prawa pracy. Pismo o zmianie warunków zatrudnienia należy przekazać pracownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian. Natomiast w przypadku, gdyby przed tym terminem miało dojść do rozwiązania umowy o pracę, powinno to nastąpić najpóźniej do dnia ustania zatrudnienia. Jeśli zmiana dotyczy jednego z warunków zatrudnienia, nie ma konieczności powtórnego informowania o warunkach, które nie ulegają zmianie. Zwyczajowo wskazuje się, że pozostałe warunki zatrudnienia pozostają bez zmian.

WAŻNE!

W razie zmiany warunków zatrudnienia pracodawca musi poinformować pracownika o tej zmianie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zmian.


Dodatkowe obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcach, u których obowiązują układy zbiorowe pracy. W pisemnym zawiadomieniu o objęciu pracownika układem zbiorowym należy wskazać nazwę układu i datę jego uchwalenia, a także datę i miejsce jego rejestracji. Jeżeli treść układu zbiorowego ulegnie zmianie, wymaga to również przekazania informacji pracownikowi. Musi być ona przekazana również wtedy, gdy warunki pracy pracownika zaczynają być kształtowane nowym układem zbiorowym, który wchodzi w życie. W razie zmiany lub wprowadzenia nowego układu, przekazanie pracownikowi informacji o kształtowaniu warunków zatrudnienia mocą układu zbiorowego powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu — nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

Pracownika skierowanego do pracy poza UE należy dodatkowo poinformować o świadczeniach przysługujących mu z tytułu skierowania do pracy za granicą, obejmujących zwrot kosztów przejazdu i zapewnienie zakwaterowania oraz o zmianie tych warunków zatrudnienia (art. 291 § 2–5 k.p.).

Nad pracodawcą, który nie dopełnił obowiązku informowania pracowników o warunkach zatrudnienia, nie ciąży groźba zastosowania jakichkolwiek sankcji. Jeśli jednak brak takiej wiedzy u pracownika spowoduje u niego szkodę lub będzie mu dawał prawo obrony przed niekorzystnymi dla niego działaniami pracodawcy, uchybienia w tym zakresie zadziałają na niekorzyść pracodawcy. W takim przypadku pracownik będzie mógł bowiem wystąpić do sądu o odszkodowanie.

Przejście zakładu pracy - obowiązki i odpowiedzialność >>

Szczególnego rodzaju obowiązki informacyjne ciążą na dotychczasowym i nowym pracodawcy, gdy dochodzi do przejęcia zakładu pracy (art. 231 k.p.). Mają oni obowiązek poinformowania pracowników na piśmie o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i jego przyczynach, o prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także o zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania (gdy u pracodawcy przejmującego i przejmowanego nie działają związki zawodowe). Przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (art. 231 § 3 k.p.).

Dodatkowe informacje o warunkach pracy

W zakresie, w jakim organizacja i porządek w procesie pracy są objęte regulaminem pracy, pracodawca jest zwolniony z dodatkowego pouczania o nich pracownika. Musi to jednak zrobić, jeśli w firmie nie funkcjonuje regulamin pracy z uwagi na zatrudnianie mniej niż 20 pracowników. Tego typu mniejsi pracodawcy są zobowiązani do poinformowania pracowników dodatkowo o:

 • porze nocnej,
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawcy posiadający regulaminy pracy muszą jednak pamiętać, że zamieszczone w nich zobowiązanie pracowników z zapoznawania się z innymi regulaminami, instrukcjami i przepisami obowiązującymi na poszczególnych stanowiskach pracy nie wyłącza obowiązku zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach. Domniemanie znajomości obowiązków wynikających z zapoznania się pracownika z regulaminem pracy obejmuje jedynie zawarte i określone w nim obowiązki (art. 104 k.p.). Nie może dotyczyć natomiast wszystkich tych procedur wewnątrzzakładowych (technicznych, organizacyjnych, kontrolnych), które nie stanowią przedmiotu regulaminu pracy (wyrok SN z 29 maja 2007 r., II PK 317/06, OSNP 2008/13-14/192).


Informacje dotyczące bhp

Jednym z podstawowych obowiązków, których naruszenie może spowodować odpowiedzialność finansową pracodawcy, jest obowiązek prawidłowego poinformowania pracownika o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikom informacje o:

 • zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach,
 • działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w powyższym punkcie,
 • pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 2071 § 1 k.p.).

W praktyce pracodawcy najczęściej ograniczają się do wypełnienia ogólnego obowiązku przeszkolenia pracownika w zakresie bhp. Tymczasem Sąd Najwyższy przyjmuje, że „pracodawca może ponosić wobec pracownika odpowiedzialność za skutki wypadku przy pracy, gdy istniejące realnie zagrożenia przy jej wykonywaniu nie zostały przez niego rozpoznane, co spowodowało, że pracownik nie miał o nich żadnej wiedzy bądź zagrożenia te nie zostały zniwelowane, co naraziło na szwank zdrowie bądź życie pracownika” (wyrok SN z 4 listopada 2008 r., II PK 100/08). Jak wynika z powyższego, pracownik może uczynić podstawą swych roszczeń przeciwko pracodawcy fakt niedostatecznego przeszkolenia go w zakresie bhp polegającego na tym, że pracodawca nie poinformował go o zagrożeniach, które powinien przewidzieć.

Kontrole przeciwpożarowe - działania pracodawcy >>

Powinności informacyjne związane z bezpieczeństwem pracy obejmują ponadto konieczność poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą (w tym pracowników młodocianych), a także o sposobach posługiwania się środkami ochrony indywidualnej (art. 226 pkt 2 k.p.).

Inne obowiązki informacyjne

Pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. Powinien to zrobić w formie pisemnej informacji, którą należy rozpowszechnić na terenie zakładu pracy. Może tego dokonać również przez zapewnienie dostępu do przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w inny sposób przyjęty w danej firmie, np. przez rozesłanie przepisów pracownikom w formie elektronicznej.

Pracodawca jest również zobowiązany informować pracowników w sposób u siebie przyjęty, np. przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej, o możliwości zatrudnienia osób w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony — o wolnych miejscach pracy (art. 942 k.p.).

Pouczenie o odwołaniu do sądu

Niektóre z decyzji pracodawcy są poddane kontroli sądów. Pracodawca, aby umożliwić pracownikowi realną możliwość skorzystania z takiej weryfikacji prawidłowości jego działań, ma obowiązek informować pracowników o możliwości odwołania się do sądu oraz szczegółowego pouczania o procedurze takiego odwołania. Dotyczy to przede wszystkim prawa pracownika do odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, ukarania karą porządkową oraz prawa do żądania sprostowania świadectwa pracy.

Pouczenia te są o tyle istotne, że pracownik ma wyznaczone ściśle określone terminy na odwołanie się do sądu od decyzji pracodawcy. Wniesienie tego typu powództw po terminie skutkuje tym, że sąd oddala je bez merytorycznego badania ich zasadności. Właściwe pouczenie powinno zatem znaleźć się w piśmie pracodawcy zarówno rozwiązującym umowę, wymierzającym karę porządkową, jak i w świadectwie pracy.


Pozornie nieprzekazanie wymaganej informacji pracownikowi mogłoby wydawać się korzystne dla pracodawcy. W praktyce tak nie jest, ponieważ brak pouczenia najczęściej daje podstawy do przywrócenia pracownikowi przez sąd terminu do wniesienia pozwu, gdy złoży go z opóźnieniem.

WAŻNE!

Niepodanie pracownikowi informacji o możliwości odwołania się do sądu pracy od decyzji pracodawcy jest powodem do przywrócenia terminu tego odwołania.

Brak rzetelnego pouczenia pracownika o jego uprawnieniach wydłuża zatem na bliżej nieokreślony czas dopuszczalność skutecznego złożenia pozwu przez pracownika. Błędy dotyczące pouczeń o prawie odwołania się do sądu najczęściej nie będą powodowały odpowiedzialności finansowej pracodawcy, chociaż w konkretnych przypadkach nie można tego wykluczyć.

Obowiązki przy uzyskiwaniu emerytury lub renty

W zakresie przekazywania informacji o uprawnieniach niewiążących się wprost ze stosunkiem pracy najbardziej skonkretyzowany jest obowiązek informowania pracownika o jego uprawnieniach emerytalnych lub rentowych (art. 125 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Wynika on z powinności współdziałania pracodawcy z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia, wydawania zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości, przygotowania wniosku o emeryturę lub rentę i przedłożenia go za zgodą pracownika organowi rentowemu nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę. Wykonanie tego obowiązku wymaga uprzedniej inicjatywy pracownika, który chce skorzystać ze świadczeń emerytalno-rentowych.

Odprawa emerytalna dla pracownika zwolnionego dyscyplinarnie >>

Na pracodawcy ciąży natomiast z urzędu obowiązek poinformowania bezzwłocznie po śmierci pracownika pozostałej po nim rodziny o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowania wniosku o rentę i przedłożenia go organowi rentowemu. Pracodawca może udzielić takiej informacji wtedy, gdy w aktach osobowych znajdują się dane, które umożliwią ten obowiązek, a więc nie tylko personalia członków rodziny, ale i ich aktualne adresy. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku poszukiwania rodziny pracownika w celu poinformowania jej o uprawnieniach do renty rodzinnej.

Obowiązki dotyczące współdziałania z pracownikiem w sprawach pozyskiwania przez niego świadczeń emerytalno-rentowych, a szczególnie rzetelnego informowania go zarówno o przysługujących uprawnieniach, jak i o warunkach zatrudnienia mających wpływ na wysokość świadczeń, należy wykonywać szczególnie sumiennie, ponieważ w tym zakresie Sąd Najwyższy przyjmuje jednolicie obowiązek rekompensowania przez pracodawcę szkód poniesionych przez pracownika. Przykładowo, w wyroku z 25 kwietnia 2008 r. (I PK 245/07, OSNP 2009/17-18/228) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że „wydanie przez pracodawcę obiektywnie nieprawidłowego zaświadczenia może prowadzić do powstania szkody u pracownika, której wysokość określa różnica między emeryturą otrzymaną a taką, którą powinien otrzymać, gdyby pracodawca należycie wywiązał się ze swych obowiązków”. Pracownik otrzymujący zaświadczenie pracodawcy ma prawo uważać, że obejmuje ono wszystkie składniki wynagrodzenia oraz że zostało wydane zgodnie z prawem. Z tego powodu za szkodę odpowiada pracodawca, nawet gdy pracownica nie odwoła się do sądu od decyzji przyznającej emeryturę (ponieważ nie posiada ona dokumentacji umożliwiającej takie odwołanie).

PRZYKŁAD

Pracownik poprosił pracodawcę, aby pomógł mu przygotować wniosek o rentę i poinformował o warunkach jej uzyskania. Pracodawca zignorował tę prośbę, a pracownik poniósł przez to straty finansowe. Pracodawca może w tym przypadku ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracownika.

Podstawa prawna:

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.